aktiv-eiendomsmegling

SVARSTAD Knattenveien 24

Tomt på over 1 mål med panorama utsikt over Svarstad. Grenser til friområde. Blindgate.

 • kr 390 000
 • Prisantydningkr 390 000
 • Omkostningerkr 28 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 418 890
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 193.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,00))   28 890,- (Omkostninger totalt)   418 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Flott beliggenhet med panorama utsikt over Svarstad. Eiendommen har sol fra tidlig morgen til ettermiddagen. Stille gate uten gjennomgangstrafikk, bare noen få meter til lekeplass og gangavstand til skole. Rett bak tomten er det friareal og iflg selger kunne man renne inn med ski på beina fra Svarstad skisenter (Dette er dessverre nedlagt pt.)ski. Her kan du skape din egen boligdrøm!
Iflg eier er det mulig å renne inn fra Svarstad skisenter og ned til eiendommen.

Knattenveien 24, Vestfold og telemark

 • Tomt
  1193.7m²

  Beliggenhet
  Flott beliggenhet med panorama utsikt over Svarstad. Eiendommen har sol fra tidlig morgen til ettermiddagen. Stille gate uten gjennomgangstrafikk, bare noen få meter til lekeplass og gangavstand til skole. Rett bak tomten er det friareal og iflg selger kunne man renne inn med ski på beina fra Svarstad skisenter (Dette er dessverre nedlagt pt.). Her kan du skape din egen boligdrøm!

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Hovedsakelig villabebyggelse.

  Diverse
  Naboen har benyttet og opparbeidet deler av tomten som sin egen. Dette er iflg eier gjort en avtale om at er en midlertidig løsning. Selger har tegninger på bolig som evt kan medfølge/selges. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,00))   28 890,- (Omkostninger totalt)   418 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info formuesverdi
  Formueverdi: 110 518,- pr 31.12.2020. Formuesverdi gjelder for tomten.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/34/93: 16.06.2022 - Dokumentnr: 648904 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sandefjord Og Andebu Eiendomsmeglin
  Org.nr: 996 525 341
  Elektronisk innsendt
  01.10.2009 - Dokumentnr: 731607 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:34 Bnr:14
  01.01.2018 - Dokumentnr: 131103 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0728 Gnr:34 Bnr:93
  01.01.2020 - Dokumentnr: 339833 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:34 Bnr:93


  Vei, vann og avløp
  Det er klargjort til vann og avløp på eiendommen iflg. eier. Rør kan ses på tomten. Se forøvrig vedlagte vann og avløpskart.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i uregulert område, men faller inn under kommuneplanen (2021-2033). Kommuneplan/ Kommunedelplan: Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen (06.10.2021) er avstatt til boligbebyggelse - nåværende. Området innerst i veien er regulert til boligformål og kan bli bebygget. I kommuneplanen henvises det til tidligere Lardals kommuneplan hvor følgende er et utdrag: § 3-2 Bestemmelser for bebyggelse og anlegg, (pbl. § 11-10 nr.1,2,3 og 4): 1. Boligbebyggelse, nåværende og framtidig: i. Innenfor området er det tillatt å oppføre ene- og tomannsboliger, samt rekkehus og tilhørende anlegg. ii. For eneboligtomter tillates BYA 35 % og for tomter til tomannsboliger og rekkehus tillates BYA 50 %. iii. Gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittlige nivå. Takvinkel skal være mellom 22,5 og 40 grader. Mønehøyde skal ikke overstige 9 meter. I ny kommuneplan henvises det til følgende: På tomter med frittliggende småhusbebyggelse dvs. enebolig og tomannsbolig, og konsentrert småhusbebyggelse dvs. småhus sammenbygd i kjeder eller rekker med inntil tre målbare plan tillates inntil 40 %-BYA pr. byggetomt. Det tillates gesimshøyde inntil 7 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil 6,5 meter. Høydene skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Kjøper må selv sette seg inn i hva som er tillatt å bygge på tomten. Reguleringsplan: Det er ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,00))   28 890,- (Omkostninger totalt)   418 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  28890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 17000. -, oppgjørshonorar kr. 4900,- og visninger kr. 3000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 55000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket et rimelig vederlag samt utgifter til annonsering og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev