aktiv-eiendomsmegling
Bilde 1.jpg

STEINKJER Kvamsvegen 1150

Steinkjer, Lømsen - Næringsbygg med idyllisk beliggenhet ved E-6 like nord for Steinkjer

 • kr 1 590 000
 • BRA 115 m²
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • BRAP-rom 97 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 590 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 001
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 39 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000)) 41 092 (Omkostninger totalt) 1 631 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Attraktiv næringseiendom med flott beliggenhet langs E-6, med gode parkeringsmuligheter like nord for Steinkjer. Kan omgjøres til kontorlandskap, salgslokaler, lager, produksjonslokaler, veldig øyensynlig fra E6 og brukes i dag som kro. Mulighet for å overta alt inventar og utstyr som i dag.

Kvamsvegen 1150, Trøndelag

 • BRA
  97m²

  BTA
  115m²

  Beliggenhet
  Velkommen til visning i Kvamsvegen 1150 Attraktiv næringseiendom med flott beliggenhet langs E-6, med gode parkeringsmuligheter like nord for Steinkjer. Kan omgjøres til kontorlandskap, salgslokaler,lager, produksjonslokaler, veldig øyensynlig fra E6 og brukes i dag som Kro. Mulighet for å overta alt inventar og utstyr som i dag benyttes Eiendommen ligger like nord for Steinkjer, ligger i nærheten av et attraktivt utfarts, fiske og turområde. Stor tomt som kan videreutvikles.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Næringsbygg

  Konstruksjon
  Bygningen er oppsatt i 2001 og er oppført i hht. den byggeskikk og de forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et avvik i forhold til dagens krav og standard. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes. Av vesentlige forhold registrert på besiktigelsen nevnes at bygningen har tildels store setninger. Over en målelengde på 11 m. på golv er det registrert et avvik i horisontalplanet på 16 cm. Også et fundament for uttrekt tak mot nordvest har setninger, synlige skjevheter i bærende konstruksjoner. Disse setningene opplyses å ha oppstått under bygging og i perioden etter overtakelse. Nåværende eier ble gjort oppmerksom på problemet ved kjøp av eiendommen i 2011. Nåværende eier opplyser videre at han ikke har noen indikasjoner på at setningene fortsatt er under utvikling. Setningene ser ut til å være jevnt fordelt og det er ikke registrert noen form for sprekkdannelser, det er grunn til å tro at setningene er en følge av dårlig grunnarbeid og at dette nå har stabilisert seg. I rapporten er det benyttet tilstandsgrad 2 på flere av bygningsdelene som er berørt av setningene, dette i all hovedsak med bakgrunn i setningene. HOVEDKONKLUSJON: Bygning med noe etterslep på vedlikehold, synlige og vesentlige setninger

  Innhold
  Omfatter: spiselokalene, kjøkken, kontor, gang/berederrom og 2 stk wc. Sekundærrom er kjøl/fryserom samt flere boder

  Eeindommens potensiale
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Tekniske installasjoner
  Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.

  Parkering
  Romslig parkeringsområde på egen tomt som grenser mot en stor felles offentlig parkeringsplass.

  Diverse
  Det foreligger en eldre tilstandsrapport (eldre enn 6 mnd)- som kan sees ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at tegningene som ligger vedlagt prospektet er nedkopierte tegninger mottatt fra Steinkjer kommune. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som retningsgivende. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet. Det gjøres oppmerksom på at det er eiendommen som selges og ikke driftselskapet (AS'et). Eiendommen selges med de hvitevarer og det kjøkkenutstyret som tilhører virksomheten. Møbler og inventar forøvrig medfølger også bortsett fra: tv/dekoder. Utleiebåter kan kjøpes etter egen avtale(kjøpslovens bestemmelser). Driftsregnskap for 3 år tilbake i tid kan sees ved henvendelse til megler. NB! Kun seriøse henvendelser. Vi gjør oppmerksom på at bygningsmassene overtas i den stand de befinner seg ved visning. Bygningen kan ha bygningsmessige feil og mangler som følge av slitasje og bruk som er naturlig i forhold til driftsform som har vært.

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 955 kvm fordelt på gnr. 348 bnr. 12 og 13 Opparbeidet med uteserveringsplasser mm.

 • Oppvarming
  Strøm

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 9 363 pr. år Omfatter vannavgift, avløpsavgift og eiendomsskatt ifølge Steinkjer kommune. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4.328,-.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 4 328,- Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info formuesverdi
  Ligningsverdi er ikke fastsatt ifølge Skatt Midt. Konferer megler

  Drifts- og vedlikeholdsavtaler
  Ingen

  Info leieavtaler
  Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/348/13: 02.08.2000 - Dokumentnr: 3630 - Opprettelse av matrikkelenheten Fradelt fra gnr. 500 bnr. 6 (E6 hp 19)
  01.01.2018 - Dokumentnr: 256486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:348 Bnr:13
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1239554 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:348 Bnr:13
  20.09.2000 - Dokumentnr: 4410 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:348 Bnr:1
  Bestemmelse om vann/kloakkledning


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det foreligger ferdigattest for bygget datert: 12.02.01 - denne ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei. Offentlig vann. Septik kloakk. Det er private stikkledninger til off. nett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i LNFR-område (Landbruks-, natur- ,frilufts- og reinområde) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  1 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 39 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000)) 41 092 (Omkostninger totalt) 1 631 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Vedlegg til salgsoppgave
  Tilstandsrapport Kommunal info

Dokumenter

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev