aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til denne vakre perlen på Søvik med flott utsikt mot Dønnamannen

Idyllisk enebolig med særpreg - Nydelig sjøutsikt - Pent opparbeidet hage/tomt

 • 2 400 000
 • BRA 108 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 400 000
 • OMKOSTNINGER76 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 476 374
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 921
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 108 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT746 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  76 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 476 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Hall m/trapp , Bad/vaskerom , Stue , Kjøkken
Loft: Loftstue , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Kott
Plass for spisebord og stoler i del av stua.

Mønsåsveien 10, Nordland

 • God standard med tanke på byggeåret. Boligen er godt vedlikeholdt.
  Tilbygg / modernisering
  2017: Renovering av gulv i stue og kjøkken og totalrenovering av bad/vaskerom. Gulvfliser i trappehall ble fjernet.
  2010: Ny grunnmur på deler av boligen, ny bordkledning og vindsperre på vegger, ny taktekking inkludert isolering av taket.
  2010: Tomten ble planert, og tilbygget mot sørøst ble revet, ny terrasse på sørøst side bygget.
  2010: Luft/luft varmepumpe installert.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Gulvene i 1 etasjen er bygget nye i 2017 på hele etasjen med unntak av trappehallen, gulvene har normale små planavvik.
  Gulvene i loftetasjen er trolig fra byggeåret og har stedvis store planavvik og betydelig svikt spesielt i det store soverommet.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Gulvene bør avstives og opprettes.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Forhold som har fått TG2:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist andre avvik:
  Musesperren er ikke tilfredsstillende utført rundt hele boligen.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Det må utføres kontroll og utbedring på musesperren, også på sørøst side der terrassen er etablert.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Vannbrett beslag under vinduene er ikke utført i henhold til anbefalinger i byggforsk og vil gi forkortet levetid. Det er ikke synlige beslag over vinduene.
  Enkelte vinduer tar i karmen og trenger justering og enkelte låsehendler er ødelagte.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Vinduer må justeres.
  Beslag løsningen under og over vinduer må endres når vinduer skal byttes. Kun kostnad for justering medtatt da det ikke er noen vinduer som må byttes strakst.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  Det er store sprekker, hakk og fliser på gulvbordene enkelte steder på loftetasjen og gulvbordene er lappet sammen i trappehallen og har rester etter fliser og lim.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Gulvene må utbedres i enkelte rom.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Radon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  - Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Vurdering av avvik:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Tiltak
  - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Krypkjeller
  Vurdering av avvik:
  - Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
  Det er noe høyt fuktnivå i kledningsbordene som ligger under bjelkelaget 17,6 vekt%, det anbefales å etablere bedre lufting av arealet.
  Bunnsvill på vegger er innkledt med papp og ikke synlig for visuell kontroll, fuktnivå målt til 16,7 vekt%.
  Det er noen understøtter på bjelkelaget som bør byttes.
  Tiltak
  - Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid.
  - Bedre ventilering må etableres.
  Kostnad for ventiler og utbedringer på understøtter medtatt.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Vurdering av avvik:
  - Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
  Tiltak
  - Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra ventilator.
  Det anbefales å etablere avkast i vegg fra ventilator.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Det anbefales på generelt grunnlag og anleggets alder at anlegget blir kontrollert av fagkyndig.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  Utvendig er takflatene plane og opprettet, innvendig er det synlig heng i konstruksjonen.
  Tiltak
  - Ved renovering av loftetasjen anbefales å rette opp skjevhetene.

  Utvendig > Dører
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det mangler beslag under og over døren og døren må påregnes byttet på relativt kort sikt.
  Tiltak
  - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  Ved bytting av døren må det etableres beslag.

  Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
  Det er installert luft/luft varmepumpe, produksjonsår 2009.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre
  VVS-installasjoner.

  Tomteforhold > Byggegrunn
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Byggegrunnen besår av løsmasser, noe normale sprekker i muren.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Det må påregnes behov for noe utbedringer på natursteinsmuren, for å sikre stabil fundamentering bør denne byttes ut, men dette er ikke
  nødvendig på kort sikt.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for tiltak på kort sikt.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  - Det er påvist andre avvik:
  Eiendommen ligger i et område markert med marin leire i henhold til kartportalen NVE
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på Søvikmoen ca 15 minutters kjøring fra Sandnessjøen sentrum. Det er gode sol og utsiktsforhold. Nært til hav og fjell og flotte turområder samt bademuligheter på Støa, som bare ligger 5 minutters gange fra boligen. Med fergeleie såpass nært ligger alt til rette for å kunne dra på øyhopping langs Helgelandskysten med sykkel.
 • Enebolig - Byggeår: Noe usikkert.
  Yttervegger er oppført med tømmer som i følge opplysninger i tidligere takst er flyttet flere ganger og montert her ca 1921.

  Uhus - Byggeår 2012 - Bra 6 m2:
  Uthus med enkel standard, yttervegger er oppført med frest plank som er malt og taket er tekket med pappshingel.
  Vindu med enkelt glass og 2 fløyet dør med enkelt glass.
  Bygningen er i normal god stand.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
 • UTVENDIG
  Taket er tekket med Decra stålplater, taket ble isolert i forbindelse med at ny tekking ble montert.
  Aluminiumsrenner og nedløp, heldekkende beslag på pipe.
  Yttervegger er oppført med tømmer som i følge opplysninger i tidligere takst er flyttet flere ganger og montert her ca 1921.
  Veggene ble pålagt ny vinsperre og liggende bordkledning i 2010.
  Plassbygget åstak konstruksjon.
  Eldre sidehengslede vinduer med 2 lags glass og malte trekarmer. Vindu på bad ble bytte da rommet ble renovert i 2017.
  Eldre malt ytterdør med glassfelt.
  Terrasse på bakkeplan utført med impregnerte materialer.

  INNVENDIG
  Det er forskjellige typer tregulv på alle rom i hele boligen med unntak av badet. Gulvene er malt/oljet. På vegger er det malt og trehvit tømmer, malt panel og malte plater. I himlinger er det malt panel, trehvit panel, i 1 etasjen er himlingen underside av opprinnelige gulvbord på loftet og det er synlige gulvbjelker.
  Etasjeskille er utført med trebjelkelag, gulvkonstruksjon i stue, kjøkken og bad er bygget ny i 2017, øvrige konstruksjon antas å være fra byggeåret uten at dette er bekreftet.
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Elementpipe, vedovn er montert i trappehall.
  Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
  Innvendig trapp har malte vanger og oljede trinn.
  Innvendige dører med malte og trehvite fyllingsdørblad.

  VÅTROM
  Bad/vaskerom
  Rommet ble totalrenovert i 2017, det er ikke fremvist noen dokumentasjon på oppbyggingen.
  Det er benyttet baderomsplater og malt panel på vegger, montert nytt i 2017, i himling er det synlige gulvbjelker og underside på opprinnelige gulvbord som er malt.
  Vinylbelegg med oppbrett på vegg, fall til sluket er tilfredsstillende og høydeforskjell topp sluk til underkant terskel er tilfredsstillende.
  Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt .
  Rommet er utstyrt med dusjkabinett, veggmontert toalett, servant på skapinnredning og opplegg for vaskemaskin.
  Varmtvannsbereder er plassert på badet.
  Servantskapet er gammelt men i fin stand.
  Rommet har mekanisk avtrekk med vifte i vegg.
  Det ble tatt hull for fuktkontroll fra tilliggende rom, målt 8,2 vekt%, defineres som tørt og ingen tegn til skader.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning med malte fronter, folierte skrog, laminat benkeplate, porselen benkebeslag med 2 kummer. Det er installert komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap.
  Det er montert lekkasjedetektor under benkeskapene og komfyrvakt.
  Det er kjøkkenventilator med kullfilter, etablert av dagens eier.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledningsanlegget er utført med rør i rør system, fordeler skap er plassert på badet.
  Avløpsanlegget er utført med plastrør.
  Anlegget på badet er byttet i sin helhet.
  Boligen har naturlig ventilasjon med vinduer som kan åpnes.
  Det er installert luft/luft varmepumpe.
  Varmtvannsbereder på 116 liter plassert på badet, 2016 modell.
  Det elektriske anlegget er sikret med automatsikringer, 230 volt anlegg, 14 kurser hvorav 2 stk 25A, 1 stk 16A, 6 stk 15A og 5 stk 10A kurser.
  Det er installert røykvarslere og slukke apparat i boligen.

  TOMTEFORHOLD
  Det er byggegrunn av løsmasser.
  Det er synlig vorteplast langs grunnmuren, det antas at det er lagt ny drenering da vorteplast ble etablert. Arbeidet ble trolig utført da det ble laget ny grunnmur under deler av boligen i 2010, det kan ikke bekreftes at det er lagt ny drenering.
  Grunnmur av Leca og naturstein, ukjent fundamentering under muren.
  Tomten er svakt skrå der boligen er oppført,
  det er bratt skråning på sørøst side av boligen.
  Utvendige vann og avløpsanlegget er utført med plastrør, det er noe vannledning av kobberør i kryperommet som er uten isolasjon.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 25.07.2022 av Geir Arne Brattli.
 • 1.et: 58 Bra
  Loft: 50 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom i boligen er medtatt i arealet for P-rom
  Kott er ikke medtatt i arealet i henhold til måleregler.
  Vinduer på loftetasjen er for små for sikker rømning. Etasjehøyde i 1 etasjen er under 2 meter.
  Det foreligger ikke tegninger av boligen.

  Uthus:
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
 • Skap nede i gangen, samme i andre etasje.
  Skap inne på lite soverom innenfor det store rommet, også inne på det turkise soverommet.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i gang. Luft til luft varmepumpe, innedel montert i stue. Ellers el.panelovner på kjøkken og på stort soverom i 2.etg. Varme i gulv på badet.
 • Tomten er skrå mot sørøst, men er forholdsvis flat rundt boligen. Tomten er opparbeidet med plen og noe beplantning, gruset innkjørsel med
  parkeringsplasser. På høyden bak huset er det flott utsikt hvor flotte solnedganger kan nytes.
 • I egen innkjørsel.
 • Vei: Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 560 641 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 018 308 per 31.12.20
 • Kr. 11 450 pr. år
  Renovasjon kommer i tillegg med kr. 4225,- pr. år for 140 l dunk.
 • Strøm og forsikring av eiendommen kommer i tillegg til kommunale avgifter og renovasjon.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen, i Alstahaug kommunes arkiver.
  Ferdigattest på uthus, datert 03.10.2012.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Ingen pr 27.05.2022
 • Eiendommen er omfattet av bestemmelser i kommuneplan 2016-2022 med planid 201622 Vedtatt 14.12.2016 - Arealformål boligbebyggelse.
 • Gnr. 8 Bnr. 156 i Alstahaug kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4.900,-, oppgjørshonorar kr 3.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 47.389,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, foto, grunnbokutskrift, tilstandsrapport, meglerpakke Infoland, sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Lill Hammerø Kristiansen
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev