aktiv-eiendomsmegling

Rørvik Lauvøyvågvegen 9 - Type B

Første rorbu er ferdigstilt. Rorbuene leveres nøkkelferdig med bla 2 oppholdsrom og 3 soverom.

 • 2 970 000
 • BRA 93 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 970 000
 • OMKOSTNINGER5 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 975 342
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 970 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  4 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 160 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  5 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 975 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Lauvøyvågvegen 9 - Type B, Trøndelag

 • Prosjektet består av totalt 9 prosjekterte rorbuer på egen eiet tomt. Fantastisk beliggenhet like ved skipsleia. Rorbuene vil ha tilgang til helårs småbåthavn. Kort vei til Rørvik (ca. 9 km).
 • Prosjektet består av totalt 9 prosjekterte rorbuer på egen eiet tomt. Fantastisk beliggenhet like ved skipsleia. Rorbuene vil ha tilgang til helårs småbåthavn. Kort vei til Rørvik (ca. 9 km).

  Rorbuene fås i 2 ulike modeller (A og B) med blant annet 2 oppholdsrom og 3 soverom. Rorbuene har ca. 93 kvm BRA fordelt på 2 plan. Ca. 49 kvm i 1. etasje og ca. 44 kvm i 2. etasje ( utvendig bod på ca. 7 kvm kommer i tillegg). Rorbuene leveres nøkkelferdig. Baderoms- og kjøkkeninnredning fra kvalitetsleverandøren HTH.

  Ta kontakt for en gjennomgang av prosjektet med megler.

  Prisliste
  Rorbu nr. 1: Kr. 2 750 000,- omk
  Rorbu nr. 2: Kr. 2 750 000,- omk SOLGT
  Rorbu nr. 3: Kr. 2 750 000,- + omk
  Rorbu nr. 4: Kr. 2 750 000,- + omk
  Rorbu nr. 5: Kr. 2 750 000,- + omk
  Rorbu nr. 6: Kr. 2 890 000,- + omk
  Rorbu nr. 7: Kr. 2 890 000,- + omk Reservert
  Rorbu nr. 8: Kr. 2.970.000,- + omk
  Rorbu nr. 9: Kr. 2.970.000,- + omk Reservert
 • Se kart vedlagt i prospektet.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Se forøvrig leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til prospekt.
 • Bruksareal: 93 kvm

  Rorbutype A:
  1.Etasje: Ca. 49 kvm BRA
  2.Etasje: Ca. 44 kvm BRA
  Totalt: Ca. 93 kvm BRA

  Rorbutype B:
  1.Etasje: Ca. 49 kvm BRA
  2.Etasje: Ca. 44 kvm BRA
  Totalt: Ca. 93 kvm BRA

  Utvendig bod på 7 kvm kommer i tillegg.

  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt carport og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
 • Det planlegges selveiertomter til den enkelte rorbu. Disse skal fradeles gnr. 202, bnr. 80 i Nærøysund kommunen innen overtagelse. Det er estimerte tomtestørrelser for den enkelte rorbu. Arealet kan avvike fra dette ved endelig fradelingsforretning. Må kun benyttes som estimat.

  Øvrig areal som felles gangsti, adkomstveg og fellesareal organiseres som en velforening hvor grunnen eies av grunneier og den enkelte rorbueier får tinglyst rett til bruk av areal. Det må påregnes pliktig medlemskap i velforeningen og årlig kontingent som dekker drift og vedlikehold. Forslag til vedtekter til velforeningen følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Estimerte tomteareal:
  Tomt 1: Ca. 200 kvm
  Tomt 2: Ca. 193 kvm
  Tomt 3: Ca. 189 kvm
  Tomt 4: Ca. 174 kvm
  Tomt 5: Ca. 173 kvm
  Tomt 6: Ca. 168 kvm
  Tomt 7: Ca. 164 kvm
  Tomt 8: Ca. 156 kvm
  Tomt 9: Ca. 177 kvm
 • På egen tomt. Lading av El-bil/Hybrid bil: Det er ikke tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Utvendig bod på ca. 7 kvm
 • Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
 • Må selv anlegges av den enkelte kjøper.
 • Elektrisk. Panelovner på stue og loftstue. Varme i gulv på bad/vaskerom.
 • Kr. 2 750 000,- - 2 970 000,- + omk
 • Omkostninger
  4 000,- (Dokumentavgift)
  20 000,- (Omkostning til fradeling)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  25 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 775 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.
 • Vel avgift:
  Øvrig areal som felles gangsti, adkomstveg og fellesareal organiseres som en velforening hvor grunnen eies av grunneier og den enkelte rorbueier får tinglyst rett til bruk av areal. Det må påregnes pliktig medlemskap i velforeningen og årlig kontingent som dekker drift og vedlikehold. Forslag til vedtekter til velforeningen følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Gjennom velforeningen Lauvøya velforeningens rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli belastet via kontingent til velforeningen

  Det må påregnes årlig avgift i forbindelse med båtplass i småbåthavnen. Båt. Småbåthavnen er i privat eie, men kjøpere av rorbuer får automatisk båtplass mot betaling av årlig avgift.
 • Ingen utleieenhet.
 • Gnr. 202 bnr. 80 i Nærøysund kommune
 • Offentlig vei, vann og kloakk via private stikkveger/stikkledninger som må driftes i fellesskap/av eier.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Lauvøyvågen Rorbuer" datert 15.08.2008 og endelig vedtatt 27.11.2008. Er benevnt som felt/område B-2 i reguleringen/på reguleringskart.
  Det er planlagt videre utbygging i området. Flere områder skal detaljreguleres. Skisser/ illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Konferer megler. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om følgende:

  " At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

  " At det forhåndsselges 50 % av boligene slik at, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.

  Selgers forbehold skal være avklart innen 01.07.2023.
  Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget igangsettingstillatelse. Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.

  Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av arkitekt og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Meglerprovisjon (Kr.50 000)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.9 375)
  Oppstartsgebyr (Kr.3 125)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
  Selger dekker alle dokumenterte utlegg
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Lauvøya Marina AS
Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev