aktiv-eiendomsmegling

SØREIDGREND Skranevegen 15

Prosjektert tomannsbolig med gode kvaliteter. Sentral beliggenhet.

 • kr 7 500 000 - 7 500 000
 • Priser fra og tilkr 7 500 000 - 7 500 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 7 500 000 - 7 500 000
 • Omkostninger fra og tilkr 32 490 - 32 490
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 7 532 490 - 7 532 490
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til146 - 146 m²
 • Tomt1 248 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 34 BNR. 114
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Bergen Vest AS Hallheimslien 12 5184 OLSVIK
 • OppdragsansvarligTarek André Bergfjord
 • Oppdragsnummer1505245007
 • 7.500.000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 5 000 (Stiftelsesgebyr sameiet) 10 000 (Startkapital sameiet) 500 (Tinglysningsgebyr skjøte) 500 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 240 (Panteattest kjøper) 31.250,- (Dokumentavgift (Tomteverdi 1.250.000,-))   47.490,- (Omkostninger totalt)  7.547.490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Skranevegen 15, Vestland

 • Om prosjektet
  Kort oppsummert om boligens kvaliteter/fasiliteter: - Leveres med lademuligheter - Parkering og gjesteparkering - Nord og øst vendt balkong - Sør og vest vendt terrasse - Leveres med glassrekkverk - Balansert ventilasjon - Sentralstøvsuger - Mulighet for peis - Gode turmuligheter like utenfor døren

  Priser fra og til
  kr 7500000 - 7500000

  Omkostninger fra og til
  kr 32490 - 32490

  Garasje/parkering
  Parkering på egen tomt.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Det må selges minimum 1 enhet før byggestart kan vedtas. Boligen blir oppført og ferdigstilt etter teknisk forskrift TEK17 og bustadoppføringslova. Overtakelsen skjer straks boligen er ferdigstilt og etter ferdigattest foreligger.

  Tomteareal
  1248m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles eiertomt for Skranevegen 15 A,B og C, Fellesarealer er ryddig og pent opparbeidet med gressplen, diverse beplantning og grusede/asfalterte internveger og parkeringsarealer. Tomten kan bli fradelt mellom eksisterende eneboligen og kommende tomannsboligen. Da får tomannsboligene en felles tomt på ca. 800m2. Fellesareal blir planert og gjort klart for plen, grusing av veg, parkering og rundt hus.

 • Kjøkken
  Leveres av Drømmekjøkken med Siemens hvitevarer: Innbygningsovn Induksjonstopp Microbølgeovn for innbygning. Integrert oppvaskmaskin Fryseskap Kjøleskap Ventilator i rustfritt stål. Vaskemaskin Tørktrommel Dryppbeskyttelsesbrikker leveres til oppvaskmaskin, kjøleskap og fryse

  Bad
  Møblementet leveres også her av Drømmekjøkken.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra byggetegninger. Vi tar forbehold om små avvik i areal. Illustrasjoner/tegninger av husene er tegnet ut fra opplysninger i byggetegninger. Avvik på uteareal og bygget kan forekomme.

  Konstruksjon
  Leveres etter Tek 17

  Yttertak
  Det vil være mulighet for installasjon av solcellepaneler til tomannsboligen mot pristillegg. Kontakt megler for mer informasjon.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon

  Dører og vinduer
  Diplomat dører. Kompakte innerdører med tetningslister.

  Overflater og kledning
  Ytterveggene er 36 cm tjukke, 26 cm med isolasjon 50 cm isolasjon i taket.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 2 boligseksjoner.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/34/114: 28.08.1953 - Dokumentnr: 306574 - Bestemmelse om gjerde 11.10.1988 - Dokumentnr: 35341 - Bestemmelse om vannledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.12.2021 - Dokumentnr: 1598060 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:34 Bnr:599
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune
  Org.nr: 964 338 531
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.12.2021 - Dokumentnr: 1598060 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:34 Bnr:599
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune
  Org.nr: 964 338 531
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.08.1953 - Dokumentnr: 306574 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4601 Gnr:34 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1667199 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:34 Bnr:114
  28.08.1953 - Dokumentnr: 306574 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:34 Bnr:1
  Bestemmelse om vann/kloakkledning


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Kjøper overtar boligen når ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Hele eiendommen kan leies ut. Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Det skal betales 10% forskudd ved signering av kontrakt og byggestart. Resten av kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan selges under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper. Transport før selgers forbehold er frafalt vil ikke bli akseptert. Selger forbeholder seg retten til i samtykket å fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av transporten og oppgjøret for dette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Det vil påløpe et administrasjonsgebyr pålydende kr 50.000,- inkludert mva.                                                                                                                                                                                                                            Det gjøres oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til salg av kontraktsposisjon kommer i tillegg til dette.                                                                                                                                    Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglerforetakets samtykke.           

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5% av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under. Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10). Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er: ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse. ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for. ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.). Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve. Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve: 1. dagmulkt 2. heve avtalen 3. kreve erstatning 4. tilbakeholde deler av kjøpesum Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22. Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn regne med en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.   Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun med følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.        

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Tarek André Bergfjord

Megler

Tarek André Bergfjord

46 63 62 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev