aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tjøllingtunet!

Tjøllingtunet - 20 nye leiligheter med fin beliggenhet på Tjøllingvollen - Heis/Garasje - 18 SOLGT! Byggingen er i gang!

 • 1 775 000
 • BRA 72 m²
 • PRISANTYDNING1 775 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 550 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 021
 • ANDEL FELLESGJELD1 775 000
 • FELLESKOST./MND6 381
 • TOMT5 353 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 775 000,- (NB: prisen er fast)
  1 775 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 550 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 550 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eksempel på stue

Østbyveien 1, Vestfold og telemark

 • Tjøllingtunet er et utbyggingsområde som skal utbygges over to byggetrinn.
  Eiendommen blir bygget ut med totalt inntil 44 leiligheter og et næringslokale fordelt på fire bygningskropper. Første etappe vil bestå av to bygningskropper med totalt 20 leiligheter og et næringslokale. Salget av trinn II ble startet i mai 2020 og ferdigstillelse for den delen av prosjektet vil bli noe senere enn trinn I (bygg A og B)

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Tjøllingtunet borettslag

  For å se nærmere på plantegninger over leilighetene og beliggenhet i bygget kan også prosjektets hjemmeside benyttes: www.tjøllingtunet.no
 • Byggingen er godt i gang og boligene planlegges ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2022.
 • Tjøllingtunet har en fin beliggenhet midt mellom Sandefjord og Larvik. Tjøllingvollen er et koselig tettsted beliggende i et åpent og vakkert kulturlandskap. Her er det kort vei til idrettsanlegg, skole, dagligvareforretning, turområde og strender med bade- og båtliv. Her kan man nyte kveldsmaten i strandkanten på en helt vanlig hverdag. Det er god offentig kommunikasjon til både Larvik og Sandefjord og bussholdeplass nær Tjøllingtunet.
 • Innkjøring til eiendommen vil være fra Østbyveien.
 • Alle leilighetene har gjennomtenkte og gode planløsninger, og med en takhøyde på 2,50 m, som gir det lille ekstra. Her blir det store luftige private balkonger eller terrasser, som gir luft og mye utsikt. Inne finner du lekre gulv med eikeparkett, og malte vegger, hvor det er lett å sette sitt eget preg og skape sin egen stil. Det åpne kjøkkenet leveres fra Sigdal, noe som borger for kvalitet, og hvitevarer er inkludert, og leveres av Siemens. Kjøkkenet tilpasses hver leilighet med benkeplater av laminat. Holdbart, og lett å holde rent. Badet vil få fliser på både gulv og vegger, og det leveres veggmontert dusjarmatur og dusjvegger av herdet glass. All baderomsinnredning og sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Under byggene blir det parkering, hvor du enkelt tar heisen opp til etasjene. Nyt en enklere hverdag på Tjøllingtunet.
 • Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre, betong og stål. Fasadeveggene utføres i en kombinasjon med trekledning og puss. Terrasser får impregnert terrassegulv. Utforming av rekkverk på terrasse vil være av glass og metall. Leilighetsbyggene vil bli over 4-5 etasjer samt garasjekjeller under byggene.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Borettslagets tomt er eiet. Tomtens størrelse er totalt 5353 kvm.
  Det planlegges at parkeringskjelleren etableres som en anleggseiendom som eies av borettslaget/borettslagene og næringsseksjonen i et sameie. Uteområdene vil også eies av borettslaget/borettslagene i et sameie. Tomten vil kunne bli fradelt i flere nye bruksnumre.
  Se leveransebeskrivelsen for mer informasjon om hvordan tomten vil bli opparbeidet.

  Det eksisterende gule uthuset på eiendommen består, dette vil bli satt i god stand slik at det kan fungere som et felles samlingslokale som kommer alle beboerne i borettslaget til gode.
 • Parkering i felles parkeringskjeller følger boligen.
 • Bod i felles parkeringskjeller.
 • Internett og kabel-TV er inkludert i felleskostnadene.
 • Det blir montert mekanisk avtrekk fra våtrom og kjøkken med tilluft via spalteventiler i vinduer og/eller ventiler i fasade.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom tilvalgsrutiner. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.
 • Prisene på leilighetene er innskudd fra kr. 1.775.000,- til kr. 3.950.000,-. Leilighetene har en finansieringsløsning med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. Fellesgjelden får 20 års avdragsfrihet. Det blir muligheter for individuell nedbetaling av fellesgjeld.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert ut fra kostnadsnivå i 2019. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/evt. garasje, kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg og fellesarealer og andre driftskostnader.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
 • Larvik boligbyggelag
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Evt. dyrehold må søkes styret i borettslaget.
 • Utleie krever godkjenning fra borettslagets styre.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr 1037, bnr. 19 i Larvik kommune
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Eiendommen ligger under kommunedelplanens arealdel med formål bolig og næring. Kommunelelplan for 2020-2032 er under rullering. Eiendommen ligger under reguleringsplan Østbyveien 1 vedtatt 19.06.2018.Eiendommen er regulert til bolig og næring.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Det tas forbehold om tilstrekkelig antall salg før byggebeslutning kan tas.

  Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse blir gitt.

  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 25.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 30.040,- eks. mva. pr. solgte enhet for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utlegg.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Kontakt: Aleksander Berg, tlf. 975 92 250 eller Ruth Iren Jacobsen, tlf. 99 25 77 56.
 • Knut Inge Anvik Johansen
Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger