aktiv-eiendomsmegling
Nydelig utsikt og gode solforhold

Tomt på Sætrefjellet | Nydelig utsikt og gode solforhold | Off. vei og vann/kloakk | Tomten er skrånende

 • 890 000
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER38 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER928 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT756 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  38 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  928 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Nydelig utsikt og gode solforhold

Sætrefjellet tomt, Vestland

 • Tomten ligger i et rolig og barnevennlig område i Ytre Arna med utsikt mot fjorden og Osterøy. Det er kort vei til friluftsområder og sjø så vell som servicetilbud på Øyrane Torg og Åsane storsenter. Til Åsane bruker man kun ca. 10 minutter med bil. Her finner du et utvidet service- og butikktilbud, apotek, vinmonopol, offentlig kommunikasjon, dagligvare m.m. Det er kort avstand fra boligen til barne- og ungdomsskole samt barnehage. Av flotte turmuligheter kan Sjurstonipa, Spåkefjellet og Hetlebakksåta nevnes.

  Til Bergen sentrum bruker du ca. 25 minutter med bil.
 • Området består i hovedsak av boligbebyggelse.
 • Fra Øyrane torg; kjør opp til hovedvegen og ta til 1. til høyre i rundkjøringen.
  Følg veien i 2,4 km og ta av til høyre inn på Peter Jebsens veg.
  Følg veien i ca. 2 km og sving til venstre inn på Hundhaugen, sving til venstre og deretter høyre inn på Sætrevegen.
  Sving til høyre og deretter til venstre inn på Sætrefjellet - og ta deretter til venstre.
  Tomten ligger mellom Sætrefjellet 32 og 34.
 • Tomten er 756,2 m2.
 • Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann- eller avløpsnett. Eiendommen er heller ikke tilknyttet privat avløpsnett.
  Tilkomst via offentlig vei.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.
 • Kr. 1 013,60 pr. år
  Kommunale avgifter dekker eiendomsskatt bolig og fritid.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Registrering av grunn:
  1972/506273-1/106 Registrering av grunn 24.07.1972
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1201 Gnr:302 Bnr:465
  GNR 302 BNR 465 ER UTPARSELLERT OG UTGÅTT AV MATRIKKELEN
  SML.M. 31/3-76

  2012/848548-1/200 Sammenslåing 11.10.2012
  Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:1201 Gnr:302 Bnr:524
 • Eiendommen ligger i et uregulert område, men er avsatt til bebyggelse og anlegg etter kommuneplanen.

  Kommuneplan:
  Planid: 65270000
  Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
  Ikrafttrådt: 19.06.2019
  Dekningsgrad: 100,0 %
  Eiendommen er avsatt til bebyggelse og anlegg etter kommuneplanen.

  Kommunedelplan:
  Planid: 16060000
  Plannavn: ARNA. KDP YTRE ARNA
  Ikrafttrådt: 17.09.2001
  Dekningsgrad: 100,0 %

  Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
  Eiendom: 302/365
  Bygningsnr: 139370724-2
  Endring: Underbygg
  Bygningstype: Tomannsbolig, vertikaldelt
  Status: Igangsettingstillatelse
  Dato: 14.09.2018

  Eiendom: 302/486
  Bygningsnr: 139371755-1
  Endring: Tilbygg
  Bygningstype: Enebolig
  Status: Igangsettingstillatelse
  Dato: 24.02.2015

  Eiendom: 302/486
  Bygningstype: 300488145
  Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig
  Status: Igangsettingstillatelse
  Dato: 24.02.2015
 • Gnr. 302 Bnr. 515 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast vederlag pålydende kr 42 500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 990,-, markedsføringspakke kr 14 900,- og oppgjørshonorar kr 4 375,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 3 405,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Murmester Sigurd Djønne AS
  Thomas Djønne
Kim Stavang Olsen

Megler

Kim Stavang Olsen

97 67 63 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev