aktiv-eiendomsmegling
4866451_1-hffikb1.jpg

STEINKJER Roarvegen

Byafossen - Selveier boligtomt med tilhørende garasje.

 • kr 550 000
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 29 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 579 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt764 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))

  29 892 (Omkostninger totalt)

  579 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Roarvegen, Trøndelag

 • Tomt
  764m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 764 kvm ifølge matrikkelrapport fra Steinkjer kommune. Tomten er en råtomt og må ryddes/opparbeides av kjøper. Det står en garasje på tomten som medfølger i handelen. Eventuell ombygging/rivning av denne må søkes kommunen og er kjøpers fulle risiko og ansvar. Selger har ikke foretatt grunnundersøkelser på eiendommen og har ingen kunnskap rundt eventuelle forurensninger, kulturminner, radon, kvikkleireforekomster m.m. Dette er kjøpers risiko og ansvar. Det gjøres oppmerksom på kulturminne (gravhauger) i nabolaget. Kart og info følger vedlagt i salgsoppgaven. Vites ikke om dette vil kunne ha betydning for utnyttelsen av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar. Garasje: Ca. 50 kvm BRA Garasjen er ikke kontrollmålt av megler

  Beliggenhet
  Boligtomt med oppført garasje på Byafossen. Solrik beliggenhet og lite gjennomgangstrafikk. Populært område hvor mange barnefamilier bosetter seg. Godt oppvekstmiljø med nærhet til barnehage, barneskole og veldrevne idrettsanlegg. Flere turmuligheter i skog og mark sommer og vinter. Kort veg til Byafjellet via Byahalla med mange turmuligheter. Skispor som er tilgjengelig innen gangavstand. Turmål som Byasetra, Byasenderen, Svarttjønna og Skistua. Til Byafossen skole, barnehage og idrettsanlegg er det ca. 1 km. Barna i området kan bruke flere trygge snarveier og stier til skolen.

  Adkomst
  Parkering: På egen tomt. I kommuneplanens arealdel fremkommer krav til 1,5 parkeringsplass pr boenhet + 0,5 parkeringsplass pr hybel.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Kjøper må selv føre strøm frem til tomten. Det vites ikke hvor stor dimensjonering/kapasitet det er på strøm anlegg i området og hvorvidt dette må utbedres/utskiftes i sin helhet ved utvikling av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar. Megler er ikke forevist ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for garasje. Kjøpers risiko og ansvar. Vel avgift: Det vites ikke om det er fungerende velforening i området og om det er pliktig medlemskap. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. Selger fraskriver seg ansvar for grunnens beskaffenhet og er uvitende om eventuelle forurensninger eller fornminner. Det oppfordres til grundig gjennomgang av utarbeidet salgsoppgave som inneholder reguleringsbestemmelser m.m for innleggelse av bud. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse av eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))

  29 892 (Omkostninger totalt)

  579 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er ikke tillagt, men ved ev. bygging vil dette skje. Ved bygging vil det forekomme årlig gebyr for vann og avløp. Videre må det påregnes eiendomsskatt og gebyr for renovasjon og eventuelt feie- og tilsynsgebyr etter kommunens til enhver gjeldende satser.

  Info formuesverdi
  Eiendommen mangler formuesverdi ifølge skatt midt. Blir fastsatt ved eierskifte/bebyggelse.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/195/35: 05.03.1923 - Dokumentnr: 900293 - Bestemmelse om gjerde 05.03.1923 - Dokumentnr: 900294 - Erklæring/avtale Plikt til ikke å drive handel eller industriell virksomhet
  30.12.1988 - Dokumentnr: 8794 - Erklæring/avtale Bestemmelse om vannledning
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  BESTEMMELSE OM AVLØPSLEDNING
  20.11.1922 - Dokumentnr: 900131 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:195 Bnr:30
  04.07.1984 - Dokumentnr: 4690 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5006 Gnr:195 Bnr:282
  14.09.1987 - Dokumentnr: 5782 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5006 Gnr:195 Bnr:290
  15.06.1989 - Dokumentnr: 4217 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1702 Gnr:195 Bnr:298
  17.10.1989 - Dokumentnr: 8169 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1702 Gnr:195 Bnr:298
  01.01.2018 - Dokumentnr: 223943 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:195 Bnr:35
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1831258 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:195 Bnr:35


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen kan tilkobles offentlig vei, vann og avløp. Dette må gjøres og bekostes av kjøper. Ved bygging vil det forekomme gebyr for påkobling av vann og avløp. Det vites ikke hvor stor dimensjonering/kapasitet det er på eksisterende VA-anlegg eller strøm anlegg i området og hvorvidt dette må utbedres/utskiftes i sin helhet ved utvikling av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar. Det gjøres oppmerksom på at deler av adkomstvegen til denne og flere eiendommer eies av By Brug AS. Det vites ikke om det foreligger noe avtale vedrørende vegrett eller bruk av denne som kan ha betydning for denne eiendom. Kjøpers risiko og ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under Kommuneplanens arealdel / Kommunedelplan Sentrum fra 25.10.2018. Godkjent utnyttet til boligformål. Ingen nye innsendte planer pr i dag ifølge kommunen. Interessenter bes sette seg godt inn i gjeldende plankart og bestemmelser for avklaring rundt potensialet rundt videre utvikling av eiendommen. I reguleringsbestemmelsene fremgår bla: Innen eksisterende boligområder for småhusbebyggelse kan det etter nærmere vurdering tillates bruksareal inntil BRA%=40%, inklusiv areal til parkering. Reguleringskart og bestemmelser for kommunedelplan sentrum følger som vedlegg til salgsoppgaven

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))

  29 892 (Omkostninger totalt)

  579 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  29892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 20 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 4 750,- Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev