aktiv-eiendomsmegling
Parkering til salgs.

Sentrum! Parkeringsplass i lukket garasjeanlegg! Plass nr. P112 - Rett ved gangbru til Barcode!

 • 590 000
 • PRISANTYDNING590 000
 • OMKOSTNINGER30 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER620 892
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 006
 • FELLESKOST./MND2 801
 • TOMT15 254 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
  --------------------------------------------------------
  30 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  620 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Parkering til salgs.

Platous gate 31, Oslo

 • Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.
 • Se vedlagte kart i annonse.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Tomtens grunnareal: 15254 kvm.
 • Ved salg av garasjeplass selges en ideell andel av garasjesameiet tilsvarende eierbrøk. Det er 318 garasjeplasser. Juridiske eiere kan eie opptil 3 garasjeplasser.

  EL-billading
  Circle K er leverandør av ladebokser til de som ønsker dette på garasjeplassen sin. Gå inn på https://www.circlek.no/elbillading/bestill/Y21-462293 for bestilling og informasjon av ladeboks på garasjeplass. Fakturering skjer etterskuddsvis i regi av CircleK. Ved problemer med ladeboks anbefales kontakt med CircleK support enten via circlek.no eller 22 96 24 00 og beskrive problemet for dem slik at de kan feilsøke.
  Forkjøpsrett
  Dersom garasjen ikke selges til en seksjonseier/andelshaver i De nye Grønlandskvartalene, skal garasjen utlyses på forkjøpsrett, jf. vedtektenes pkt 6.

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet
  Ved salg må kjøper fylle ut erklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, skjema LDIR-360 B. Skjemaet må krysses av på pkt 1, 2, 10 og 5 om bebygd eiendom under 100 dekar og uten dyrket jord. Kommunens stempel må foreligge ved innsendelse til tinglysing.

  Nøkkelbrikker
  Fysiske nøkler ble skiftet ut med digitale nøkler i 2021. De fysiske nøklene levert av Certego er likevel fortsatt mulig å benytte, og bestille via OBF. Digitale nøkler leveres av Nordic Security, som kan kontaktes på: salto@nordic-security.no og tlf 67 900 200, evt med kontaktskjema på www.nordic-security.no. Eiere må bestille selv. Brikken hentes på følgende adresse når den er klar: Tvetenveien 157, 0671 OSLO. Brikken gir tilgang til felles inngangsdør og port, i tillegg til sykkelparkering. Dører inn til hvert enkelt bygg og eventuelle bodområder er det byggene selv som administrerer. Digitale nøkkelbrikker vil legges i postkassen til eiere i DNG Vel, og sendes per post til eiere utenfor Vellet.

  Carportåpner
  Mobiltelefon kan brukes som carportåpner ved å registrere seg på hjemmesiden til Mobile Gate Control Services, www.mgcs.no. Dette er et supplement til nøkkel/ carportåpner og betales av den enkelte bruker direkte. Ordningen administreres av MGCS, som er avhengig av oppdaterte lister over eiere av p-plasser for å ivareta sikkerheten. Styret anbefaler bruk av mobiltelefon som carportåpner.

  Fjernkontroll til porten i Platous gate og Rubina Ranas gate kan kjøpes hos Portspesialisten ved å sende en bestilling pr e-post til portspesialisten@gmail.com eller pr telefon 977 60 560, og samtidig oppgi fjernkontrolltype HSE 4 BS. Åpner vil da bli sendt per post. Fjernkontrollen programmeres av vaktmester. Det er attraktivt å stjele fjernkontrollene, så disse bør derfor ikke ligge synlig i bilen.
 • Offentlig.
 • Forretningsfører: OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING AS
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Vaktmester og renhold
  Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Vaktmester Andersen AS. Vaktmesterens navn er Kemali Sahim og kan treffes på tlf: 45488979 eller e-post: kemali@vaktmesterandersen.no. Vaktmester ivaretar oppgavene knyttet til løpende vedlikehold m.m.

  Garasjen rengjøres en gang i året, normalt på våren. Eiere og brukere av parkeringsplassene bes om å følge med på utlysninger og flytte bilen i forbindelse med rengjøring. Dette vil bli varslet nærmere gjennom oppslag og informasjon på kjøretøy. Styret minner om plikten til å flytte kjøretøyet denne dagen. Styret minner om vedtektenes plikt for seksjonseierne å holde seg oppdatert. Kjøretøy som ikke er flyttet VIL bli tauet bort for eiers kostnad og risiko. Tauingsfirma fram til nå har vært Oslo Kranbilservice tlf: 91543000. Styret jobber med å få på plass en ny avtale for varsling og borttauing av feilparkerte biler.

  Sikkerhet
  Sameiet har inngått avtale med Proff Security om vektertjeneste. Sameiet har avtale med Oslo Kranbilservice (tlf 915 43 000) vedr. bortauing av feilparkerte biler Ref. årsberetningen for 2017.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • 2 801 pr. halvår. Felleskostnadene forfaller 2 ganger i året, den 15. januar og 15. juli.
 • Garasjesameiet har ingen felles lån.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til boligformål.
 • Gnr. 530 Bnr. 1 i Oslo kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon for gjennomføring av salgsoppdraget på denne eiendommen.
  I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:
  Tinglysning av panterettsdokument med urådighetserklæring kr. 585,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sønderland AS Sønderland
Marius Aasen

Megler

Marius Aasen

90 07 78 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev