aktiv-eiendomsmegling
Tomte område - Langevåg

Stort tomteområde regulert til bolig i Langevåg

 • 11 900 000
 • PRISANTYDNING11 900 000
 • OMKOSTNINGER313 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER12 213 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT25 298 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 11 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  297 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  313 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  12 213 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomte område - Langevåg

Elvadalen, Møre og romsdal

 • Større tomteområde beliggende i Elvadalen like syd for Langevåg sentrum. Her er det gode sol og lysforhold, gangavstand til sentrum med et rikt utvalg av butikker, spisesteder og servicefunskjoner. Gangavstand også til Lerheimskaia hvor det går hurtigbåt til Ålesund sentrum. Ellers byr Langevågen på mange flotte og vareierte tur og rekreasjonsområder både på fjellet og ved sjøen.
 • Nærområdet er i stor grad utbygget med spredt eneboligbebyggelse, men det er ikke langt til Langevåg sentrum med mye forretning og næringsbebyggelse.
 • I forhold til reguleringsplanen for området så antas det at adkomst til "hovedfeltet" må bli fra Elvadalen som er en avkjørsel fra Molværsvegen.
 • Eiet
 • Totalt areal er 25.298,3 kvm.

  Tootalt tomteareal er fordelt på 2 bruksnummer hvorav det ene parsellen (bnr 579) er på 5000,4 kvm og ligger midt i feltet. Det andre bruksnummeret (bnr 5) er oppdelt i 4 teiger.

  Teig 1: Hovedteigen 14.400 kvm og ligger i Elvadalen - Bruksnummer 579 er omsluttet av hele denne teigen - se kart.
  Teig 2: Dette er sannsynligvis en eldre torvteig som ligger i tilknytning til hovedteigen. Samlet areal på denne er 863,9 kvm.
  Teig 3: Et skogsfelt i noe bratt terreng som ligger like øst for Molværsbrauta og like nedenfor Harhaugen. Arealet på denne er 4.930,7 kvm
  Teig 4: En "nausttomt" som ligger ved Devoldfabrikken, denne teigen har et areal på 102,9 kvm/ ligger under samme regulering som området ved devoldfabrikken.
 • Det er ikke opparbeidet eget vei - vann - avløp til tomteområdet. Dette må bekostes selv av kjøper i forbindelse med utbygging.
  Selger opplyser imidlertid at det er delvis opparbeidet tilkomst veg og avkjørsel opp mot feltet fra Molværsvegen, ca 50 meter grusvei
  anlagt. ( Denne må nok utbedres / utvides i forbindelse med utbygging) Det ligger også vannledninger og avløsledninger
  langs sydsiden av elven som iflg. selger kan tilknyttes
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Det er ingen kommunale avgifer knyttet til tomteområdet pr. dd.
 • Det er ingen faste løpende kostnader knyttet til tomteområdet pr. dd.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Hoveddelen av tomteområdet er ihht rguleringsplan regulert til rekkehus/kjedehus bebyggelse. BK 3 i gjeldene reguleringsplan. Her er utnyttelsesgraden angitt til å være mellom 0,15-0,25. Det må også utarbeides en bebyggelsesplan for feltet. Videre står det at det kan oppføres boliger med inntil 2 etasjer. Garsjer og parkeringsplasser skal utføres som fellesanlegg. Det bes om at interessenter setter seg inn i vedlagte reguleringsbestemmelser før bud eventuelt inngis.
 • Gnr. 109 Bnr. 5 og Gnr. 109 Bnr. 579 i Sula kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.500-, oppgjørshonorar kr 5.900,-, informasjonspakke og visninger kr 1950,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Annbjørg Skår Jarnes
  Elvadalen AS
  Karl Elling Skaar
  Rolf Johannes Skaar
Ole-Marius Heggstad

Megler

Ole-Marius Heggstad

45 90 28 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev