aktiv-eiendomsmegling
15960_01

Nedenes Påskesvingen

Påskedagsheia - Nye boliger, solrikt og sentralt på Nedenes - 4 soverom - Carport - Helt nøkkelferdige

 • 5 090 000
 • BRA 119 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING5 090 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 090 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 111 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT400 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 090 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  5 090 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
15960_03

Påskesvingen, Agder

 • Påskedagsheia er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  Trinn 3 består av 4 eneboliger i kjede som ligger på felt B 1.2 i områdets reguleringsplan.
 • Byggestart 2022 og ferdigstillelse etter avtale.
 • Området er meget sentralt og solrikt beliggende på Nedenes. Påskedagsheia med tilhørende område er et nytt boligområde med alt du trenger i umiddelbar nærhet. Her er det bl.a flotte turområder, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og butikker.

  Byggetrinn 3 er vestvendt og blir opparbeidet med fine fellesarealer, tun og uteplasser og området blir uten gjennomgangstrafikk. Boligene blir liggende bak felt B 1.1 som består av 3 eneboliger lengst vest i feltet, like ved lekeplassen og tursti ned til bl.a. Kiwi og buss. Tomtene blir liggende inn mot friområdet på Påskedagsheia.

  Fra Påskedagsheia er det opparbeidet en egen tursti ned til bl.a. Kiwi butikken like nedenfor. Her er også god bussforbindelse til både Arendal, Grimstad og Kristiansand.

  Natvigverven med båthavn og badeplasser ligger kun en kort spasertur unna.

  Forøvrig er området etablert som boligområde og Nedenes er definert som bydelssenter og et område i sterk vekst pga sin sentrale beliggenhet mellom Arendal og Grimstad og med enkel adkomst til E-18 med god forbindelse til begge byene.

  Påskedagsheia ligger midt i smørøyet på Nedenes og det blir lagt vekt på trivelige grøntområder samt å bevare de flotte turområdene i nærheten, bl.a. selve Påskedagsheia hvor det er utsikt til havet og Torungen fyr.
 • Fra Arendal til Nedenes. Fra rundkjøringen tar man mot Nedeneshallen/skolen. Videre inn Påskeveien og følg veien til Påskesvingen. Se forøvrig vedlagte kart.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Boligene oppføres i gjennomgående god standard. Utvendig impregnert eller beiset trekledning. Bærende konstruksjoner leveres med lette bindingsverkskonstruksjoner i tre. Vinduer i sort utførelse med energiglass. Saltak tekket med flat takstein type Skarpnes flat eller tilsvarende.
 • Enebolig i kjede Felt B 1.2: BRA 119 m2 (+ carport fra 24 til 34m2 m2 og utvendig bod fra 5 til 7 m2). P-rom: 111 m2.

  Bruttoareal: 148 - 160 m2.

  Se tegning og prisliste for aktuell bolig for eksakt areal.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Tomteareal: Ikke angitt. Tomtestørrelse er estimert fra ca. 350 - 450 m2 pr. bolig.

  Tomtene leveres i.h.t. leveransebeskrivelse, og ferdig opparbeidet med ferdigplen, asfaltert innkjørsel og brostein i carport. Øvrig fellesareal leveres ferdig opparbeidet med asfalterte adkomstveier, lekeplasser m.m.

  Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt og det tas forbehold om eventuelt arealavvik. Tomtedeling skjer i.h.t. forevist situasjonsplan. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
 • Carport for alle boliger. Dobbel for bolig A og D. Enkel carport for bolig B og C. I tillegg er det gjesteparkering på egen grunn.
 • Boligen får innvendig bod, samt utvendig bod i carport.
 • Boligene leveres nøkkelferdig med alt av overflater, innredninger og belysning i.h.t romskjema og leveransebeskrivelse.

  LED spotter på bad og i entrè. Det leveres utelys samt lys i boder og på soverom. 200 l vvs tank samt utekran leveres.

  Elektro i.h.t. NEK 400.
 • Det leveres felles digital nettverk for tv, telefon og bredbånd. Kjøper bestiller selv abonnement og kan velge mellom Telia og Telenor.
 • Det leveres balansert ventilasjon.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
 • Se prislisten for detaljer.

  Vederlaget, eksklusiv vederlaget for tomten, skal indeksreguleres ved bruk av:
  - Statistisk sentralbyrås indeks for "Enebolig i tre, byggearbeid unntatt stein, jord og sementarbeid".
  Indeksreguleringen skjer frem til den 15. i den måneden selgeren starter byggearbeid over grunnmur.
  Indeksreguleringen kan maksimalt utgjøre 4,5% av vederlaget.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig. P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 1.150.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 28.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 202,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Ikke fastsatt. Estimert fra 15 - 20.000,- avhengig av boligtype.
 • Eiendomsskatten utgjør 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Kr. 100.000,- ved kontraktsunderskrift. Restoppgjør innen overtagelse finner sted.

  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for eventuell forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Boligen kan fritt leies ut
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å egen innbo- og boligforsikring fra overtakelse.
 • Parseller av Gnr. 430, Bnr. 138 i Arendal. Endelig gårds- og bruksnummer er ikke fastsatt.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via Arendal kommune. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. inkl. historiske bestemmelser fra den eiendommen den enkelte tomt er fradelt fra. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg eller utleveres på forespørsel. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Eiendommen overdras uten øvrige pengeheftelser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører naboforhold, realsameie eller forhold pålagt av myndighetene.
 • Regulert boligområde. Plan for Påskedagsheia, vedtatt 01.11.2018, revidert 04.05.20. Formål: Boligformål.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse fra kommunen. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 50 % forhåndssalg samt godkjent byggelånsfinansiering. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut eventuelle usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Lise Merete Kjelle
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev