aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Byavegen 166
Velkommen til Byavegen 166

STEINKJER Byavegen 166

Eldre enebolig på Heggesenget med behov for vedlikehold/renovering. Eiendomstomt og skjermet beliggenhet.

 • kr 800 000
 • BRA-i 59 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 21 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 821 240
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1949
 • Soverom1
 • Tomt1 028.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   21 240,- (Omkostninger totalt)   821 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Eldre enebolig hvor det må påregnes store renovering/påkostninger da bygningsmassen er i dårlig forfatning. Stor eiet tomt. Inneholder: Kjeller: Gang og 3 bord/lagerrom. 1. etg: Vindfang, stue, kjøkken, gang, soverom, toalettrom og bad. Uthus på ca. 14 kvm Velkommen til visning.
Kjøkken

Byavegen 166, Trøndelag

 • Tomt
  1028.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1.028 kvm.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Landlig, skjermet og fin sentrumsnær beliggenhet på Heggesenget ca. 2 km fra Steinkjer Sentrum. Umiddelbar nørhet til skog og mark med uendelige turmuligheter.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Steinkjersannan barnehage (1-5 år) Guldbergaunet førskole (1-5 år) Egge Barneskole (1-7 kl) Steinkjer skole (1-7 kl) Steinkjer Montessoriskole (1-10 kl) Steinkjer Ungdomsskole (8-10 kl) Egge Ungdomsskole (8-10 kl) Steinkjer VGS

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong, teglstein og betongstein. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående og liggende panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 3-lags isolerglass og kobla glass. Boligen bærer preg av betydelig manglene vedlikehold. Store kostnader må påregnes for å få boligen i god stand.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenoppgave er ikke utfylt av eier da dette er et tvangssalg.

  Innhold
  Inneholder: Kjeller: Gang og 3 bord/lagerrom. 1. etg: Vindfang, stue, kjøkken, gang, soverom, toalettrom og bad. Uthus på ca. 14 kvm Det er ikke innvendig trapp mellom underetasje og 1. etasje.

  Standard
  Eiendommen er et renoveringsobjekt og store påkostninger må påregnes før eiendommen er beboelig. Interessenter bes salgsoppgaven og dets vedlegg nøye før eventuell inngivelse av bud. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Drenering: Med bakgrunn i byggeåret er det ikke etablert grunnmursplast. Grunnmursplast ble først tatt i bruk på 70-tallet. Det opplyses likevel om at det er registrert bruk av grunnmursplast under terrassen også deler av gavlvegg mot øst. Topplist mangler på registrert grunnmursplast. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Taknedløp er avsluttet over bakken. Grunnmur og fundament: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Rom under terreng: Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. Det registreres synlig vann ved bereder i den ene boden, men det antas å skyldes drypplekkasje fra bereder. Balkong, terrasse, platting: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd. Det registreres en del bruksmerker på terrassebord. Yttervegger: Det registreres sprekker i fasadene. Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Det mangler stedvis puss på veggene. Det registreres stedvis avflassing av maling. Takkonstruksjon: Det var ikke reist noen stige slik at takkonstruksjonen er inspisert fra bakken. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at lufting av konstruksjonen mangler eller er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. For å undersøke dette nærmere må det foretas kontroll av takkonstruksjonen også ved kald årstid/ vinter, da dette vil gi et bedre grunnlag for å avdekke forhold som tyder på om det er utilstrekkelig ventilert. Det registreres svai/nedbøy i takflaten. Taktekking: Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå. Det er bulker i takplater. Det er observert lakkavskalling på beslag. Ildsted/Skorstein: Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun inspisert fra bakken. Det registreres lakkavskallinger på pipebeslaget. Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. Avløpsrør: Det registreres ikke sen avrenning, men vanntrykket er så lavt at kontrollen vil ikke være fullverdig. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Det bør undersøkes om staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Vannledninger: Deler av vannrør er ikke isolert. Dette kan medføre kondensering. Det registreres en liten lekkasje fra vannrør i kjeller ved bereder. Stoppekran er registrert i bod i underetasjen. Funksjonen på stoppekranen er usikker da undertegnede ikke fikk testet den tilstrekkelig pga at det er en eldre kran, og det ble registrert en lekkasje ikke langt fra kranen, noe som gjorde at det ble vurdert som for risikabelt å begynne å skru for mye på den. Varmtvannsbereder: Bereder er plassert i rom uten sluk. Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. Strømmen i boligen er frakoblet, så om bereder fungerer er ukjent. Ventilasjon: Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu. Våtrom: Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Enkelte flis er skadet / sprukket. Det registreres misfarging/mugg i fuger. Anbefalte tiltak overflater Misfarget fugemasse i overgang gulv/ vegg bør utbedres. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk Det registreres klemring, men det er ikke registrert bruk av membran ved sluk. Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Oppsummering av sanitærutstyr Det registreres sprekker i servant. Anbefalte tiltak sanitærutstyr Servanten fungerer med påviste avvik, men kan vurderes skifte.   Forhold som har fått TG3: Krypkjeller: Oppsummering På grunn av søppel og løsøre kunne det ikke konstateres bruk av fuktsperre, Det registreres svertesopp/ muggsopp/fuktmerker i overflater. Det er små og få lufteventiler i krypkjelleren og det er ikke etablert noen lufting over tak for god luftsirkulasjon. Anbefalte tiltak Eventuelle fuktskader må utbedres og tiltak for å redusere fuktnivået i krypkjelleren må foretas. Omfanget av dette er vanskelig å fastslå uten nærmere undersøkelser. Kostnadsoverslag knyttes derfor til nærmere undersøkelser av konstruksjonen, og ikke til eventuelle tiltak. Utbedringskostnader: Under 10 000 Støttemur: Oppsummering Det registreres sprekker/ setningsskader. Rekkverk mangler. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som f.eks. betong, asfalt, steinheller, eller mot bekk, må også sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende. Anbefalte tiltak For å kartlegge om skaden er under utvikling må observasjon over tid foretas. Rekkverk bør etableres. Kostnadsoverslag knyttes til etablering av rekkverk. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Vinduer og dører: Oppsummering Det registreres flere knuste vinduer. Flere vinduer er delvis dekket med maling etter at boligen er sprøytemalt. Karmer er værslitte. Det registreres råteskader i karmer. Kittfalser (utvendig tetting mellom vindusramme og glass) er uttørket og stedvis løsnet. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Flere vinduer mangler omramming og har synlig skum rundt karmene. Det er skader på begge ytterdørene. Anbefalte tiltak Utskifting av vinduer med skade må påregnes. Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. De fleste vinduer og dører må påregnes skiftet pga skader, og/eller at de er malt/tegnet på. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Renner og nedløp: Oppsummering Det er store skader i takrenner. Store nedbøyninger/vridninger. Anbefalte tiltak Utskifting av takrenner må påregnes. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Utstyr på tak: Oppsummering Det er etablert en taktekking med glatt overflate og det er krav til snøfanger. Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige forbi pipa. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. Det er ikke etablert noen takstige. Anbefalte tiltak Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Etasjeskille og gulv på grunn: Oppsummering Det registreres målt totalavvik på over 30 mm på stuen, noe som kategoriseres som store skjevheter. Avviket er målt til 60 mm. Anbefalte tiltak Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader. Kostnadsoverslag knyttes til ytterligere undersøkelser av konstruksjonen, og ikke til en eventuell utbedring, da det er svært vanskelig å si noe om omfanget før nærmere undersøkelser er foretatt. Utbedringskostnader: Under 10 000 Kjøkken: Oppsummering av overflater og innredning Det er etablert en selvbygd kjøkkeninnredning med svartmalte osb-plater som fronter. Anbefalte tiltak overflater og innredning Ny kjøkkeninnredning må etableres. Kostnadsoverslag forutsetter en enkel innredning ikke større enn det som er etablert i dag. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000 Oppsummering av avtrekk Det er ikke avtrekk over stekesonen. Anbefalte tiltak avtrekk Mekanisk avtrekk over stekesonen anbefales etablert. Utbedringskostnader ventilasjon: Under 10 000 Toalettrom: Oppsummering Det er riss / skade på klosettet. Det registreres lekkasje fra toalettet pga gjennomgående sprekk. Anbefalte tiltak Toalettet må skiftes og kontroll av underliggende konstruksjon må kontrolleres for skader. Kostnadsoverslag knyttes til bytte av toalett, samt kontroll av underliggende konstruksjon, og ikke til en eventuell utbedring av skade i konstruksjonen om den er skadd. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Elektrisk: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Det registreres dårlig innfesting på kabler. Det registreres dårlig innfesting på elektrisk utstyr. Det er løse kabler eller utstyr. Det er hull/innføringer i inntak eller sikringsskap som ikke har nippelinnføringer eller er tettet med masse beregnet for formålet. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Anbefalte tiltak Det registreres berøringsfare og større feil på anlegget. En utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person og nødvendige tiltak vurderes deretter. Kostnadsoverslag knyttes til kontroll av anlegget, og ikke til utbedring av feil/mangler. Utbedringskostnader: Under 10 000 Våtrom: Oppsummering av ventilasjon Rommet er ikke ventilert og tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Manglende ventilering medfører til en økt og uønsket fuktbelastning i rommet og dårlig inneklima. Anbefalte tiltak ventilasjon. Ventilering av rommet bør etableres. Utbedringskostnader ventilasjon: Under 10 000. Videre opplyses det videre i tilstandsrapporten: Adkomst til loftet må etableres. Ikke kontrollert. Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen tomt.

  Radonmåling
  Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Tingretten som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.   Følgende opplysninger har ikke vært mulig for medhjelper å kontrollere: Årsaken til dette er: - Informasjon rundt hva som er gjort med eiendommen i nyere tid - Vannkilden til eiendommen er ikke påvist. Enten via brønn eller offentlig som ikke er opplyst kommunen. Ingen opplysninger rundt dette anliggende foreligger. Kjøpers risiko og ansvar. - Byggeår er kun antatt ut fra fradelingsår. Ingen opplysninger når boliogen var ferdigstilt. - Hvorvidt eiendommen har vegrett over naboeiendom. Eiendommens adkomst går over annenmanns grunn. Ingen tinglyst rettighet eller avtale forelagt megler. Vites ikke om det kan påløpe kostnader knyttet til bruk/vedlikehold/brøyting. Kjøpers risiko og ansvar. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   21 240,- (Omkostninger totalt)   821 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/Fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.  Det er både ildsted og skorstein i boligen, men ut fra feie- og tilsynsrapport fra Brannvesenet Midt IKS har de ikke registrert noe ildsted eller skorstein i sitt system for denne eiendommen. Ildsted og skorstein må kontrolleres av fagfolk før det kan benyttes og må meldes inn til Brannvesenet Midt IKS. Kjøpers risiko og ansvar.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  14847

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Megler har ikke fått forelagt informasjon rundt vannkilden til eiendommen og det vites ikke hvorvidt det betales avgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  437571

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1670371

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Velforening
  Megler er ikke kjent med noen fungerende Velforening i området.

  Info vannavgift
  Vannkilden til eiendommen er ikke påvist. Enten via brønn eller offentlig som ikke er opplyst kommunen. Ingen opplysninger rundt dette anliggende foreligger. Kjøpers risiko og ansvar.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Megler har ingen kunnskap rundt eventuelle offentligrettslige pålegg som hviler på eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/195/89: 19.10.1948 - Dokumentnr: 2599 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:195 Bnr:27 01.01.2018 - Dokumentnr: 1215 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:195 Bnr:89 01.01.2020 - Dokumentnr: 382385 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:195 Bnr:89 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk. I matrikkelen fremgår det kun at eiendommen er tatt i bruk. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvorvidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. En konsekvens av lovlighetsmangler kan for eksempel være at kommunen gir pålegg om tilbakeføring av det ulovlige tiltaket. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. Eiendommen har adkomst fra hovedvei oven annen manns grunn. Ikke fremlagt noen tinglyst vegrett eller annen avtale. Det vites ikke om det betales årlig avgift for bruk og vedlikehold. Kjøpers risiko og ansvar. Eiendommens vannkilde vites ikke. Hvorvidt denne er privat via brønn på egen eller annen eiendom, eller ulovlig tilknyttet offentlig nett vites ikke. Kjøpers risiko og ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommunedelplan for sentrum og er godkjent utnyttet til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Dog må eiendommen renoveres før utleie kan gjennomføres.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   21 240,- (Omkostninger totalt)   821 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  21240

  Betalingsbetingelser
  Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse. Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring for denne eiendommen i henhold til vilkår.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev