aktiv-eiendomsmegling
Midnattsolen kan sees fra eiendommen

Visning 2/7! Handnesøya - Eiendom med herlig beliggenhet! Ca. 250 dekar eiendom med 6 leietomter, fjøs/låve og naust!

 • 1 800 000
 • BRA 127 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 800 000
 • OMKOSTNINGER61 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 861 142
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 955
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 91 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT254 519 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  61 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 861 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsbolig: Bad, Gang , Kjøkken , Stue , Soverom ,
Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Bod , Bod 2, Bod 3

Andre bygg: Låve/fjøs, Naust.

Øvrig:
Stor terrasse.
Låve/fjøs like ved selve fritidsboligen

Saura, Nordland

 • Handnesøya - Eiendom med herlig beliggenhet! Ca. 250 dekar eiendom med 6 leietomter, fjøs/låve og naust!

  NB! Fergeruter for å komme seg til visningen den 2/7.

  Angående fergeruter;

  - Fra Nesna: 0800, 0945 eller 1415
  - Fra Handnesøya: 1520, 1710 eller 1910 (siste avgang må bestilles via telefon (99 28 32 28))

  - Eiendommen ligger spektakulært til, helt ytterst mot havet i Vassvik på Handnesøya
  - Til øya hører Sauraholmen, Handnesholmen og Vallaholmene. Kommunens største fiskevann, Storvatnet finnes på nordsiden av Stokkatinden.
  - Like nord for nordspissen av øya, mellom Vassvik og fastlandet, finnes et av de dypeste havdypene på Helgeland med en dybde på over 620 m.
  - Det medfølger 6 leietomter der det er tinglyste festekontrakter med nåværende grunneier. Disse gir en inntekt på kr 1250,- pr.stk pr.år. Festeavgiften kan reguleres i 2026, basert på KPI
  - Eiendommen er på rundt 250 dekar!
  - Låve/fjøs
  - Naust
  - Fantastisk utsikt!
  - Solrikt, og midnattsolen ser du også fra eiendommen
  - Det er et svært rikt fugleliv på øya med blant annet bestand av havørn.
  - Elgbestand: Eiendommen inngår i jaktområdet på Handnesøya og som grunneier har man mulighet for å delta på jakt og tildeling/kjøp av kjøtt.
  - Sundet mellom Handensøya og Nesnahalvøya, Lille-Sjona, er også kjent for godt fiske av torsk, sei, laks, ørret, hyse, sild, makrell og kveite.
  - På nordsiden av øya er det i tillegg gode muligheter for dypvannsfiske.
  - Innbo kan evt. medfølge, eller selges etter avtale

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.

  TG 2:

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og har påregnelig elde og slitasje.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Ingen mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Dreneringen med svekket effekt som følge av naturlig slitasje.
  Dette baseres både på visuelle observasjoner og fuktmålinger.
  Fuktvandring i vegger mot terreng skyldes svikt i fuktsikring av grunnmur og fuktopptrekk fra fundamenter. Tidsaspektet på dreneringen har dertil gjort seg gjeldende.
  Drenering anses dermed å ha vesentlig redusert effekt og ny eier må/bør skifte drenering (Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende). (se paragraf: rom underterreng).

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Utvendig mur er værslitt.
  Stedvis små riss/sprekkdannelser muren.

  TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Stedvis rust i takplatene, ikke noe synlig gjennomgående rust.
  Taket ble besiktiget fra bakkenivå.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er påvist skader i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det mangler nedløp fra hovedtak og ned til tilbygg. (dette anbefales å få montert for å ungå vannsprut på bordkledning.) Det er ikke montert spillblikk i fra overgang mellom tak og til takrenne. (dette er også anbefalt for at vann/vannsprut ikke skal komme inn til konstruksjon/treverk.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. utvendig omramming/beslag er noe ufagmessig montert/utført, dette gjelder i hovedsak vindusbeslag under vindu som mangler endestykke/oppkant.

  Utvendig > Dører
  Det er avvik: Rust i dørhengsel/beslag hovedinngangsdør

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det ble registrert store skjevheter i terrassen og manglende utført vedlikehold.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist andre avvik:
  I følge eier er det utført kontroll av pipe og ildsted der det ble meldt inn fem avvik på pipe/ildsted. Eier er uenig i tre av disse avvikene og har påklaget dette. Undertegnede takstmann har fått forelagt rapporten utført av brann og feiervesen. Generelt sett når man får pålegg ved en slik kontroll har man en viss tid for å få pålegg utbedret. Om det foreligger fyringsforbud er ikke kjent.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det registreres synlig fuktighet i muroverflater og salt/kalkutslag.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det er liten frihøyde i trappeløp Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn og åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav. Lav frihøyde i deler av trappeløpet.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Bygningen har den naturlige ventilasjon som var vanlig på byggetiden. Ventilasjonsløsningen er enklere enn det som benyttes i dag. Naturlig ventilasjon gis på generelt grunnlag tilstandsgrad 2 da dagens strenge krav til ventilasjon ikke er oppfylt, til tross for at denne typen ventilasjon er normalt for boliger/leiligheter bygget i denne tidsperioden. Kapasitet og mengde luftutskiftning er ikke kontrollert da det krever eget utstyr for måling og det hører ikke inn under en nivå 1 undersøkelse.

  Utdrag fra selgers egenerklæring, datert 07.06.22:

  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  Redegjør for hva som er gjort og når:
  Montert vannsystem fra hyttetorget.no med utvendig vanntank til vask og kjøkken. Kun sommervann.

  Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Litt saltutslag i uinnredet kjeller.

  Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Under tilsyn høsten 2021 ble det anvist 5 avvik der 3 av avvikene er klaget inn til formannskapet i Nesna kommune pga saksbehandlingsfeil

  Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Små riss/sprekkdannelser i muren

  Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Tak mot kaldloft er ikke isolert og med gammel tetting

  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Ja, kun av faglært.
  Firmanavn: Sinus Nesna
  Redegjør for hva som er gjort og når: Bytte til automatsikringer, nytt inntak og noen nye stikkontakter samt lyspunkt. Utført juni/juli 2020

  Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse:
  Utstedt av Ørjan Helgå 25.06.2020 av Sinus Nesna AS

  5. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
  Ja.
  Hvis Ja, når, hva og av hvem? Sommer 2020 til høst 2021 er alle yttervegger etterisolert og bordkledd.
  Alle vinduer er skiftet i samme periode.

  Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse: Utfall av klagen på tilsynsrapport fra Rana kommune sitt feievesen kan resultere i fyringsforbud som medfører tiltak før forbudet fjernes.

  Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
  Ja.
  Hvis ja, beskrivelse: Det er eksterne hytter på eiendommen der noen tomter er selveier mens seks er leietomter.
 • Eiendommen ligger i Vassvik på Handnesøya som er en øy på Helgelandskysten i Nesna kommune. Øya ligger sør for munningen av Sjona. Øyas
  høyeste punkt er Stokkatinden, 599 moh. Til øya hører Sauraholmen, Handnesholmen og Vallaholmene. Kommunens største fiskevann,
  Storvatnet finnes på nordsiden av Stokkatinden. Like nord for nordspissen av øya, mellom Vassvik og fastlandet, finnes et av de dypeste
  havdypene på Helgeland med en dybde på over 620 m.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidseiendommer og gårdsbruk.
 • For å komme seg til Handnesøya må man ta ferge/hurtigbåt fra Nesna. Se boreal.no og 177nordland.no for oppdaterte avganger. Fra fergeleie
  på Handnesøya kjører man FV7382 østover, fra enden av fylkesveien er det ca.1,5 km privat vei.
 • 2020 Modernisering /2021 Allle yttervegger er etterisolert og bordkled.
  Alle vinduer er byttet i samme periode. På El-anlegg er det byttet
  inntakssikring samt skiftet alle sikringer til
  automatsikringer.

  Taktekking/yttertak på boligen består av stål/aluminiumsplater.
  Renner og nedløp i sort stål.

  Yttervegger i kjeller/vegger mot terreng: Vegger av betong,
  Yttervegger over grunnmuren: Reisverk/bindingsverk fra byggeåret

  Bordkledning av type "Møre Royal" oppført uten skjøting, midtdeler i aluminium for å hindre vann i å renne langs hele veggen.

  Saltak konstruksjon med innvendig flat og skrående himling, kryprom
  på loft tilkomst er ikke tilgjenngleig da takkonstruksjonen gjenbygget.

  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 2018, 2019, 2020
  og 2021.

  -Hovedinngangsdør: Isolert formpresset dør med 2-lags isolerglassfelt.
  -Dør til kjeller: Eldre tredør

  Terrasse på vestsiden av boligen. Terrassen er understøttet som en
  bærende konstruksjon med søyler og bjelker og bygget med
  impregnerte materialer.

  Etasjeskiller består av isolert trebjelkelag fra byggeår, registrert15mm
  høydeforskjell på gulv i stue.

  I boligen er det ett innvendig pipeløp som strekker seg fra kjeller og
  over tak.
  -Mursteinspipe fra byggeår, med pusset overflate.
  -Fastmontert ildsted i stue.
  -Feieluke tilgjengelig fra kjeller

  Kjellerrom har betonggulv, betong/mur-vegg.

  Byggemåte låve/fjøs:
  Bygningen er av eldre dato og noe vedlikehold må påregnes. Evt. avvik/ feil på bygningen(e) blir ikke beskrevet. Kjøper må gjøre
  egne undersøkelser på slike bygninger. Eldre låve/fjøs bygget med grunnmur av betong, eldre bjelker med gulvbord. Plank med
  stående kledning, Saltak med undertak av trebord yttertaket tekket med eldre stål/metall plater. Enkle labankdører. Ny bordkledning oppført i år 2015, ferdig beiset år 2016. Ny kjørebru bygget i juni 2019 med bjelkelag og dekke av trykkimpregnert trevirke.

  Byggemåte naust:
  Naustet er fundamentert med støpt ringmur i betong. Yttervegger i enkelt bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående
  kledning. Saltakkonstruksjon med opplektede blikk/metallplater til hovedtaktekking. Enkle labankdører. Evt. avvik/ feil på
  bygningen(e) blir ikke beskrevet. Kjøper må gjøre egne undersøkelser på slike bygninger.
  Dagens naust er oppført i år 1999, beiset siste gang år 2020
 • 1.etg: 51kvm Bra
  Loft.etg: 40kvm Bra
  Kjeller: 36kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Bad, Gang, Kjøkken og Stue
  Loft: Soverom, Soverom 2, Soverom 3 og Soverom 4

  S-rom:
  Kjeller: Bod , Bod 2, Bod 3

  Videre arealer:

  Låve/fjøs:
  Loft: 50kvm Bra
  Etasje: 49kvm Bra

  Naust:
  Etasje: 29kvm Bra
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedfyring og elektrisk oppvarming.
 • Grunneiendom på Ca. 250,5 Dekar.
  Merknad fra matrikkelbrev, datert 05.04.22: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vannkant, Har punktfester.

  Opparbeidet hage med stor plen, stauder, blomster, epletre og ca 10 m2 jordbæråker.

  Arealfordeling:
  - Teiger: 1

  -Fulldyrka jord 8,4 Dekar

  -Overflatedyrka jord 0,0 Dekar

  -Innmarksbeite 19,7 Dekar

  -Produktiv skog 25,5 Dekar

  -Annet markslag 192,9 Dekar

  -Bebygd, samf,vann, bre 4,0 Dekar

  Tomta rundt boligen ligger i henholdsvis flatt og noe skrående terreng.
  Gruset innkjørsel, eiendommen rundt boligen vil være ansett som naturtomt med jord, grus og morene enkelte områder rundt boligen har gressplen. Det er normalt gode parkeringsmuligheter på egen tomt. Tomten har gode lysforhold og har utsikt i mot nord/øst og ellers omkringliggende eiendommer.

  I følge eier er ikke eiendommen konsesjonsbelagt, på generelt grunnlag bør man avklare disse forhold før eierskifte. I følge kommuneplanens arealdel er eiendommens arealbruk regulert til fritidsbebyggelse. Det er ingen form for gårdsdrift på eiendommen annet enn at marka slås av andre og det foreligger ikke avtale/jordleieavtale. Eiendommen oppfyller ikke arealkravene som utløser odel.

  Det medfølger 6 leieavtaler/festekontrakter som tilhører eiendommen.
  Nærmere informasjon om inntekter/avtalenes innhold kan oversendes ved behov fra Ansvarlig Megler.

  «Vassvika (H4) er godkjent reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nesna kommune, men for utvidelse vil det kunne medføre ny/revidert reguleringsplan.»
 • Parkering på eiendommen.
 • Adkomst fra privat vei. Privat vann og avløp.

  Nærmere om tilknytning vann:
  Ikke tilknyttet offentlig vann/avløp». Sommervann = grovvann, dvs drikkevann medbringes fra byen.
  Vannsystem fra Hyttetorget.no: Anlegget er bygget slik at det kan tømmes 100% slik at strømmen kan kobles ut om vinteren.

  Nærmere om tilknytning avløp:
  Gråvann slippes ut i terreng. Det er ingen form for innfiltreringsanlegg. Det foreligger ingen utslippstillatelse.
 • Ikke mottatt. Vil evt. foreligge før endelig overtakelse.
 • Kr. 621 pr. år
  Det betales kun eiendomsskatt til kommunen. Det tilkommer årsgebyr fra HAF i tillegg til eiendomsskatt.
 • Utvendig vedlikehold, forsikring m.m
  Strøm (koblet ut vinterperioden pga ikke i bruk)
 • Det finnes ikke ferdigattest / midlertidig brukstillatelse jmfr. informasjon mottatt av Nesna kommune.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
  Skriftlig henvendelse er sendt kommunen, men tilbakemelding er ikke mottatt. Selger og oppdragsansvarlig har heller ikke kjennskap til hvorvidt dette foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er underlagt konsesjon, men ikke boplikt. Nesna kommune opplyser at det kan kreves at større landbruksjord må selges, men 8 dekar ansees ikke som stort areal. Kjøper må søke konsesjon til Nesna kommune og behandlingstiden er relativ kort utenfor ferietiden og kan koste opptil kr 5.000.
  Marka dyrkes ikke, ingen avtale på dyrket mark.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Info fra Nesna kommune vedr. godkjente bygningstegninger:
  Ingen i vårt arkiv.
  Eldre bygninger som antas å være oppført før søknadsplikt

  Selger opplyser om følgende:
  Det pågår et stykke arbeid i forbindelse med å utbedre spenningskvaliteten på eiendommen 11/3 (og strekningen Skaga - Vassvika). I den forbindelse så ønsker Linea AS å sette opp en nettstasjon på eiendommen samt bygge en ny lavspent til 5 hytter i Finnvika. Det betyr at jeg vil signere en overenskomst for å avgi noen m2 med land til nettstasjonen slik at arbeidet kan fortsette og ny eier får den spenningskvaliteten som Linea er pålagt å levere.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1925/900112-1/72 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  11.06.1925
  Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbane.
  1948/1964-1/72 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  06.12.1948
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1951/2625-3/72 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
  24.12.1951
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1960/276-1/72 JORDSKIFTE TINGLYST
  29.01.1960
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1963/96-2/72 JORDSKIFTE TINGLYST
  11.01.1963
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1963/2434-1/72 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  19.07.1963
  Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbane.

  1977/6186-2/72 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
  07.09.1977
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:26
  Bestemmelse om vannrett
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1983/6925-4/72 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
  25.11.1983
  FESTETID: 80 år
  GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:1
  ÅRLIG AVGIFT NOK 330
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1986/917-2/72 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
  13.02.1986
  FESTETID: 30 år
  GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:2
  ÅRLIG AVGIFT NOK 330
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1988/6239-2/72 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
  10.11.1988
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:28
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Best. om naustplass.
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2000/2162-2/72 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
  12.05.2000
  FESTETID: 80 år
  GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:5
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 850
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2000/2162-3/72 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
  12.05.2000
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:5 F
  Bestemmelse om naustplass

  2001/3518-2/72 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
  23.07.2001
  FESTETID: 30 år
  GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:6
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 550
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2004/5145-1/72 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  03.11.2004
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:32
  Bestemmelse om båt/bryggeplass, veg, strømledning, vann og
  avløp m.m.

  2015/875480-3/200 RETT TIL UTSKILT TOMT TINGLYST
  23.09.2015
  RETTIGHETSHAVER: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Opprinnelig tinglyst i festekontrakt av 02.09.2013 med dokumentnummer 732281

  2015/875480-4/200 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE TINGLYST
  23.09.2015
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Rett til båtoppsett
  Opprinnelig tinglyst i festekontrakt av 02.09.2013 med dokumentnummer 732281
  2015/875480-5/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
  23.09.2015
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Opprinnelig tinglyst i festekontrakt av 02.09.2013 med dokumentnummer 732281

  2015/875480-6/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
  23.09.2015
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2018/1049075-3/200 BESTEMMELSE OM BÅTPLASS/BRYGGEPLASS TINGLYST
  19.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:37
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10

  2018/1049075-4/200 BRUKSRETT TINGLYST
  19.07.2018 21:00
  RETTIGHETSHAVER: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10

  2018/1049075-5/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST
  19.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:37
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38

  2018/1049075-6/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
  19.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:37
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38

  2018/1053086-2/200 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
  20.07.2018 21:00
  GJELDER FRA DATO: 11.07.2018
  GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  TOMTEVERDI: NOK 55.000
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.250
  Gjelder denne registerenheten med flere
  2018/1053086-3/200 RETT TIL UTSKILT TOMT TINGLYST
  20.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7 F
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10

  2018/1053086-4/200 BESTEMMELSE OM BÅTPLASS/BRYGGEPLASS TINGLYST
  20.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7 F
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10

  2018/1053086-5/200 BRUKSRETT TINGLYST
  20.07.2018 21:00
  RETTIGHETSHAVER: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7 F
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10

  2018/1053086-6/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST
  20.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7 F

  2018/1053086-7/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
  20.07.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7 F

  2018/1114433-2/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  08.08.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:39
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:40
  Bestemmelse om båtoppsett
  OVERFØRT FRA: 1828-11/10

  2018/1114433-4/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT TINGLYST
  08.08.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:39
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:40

  2018/1114433-5/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
  08.08.2018 21:00
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:39
  :Knr:1828 Gnr:11 Bnr:40
 • Landområdene reguleres av:
  Kommuneplanens arealdel, LNF-formål
  Strandplan Vassvik:
  Fritidsbebyggelse
  Annet friareal

  Tilgrensende sjø reguleres av:
  Kystsoneplan Nesna
  Ulike formål
 • Gnr. 11 Bnr. 3 i Nesna kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2.0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Pål Wikran Vassvik

Dokumenter

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev