aktiv-eiendomsmegling
DJI_0839

Sandnes Bjørnstjerne Bjørnsons gate 14

Stangeland - 3 boligtomter selges samlet. Eldre enebolig står på eiendommen i dag.

 • 6 900 000
 • BRA 219 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING6 900 000
 • OMKOSTNINGER188 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 088 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 958
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 171 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 265 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  188 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 088 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
På de 3 tomtene som er etablert på eiendommen står det i dag en enebolig som det legges til grunn kjøper vil rive for å utnytte eiendommens potensial som er å bebygge eiendommene med en ny tomannsbolig og en enebolig. Rivningstillatelse foreligger på eksisterende bolig (gitt 23.09.2020 og gjelder i 3 år).

Eneboligen som står der i dag inneholder følgende:
1 etg. P-rom. Entre, stue, spisestue, kjøkken og wc.
2 etg. P-rom. Gang, 4 soverom og bad.
Kjeller. P-rom kjellerstue. S-rom: Gang/trapp, matbod, vaskekjeller og bad (vaskekjeller og bad er i dårlig forfatning og er av takstmann vurdert som S-rom).
DJI_0820

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 14, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG2:
  DRENERING Totalvurdering:
  Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert
  funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Om kjelleren ønskes benyttet til boligformål, anbefales det at grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og dreneres. Tiltak må utføres
  for å oppnå god fuktsikring.
  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Det registreres enkelte horisontale riss/ sprekker i grunnmuren. Enkelte riss/sprekker i grunnmur er påregnelig normalt og skyldes i
  hovedsak tørkesprekker i betongen (svinnriss). - Rust i enkelte lufteventiler i vegg.
  Anbefalte tiltak:
  For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor
  ikke utført. Det må utføres ytterligere undersøkelser for å avdekke omfang av forholdet og behov for tiltak.
  FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering:
  Forstøtningsmur ved kjellertrapp er ut av lodd, mindre riss/sprekk.
  Anbefalte tiltak:
  For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid.
  LOFT
  Totalvurdering:
  Vannmerke i sutaket rundt pipe/rørgjennomføringer. Dette kan skyldes at papp oppå sutaket ikke har tilstrekkelig oppbrett rundt
  gjennomføringen.
  Anbefalte tiltak:
  Isolasjon ligger stedvis noe tett inntil sutaket, luftespalter ved takfot kan med fordel åpnes opp.
  RENNER OG NEDLØP Totalvurdering:
  Takrenner og nedløp av plast, påregnelig med noe smålekkasjer i skjøter. Taknedløp mot hage er avsluttet over terrenget, dette øker
  fuktbelastninger på grunnmuren dersom denne ikke er tilstrekkelig fuktbeskyttet.
  Anbefalte tiltak:
  Det må foretas ytterligere undersøkelser for å avdekke tilstand.
  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Tegn etter tidligere kondensering i sutak på loft, enkelte spiker stikker gjennom sutaket. Enkelte luftespalter mellom sutak og isolasjon på
  loft ved takfot kan med fordel åpnes opp for å øke utluftingen på loftet. Takkonstruksjonen må vurderes forsterket før eventuell tung
  taktekking kan monteres.
  Anbefalte tiltak:
  Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering:
  Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Snøfangere mangler.
  Anbefalte tiltak:
  For å avdekke faktisk tilstand må det foretas ny kontroll av taktekking når forholdene ligger til rette.
  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.
  Anbefalte tiltak:
  For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av bærekonstruksjoner. Dette krever inngrep som faller
  utenfor denne rapportens mandat.
  ILDSTED Totalvurdering:
  Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Tegn etter tidligere transport av fukt ved pipe på
  loft, antatt fra før beslag på pipe over tak ble montert.
  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak.
  KJØKKEN Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad, i overflater, svimerke i benkeplate. Vannlåser/avløpsrør av støpejern under kjøkkenvasker vil
  over tid tiltettes av innvendig korrosjon.
  Anbefalte tiltak:
  Kjøkken må påregnes oppgradert/skiftet ut. Avløpsrør under kjøkkenvask bør etterstrammes med jevne mellomrom, dette fordi disse over
  tid glir fra hverandre ved bruk av varmt og kaldt vann.
  TRAPP Totalvurdering:
  Rekkverk trapp er ikke barnesikret, store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Det er ikke montert håndrekke inntil vegg.
  Utvendig trapp riss/sprekk ved entre, bi-inngang kjeller mangler rekkverk/håndrekke.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.
  AVLØPSRØR Totalvurdering:
  Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Innvendige avløpsrør/stålsluk av typen soil i
  vaskekjeller må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og tiltettinger.
  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales en utvidet el-kontroll.
  VARMESENTRAL
  Totalvurdering:
  Vedlikehold, kontroll /servise av anlegg anbefales.
  Anbefalte tiltak:
  Servise avtale på varmepumpe og feiing av pipe anbefales.
  VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering:
  Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil. Bereder er over 20 år gammel.
  Anbefalte tiltak:
  En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer
  VENTILASJON Totalvurdering:
  Det er mangelfull ventilasjon eller funksjonssvikt i forhold til bruksbelastning. Mekanisk avtrekk i vaskerom anbefales etablert.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre ventilering av boligen må etableres.
  BAD.2.ETASJE
  Totalvurdering overflater:
  Det registreres noe misfarging på vegg, belegg på gulvet rundt sluk er skåret i og er ikke synlig ført under en klemring.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Det registreres utett overgang mellom membran / mansjett og sluk og dette medfører økt risiko for lekkasjer.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med hensyn og jevnlig kontroll av overflater anbefales.
  Forhold som har fått TG3:
  ROM UNDER TERRENG Totalvurdering:
  Det er registrert fukt/ råteskader i påførende konstruksjonergulv kjellerstue og i bunn påført vegg kjellerstue.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales, bedre fuktsikring av utvendig grunnmur anbefales. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering:
  Konstruksjonen terrasse/rekkverk har skjevheter/ retningsavvik. Nedbrytning og råte i tre kledning balkong og ved terrasse. Balkong er
  tekket med sink. Sinkskjøter er ømtålig med tanke på bevegelser i konstruksjonene og sinken tæres opp over tid. Tekkingen bør
  kontrolleres regelmessig med tanke på utettheter. Råte i panel under balkong tyder på fuktskader.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes Takterrassen er en lukket risikokonstruksjon. Balkong må holdes ren for løv etc for å hindre at avløp går
  tett og det samler seg vann oppå denne. For å kontrollere tilstand må det foretas ytterligere undersøkelser/ åpninger av konstruksjonen.
  VINDUER/DØRER Totalvurdering:
  Vinduer/dører med noe varierende alder, noe slitasje i enkelte karmer som er mye utsatt for sol og fuktighet. Tegn til kondensering i enkelte
  vinduskarmer på loft og i kjeller, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Det registreres punkterte glass 3 steder. Vinduer og
  dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i
  tiden som kommer. Påregnelig med utskiftninger av de eldste og mest utsatte vinduer/dører. Råte utv. panel i kjeller dør.
  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes.
  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Det er nedbrytning/tørkesprekker og råteskader i utvendig treverk og kledning som er mye utsatt for sol og fuktighet. Det registreres
  "blæring" på utvendige overflater, og råteskader i det mest usatte områder. Vegetasjon som vokser opp etter utvendige trepaneler hindrer
  uttørking av panelet og kan på sikt medføre til nedbrytning og råteskader
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.
  TOALETTROM Totalvurdering:
  Lekkasje fra vanntilførsel under vask, påregnelig med tiltak/reparasjon. Vindu i rom til wc er punktert.
  Anbefalte tiltak:
  Reparasjon vanntilførsel under vask vindusglass må påregnes skiftet.
  VANNLEDNINGER Totalvurdering:
  Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Det er konstatert lekkasjer fra rør under vask i wc 1.etasje.
  Anbefalte tiltak:
  Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Lekkasje vannrør i rom til wc 1.etasje må repareres eller skiftes ut. VASKEROM_ KJELLER Totalvurdering:
  Vaskerom fra byggeåret. Våtrommet mangler membran/tettesjikt, mangler tilstrekkelig av luftning, oppgradering må påregnes. Saltutslag og
  misfarging i overflater, stålsluk, rust, og tegn etter tidligere tilbakeslag fra sluk. Riss/sprekker i yttervegg/grunnmur bak vask. Anbefalte tiltak:
  Oppgradering må påregnes.
  BAD M/SAUNA_ KJELLER Totalvurdering:
  Bad fra byggeåret med dusj og sauna. Våtrommet er ikke tett og oppgradering må påregnes. Saltutslag og misfarging i overflater. Membran
  og sluk mangler, sauna er trolig i ustand. Tegn etter tidligere transport av fukt/saltutslag, begrenset av luftning. Defekt vifta i vegg.
  Anbefalte tiltak:
  Oppgradering må påregnes.
 • Meget sentral og attraktiv beliggenhet.
  Gangavstand til Sandnes sentrum med alle byens fasiliteter.
  Kort vei til skoler, barnehager og butikker.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger og tomannsboliger.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Enebolig som er oppført med ringmur og stedstøpt plate på mark.
  Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler.
  Trebjelkelag mellom etasjer.
  Saltak i tre som er tekket med ståltakplater.
  Vinduer og dører med enkel og isolerglass.
 • 1.etg: Bra 84 kvm.
  2.etg: Bra 67 kvm.
  Kjeller: Bra 68 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1 etg. Entre/gang, kjøkken, spisestue, stue og wc.
  2 etg. Gang, 4 soverom og bad.
  Kjeller. Kjellerstue, gang/trapp, matbod, vaskekjeller og bad.

  Vaskekjeller og bad i kjeller er i dårlig forfatning og er vurdert som S-rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn og peis i 1 etg. Ellers elektrisk.
 • Gnr. 62, bnr 671, 480 kvm.
  Gnr. 62, bnr 2315, 250 kvm.
  Gnr. 62, bnr 2316, 253 kvm.
  Gnr. 62, bnr. 2314 (realsameie), 282 kvm.
 • Parkering på eiendommen i dag er i garasje samt i gårdsrom.
 • Offentlig tilknyttet. De fradelte tomtene er ikke byggeklare. Det er ikke lagt inn stikkledninger på fradelte tomter (bnr. 2315 og 2316). Videre opplyser Sandnes Kommune at det ikke er separert spillvann og overvann ute i gata. Kommunen opplyser videre at før en eiendom kan bebygges må vann og avløp være sikret i henhold til krav i plan og bygningloven §27-1, §27-2 og §18-1. (https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§27-1), (https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§18-1). Konf. Sandnees Kommune for nærmere opplysninger.

  Opplysninger om at avløp til eksisterende enebolig er separert mangler i kommunens arkiv. Pålegg om separering må påregnes.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr 16 052,- pr. år
 • Det er i dag faste løpende kostnader knyttet til boligen som står der i dag for strøm/elektrisitet, forsikring, velforeningskontigent m.m.
 • I følge informasjon fra Sandnes kommune foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse på eksisterende bolig.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kjøper er selv ansvarlig for å rive eksisterende bolig som er søknadspliktig tiltak hvor rivningstillatelse er gitt 23.09.2020 og gjelder i 3 år. Ny eier må selv for egen regning og risiko søke om endring av tiltakshaver og evnt. ansvarlig søker for dette tiltaket. Videre er ny eier selv ansvarlig for egen regning og risiko å prosjektere og byggemelde eventuelle nye boliger på tomtene og videre framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommene før eventuelle byggearbeider igangsettes. Alle kostnader i forbindelse med riving, byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer, grunnundersøkelser, geotekniske rapporter m.m. påhviler ny eier.

  Selger fraskriver seg ethvert ansvar for tomtenes beskaffenhet. Til orientering har Multiconsult utarbeidet et notat med emne "Bæreevnt og setninger" datert 25.05.2022 med dokumentkode 10226119-RIG-NOT-001. Notat følger vedlagt salgsoppgave.

  For eksisterende bolig er det ingen rom i kjeller som er godkjent innredet til boligformål/rom for varig opphold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Følgende overtas av kjøper:

  1950/1314-2/43 Bestemmelse om gjerde
  01.03.1950
  Grunnavståelse til gate/vei m.v.
  Overført fra: 1108-62/671
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1950/1315-3/43 Bestemmelse om gjerde
  01.03.1950
  Grunnavståelse til gate/vei m.v.
  Overført fra: 1108-62/671
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1964/5204-2/43 Erklæring/avtale
  16.09.1964
  Grunnavståelse til gate/vei m.v.
  Overført fra: 1108-62/671
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og er omfattet av gjeldende reguleringsbestemmelser i plan 79117 Reguleringsplan over deler av Stangeland, Skeiene, Brueland og Sandved" sist endret 19.08.2021 og plan 6001 "Reguleringsplan over deler av Stangeland, Skeiene, Brueland og Sandved" med endring vedtatt 15.01.2019. Nevnte bestemmelser og plankart følger vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 62 Bnr. 671 og Gnr. 62 Bnr. 2315 og Gnr. 62 Bnr. 2316 i Sandnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon tilsvarende kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 5 900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Torbjørn Østvold

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev