aktiv-eiendomsmegling
6552438_1-a

Tomt for 4- eller 6-mannsboliger - ferdig regulert med høy utnyttelse og stort potensiale.

 • 990 000
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT679 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  40 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Ubebygget tomt.
6552416_1-a

Skoleveien, Agder

 • Med med sentral beliggenhet på Eydehavn med kort gangavstand til Eydehavn bydelssentrum med bussforbindelse, dagligvareforretning og post i butikk. Eiendommen ligger i etablerte omgivelser i område med spredt boligbebyggelse og kort vei til flotte tur- og friområder på Buøya. Idrettsplassen ligger like ved. Det er planlagt ny veiforbindelse mellom Arendal havn og Riksveien i området, ca. 3 - 400 m øst for tomten.
 • Åpent, fritt og landlig beliggende i etablert boligområde med spredt boligbebyggelse og rikelig med fri- og rekreasjonsområder. Nærhet til Eydehavn torv med dagligvareforretning. Barnehage, barne- og ungdomsskole og idrettslag i nærområdet. God bussforbindelse like ved. Nydelig friområder og offentlig båthavn i nærheten. I tillegg har man Buøya, som er et flott rekreasjonsområde som ligger like bortenfor med flere sandstrender, stier og gressbakker.
 • Fra Arendal følg 410 til Eydehavn, videre mot sentrum. Ta til venstre mot Buøya ca. 300 m etter butikken. Følg veien ca. 300 m hvor Gamle Eydehavn skole ligger på høyre hånd. Tomten er siste tomt på høyre hånd før den gamle skolen, som nå er ombygget til leiligheter.
 • Tomten som ligger i område B1 er regulert til område for boliger med tilhørende anlegg (leilighetsbygg). Tillatt utnyttelse i %-BYA = 90.

  Maksimal bygningshøyde skal være k. + 28,0. Tomtens hovednivå i terreng ligger idag på ca. kote + 16 i følge selger. Tomten kan også være velegnet for oppføring av 4 eller 6-mannsbolig.
 • Ubebygget tomt med potensiale for oppføring av leilighetsbygg med tilhørende funksjoner. Den gamle muren mot Skoleveien skal bevares men kan demonteres under byggeperioden (dersom man bygger parkeringskjeller og det er nødvendig å fjerne muren).
 • For opparbeidelse på egen tomt. I utgangspunktet er det det tiltenkt parkering i eventuell underetasje.
 • Ikke tilknyttet.
 • Ikke fastsatt.
 • Ingen faste utgifter p.t.
 • Ikke aktuelt.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Konsesjon / Odel
  Konsesjonsfritt men kjøper må undertegne egenerklærinsskjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av Arendal kommune.

  Tinglyste rettigheter og forpliktelser
  Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

  Servitutter / rettigheter
  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2013 - 2023
  Formål:
  Hensynssone "detaljeringssone reguleringsplan"
  Beskrivelse: Gjeldende reguleringsplan styrer arealbruksformålene for området (grå skravur).
  Hensynssone 570_32 - Kulturmiljø (bevaringsverdig bebyggelse) Faresone H370_01 - Høyspent (En del av eiendommen)
  Se kartutsnitt i figur 1.1 og 1.2 under.

  Reguleringsplan/bebyggelsesplan:
  2822r2
  Eydehavn industri- og havneområde
  Reguleringsbestemmelser; se eget vedlegg
  19.11.2009
  Formål:
  Byggeområde; Boliger Spesialområde; bevaring
 • Gnr. 52 Bnr. 750 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Ledig for overtagelse etter nærmere avtale.
 • Ikke forsikret.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kurt Åge Olsen
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev