aktiv-eiendomsmegling
Fasade 1.jpg
Fasade 1.jpg

STEINKJER Ullins veg 17

Søndre-Egge - Romslig enebolig med garasje i attraktivt og barnevennlig boligområde. Garasje.

 • kr 3 000 000
 • BRA-i 170 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 000 000
 • Omkostningerkr 76 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 076 240
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1981
 • Soverom3
 • Tomt493.3 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,00))   76 240,- (Omkostninger totalt)   3 076 240,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger:  15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Innholdsrik bolig med attraktiv beliggenhet Grenser til friaraler 2 stuer og 3 soverom, mulighet for 4 soverom Garasje Romslig takoverbygd terrasse Velkommen på visning!
Stue

Ullins veg 17, Trøndelag

 • Tomt
  493.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 493 kvm. I tillegg er det 1/5 andel av realsameie for fellesareal.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Attraktiv beliggenhet i etablert boligområde i Søndre-Egge. Boligen grenser til friarealer. Gangavstand til skoler, friarealer, badeplass m.m.

  Adkomst
  Det vil bli skiltet frem til boligen ved visning

  Bebyggelse
  Bolig-enebolig

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført med lettklinkerblokker som er ut- og innvendig pusset og malt. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående og liggende panel. Taket har saltaksform tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 18.04.2024 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse Pensjonert fagmann , ca 13/14 år siden Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja Beskrivelse Ja, vedk pensjonist har jobbet som flislegger Pkt. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja Beskrivelse Et sikkert vårtegn i alle år har vært at det kan komme inn noen få sukkermaur på leting etter sukker, men de forsvinner når det blir varmere ute og de gjør ingen skade.

  Innhold
  U.Etasje: Vindfang, gang, toalettrom, soverom, vaskerom og kjellerstue. 4 boder og garasje. 1.Etasje: Stue, kjøkken, gang, 2 soverom og bad.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Oppsummering: Det registreres stedvis manglende topplist. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn og hulltaking i utforet vegg. Undersøkelsen viser indikasjoner på svikt i dreneringen. Anbefalte tiltak: Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen. Tiltak på selve dreneringen og fuktsikring av grunnmuren kan ikke utelukkes - Grunnmur og fundament Oppsummering: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Anbefalte tiltak: Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. - Rom under terreng Oppsummering Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i innredet bod. Det måles et fuktinnhold i treverk over faren for en utvikling av skader. Det måles en vektprosent fukt på 20,6 ved piggmåling i gulv helt inne ved vegg. Piggmåling bed hulltaking i vegg viste en vektprosent fukt på 15,8. Fukt oppgis i vektprosent i treverk. Det registreres bruk av grunnmursplast bak innforet panel, noe som ikke er en anbefalt oppbyggingsmåte. Det registreres pussavskalling bak malt strie på innredet bod. Anbefalte tiltak Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Vinduer og dører Oppsummering: Det registreres punktert glass i soveromsvindu i sokkel. Karmer er værslitte. Enkelte vinduer og innvendige dører tar i karm og har behov for justering. Anbefalte tiltak: Punkterte glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energiøkonomisk synspunkt. Justeringer/smøring anbefales. Overflatebehandlinger må påregnes. Med tanke på alder så må det påregnes behov for utskifting av flere vinduer i tiden som kommer. - Yttervegger Oppsummering: Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Taktekking Oppsummering: Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå. Det observeres ingen avvik på beslag ved pipe/luftehatt fra bakkenivå, men avvik kan ikke utelukkes. Beslag til takrenner har en del mose på seg. Det registreres noe mose på taket som anbefales fjernet som et vedlikeholdstiltak. Anbefalte tiltak: En nærmere inspeksjon av taktekking og beslag anbefales utført når det er mulig. Mose på tak og beslag anbefales fjernet. - Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering: Det registreres målt totalavvik på mellom 15 mm og 30 mm i kjelleren. Avviket er målt til 20 mm. Det registreres målt totalavvik på mellom 15 mm og 30 mm på stuen. Avviket er målt til 17 mm. Det meste av avviket er lokalt ved peisen. Det registreres stedvis knirk. Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Anbefalte tiltak: Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Eventuell forsterkning av bjelkelag ved peis bør vurderes. - Toalettrom Oppsummering: Eier informerte om at det hender det er noe galt med opptrekket/flottøren på toalettet. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering. Kontroll av toalettet av rørlegger anbefales utført. - Trapp Oppsummering: Trappen er en åpen tretrapp. Åpninger mellom trinn er over 10cm og utgjør en risiko for små barn og dyr. Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Oppsummering: Stakeluke påvist i kjeller. Staking kan også utføres via andre installasjoner med avløp. Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Oppsummering: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Elektrisk Oppsummering: Det mangler samsvarserklæring på deler av anlegget. Dette gjelder bytte av utvendig stikkontakt. Anbefalte tiltak: Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. Med bakgrunn i anleggets alder og registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. - Varmesentral Oppsummering: Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmtvannsbereder Oppsummering: Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Våtrom: Bad Oppsummering av overflater: Det er lagt flis over eksisterende gulvbelegg. Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende. Vindu er plassert i våtsone. Karmlist og foringer på vindu er ikke fuktbestandig. Avtrekkskanal er ført gjennom tak og opp på kaldloft. Det registreres noe malingsavskalling rundt ventilen, men ingen svellinger pga fukt. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Vindu og karmlister bør overflatebehandles med en oljemaling og beskyttes for direkte vannsprut ved dusjing. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det registreres en mindre rift i gulvbelegg under slukrist. Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rift i gulvbelegg under slukrist må repareres for å hindre fukt i å komme inn i konstruksjonen. Med bakgrunn i alder på tettesjikt på gulvet står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Oppsummering av sanitærutstyr: Det registreres begynnende fuktsvellinger i nedre del av servantskap på siden mot dusjen. Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Anbefalte tiltak sanitærutstyr: Fuktskade i servantskap bør utbedres. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. Oppsummering av ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Forhold som har fått TG3: - Balkong, terrasse, platting: Veranda på baksiden. Oppsummering: Fundament og søyler har konstruksjonssvikt. Det registreres skjevheter i konstruksjonen, Det registreres noe grønske og/eller svertesopp på terrassebord. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd. Anbefalte tiltak: Ny fundamentering/bæring må etableres og opprettinger må gjøres. Noe utskifting av treverk og overflatebehandling må påregnes. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Utstyr på tak Oppsummering: Det er etablert taktekking med ru overflate og takvinkelen er under 27 grader. Det er derfor ikke krav til snøfanger. Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige forbi pipa. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. Takstigen er en stige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: Under 10 000 - Våtrom: Vaskerom Oppsummering: Hulltaking er ikke foretatt da da rommet ikke utsettes for fritt vann og alle vegger tilknyttet våtsone er av mur. Rommet er fullt brukbart som vaskerom der overflater ikke utsettes for fritt vann, men rommet tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom, og bruk av rommet der overflater utsettes for fritt vann anbefales ikke. Søk med kapasitiv fuktmåler på overlater ga svake utslag på fukt. Dette kan skyldes kappilærsug fra grunnen og/eller nedsatt funksjon på dreneringen. Anbefalte tiltak: Vaskerommet må totalrenoveres for å tilfredstille dagens krav til våtrom. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 18.04.2024 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Tilbygg bod og altan. Årstall er basert på godkjenning av byggesøknad. 1982 - Tilbygg carport. Årstall er basert på godkjenning av byggesøknad. 1988 - Ny kjøkkeninnredning. Årstall opplyst av eier. 2008 - Badet ble pusset opp - egeninnsats/dugnad av pensjonert faglært murer. Opplyst i egenerklæringen. 2010 - Nytt aggregat til kjølehjørne, garantisak utført av Kjøleteknikk as - opplyst av eier. 2023

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Forsikringsselskap
  If Forsikring

  Polisenummer
  2066433

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,00))   76 240,- (Omkostninger totalt)   3 076 240,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger:  15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/Fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse. 

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17431

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  767243

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2915523

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1384

  Vannavgift år
  2024

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/1030: 24.06.1981 - Dokumentnr: 4213 - Erklæring/avtale DIVERSE RETTIGHETER/PÅBUD I HENHOLD TIL SKJØTE/FESTEKONTRAKT FRA KOMMUNEN. Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.1980 - Dokumentnr: 2641 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:197 Bnr:325 01.01.2018 - Dokumentnr: 217224 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:1030 01.01.2020 - Dokumentnr: 319524 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:1030 24.06.1981 - Dokumentnr: 4213 - Erklæring/avtale DIVERSE RETTIGHETER/PÅBUD I HENHOLD TIL SKJØTE/FESTEKONTRAKT FRA KOMMUNEN. Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.1980 - Dokumentnr: 2641 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:197 Bnr:325 01.01.2018 - Dokumentnr: 217224 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:1030 01.01.2020 - Dokumentnr: 319524 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:1030 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for enebolig datert 18.03.1981.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er kommunedelplan sentrum.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,00))   76 240,- (Omkostninger totalt)   3 076 240,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger:  15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

  Omk. kjøper beløp
  76240

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 41.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 4.900,- og visninger kr 1.875, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 5.240,-. Utleggene omfatter fotograf og grunnboksutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev