aktiv-eiendomsmegling

Spennende boligtomt på 2027 kvm sentralt beliggende på Gvarv

 • 1 500 000
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 553 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 027 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt))
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 553 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Gvarggata 71, Vestfold og telemark

 • Tomten har en sentral beliggenhet på Gvarv. Det er kort avstand til busstopp, dagligvarebutikker, skole, barnehage og til lege-/helsesenter.
 • Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg med 12 enheter i tre etasjer med garasjekjeller. Iht. reguleringsplanen skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 50 %. Det vises til reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven for bestemmelser om høyder, takform, parkering, uttrykk, materialbruk, felles lekeplass, etc.

  Det er utarbeidet forskjellige alternativer til boliger/leilighetsbygg av selger. Ta kontakt med eiendomsmegler dersom det er av interesse å få innsyn i disse. Det gjøres oppmerksom på at de utarbeidede alternativene ikke er sjekket av eiendomsmegler om kan gjennomføres. Interessenter bes sjekke med kommunen.
 • Se kartskisse.
  Tomten ligger langs FV360 ved siden av helsesenteret sentralt på Gvarv.
 • Eiet boligtomt
 • 2027,4 iht. offentlige opplysninger.
 • Tomten er tilknyttet offentlig vei. Stikkledninger til vann og avløp antas å ligge mot nabotomten.

  Fremtidig innkjøring ved bebyggelse vil iht. reguleringsplanen være via Ketil Skogens veg og Erik Werenskiolds veg. Med forbehold om endringer.

  Tilknytningsavgift etter kommunens satser.

  Kjøper har selv ansvaret for drift og vedlikehold av private stikkledninger.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • De kommunale avgiftene blir satt etter at tomten blir bebygd.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Ingen tinglyste heftelser.

  Følgende avtale er tinglyst:
  - Bestemmelse om parkering tinglyst 18.03.2015. Rettighetshaver: Midt-Telemark kommune
  Det er tinglyst bruksrett på 15 parkeringsplasser på denne eiendommen.
  Gjelder også fremtidig utskilte eiendommer.
 • Reguleringsplan:
  ID 09322016, Erik Werenskiolds gate, trådt i kraft 14.09.2017.
  Bestemmelser: https://www.arealplaner.no/3817/dokumenter/2164/F%c3%b8resegner_rp_Erik_W2_ettre_klagebehandling_05042018.pdf
  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse/blokkbebyggelse
  Delarealer: Kjøreveg, annen veggrunn-tekniske anlegg

  Kommuneplan:
  ID 202001, Kommuneplanens arealdel 2021-2033, trådt i kraft 21.06.2021.
  Bestemmelser: https://www.arealplaner.no/3817/dokumenter/2692/F%c3%b8resegner%20KPA%20Midt-Telemark_06.12.21.pdf
  Delarealer: Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, nåværende sentrumsformål

  Reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 178 Bnr. 93 i Midt-Telemark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Tomten kan overtas omgående etter innbetaling av kjøpesum og omkostninger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på tomten.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,-, markedsføringspakke kr 9 900,-, oppgjørshonorar kr 1 500,-, Elektronisk grunnbok kr 250,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 1 750,- pr time begrenset oppad til kr 15 000,-, i tillegg til utlegg og øvrige vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erlend Solheim
  Hallgeir Lie
  Solheim Lie AS
Birthe Hedvall

Megler

Birthe Hedvall

97 55 49 05

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev