aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon av boligtypen "Rønningen" - en husmodell levert av Hedalm Anebyhus

STANGE Liavegen 28 A - Hus 1

Boligtomt med byggeplikt sentralt i Stange. Kort veg til sentrumsfasiliteter, idrettshall, skoler og barnehager.

 • kr 975 000
 • Prisantydningkr 975 000
 • Omkostningerkr 41 412
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 016 412
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt475 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 975 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 975 000))

  41 412 (Omkostninger totalt)

  1 016 412 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Liavegen 28 A - Hus 1, Innlandet

 • Tomt
  475m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten til Hus 2 skal fradeles denne tomten. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirka areal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt. Når en av eiendommene blir solgt (og kjøper har valgt boligtype) vil selger søke om delingstillatelse på begge tomtene.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger meget sentralt nær Stange sentrum, med skoler og barnehager i umiddelbar nærhet. Kort avstand til dagligvarebutikker, Stangehallen, sentrum og kollektivtransport. Stille og rolig område.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at tomten er beheftet med en byggeklausul til fordel for Hedalm Anebyhus AS (org.nr. 975 384 365) heretter kalt boligleverandøren. Byggeklausulen medfører en plikt til å benytte gjeldende boligleverandør for oppføring av bolig i henhold til leverandørens beskrivelser. Kjøper har selv ansvaret for å foreta nødvendige avklaringer knyttet til leverandørens priser og leveranseomfang. Kjøper er innforstått med og må akseptere at det i forbindelse med erverv av tomt med byggeklausul oppstår en monopolsituasjon for boligleverandøren. For å kartlegge omfanget og kostnader har Hedalm Anebyhus har prosjektert enebolig av typen «Rønningen» på eiendommen. Boligtype «Rønningen» er et eksempel og det understrekes at kjøper etter nærmere avtale med Hedalm Anebyhus kan velge en annen husmodell. Videre presiseres det at det også vil tilkomme andre kostnader som ikke er hensyntatt i tomtekostnad og priseksempel fra Hedalm Anebyhus. Slike kostander kan være søknadskostnader, tilkoblingsavgifter, graving og grunnarbeider, støping av såle, rørlegger/elektriker i grunn, mm. Se leveransebeskrivelse vedlagt salgsoppgaven for detaljer. Komplett sett med tegninger for boligtype «Rønningen», situasjonsplan samt standard leveransebeskrivelse datert 01.03.2018 fra Hedalm Anebyhus følger vedlagt salgsoppgaven. Kjøper inngå avtale om planlegging og oppføring av bolig i kontraktsformular Blankett 3425 fra Standard Norge (heretter kalt byggekontrakt). Et eksemplar av kjøpekontrakten følger vedlagt salgsoppgaven. Byggekontrakten (avtaleforholdet mellom boligleverandør og kjøper) er ikke en del av meglerforetakets oppdrag og ansvar. Dette betyr at meglerforetaket ikke har noe ansvar for innbetalinger og oppgjør som gjelder denne avtalen. Innbetalinger som er knyttet til byggekontrakten skjer direkte til avtalepartene. Videre gjøres det oppmerksom på at meglerforetaket heller ikke har noe ansvar for å følge opp boligleverandørens garantistillelse i henhold til bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. Det gjøres oppmerksom på at reglene i bustadoppføringslova § 20 andre ledd og § 34 tredje og fjerde ledd, gir kjøperen rett til å heve avtalen om kjøp av tomt dersom vedkommende har rett til å heve byggekontrakten grunnet forhold på boligleverandørens side. Videre gjøres det oppmerksom på at kjøper kan heve byggekontrakten dersom avtale om kjøp av tomt blir hevet grunnet forhold på tomteselgers side. Ved heving av avtalene kan kjøper kreve at hevingsoppgjøret skjer ved at hver av partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort, og at hver av partene får tilbake det de har ytt. Kontaktinformasjon Hedalm Anebyhus: Tore Reite Larsen Tlf 91 31 01 65 E-post: tore.reite.larsen@hedalm-anebyhus.no

  Prisantydning inkl. omkostninger
  975 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 975 000))

  41 412 (Omkostninger totalt)

  1 016 412 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.900,-. - Forbruk vann: Kr 36,16,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 63,35,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 4.176,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 575,- (feiing 1 pipeløp hvert 2 år). - Eiendomsskatt vil utgjøre 2,7 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. Kjøper bærer alle kostnader og gebyrer/avgifter rundt tilknytning til infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm o.l.

  Info formuesverdi
  Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger). Ligningsverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3413/95/160: 11.12.2014 - Dokumentnr: 1092897 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3413 Gnr:95 Bnr:32
  01.01.2020 - Dokumentnr: 775658 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0417 Gnr:95 Bnr:160


  Vei, vann og avløp
  Tomten vil få direkte adkomst fra Liavegen via adkomstveg over nabotomten. Det vil bli tinglyst avtale om veirett for adkomstveg på begge eiendommene, utgifter til drifts- og vedlikehold fordeles likt mellom eiendommene. Bygninger på tomten vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper må selv påkoste tilknytning og graving fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig. Tilknytningsavgift for vann er i budsjett for Stange kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 15.000,-. Tilknytningsavgift for avløp er i budsjett for Stange kommune 2023 opplyst å skulle utgjøre kr. 24.000,- inkl. mva.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boliger i henhold til reguleringsplan Nordre del av Vaterland datert 13.02.2002 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er sli kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  975 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 975 000))

  41 412 (Omkostninger totalt)

  1 016 412 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  41412

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon pålydende kr. 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev