aktiv-eiendomsmegling
Vestermarkvegen 48

STEINKJER Vestermarkvegen 48

Steinkjer, Røysinga - Attraktiv tomt på 1,1 mål. Ferdig planert og opparbeidet

 • kr 370 000
 • BRA 292 m²
 • Prisantydningkr 370 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 370 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 106.5 m²
 • Eierform tomt -
 • 370 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 9 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 370 000)) 10 592 (Omkostninger totalt) 380 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Vestermarkvegen 48, Trøndelag

 • Tomt
  1106.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt. Tomten er grovplanert. Feste: Jakob Røysing Framfester: Steinkjer Kommune. Festeavgift kr. 1062,- per tredje kvartal. Festetid: 80år fra 01.09.2012. Reguleres iht til KPI. Festekontrakt og skriv fra bortfester ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et meget populært og pent boligfelt i Røysinga, Ca.7km fra Steinkjer Sentrum. Det er kort veg til barnehage og barneskole (gang/sykkelvegforbindelse). Fra eiendommen er det vid utsikt utover bygda i retning Henning. Mange flotte tur/friområder i umiddelbar nærhet fra eiendommen.

  Adkomst
  Følg Ogndalsvegen til du kommer til Røysing. Ta deretter første veg til venstre inn i Vestermarkvegen rett etter forsamlingshus. Følg vegen rett frem og man får tomten på venstre side i ende av gate.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  370 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 9 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 370 000)) 10 592 (Omkostninger totalt) 380 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør 1.062,- for 2018. Dette er for festeavgift 2018. Kommunale avgifter er ikke tillagt, men ved ev. bygging vil dette skje. Ved bygging vil det forekomme årlig gebyr for vann og avløp. Se https://www.steinkjer.kommune.no/vann-og-avloep-betalingssatser-2018.4541219-74191.html for nåværende satser. Videre må det påregnes eiendomsskatt og gebyr for renovasjon og eventuelt feiegebyr

  Info formuesverdi
  Foreligger ikke ifølge Skatt-Midt. Blir tillagt ved bygging. Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsårene settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien. Formuesverdien er den verdien som skal føres opp i skattemeldingen.

  Andre utgifter
  Kommunale avgifter (festeavgift)

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/171/95: 11.09.2012 - Dokumentnr: 745446 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste
  Årlig festeavgift: NOK 1 062
  Gjelder fra dato: 01/09-2012
  Tomteverdi: NOK 10 000
  Pant for forfalt festeavgift
  Bestemmelser om regulering av leien
  Med flere bestemmelser
  11.09.2012 - Dokumentnr: 745446 - Best. om vann/kloakkledn. Gjelder framfeste
  Rettighetshaver: Steinkjer Kommune
  Org.nr: 840 029 212
  13.09.1979 - Dokumentnr: 7182 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 80 år
  AVGIFTSBESTEMMELSER
  MED FLERE BESTEMMELSER
  BEST. OM OVERDRAGELSE
  PRIORITETSBEST.
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.09.1979 - Dokumentnr: 7182 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  AVGIFTSBESTEMMELSER
  MED FLERE BESTEMMELSER
  BEST. OM OVERDRAGELSE
  PRIORITETSBEST.
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Overført fra: Knr:5006 Gnr:171 Bnr:48 F
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.09.2012 - Dokumentnr: 745446 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Årlig festeavgift: NOK 1 062
  Gjelder fra dato: 01/09-2012
  Tomteverdi: NOK 10 000
  Pant for forfalt festeavgift
  Bestemmelser om regulering av leien
  Med flere bestemmelser
  27.04.2012 - Dokumentnr: 330579 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:171 Bnr:48
  01.01.2018 - Dokumentnr: 33527 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:171 Bnr:95
  01.01.2020 - Dokumentnr: 709994 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:171 Bnr:95
  22.11.2022 - Dokumentnr: 1329108 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Steinkjer Kommune
  Org.nr: 840 029 212
  Rettighetshaver: Telenor Norge AS
  Org.nr: 976 967 631
  Rettighetshaver: Tensio Tn AS
  Org.nr: 988 807 648
  Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:171 Bnr:57
  22.11.2022 - Dokumentnr: 1329108 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Steinkjer Kommune
  Org.nr: 840 029 212
  Rettighetshaver: Telenor Norge AS
  Org.nr: 976 967 631
  Rettighetshaver: Tensio Tn AS
  Org.nr: 988 807 648
  Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:171 Bnr:57


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen kan kobles til offentlig vei, vann og avløp. Dette må gjøres og bekostes av kjøper. Ved bygging vil det forekomme gebyr for påkobling av vann og avløp. Se https://www.steinkjer.kommune.no/vann-og-avloep-betalingssatser-2018.4541219-74191.html for nåværende satser.

  Regulerings- og arealplanner
  Ingen nye innsendte planer. Gjeldende plan: Reguleringsplan for Røysing grendesenter. Tomten er godkjent utnyttet til boligformål. I reguleringsbestemmelsene fremgår bla: Bygningen grunnflate må ikke overstige 25 % av tomten nettoareal. Frittliggende bolighus skal oppføres i 1-2 etasjer og 1. etasje med sokkel der hvor terrenget etter bygningsrådet skjønn ligger tilrette for det. Det kan kreves at hus som naturlig hører sammen i gruppe skal tilpasses hva gjelder takform, møneretninger og materialvalg. Interessenter bes sette seg godt inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser som følger som vedlegg til salgsoppgaven

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  370 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 9 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 370 000)) 10 592 (Omkostninger totalt) 380 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag kr 25000 for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  5000,- oppgjørshonorar kr  4750,- og markedsføring kr 10000. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr ca 4500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket inntill kr 10 000.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev