aktiv-eiendomsmegling
Ormen Lange

Tomt med ferdig tegnet leilighetsbygg med 24 leiligheter over 3 etasjer på Guriskogen / Valby.

 • 11 950 000
 • PRISANTYDNING11 950 000
 • OMKOSTNINGER314 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER12 264 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 431 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 11 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  298 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 950 000,-))
  --------------------------------------------------------
  314 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  12 264 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Ormen Lange 1

Guriskogen, Vestfold og telemark

 • Byggeklar tomt ferdig regulert for 24 leiligheter. Tegninger med innovativt konsept medfølger. Prosjektet har fått navnet Ormen Lange og er tegnet av Linje Arkitektur. Prosjektet er tegnet ihht. reguleringsplanen for området, og er tenkt over 3 etasjer med parkering i deler av 1.etasje og med fellesarealer fordelt over etasjene. Prosjektet sin grunnflate er ca 785 kvm og med sydvendt hage og et østvendt Torg. Utnyttelsesgrad for tomtene er BYA= 60 %. Prosjektet er ikke søkt godkjent av Larvik kommune, men tegnet ihht. reguleringsplanen. Selger er villig til å inngå avtale om delbetaling slik at inngangsetting kan skje raskt. Konf.megler.

  Arkitekten skriver:
  Planløsningen i "Ormen Lange" er organisert som en nytolkning av langhuset. Ved korte svalegangsavsnitt og integrerte sosiale soner koblet til sirkulasjonsarealer oppnås trivsel og god sosial trygghet. To avsnitt med fem leiligheter i hver etasje er koblet via svalegang til et romslig fellesrom som spenner over 2. og 3. etasje. Fellesrommet benyttes til bibliotek, arbeidsrom o.a. Når adkomsten via heis er koblet til det sentrale fellesarealet vil den daglige sirkulasjonen trigge tilhørlighet og fellesskap. I prosjektet er det lagt inn fellesareal i 1.etasje som en utvidelse av leilighetene og som et tilskudd/mulighet for felles arrangementer som fellesmiddag m.m. Felles kjøkken og spiserom og et ekstra gjesterom er det primære. Muligheten til å booke et gjesterom ved behov og til å rigge et større arrangement øker fleksibiliteten i den enkelte bolig. Lengre botid og et trygt stabilt miljø bidrar til sosial bærekraft.

  Feltet ligger meget barnevennlig og fint til i et nyere og attraktivt boligområde med umiddelbar nærhet til flotte turområder/ turstier. Det er kort vei til fine steder som bl.a. Kaupang og Viksfjord, Seilerhytta og Gon.

  Området er godt tilrettelagt for barnefamilier med gangavstand til barnehager og barne- og ungdomsskole. Det er opparbeidet flott lekeplass inne på feltet.

  Det tar cirka 12 minutter med bil eller 20 minutter med sykkel til Larvik sentrum. Buss til både Larvik og Sandefjord fra avkjøringen på Tjøllingveien

  Guriskoen Vest er opparbeidet med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.
 • Nytt boligområde som vil består av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger.
 • Fra Larvik: Følg Tjøllingveien mot Sandefjord. Ta av til høyre mot Valby og følg skilting mot Valby skole. Like før skolen, ta til venstre og så første vei til venstre inn på Guriskogen tomtefelt.
 • Selveiertomt.
 • Gnr.1028 bnr.130 er på 1 208,5 kvm.
  Gnr.1028 bnr.91 er på 1 222,8 kvm.

  Tilsammen er arealet 2 431,3 kvm.
 • Offentlig vei.
  Tilknytningsavgifte for vann og avløp. Flerleilighetshus med fler enn 2 boenheter, kr 6.250,- pr.leilighet.
 • Pliktig medlemskap i velforeningen.
 • I tillegg til kommunale avgifter vil det tilkomme løpende utgifter til strøm, forsikring, kabel-tv osv.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg til kontrakt. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Det skal tinglyses en erklæring om pliktig medlemskap i velforeningen. Kostnadene ved forvaltningen av velforeningen vil bli fordelt på medlemmene.

  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Tomtene ligger inn under kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommuneplanens arealdel 2021-2033 er under arbeid. Det foreligger reguleringsplaner med bestemmelser for Guriskogen Vest.
 • Gnr. 1028 Bnr. 91 og Gnr. 1028 Bnr. 130 i Larvik kommune
 • Selger er villig til å inngå avtale om delbetaling slik at inngangsetting kan skje raskt. Konf.megler.

  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast pris på kr. 140 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 13 000,-, tilrettelegging kr. 10 000,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9 016,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eiendom II Invest AS
Lars Erik Nordrum

Megler

Lars Erik Nordrum

47 89 26 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev