aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Evje General Holms veg 20

Stort Lager/Næringsbygg m/ stor tomt. Beliggende på Evjemoen næringspark som stadig er under utvikling!

 • 6 990 000
 • BRA 575 m²
 • PRISANTYDNING6 990 000
 • OMKOSTNINGER176 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 166 092
 • EIENDOMSTYPELager
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 021
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT6 770 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  174 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  176 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 166 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hall

General Holms veg 20, Agder

 • SPISEKROKEN EVJE EIENDOM AS
 • Gnr. 42 Bnr. 98 i Evje og hornnes kommune
 • Lager/Næringseiendom
 • Aktiv eiendom har gleden av å presentere et stort og innholdsrikt lagerbygg med bra plassering på Evjemoen.
  Stor hall med stor port som kan brukes til det du måtte ønske.

  Flott kjøkken med god skap/benkeplass. Bad med servant, wc og dusj. 2 oppholdsrom og loft som kan innredes etter eget ønske og behov.

  Hele bygget er godkjent som lager. Det kan derfor ikke benyttes til noe annet enn dette.
 • Evjemoen næringspark er i dag det største næringsområdet i indre Agder. Flere bedrifter har etablert seg i parken og er i god vekst. Evje næringspark ligger ca. 5 minutter fra Evje sentrum.
 • Se kart. Det vil bli godt skiltet til visning.
 • Bygningen er oppført i tre på støpt betongplate.
 • Tomten er noe planert ellers naturtomt
 • Parkering på egen tomt.
 • 2021
 • 575 BRA
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Bestilt, ikke mottatt.
 • Elektrisk. Ikke ventilasjon.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til Industri. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Offentlig.
 • Ferdigattest foreligger og datert: 04.05.2021
 • Kr. 5 562,51 pr. år
  Dekker abonnementsgebyr vann og avløp og A-konto vann og avløp.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Eiendommen er delvis utleid og mulightene for videre utleie må taes direkte med leietakerene
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Kjøper må signere en tilleggs avtale om overføring av mva justeringsforpliktelser
  Ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

  1.6.1. Overdragelse av justeringsforpliktelse
  1.6.1.1. Krav til skriftlig avtale
  Ved salg og annen overdragelse av fast eiendom og når kapitalvarer overdras som ledd i overdragelse av virksomhet kan tidligere eier unnlate å justere inngående merverdiavgift dersom ny eier overtar justeringsforpliktelsen, jf. Merverdiavgiftsloven § 9-3 første ledd og Merverdiavgiftsforskriften § 9-3-1. Overføring av justeringsplikten skal dokumenteres med skriftlig og signert avtale som inneholder visse krav, se nedenfor i avsnittet om dokumentasjon. Se Merverdiavgiftshåndboken (17. utg.) pkt. 9-3.2 - Dokumentasjon/avtale
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • SPISEKROKEN EVJE EIENDOM AS
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev