aktiv-eiendomsmegling

ELVERUM Svarttrostvegen

Byggeklar småbrukstomt i boligfelt på ca 18 mål kun 2,5 km fra Elverum sentrum.

 • kr 1 750 000
 • Prisantydningkr 1 750 000
 • Omkostningerkr 59 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 809 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  43 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000))

  59 892 (Omkostninger totalt)

  1 809 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Svarttrostvegen, Innlandet

 • Tomt
  nullm²

  Beliggenhet
  Hyggelig småbrukstomt som ligger i et boligområde ca 2,5 km fra Elverum sentrum vest. Fra eiendommen er det ikke langt til lekeplass, i tillegg til at bymarka er i nærheten av nabolaget. Bymarka har skogstier for løping og sykling på sommeren, og på vinteren er det oppkjørte skiløyper med nettverk helt opp til Budor og Hedmarksvidda. Det er lysløype i området med mye aktivitet for barn og unge på vinteren. Nedenfor eiendommen er det bademuligheter og et friområde opparbeidet med bålplass, benker og flytebrygge ved Langsletta. Her kan du også prøve fiskelykken. Fra eiendommen er det gangavstand til flere barnehager, barneskole og dagligvarebutikker med utvidede åpningstider. I kort avstand finner du også Terningen Arena med bl.a. høgskole, treningssenter, turnhall og klatrevegg, samt ulike forretninger som Plantasjen, Bohus mm. og Scandic Elgstua hotell som har arrangementer gjennom hele året. Nær nabolaget stopper bybussen og denne har forbindelse til de andre bydelene, sentrum og til skysstasjonen.

  Bebyggelse
  På boligtomten er det oppført dobbelgarasje med uthus fra ca 1965. Bygget er et rivningsobjekt og tilstandsrapport har derfor ikke rekvirert. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er byggemeldt eller er i samsvar med eventuelle byggemeldte og godkjente tegninger og tiltak. . Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Diverse
  Matrikkelenheten har foreløpig ikke registrert adresse. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  43 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000))

  59 892 (Omkostninger totalt)

  1 809 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Elverum kommunestyre har vedtatt følgende skattesatser for 2021: 3,88 ? for bolig- og fritidseiendommer 7 ? for ubebygd areal i regulerte områder Reduksjonsfaktorene videreføres i henhold til eiendomsskatteloven 30% fratrekk for bolig- og fritidseiendommer 15% fratrekk for andre eiendommer

  Info formuesverdi
  Eiendommens formuesverdi er foreløpig ikke fastsatt, da bruksnummeret nylig er opprettet. Ved bebyggelse vil formuesverdien øke. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/14/440: 12.10.1936 - Dokumentnr: 902525 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: ELVERUM KOMMUNE
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:14 Bnr:37
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.04.2014 - Dokumentnr: 284393 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:14 Bnr:93
  Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:14 Bnr:94
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:14 Bnr:37
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.04.2014 - Dokumentnr: 284415 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Elverum Kommune
  Org.nr: 952 857 991
  Bestemmelse om føring av VA over del av eiendommen
  Overført fra: Knr:3420 Gnr:14 Bnr:37
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.05.2021 - Dokumentnr: 551330 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:14 Bnr:37
  Elektronisk innsendt


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig veg. Kommunale vann- og avløpsledninger ligger langs tomten. For beregning av kostnader til tilknytning og bruk av vann- og avløp; se kommunens gebyrregulativ på kommunens hjemmeside.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor tunet og teig 2 ligger i område avsatt til boligbebyggelse og område for grunnvannsforsyning, mens den fulldyrka jorda ligger innenfor område avsatt/utnyttet til LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift) og område for grunnvannsforsyning. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Tunet omfattes også av reguleringsbestemmelser for Grindalsmoen V (30.3.1995) planid: 199302. Bestemmelsene følger vedlagt. I reg.plan 199302 omfattes boligtomten av bestemmelsene under 2.2 for bolig. Kommunedelplan for byområde har bestemmelser om BYA som i noen tilfeller overstyrer reg.plan. Eiendommen grenser til boliger og LNFR-område med område for grunnvannsforsyning.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 750 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  43 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000))

  59 892 (Omkostninger totalt)

  1 809 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  59892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 37.500,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 5.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev