aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tyinvegen 2477!

SLIDRE Tyinvegen 2477

Innholdsrik landbrukseiendom med våningshus og kårbolig. Støl på Nordre Trollhovd.

 • kr 2 900 000
 • BRA 94 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 900 000
 • Omkostningerkr 88 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 988 642
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 994
 • Soverom2
 • ArealP-rom 89 m²
 • Tomt229 085 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 88 642 (Omkostninger totalt) 2 988 642 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen "Ødegården" ligger åpent og solrikt til med flott utsikt til Slidrefjorden og bygdene rundt. Den ligger lett tilgjengelig omlag 5 km fra kommunesenteret Slidre med barnehage, skole, butikk m.m. Det er mange år siden det var ordinært dyrehold på gården. Bebyggelsen består av et eldre gårdstun, samt nyere kårbolig med tilhørende garasje og driftsbygning. Selve våningshuset har ikke vært bebodd de siste 10-15 årene og har et generelt etterslep på vedlikehold. Med gården følger også eldre støl beliggende i naturskjønne omgivelser på Nordre Trollhovd. Stølen ligger i Vestre Slidre Statsallmenning med et festet areal på ca. 36 daa. Eiet tomt er ca. 229 daa. Jaktrett og rett til garnfiske medfølger. Velkommen på visning!

Tyinvegen 2477, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Kårbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 94 kvm For arealmåling av bygninger på landbruksiendom brukes bruttoareal (BTA) og grunnflate. Primerareal oppgis kun i de tilfeller hvor det tegnes boligselgerforsikring på bygget, i dette tilfellet kårboligen.
  Primærrom
  1. etasje: 89 kvm Vindfang, gang, kjøkken, stue, to soverom, bad/vaskerom og toalettrom. Kommentar: Bruksareal er målt innvendig på stedet. Rom-benevnelse og type areal er satt iht. bruk på befaringstidspunkt.
  Sekundærrom
  1. etasje: 5 kvm Bod.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 36 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Redskapshus og traktorgarasje
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 56 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Våningshus
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 153 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Driftsbygning
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 500 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Stabbur
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 31 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Eldhus
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 22 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Sæl
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 38 M². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst.

  Sommerfjøs/uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm Ingen areal oppgitt i Landbrukstakst  Tomt
  229085m²

  Beskrivelse av tomt
  Totalt areal ihht kommunens gårdskart ca. 265 da. Det totale arealet er iflg gardskart fordelt med: Ca. 33,8 daa fulldyrka jord Ca. 33,6 daa innmarksbeite Ca. 156,1 daa produktiv skog Ca. 35,2 daa annet markslag Ca. 6,3 daa bebygd, samt., vann, bre Videre er arealetfordelt på både eiet og festet grunn: Eiet tomt: Tomtens grunnareal: 229.085 m². Arealet er hentet fra kommunens gårdskart og er fordelt med: ca. 33,8 daa fulldyrketjord ca. 20,9 daa innmarksbeite ca. 156,1 daa produktiv skog ca. 12,3 daa annet markslag ca. 5,8 daa bebygd, samt. vann, bre Festet tomt i Statsalmenningen: Beliggende på stølen på Nordre Trøllhøvd. Tomtens grunnareal: ca. 36,1 daa Arealet er hentet fra kommunens gårdskart og er fordelt med: ca. 12,7 daa innmarksbeite ca. 22,9 daa annet markslag ca. 0,5 daa bebygd Arealene er ikke nøyaktig oppmålt og avvik i grenser og areal kan forekomme. Beskrivelse gjengitt fra vedlagt verditakst: Eiendommen har arealressurser med 34 dekar dyrket jord og 34 dekar innmarksbeite/stølsvoll. Det meste av de dyrkede arealene er bortleid og holdt i hevd med dyrking av gras og/eller beite. Innmarksbeite som ligger rundt tunet og i teigen nord for tunet er delvis gjengrodd. Eier opplyser at stølsvollen er holdt i hevd ved beiting, men det er ikke noen papirer på dette. De dyrkede arealene er forholdsvis lite sammenhengende og består av flere mindre områder som fører til lite effektiv drift. Terrenget varierer mellom skrånende og tilnærmet flatt. Resten av arealene er vesentlig utmark hvorav 156 dekar er produktiv skog. Skog/utmark, rettigheter: Skogarealene er fordelt på to teiger hvorav den ene går fra tunet og opp på åsen like nord for Kvithøvd. Resten ligger i en teig nord for tunet. De produktive skogarealene strekker seg fra tunet 450 m.o.h. og opp til 950 m.o.h. Det er derfor varierende bonitet/produksjonsevne på arealene, og gardskartet fordeler disse med 65 dekar middels bonitet (produksjonsevne) og 91 dekar lav bonitet. Middels bonitet er vurdert til 0,2 m²/dekar/år og total produksjonsevne ca. 30 m³/år. Påstående skog er uensartet med varierende tetthet, og noe av arealene antas å tidligere ha vært benyttet som beite. Terrenget er for det meste skrånende med greie forhold for maskinell drift. Det er bilvei som går gjennom midtre og øvre del av hovedteigen. Det er jaktrett i forbindelse med skog/utmark som forvaltes av Slidreåsen jaktvald. I statsallmenningen har eiendommen rett til garnfiske mot å betale fiskekort Verdikomponenter Dyrket mark/beite 34 dekar fulldyrket jord hvorav det meste ligger med nærhet til tunet. 34 dekar innmarksbeite inkl. stølsvollen. Verdi er basert på grasproduksjon/beite. Beiterett i utmark. Kr. 180 000,- Skog, utmark, rettigheter 156 dekar produktiv skog med beregnet produksjonsevne 30 m³/år ved en middel bonitet 0,20 m³/da./år. Det er ikke avvirket skog av betydning de siste årene. Påstående skog er i nedre del uensartet med varierende tetthet og alder. I teigen som går opp mot Kvithøvd er det stort sett granskog som vesentlig anta å være i hogstklasse 4 og 5. Ved verdiberegning er det benyttet en langsiktig rånetto kr. 150,-/ m³. Jaktrett i skog/utmark som administreres av Slidreåsen jaktvald. Rettigheten av liten økonomisk avkastning. Muligheter for garnfiske i statsallmenningen mot å betale fiskekort. Vestre Slidre Fjellstyre informerer om reglar for bruk og ev. frifall av stølar og tilleggsjord: Etter fjellova §22 fell støl i det fri når han ikkje har vore i bruk i eit samanhengande tidsrom på 20 år, og tilleggsjord fell i det fri etter 5 år. Det som er avgjerande er om stølen/tilleggsjorda blir brukt i jordbrukssamanheng ut fra drifta på garden som stølen eller tilleggsjorda høyrer til. Bruk av berre stølshusa er ikke godtgjort som bruk etter fjellova. Det betyr at stølsvollen må haustast eller beitast. Isolert bruk av bortleie av stølsjordet til andre som brukar stølen til forhausting eller beite er ikke nok. Samla bortleie har fjellstyret regnet for å være godkjent bruk. Vestre Slidre kommune opplyser: Statskog bekrefter at det følger med en støl i statsallmenningen til landbrukseiendommen gnr. 41 bnr. 5 i Vestre Slidre. Denne stølen kan ikke skilles fra gnr. 41 bnr. 5 i Vestre Slidre. Eier opplyser at stølsvollen er holdt i hevd ved beiting, men det er ikke noen papirer på dette. Fjellstyret må derfor vurdere om stølen fortsatt er i bruk eller falt i det fri.

  Beliggenhet
  Landbrukseiendommen "Ødegården" ligger åpent og solrikt til med nydelig utsikt til Slidrefjorden og Jotunheimen. Den ligger opp for E16, i et område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse. Gården består av et eldre gårdstun og et nyere boligtun med kårbolig, garasje og redskapshus. Med eiendommen følger støl beliggende i naturskjønne omgivelser på Nordre Trollhovd. Selve gården ligger lett tilgjengelig omlag 5 km fral kommunesenteret Slidre med barnehage, skole, fotballbane, kommuneadministrasjon, butikk, lege og flere ulike fritidstilbud for barn og unge. Barn fra hele Valdres strømmer til turngruppa i Slidre, og kulturskolen kan tilby et godt og bredt utvalg av aktiviteter. Nede langs E16 er det gangvei slik at både store og små kan ferdes trygt fram til sentrum. Fra gårdstunet er det ikke langt ned til Slidrefjorden med muligheter for bading, fiske, båt og kano. Det er heller ikke langt til vakre turområder som f.eks. Trollhovd og Syndin. Her kan en sykle på flotte stølsveier, gå på vakre fjelltopper eller spenne på seg skiene en frisk vinterdag og gå milevis innover fjellet i velpreparerte skiløyper. Stølen ligger på Nordre Trollhovd i Vestre Slidre Statsalmenning, ca. 17 km fra tunet. Her er det fin utsikt mot bl.a. Knippa og Grønnsennhøgda. Området kan by på vakkert turterreng for både fot- og sykkelturer, og det er gode fiskemuligheter i Krokåne. Området, som har vinterbrøytet veg, har også oppkjørte skiløyper hvor en kan gå milevis innover fjellet i vakker natur. Fra stølen er det ca. 8 km til Vaset med butikker, serveringssteder og skianlegg.

  Adkomst
  Eiendommen ligger lett tilgjengelig opp for langs E16 ca. 25 km fra Fagernes, ca. 4 km fra Slidre sentrum og ca. 9 km fra Ryfoss. Fra avkjøringen ved E16 er det ca. 375 m opp til gårdstunet. Eiendommen er merket "Til salgs". Velkommen! Stølen ligger på Nordre Trollhovd og har adresse: Jaslangvegen 1308, Røn.

  Bebyggelse
  Boligtun med kårbolig, garasje og redskapshus. Eldre gårdstun med våningshus, driftsbygning, stabbur og eldhus. Støl med sæl og uthus/sommerfjøs.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra Landbrukstakst og tilstandsrapport bolig. Boligtun: Kårbolig: Byggeår: 1994 Kilde: Opplyst av rekvirent. UTVENDIG Taket er saltakkonstruksjon med w-takstoler. Taktekkingen er opplyst å være av stål/aluminiumsplater og med takrenner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Yttervegger i bindingsverkskonstruksjon kledd med behandlet tømmermannskledning. Bygningen har trevinduer med 2-lags isolerglass. Hovedytterdør i tre med glassfelt og malt ytterside. Balkongdører i tre med malte yttersider, og med glassfelt i dør ut fra stue. Balkong på 4,5 kvm, oppført i trekonstruksjon med bjelkelag og terrassebord, samt rekkverk i tre. Fundamentert med stripemur av betong. Utvendig ståltrapp i strekkmetall og rekkverk i stål. INNVENDIG Gulvene er belagt med vinylbelegg. Vegger er kledd med stående panel og malte plater. Himlinger er kledd med tak-ess plater. Etasjeskille av trebjelkelag over ventilert kryperom. Boligen har elementpipe i lettklinker, tilkoblet med vedovn og sotluke. Det er kryperom under trebjelkelag uten inspeksjonsmulighet. Innvendige dører av finèr med karmer i tre. Garasje: Byggeår: Ikke oppgitt. Fundament er ringmur av plasstøpt betong. Garasjen er bygget av uisolert bindingsverk med utvendig tømmermannskledning. Taket er en saltakkonstruksjon tekker med a-plater. Takrenner og nedløp av plast. Gruslagt gulv. I vedskjulet er det montert plassbygd port/dør. Innlagt strøm. Redskapshus: Byggeår: Ikke oppgitt. Fundament er ringmur av plasstøpt betong. Bygget av uisolert bindingsverk med utvendig låvekledning. Taket er en saltakkonstruksjon tekker med a-plater. Gruslagt gulv. Innlagt strøm. Gårdstun: Våningshus: Byggeår: 1976. Opprinnelig eldre bygning som ble tilbygd/ombygd og renovert i 1976. Fundament er mur av murt stein og plasstøpt betong. Hovedkonstruksjoner av laft som opprinnelig er en gammel stue, samt tilbygg av bindingsverk. Hele bygningen er utvendig kledd med stående trekledning. Yttertak er saltakkonstruksjon med åser og sperrer tekket med a-plater. Takrenner og nedløp av plast. Vinduer med koblede rammer i 1. etasje og med et lag glass i 2. etasje. To ytterdør av tre med glassfelt hvorav den ene er trapperom til 2. etasje. Innvendige overflater er vegger med plater og trepanel. Himlinger med trepanel og malte plater. Gulv er belagt med gulvbelegg. Kjøkkeninnredning i 1. etasje av plater med høyskap, overskap og benkeskap med malte fronter. Begrenset oppbevaringsplass. I 2. etasje er det et enkelt lite plassbygd kjøkken av tre. Bad har gulvbelegg med oppbrett på vegg. Vegger med våtromstapet bortsett fra dusjhjørne som er flislagt. Utstyrt med dusj og servant. Opplegg for vaskemaskin. 194 liter varmtvannsbereder. Toalettrom med WC og servant. Oppvarming med elektrisitet og vedfyring. Elektrisk oppvarming med panelovner. To piper, en av teglstein og en betong. Det er montert flere ildsteder. Elektrisk anlegg som sannsynligvis ble oppgradert i 1976. Sikringsskap med skrusikringer (7 kurser) og åpent anlegg i rommene. Driftsbygning: Byggeår: 1956 Kilde: Opplyst av rekvirent. Grunnmur/fundamenter av plasstøpt betong. Gjødselkjeller av betong med plassbygde treporter. 1. etasje er bygget av murkonstruksjon med lettklinkerblokker som er pusset. Driftsbygningen er en tradisjonell landbruksbygning med låve som består av mellometasje og kjørebru. Adkomst til låve med innkjøring i kortende via utvendig kjørebru av tre lagt på fundament av betong. Fjøset har gulv av betong og vegger med pusset lettklinker. Innredning av plasstøpt betong. Låve av uisolert bindingsverk kledd med låvepanel. Tak er fagverkskonstruksjon tekket med bølgeblikk. Hovedinntak for strøm med fordeling til våningshuset. Stabbur: Byggeår: Kilde: Ifølge SEFRAK-registeret er den antatt bygget i perioden 1800-1899. Bygget av laftet tømmer som er satt på grunnmurer/pilarer av stein. Taktekking er skifer. Bygningen har setninger og treverk er stedvis nær terreng. Eldhus: Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår. Grunnmurer av stein i eldhus og trestolper under snekkerbod. Bygget av bindingsverk som er kledd med låvepanel. Taktekking er skifer. Snekkerbod har tregulv, og vegger og himling som er kledd. Innlagt strøm. I eldhuset er det jordgulv. Her er den en plassbygd grua av stein med pipe av betong. Støl: Sæl: Fundament er mur av stein som står på terreng. Bygget av laftet tømmer bortsett fra skjulet som er av uisolert bindingsverk. Tak er en saltakkonstruksjon av åser tekket med bølgeblikk. Vinduer med et lag glass som har sprosser. Ytterdør av tre. Innvendige overflater er vegger av laftet tømmer. Himlinger med trepanel som er raustet i hoveddel. Gulv er tregulv lagt på åser. Oppvarming med vedfyring. Pipe av betong. Åpen plassbygd grue. Bygningen er ikke besiktiget og alle opplysninger er gitt av rekvirent. Sommerfjøs: Bygningen er ikke besiktiget

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger opplyser i egenerklæring: Pkt.: 12 El-kontroll av huset, fant ingen feil. Husker ikke årstall. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Boligtun: Kårbolig: Vindfang, gang, kjøkken, stue, to soverom, bad/vaskerom, toalettrom og bod. Balkong, ca. 4,5 m². Garasje: Bilgarasje/carport og vedskjul. Redskapshus: Redskapslager og traktorgarasje. Gårdstun: Våningshus: Kjeller: Jordkjeller 1. etasje: Vindfang, gang, to stuer, kjøkken, to soverom, bad og toalett. 2. etasje: Trappegang, stue, kjøkken og soverom. Driftsbygning: Kjeller. Gjødselkjeller. 1. etasje: Gang, fjøs, hønsehus, sauestall og lagerrom. 2. etasje: Låve med mellometasje og kjørebro. Åpne lagerrom. Stabbur: 1. etasje: Lagerrom. 2. etasje: Lagerrom. Eldhus: "Eldhus" og snekkerbod. Støl på Nordre Trollhovd: Sæl: Gang, stue, kjøkken og soverom. Uthus/sommerfjøs

  Standard
  Eiendommen "Ødegården" ligger åpent og solrikt til med flott utsikt til Slidrefjorden og bygdene rundt. Bebyggelsen består av et eldre gårdstun med driftsbygning, samt nyere kårbolig med tilhørende garasje og redskapshus. Med gården følger også støl beliggende i naturskjønne omgivelser på Nordre Trollhovd. Hjemme på gården er det i dag to tun. Om lag 100 meter ned for er det opprinnelige gårdstunet finner en kårbolig med garasje og redskapshus. Kårboligen ble bygd i 1994 og ligger på en flat og fint opparbeidet tomt. I boligen finner en alt på en flate. Innvendige vegger er kledd med trepanel og plater, det er tak-ess plater i himlingene og belegg på alle gulv. Fra vindfang og gang, hvor det er plassbygd skap, kommer en inn til et romslig kjøkken med innredning fra Solheim Trevare. Innredningen har godt med skapplass i over- og underskap, samt høyskap. Kjøkkeninnredningen er i heltre med profilerte fronter av furu. Benkeplate i laminat og stålbenk med integrert vaskekum. Det er opplegg for oppvaskmaskin. Ventilator med avtrekk ut. I stua er det lyst og luftig med flere vinduer og utgang til balkong. Boligens kombinerte bad/vaskerom er stort og romslig med våtromsplater på vegg. Belegg og varmekabler i gulv. Servant, toalett og bidé, samt dusjnisje med forheng. Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder på ca. 200 liter er også plassert her. I tillegg til bad/vaskerom er det et eget toalettrom med servant og wc. I boligen er det to soverom, begge i god størrelse. På rommene er det plassbygde skap med god garderobeplass. Det er godt med ekstra lagringsplass i boligens bod, hvor det er mange hyller. På tunet er det garasje/carport og vedskjul med gruslagt gulv. Bygget har innlagt strøm og i vedskjulet er det montert plassbygd port/dør. På tunet er det også redskapslager og traktorgarasje. Gruslagt gulv og innlagt strøm. ---- Det gamle gårdstunet har våningshus, driftsbygning, stabbur og eldhus. Selve tunet er enkelt opparbeidet med noe planert areal mellom våningshuset og driftsbygningen, og med gruset adkomst/parkering. Våningshuset er opprinnelig et eldre laftet hus. I 1976 ble det tilbygd og samtidig delvis ombygd/renovert. Huset har en enkel standard på overflater og utstyr. Den har ikke vært bebodd de siste 10-15 årene og har et generelt etterslep på vedlikehold. Det vil derfor være behov for betydelig vedlikehold og modernisering/renovering. I 1. etasje er det vindfang og gang med trapp opp til 2. etasje. På kjøkkenet er det eldre innredning og begrenset med skap- og benkeplass. Kjøkkenet er romslig med plass til spisebord. Innenfor kjøkkenet er det to stuer, begge med vedovn. Etasjen har også to soverom, samt bad og toalettrom. På badet er det gulvbelegg med oppbrett på vegg, og vegger med våtromstapet. Flislagt dusjhjørne. Servant og opplegg for vaskemaskin. På badet er det også en 194 liter varmtvannsbereder. Eget toalettrom med WC og servant. I 2. etasje er det trappegang og et enkelt lite kjøkken med plassbygd innredning av tre. I etasjen er det også stue og ett soverom. Driftsbygningen er en tradisjonell landbruksbygning med fjøs og låve som ble bygd i 1956. Den har ikke vært benyttet til ordinært husdyrhold på mange år, sist det var mjølkekyr i fjøset var for 30 år siden. I driftsbygningen er det gang, fjøs, hønsehus, sauestall og lagerrom. I 2. etasje er det låve med mellometasje og kjørebro. Driftsbygningen har også åpne lagerrom og gjødselkjeller. Stabbur er oppført i laftet tømmer, satt på grunnmurer/pilarer av stein. Taket er tekket med skifer. Stabburet er over to etasjer med ett lagerrom i hver. På tunet er det også et eldre eldhus med snekkerbod. I eldhuset er det jordgulv og plassbygd grue av stein med pipe av betong. I snekkerboden er det tregulv, og vegger og himling som er kledd. Innlagt strøm. --- Stølen på Nordre Trollhovd ligger i Statsallmenningen, i et trivelig stølsområde hvor det fortsatt er aktiv stølsdrift. Det er ukjent når sælet ble satt opp, men det har enkel "hyttestandard" på overflater og utstyr. Sælet er oppført i laft og inneholder gang, stue, kjøkken og ett soverom. I hoveddelen av sælet er det mønet himling med tømmeråser. Kjøkkenet har enkel innredning og en gammel peis hvor det er satt inn en større peisovn. Det er også en lite, gammel vedovn på soverommet. Her er det også til flere sengeplasser med både plassbygd familiekøye og to plassbygde senger. På stølen er det også et eldre sommerfjøs og uthus. Det er per i dag ikke strøm i området hvor stølen ligger. --- Eiendommen har jaktrett i forbindelse med skog/utmark som forvaltes av Slidreåsen jaktvald. I statsallmenningen har eiendommen rett til garnfiske mot å betale fiskekort. Stabburet og våningshuset er registrert som kulturminne i SEFRAK-registeret. --- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. for kårboligen. Denne er vedlagt i verditakst og salgsoppgave. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Fra tilstandsrapport: Fordeling av tilstandsgrader: TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 8 TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG2: Avvik som kan kreve tiltak = 17 TG3: Store eller alvorlige avvik = 3 Kårbolig: Byggeår: 1994 Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen. Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Utvendig Taktekking - TG: 2 Taktekkingen er opplyst å være av stål/aluminiumsplater. Taket er snødekt og taktekking er ikke besiktiget. Taktekking er vurdert på bakgrunn av alder/brukstid for denne typen tekking. Det bør foretas nærmere undersøke/ser av taktekking når taket er snøfritt. Vurdering av avvik: - Taktekkingen er snødekt og utelukkende vurdert ut ifra alder, mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på selve taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Tiltak: - Andre tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad O eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det bør gjøres nærmere undersøkelser når taket er snøfritt. Nedløp og beslag - TG: 2 Takrenner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Takrenner og beslag har begrenset inspeksjon pga. snødekke. Eventuelle snøfangere og takstige er ikke synlig. Tilstandsgrad er satt utfra synlige bemerkninger og det anbefales ytterliggere inspeksjon når konstruksjonen er snøfri. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad O eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon -TG: 2 Yttervegger av bindingsverkskonstruksjon kledd med behandlet tømmermannskledning. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er ikke funnet tilfredsstillende lufting av kledning mot grunnmur. Jmf. bygningsåret for konstruksjonen var dette stedvis vanlig løsning på utvendig kledning og bygget fungerer med denne løsningen. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Kostnadsestimat satt for utbedring/utskiftning av værslitt kledningsbord, gesims og vindskier. Takkonstruksjon/Loft -TG: 2 Saltak med takstolkonstruksjon som er W-takstoler av tre. Vurdering av avvik: - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Tiltak: - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Tiltak antatt for lokal utbedring/bekjempelse. Ved eventuelt større omfang kan kostnadsestimat avvike. Vinduer - TG: 2 Bygningen har trevinduer med 2-/lags isolerglass. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. Dører - TG: 2 Hovedytterdør i tre med glassfelt og malt ytterside. Ba/kongdører i tre med malte yttersider, og glassfelt i dør ut fra stue. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. - Dører må justeres. Balkonger, terrasser og rom under balkonger - TG: 2 Balkong på 4,5 m2, oppført av trekonstruksjon med bjelkelag og terrassebord, samt rekkverk av tre. Fundamentert med stripemur av betong. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Åpninger/høyder er kontrollert mot byggeforskrift 1987 og viser mindre avvik fra disse: - rekkverkshøyde er målt til 88,5 cm. - åpninger i rekkverk er målt til 11,5-12 cm. Tiltak: - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Innvendig Overflater - TG: 2 Gulv belagt med vinylbelegg. Vegger er kledd med stående panel og malte plater. Himlinger er kledd med tak-ess plater. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Det er påvist andre avvik: - Stedvis synlig kuler på belegg som antas å være kryp i underliggende festemiddel. Ved ildsted er det registrert bobler i belegg grunnet varmesmitte fra ildsted. Se eget kontrollpunkt; Pipe og ildsted. Tiltak: - Overflater må utbedres eller skiftes. - Kostnadsestimat satt for lokal utbedring/utskifting av gulv i stue og kjøkken. Radon - TG: 2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonforekomst i bygget er ikke kontrollert, men område er kontrollert i NGU Radon aktsomhetskart og definert med "usikre" forekomster. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted - TG: 2 Boligen har elementpipe i lettklinker, tilkoblet vedovn og sotluke. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Det er registrert varmesmitte over i belegg og malt puss på brannmur/pipe. Varmesmitte over i vinylbelegg forsaker bobler i belegget. Forhold ser ut til å oppstå grunnet at stålplate under ildsted blir varmet opp. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. - Det anbefales en fullstendig gjennomgang og kontroll av bygningen ildsted og pipe av det lokale brann/feievesen. Våtrom - Bad/vaskerom Generell - TG: 3 Bad fra byggeår og teknisk forskrift fra før 1997 er lagt til grunn ved vurderingen. Gulv er belagt med vinylbelegg med oppbrett på vegg og gulvvarme via varmekabler. Vegger er kledd med baderomsplater og himling er kledd med tak-ess. Det er montert gulvstående toalett, bide, vegghengt servant, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Det er målt lokalt fall rundt sluk i dusj, og høyde fra vinylbelegg ved døråpning til topp sluk i dusj, er målt til 21 mm. TG3 er gitt som en samlet vurdering på bakgrunn av alder og kontroll. Bad er fra byggeåret, jmf levetidsbetraktninger og forskriftskrav bør bad bygget før 1997 påregnes renovering i sin helhet. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt våtsone gulv og på våtsone vegg. Det er registrert sprekker i vinylbelegg og svelling/fuktskader på baderomsplater i dusjsone. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kjøkken Overflater og innredning - TG2 Kjøkkeninnredning i heltre med over og underskap. Fronter i heltre med profil. Benkeplate i laminat og stå/benk med integrert vaskekum. Det er opplegg for oppvaskmaskin. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Enkelte fronter som må justeres. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Spesialrom - Toalettrom Overflater og konstruksjon - TG: 3 Toalettrom: Gulv belagt med vinylbelegg. Vegger kledd med malte plater og tak-ess plater i himling. Det er montert gulvstående toalett og vegghengt servant. Rommet har naturlig tilluft via spalte under dør og avtrekk via ventil i tak. Vurdering av avvik: - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. - Skade er registrert på vegg, over servant. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Tekniske installasjoner Vannledninger - TG: 2 Innvendige vannledninger er av kobberrør med plastkappe. Vurdering av avvik: - Det er irr på rør. - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: - lfm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad O eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Avløpsrør - TG: 2 Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - lfm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Varmtvannstank - TG: 2 Varmtvannsbereder er på ca. 200 liter og plassert på bad/vaskerom. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Branntekniske forhold - TG: 3 Det er registrert røykvarsler og brannslukningsutstyr i bygget. Kostnadsestimat satt for utskiftning av brannslukningsapparat. 1.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? - Ja. Kommentar: Brannslukningsapparat er datert 10.12.2010. 2.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? - Nei. 3.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? - Nei. 4.Er det skader på røykvarslere? - Nei.: Tomteforhold Grunnmur og fundamenter - TG: 2 Gulv mot grunn av støpt betong og med ventilert ringmur(kryperom) i lettklinker med pusset ytterside. Grunnet snø var det noe begrenset inspeksjonsmulighet av grunnmur. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Tiltak: - Andre tiltak: - Riss i murkonstruksjon bør holdes under oppsikt og utbedringer må vurderes om forholdene skulle endre seg Utvendige vann- og avløpsledninger - TG: 2 Privat avløp til slamavskiller. Vannforsyning via private brønn på eiendommen. Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak: - Innhent dokumentasjon, om mulig. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank - TG: 2 Det er opplyst at kårbolig har eget infiltrasjonsanlegg. Løsning og materiell er ukjent. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. - Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Innhent dokumentasjon, om mulig. Vi viser til vedlagt veditakst med tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Alle bygg på eiendommen er ferdig ryddet og vasket til visning, med unntak av noe tømmer og plank som ligger igjen på låven på stølen - det vil bli fjernet til våren. Forøvrig vil det ikke bli ytterligere vasket og tømt før overtakelse, slik at det av innbo og løsøre som er på eiendommen ved visning medfølger, men unntak av noen personlige eiendeler, ein håndsnøfreser, eit aggregat og ei traktorslødd i redskapssjulet. Selger velger likevel selv hva han ønsker å sette igjen. En John Deere traktor følger også eiendommen. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på denne. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på gårdsplass.

  Diverse
  Stabbur og våningshus er opplistet som kulturminne i SEFRAK-registeret (https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/). For alle byggniger som er eldre enn 1850 er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent. Eier er av den formening om at våningshuset er i så dårlig stand at dette må påberegnes revet. Det er derfor ikke innhentet tilstandsrapport på dette bygget, og ei heller tegnet boligselgerforsikring på dette. For mer informasjon, se feltet boligselgerforsikring. Kjøper er gjort kjent med tilstanden på det aktuelle bygget og aksepterer at det er avvik fra de ordinære vilkårene i boligselgerforsikringen. Vestre Slidre kommune opplyser ved. feiing og tilsyn: Siste tilsyn på våningshuset ble utført 01.04.2014 og siste feiing ble utført 21.08.2008. Det har ikke blitt utført tilsyn eller feiing på stølen. Griug opplyser at el-anlegget er sist kontrollert og godkjent 25.06.1997. Forbruk siste år: 30 478 kWh Eiendommen er ferdig vasket og ryddet, med unntak av personlige eiendeler, til visning. Den vil derfor ikke bli ytterliggere vasket eller tømt før overtagelse. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 88 642 (Omkostninger totalt) 2 988 642 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Ved og strøm. På stølen er det kun oppvarming med ved. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter pr. 2022: Renovasjon pr. år: kr. 3.670,-. Feie- og tilsynsavgift: kr. 745,-. Eiendomsskatt: 1.531,-. Slamtømming: Grunnpris for tømming pr. anlegg kr. 1.405, + forbruk. Det er også stølsrenovasjon og tilsyn/feiegebyr for støl på gnr. 94, bnr. 1, fnr. 601.

  Formuesverdi primær
  134916

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  I tillegg til det som står oppført under offentlige/kommunale avgifter er det kostnader til strøm og forsikring.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3452/41/5: 20.04.1846 - Dokumentnr: 900058 - Bestemmelse om beiterett 02.03.1918 - Dokumentnr: 900461 - Utskifting 09.12.1991 - Dokumentnr: 4990 - Føderåd RETTIGHETSHAVER: KVALE KNUT T OG RAGNHILD O BEST. OM GARASJE / PARK. PL. MED FLERE BESTEMMELSER 15.05.1995 - Dokumentnr: 2342 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.2001 - Dokumentnr: 299 - Jordskifte GRENSEGANG Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.2001 - Dokumentnr: 300 - Jordskifte GRENSEGANG Gjelder denne registerenheten med flere 16.01.2023 - Dokumentnr: 49771 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Valdres Eiendomskontor AS Org.nr: 979 870 167 Dokumentnr: 901219 - Opprettelse av matrikkelenheten EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930 01.01.2020 - Dokumentnr: 1361289 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0543 Gnr:41 Bnr:5 24.05.1962 - Dokumentnr: 1123 - Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:3452 Gnr:94 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3452 Gnr:94 Bnr:16 Rettighet hefter i: Knr:3452 Gnr:94 Bnr:17 Rettighet hefter i: Knr:3452 Gnr:94 Bnr:18 Rettighet hefter i: Knr:3452 Gnr:94 Bnr:19 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse på tilbygg til våningshuset datert 17.11.1977. Kopi følger vedlagt i salgsoppgaven. Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for de øvrige byggene iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Lovlighet Kårbolig: Byggetegninger; Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? - Nei. Nyere håndverksjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? - Nei. Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? - Nei.

  Vei, vann og avløp
  Vei/vann/avløp tunet hjemme Tunet har adkomst fra felles privat vei opp fra E16. Eiendommen har privat vann og avløp. Våningshuset, fjøset og kårboligen har vannforsyning fra felles borehull. Våningshuset er tilknyttet et avløpsanlegg som antatt ble etablert i 1976. Kårboligen har eget infiltrasjonsanlegg. Vei/vann/avløp tunet stølen Til stølen er det adkomst med privateid vei (sommervei), ca 200 - 500 m til vinterparkering. Vann hentes i området eller medbringes. Gammel utedo.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan. LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde). Faresone flaum, faresone skred. Kopi av kommuneplanen følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleidel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig, og kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtagelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten. For umyndige barn, hvis foreldre har bedt om odelsfraskrivelse, er nå erklæringene inne hos Statsforvalteren for samtykke. Dersom odelsløsning benyttes iht. odelsloven § 40 heves avtalen mellom partene så snart ev. dom på odelsløsning foreligger. Kjøper kan i så tilfelle kreve erstattet eventuell differanse mellom kjøpesum og løsningssum fra selger.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 72 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000)) 88 642 (Omkostninger totalt) 2 988 642 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  88642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av denne landbrukseiendommen er det kun kårboligen med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Etter selgers oppfattning er våningshuset i så dårlig stand at det må påberegnes revet, og selger har i så tilfellet ikke innhentet tilstandsrapport på dette, og ei heller tegnet boligselgerforsikring på dette bygget. Herunder presiseres det for kjøper at forsikringsselskapet vil ikke dekke noe krav knyttet til det aktuelle huset (våningshuset) eller krav knyttet til grunn eller grunnforhold der huset er plassert i dag, eller som stammer fra huset eller noe som har eller har hatt tilknytning til huset. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål - i dette tilfellet kun kårboligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 19.900,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.742,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 21.900,- samt provisjon 3,0 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Linn Hamre

Megler

Linn Hamre

99 73 42 64

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev