aktiv-eiendomsmegling
Fra sør-vest mot Skatval sentrum

Skatval Ørhaugen B1 OKM 66/2

Tomteareal Ørhaugen B1

 • 0
 • PRISANTYDNING0
 • OMKOSTNINGER1 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 342
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  1 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Skatval sentrum i bakgrunnen

Ørhaugen B1 OKM 66/2, Trøndelag

 • Gnr. 66 Bnr. 2 i Stjørdal kommune
 • Tomten ligger etter vei ca. 1,4 km fra sentrum i Skatval. Skatval sentrum med butikk, skoler, barnehage, idrettshall, kunstgressbane og togstasjon.
 • Fra E6 ,- kjør gjennom Skatval sentrum ta til venstre mot Vinge, langs Auranvegen. Arealet ligger til høyre før det heller nedover mot Vinge, -feltet ligger sør for eksisterende byggefelt i Ørhaugen.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til ............. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Kjøper/ Utbygger bes ta kontakt med Stjørdal kommune vedrørene offentlig tilklnytniung til vann, avløp og vei til arealet.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling ikke er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud. Alternativt vil det utarbeides en opsjonsavtale.
 • Etter avtale med selger
 • De arealene som på Stjørdal kommune arealplan er betegnet som B1 Ørhaugen. Selgerne har fått laget "Skisseforsalg til alternative utbygginger " av Arcideco AS i 2012.. Disse skissene inkluderer også areal som ikke er regulert til bolig. Kjøper/Utbygger må selv ta kontakt med Stjørdal kommune vedrøende vann, avløp og vei til avsatt område til bolig i arealplan. Kjøper /utbygger må selv også ta kontakt med det offentlige omkring forhold vedrørende høyspentledning over arealet, og strømtilførsel til området..

  B1 Ørhaugen, og selges av grunneier som et "råtomt"- område.

  Iflg opplysninger fra Stjørdal kommune per mail, gjelder følgende: For B1 gjelder følgende:
  I nye områder avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg, herunder masseuttak, kan det ikke utføres arbeid og gis tillatelse til søknadspliktige tiltak etter § 1-6, og som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, før arealet og tiltaket inngår i reguleringsplan, jfr. Pbl §§ 12-1, 12-2 og 12-3. Plankravet gjelderikke for tiltak etter §§ 20-2 og 20-3.

  Utbygging av B1 a,b, delområdet Ørhaugen/Mæresmoen, i Skatval kan ikke finne sted før delområdet er tilknyttet eksisterende gang- og sykkelvei langs Fv 39.

  Selger vil ved en eventuell avtale ikke være ansvarlige for noen kostnader knyttet til regulering og utbygging av feltet.

  Selges som besiktiget. Selger ønsker ikke å delta i utbyggingen, men ønsker å selge "råtomt"-arealet. Selger tar forbehold om å kunne forkaste ethvert bud og anser seg ikke nødvendigvis forpliktet til å anta høyeste bud i det finansieringsmåte og andre forhold kan bli vektlagt. I prisantydning under er nevnt forventet total godtgjørelse for feltet.

  Selgerne er åpne for forhandling om oppgjørsform. Det være seg opsjonsløsninger, delbetaling, betaling per enhet eller annet.
  Ved eventuelt kjøp og delbetaling vil det være vesentlig at første betaling gir dekning for utløst skatt, og at det blir stilt tilfredsstillende sikkerhet for restbeløp
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Odd Ketil Mæhre
Henrik Valstad

Megler

Henrik Valstad

95 73 48 60

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev