aktiv-eiendomsmegling
Boligtomt for ene- eller tomannsbolig!

SLITU Vibeke Skofteruds vei

Boligtomt for ene- og tomannsbolig - BYA = 30% - Sentralt plassert i ytterkant av boligfelt - Flott intern beliggenhet

 • kr 1 100 000
 • Prisantydningkr 1 100 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 100 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt696 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding

Vibeke Skofteruds vei, Viken

 • Tomt
  696m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat jord/skogstomt. Det er ikke foretatt grunnboring/undersøkelser av grunnforhold. Det er svært gode solforhold og vil avhengig av hustype og plassering kunne gi et fint utsyn over omkringliggende kulturlandskap. Tomten grenser til friområde mot syd og øst.

  Beliggenhet
  Boligfeltet har en sentral beliggenhet på Slitu med kort vei til skole (Tenor barne- og ungdomsskole), barnehage (Edwin Ruuds barnehage), bussholdeplass, togstasjon og Morenen kjøpesenter som har et hyggelig spisested og flere butikker. Slitu er under stor utvikling som næringsområde og her finner du store kjeder som Mc Donalds, Biltema Jem & Fix, Thansen, Obs & Obs bygg, Askim & Mysen Rør AS samt hotellet Scandic Brennemoen! Det er ytterligere planer om utvidelse av Slitu som næringsområde og det er stor spenning knyttet til ideen og planleggingen om å skape Skandinavias største filmby! Askim sentrum ligger en kort kjøretur unna, og kan by på blant annet togstasjon, gågate, bank, lege, tannlege, Østfoldbadet, kulturhus, bowling, trampolinepark, golfbane, kjøpesenter, butikker, helsestudioer, restauranter, kino, kaffebar og gallerier. Østfoldbadet har utvidet med et flott uteområde med basseng, sklie, solstoler osv. Askim har ca 14.700 innbyggere. Det er ca. 10 minutter med bil til Mysen som er en attraktiv by med ca. 12.000 innbyggere. I Mysen sentrum finner man et bredt utvalg av både sjarmerende småbutikker og varehus. Med boligområdets nære beliggenhet til friområder har man gode muligheter for forskjellige former for friluftsaktiviteter. Rett utenfor boligfeltet kjøres det skiløyper som er tilknyttet lysløype og til Rudsmåsan. I Mysen finner man også populære turområder som Helsestien langs Mysenelva og Høytorp fort. En kjøretur unna har du også flotte tur og friluftsmuligheter i Trømborgfjella, som utover merkede turstier også byr på idylliske flotte bade- og fiskevann. I tillegg kan Indre Østfold kommune by på et rikt utvalg av natur- og fritidsaktiviteter for små og store.

  Adkomst
  Se kartreferanse i nettannonsen. Ta inn Peter Slotsviks vei og følg denne veien mot enden. Ta til venstre inn ny adkomstvei i det du passerer Peter Slotsviks vei 54 A på høyre side.

  Bebyggelse
  Boligområde bestående av småhusbebyggelse. Utdrag av gjeldende reguleringsplan: § 4.1.1 Boligbebyggelse - frittliggende boligbebyggelse (BB1, BB2) b) Det tillates oppført eneboliger og tomannsboliger. c) Fasadene skal ha dempet fargevalg. Fasadematerialer som tillates er tre, tegl eller puss. d) For boliger er maksimal tillat gesimshøyde 7 meter og maksimal tillat mønehøyde er 9 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. e) Det tillates alle typer tak. f) Grad av utnytting skal ikke overstige %BYA=30%. Garasjer og overbygg inngår i beregning av %BYA, men ikke biloppstillingsplasser uten overbygg. Sykkelparkering skal ikke medregnes i utregningen av %BYA. g) Parkering for motorkjøretøyer og parkering for sykkel skal løses på egen tomt. h) Garasjer: - Garasjer parallelt med veien må ligge minst 2 m fra regulert veikant. - Garasje med porten mot veien må ligge minst 6 m fra regulert veikant. - Garasjer skal ikke benyttes til beboelse. - Det tillates oppføring av ikke mer enn én dobbel eller én enkel garasje per tomt. i) Skjermingsbehov mot ut- og innsyn skal løses med vegetasjon. j) Bebyggelse og anlegg skal utformes og plasseres slik at det ikke gir uheldig skyggevirkninger eller andre visuelle ulemper for naboarealer/-bebyggelse. Det skal tas særlig hensyn til uteoppholdsareal på nabotomter, jf. punkt k). k) Det skal avsettes minimum 150 m2 sammenhengende uteoppholdsareal for frittliggende eneboliger og/eller 100 m2 per boenhet for 2-mannsboliger. Arealene skal avsettes på egen tomt, og parkeringsarealer og arealer brattere enn 1:3 telles ikke med. Arealene skal være sikret mot støy og trafikkfare. l) Normale nedbørsmengder skal håndteres lokalt på egen eiendom. Valg av flater må gjøres i tråd med dette kravet.

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene fordeles over fire terminer med forfall 20. april, 20. juni, 20. september og 20. november. Indre Østfold kommune beregnes a konto på vann og avløp ut i fra forrige års forbruk. Vannmåleroppgjøret for forrige år er klart i mars. Da avregnes det innbetalte forskuddet (a-konto) mot faktisk forbruk avlest på vannmåleren i desember, samt årets a konto blir etablert. Det er p.t. ingen eiendomsskatt i Askim og ikke registrert kommunale eiendomsgebyrer for eiendommen. Kommunale avgifter utgjør ca. kr. 6.100,-. Kostnad for forbruk vann/avløp vil tilkomme i tillegg. Se forøvrig kommunens hjemmesider for gebyrer. https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2022/io/d8ba5fa4-5297-4183-8678-eb3d60e925b9/bm-2022-grunnlag_til_videre_arbeid/[/generic/summary/feesmanagemant. Det må betales tilknytningsavgifter for vann/kloakk ved byggemelding. Avgifter i henhold til kommunens gjeldende gebyrer pr. søknadstidspunkt.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/111/121: 27.05.1969 - Dokumentnr: 1920 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:111 Bnr:56
  Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:111 Bnr:63
  Byggeforbud på nærmere angitt avstand
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:111 Bnr:114
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.02.1983 - Dokumentnr: 895 - Jordskifte Grensegangssak
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:111 Bnr:114
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.04.1997 - Dokumentnr: 2029 - Rett til skille ut tomter Rettighetshaver: BAKKER ANVEIG FNR. 290656
  GISLINGRUD LIV FNR. 130463
  GISLINGRUD TOM FNR. 310765
  Gjelder i 10 år
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:111 Bnr:114
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.12.2021 - Dokumentnr: 1539186 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:111 Bnr:114
  Elektronisk innsendt


  Vei, vann og avløp
  Vei: Vibeke Skofteruds vei er kommunal vei. Vann: Offentlig nett via privat fordelingsnett. Ført frem til tomten. Avløp: Offentlig nett via privat fordelingsnett. Ført frem til tomten. Strøm: Ført frem til tomten. Fiber: Ført frem til tomten.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten er regulert til boligbebyggelse i henhold til gjeldende reguleringsplan, plan-id. 012520190008.

  Verneklasse/sefrak
  Ingen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev