aktiv-eiendomsmegling

TRYSIL Bergevegen 55 B og C

Tomannsbolig under oppføring - Lavt energiforbruk - vannbåren varme - Panoramautsikt - Lav dok.avg. - God standard

 • kr 3 950 000 - 4 250 000
 • Priser fra og tilkr 3 950 000 - 4 250 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 950 000 - 4 250 000
 • Omkostninger fra og tilkr 13 842 - 13 842
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 963 842 - 4 263 842
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 500 - 500
 • Areal primærareal - fra og til75 - 75 m²
 • Areal bruksareal - fra og til81 - 81 m²
 • Tomt1 046 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 26 BNR. 469
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Elverum AS Storgata 15 2408 Elverum
 • OppdragsansvarligMarius Norum
 • Oppdragsnummer1211235006
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: ? Dokumentavgift - 2,5% av andel tomteverdi. Total tomteverdi for prosjektet utgjør kr 1 000 000,-. Andel tomteverdi beregnes ut ifra andel av total seksjonsbrøk, se prisliste ? Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-. ? Tinglysningsgebyr pantobligasjon kr 585,-. ? Pantattest kr 172,-. Se prisliste for totalpriser inkludert omkostninger. Det gjøres oppmerksom på at det er seksjonens andel av tomteverdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Dokumentavgift i prisliste og kjøpekontrakt beregnes ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme, det er kjøper som er ansvarlig for eventuelt mellomværende. Det tas forbehold om endringer i omkostningsbeløpene som følge av offentlige vedtak. Eventuell økning dekkes av kjøper.

Meld deg på visning!

Påmelding

Bergevegen 55 B og C, Innlandet

 • Om prosjektet
  Din nye drømmebolig! Vi har gleden av å presentere dette spennende prosjektet som består av to leiligheter med fantastisk utsikt til Trysilfjellet! Leilighetene vil ha god standard med vannbåren varme i gulv (bergvarme), gipsvegger med listefrie utforinger og god standard som sørger for ett moderne uttrykk! Eiendommens bygningsmasse består av horisontaldelt tomannsbolig med tilhørende garasje.

  Priser fra og til
  kr 3950000 - 4250000

  Omkostninger fra og til
  kr 13842 - 13842

  Generell orientering
  ? 3 soverom ? Ekstra toalett ? Vedovn ? Solrik terrasse ? Vannbåren varme ? Carport Boligene leveres nøkkelferdig. Se prosjekt- og leveransebeskrivelse med romskjema.

  Garasje/parkering
  Hver av enhetene i tomannsboligen får to p-plasser i carport. Eksisterende bolig vil, dersom prosjektet realiseres få en p-plass i carport. Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av parkeringsplasser. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser per overtakelse. Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg. Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis. Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for sameiet.

  Boder
  Det medfølger én bod per bolig. Boden er plassert ved inngangsparti til hver av leilighetene. Bodene vil bli seksjonert som tilleggsdel bygg (TB). Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt organisert på annen måte. Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder per overtakelse.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Forventet byggetid for boligene er på ca. 10 måneder, regnet fra og med igangsettelse av byggearbeider. Det er en forutsetning for oppstart av byggearbeider at samtlige av selgers forbehold er løftet/bortfalt (se punktet «Selgers forbehold»). Boligene skal dog være ferdig senest 12 måneder etter igangsetting av byggearbeider. Forsinkelser i byggestart og/eller byggeprosess som følge av at vinter og tele vanskeliggjør oppstart av grunnarbeider, funn av kulturminner og/eller oppfyllelsesvanskeligheter/konsekvenser som følge av koronaviruset, gir ikke grunnlag for kjøper til å kreve dagmulkt, erstatning eller heving etter bustadoppføringslova kap. 3. Kjøper vil bli varslet når byggearbeider er igangsatt. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 4 ukers skriftlig varsel. Dersom selger fullfører boligene i god tid før overnevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum 2 måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Selger skal overlevere boligene i byggerengjort stand og fellesarealer i ryddet stand. Boligene overleveres uten leieforhold av noen art, og slik at disse leveres ledige for kjøperne. Kjøper kan nekte overtakelse dersom boligen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Se også punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse». Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under besiktigelsen. Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt boligen. Hvis boligen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt boligen kunne vært overtatt. Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med seksjonering eller fradeling ikke er på plass.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, s

  Tomteareal
  1046m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomtens grunnareal er ca. 1046 kvm. Felles eiet tomt. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte situasjonsplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter. Utvikling av gressplen er avhengig av stell og vedlikehold (besørges av sameiet). Selger står derfor ikke ansvarlig for hvordan plenen gror til. Det gjøres oppmerksom på at situasjonsplan/utomhusplan i salgsoppgaven ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan forekomme.

 • Kjøkken
  Kjøkkeninnredning leveres av Aubo som vist på vedlagte perspektivtegninger. NB! Disse er til illustrasjon og endringer på mål og skuffe/skap inndeling kan forekomme. Det leveres integrerte hvitevarer ifra Electrolux e.l. til kjøkken.

  Bad
  Baderom innredning leveres Lind bad Hilde hvit 120cm med Hilde speil med sidelys 120cm. Det leveres dusjdører i glass 90x90 cm. Det leveres ikke vaskemaskin eller tørketrommel. Men ferdig tilrettelagt for montasje av dette.

  Diverse
  Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt Boligen skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. Boligen kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom boligen ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Reklamasjon/mangler før overtakelse Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel ? selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse. Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil kjøperen mulig miste sin rett til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse blir avsluttet. Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at kjøper skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre. Spesielle forhold i byggeperioden Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av totalprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt. Eventuelle skader som påføres skal selger utbedre. Det forutsettes at kjøper har rimelig adkomst. Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Se for øvrig prosjektets tegninger, leveransebeskrivelse og romskjema. Grunnarbeider og opparbeidelse av tomt for boligen, gårdsplass og parkering blir gruset, resterende rundt boligen blir dandert med eksisterende samsmasser. Støpt plate på grunn med RSB ringmur. Vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, gang og bad. Elektrisk varme/panelovn på soverom. Gulv på bad og tek/vask i flis med størrelsen 30/60x60cm, dusj med mosaikk. Gulv i resterende rom er med laminat. Det leveres vedovn med pipe.

  Fasade
  - Ytterkledning i Møre Royal impregnert grå og svart, stående dobbelfals med spor og liggende dobbelfals med spor. Se fasadetegninger for plasseringer. - Yttervegger med bindingsverk av 36/48x198, inv. lekt med 48x48 og utv. med 23/36x48. - Isolasjon av 20cm mineralull i bindingsverk samt 5cm mineralull i inv. Lekt. - Vindsperre av typen GU-gips og/eller Tyvek. - Diffusjon sperre 0.15mm plast. - Utvendig panel, vindskier, omramminger og gesims leveres impregnert i fargen grå og svart, Møre Royal e.l. - Innvendig kledning av vegger og himling er gips listefritt mot tak, vinduer og dører og med gulvlist mot gulv.

  Yttertak
  Yttertaket er av prefabrikkerte takstoler og sperrer dimensjonert for gjeldende snølast. Taksperrer isolert med 35cm mineralull. Undertak duk med lekting av 48x48. Innvendig himling består av malt gips. Etasjeskille i treverk isolert med 35 cm mineralull, himling under etasjeskille er malt gips. Brann og lyd skille ihht. gjeldene krav. Taktekking med shingel. Takrenner og nedløp i stål leveres i sort. Forkant, vannbord og pipebeslag leveres i sort. Taket tekkes med shingel. Det monteres ikke snøfangere. Alle vannbrettbeslag osv. leveres i fargen sort. Overvann føres til terreng.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  På terrasse/balkong leveres glassrekkverk. På trappeoppgang leveres spilerekkverk i impregnert. Det leveres sportsbod, denne må påberegnes at det blir montert noe teknisk utstyr som bergvarme, VVS og ventilasjon.

  Ventilasjon
  Det leveres balansert ventilasjon. Det kan bli noe nedforing og innkassing av ventilasjonskanaler. Ventilasjons aggregat plasseres i bod.

  Brannsikring
  Det monteres røykvarslere ihht. gjeldene krav.

  Dører og vinduer
  Vinduer leveres med trelags isolerglass med karmer av malt treverk. Disse leveres ihht. plantegning og fasade tegning. Omramminger utvendig leveres som vist på fasadetegninger. Innvendig omramming leveres med malte gips utforinger sparklet og malt for liste fritt uttrykk. Vindu på bad leveres med utforing og karm list. Vinduer leveres med alle beslag. Ytterdør leveres isolert med alle beslag og låsesylinder. Balkongdør leveres med glass felt, alle beslag og låsesylinder er montert. Omramming utvendig som vist på fasadetegninger. Omramming innvendig leveres med malte gips utforinger, sparklet og malt for listefritt utrykk. Innerdører leveres formpresset med ett speil ferdig hvitmalt med dørvridere av stål.

  Overflater og kledning
  Innvendige lettvegger og bærevegger isoleres med Glava e.l. Kledning av malt gips i hele boligen med unntak av bad her er det flislagte gulv og vegger i 30x60cm fliser og mosaikk. Alt leveres i utgangspunktet listefritt med unntak fra gulv, det kan forekomme listverk der dette blir nødvendig. Synlig spiker på listverk må regnes med. Materialer leveres ferdig malt eller med mellomstrøk. Det kan forekomme at det må flekkes eller males over i etterkant av montasje. Se romskjema for mer info. Kvalitet malerarbeider utført etter NS 3420-T estetisk klasse k2, strukturforskjell på sparklet og malt gips kan forekomme ved slepelys.

  Bodløsning
  Det leveres sportsbod, denne må påberegnes at det blir montert noe teknisk utstyr som bergvarme, VVS og ventilasjon.

  Garasjeport
  Carportanlegg for leilighetene

  El-anlegg
  Elektrisk installasjon ihht. beskrivelse gitt fra leverandør. Tekniske installasjoner som EL-skap, vann fordeler skap, ventilasjon, varmtvannsbereder og bergvarmeanlegg kan bli montert andre steder en som vist på tegning. Selger vil inngå en kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av basis tv- og internettsignal, hvor hver enkelt selv kan velge å oppgradere og bestille tjenester utover dette. Informasjon rundt tilleggstjenester vil bli tilsendt kjøper fra leverandør i forkant av overtakelse. Kostnader til tv og internett er ikke inntatt i utkast til budsjett for sameiet.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt vil utgjøre en gitt promille av seksjonens skattegrunnlag fastsatt årlig av den lokale kommune. Grunnlaget fastsettes som regel ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil også kunne avhenge av om boligen benyttes som primær- eller sekundærbolig Trysil kommune, eiendomsskatt 2023: 7,0 ? for bolig- og fritidseiendommer

  Info om formuesverdi
  Det året boligen står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med meglerforetaket for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner (også kalt seksjoner). Sameiet skal bestå av totalt 3 boligseksjoner. Hver seksjon får en ideell sameiebrøk lik 1/3 som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge seksjonering, senest før overtakelse. Det er utarbeidet utkast til standard vedtekter (vedlagt salgsoppgaven). Vedtektene fastsettes av selger ved seksjonering. Forretningsfører er ikke engasjert, men det fremtidige sameiet vil kunne engasjere en slik via vedtak på årsmøtet. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene og antall seksjoner kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtekt-utkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet. Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3421/26/469: 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 Bestemmelse om telefonkabel Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 04.12.1975 - Dokumentnr: 7237 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 20.01.2005 - Dokumentnr: 429 - Målebrev 20.01.2005 - Dokumentnr: 429 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.10.2009 - Dokumentnr: 732893 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 1349561 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0428 Gnr:26 Bnr:469 02.02.1976 - Dokumentnr: 552 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 29.06.1976 - Dokumentnr: 3977 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:32 for 49 år 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 Bestemmelse om adkomstrett 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Elektriske kraftlinjer Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Bestemmelse om vannledn. Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 14.10.2009 - Dokumentnr: 770866 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:26 Bnr:210 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Tinglyste dokument(er) kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på nærmere forespørsel. Kjøper aksepterer at selger kan påhefte heftelser/erklæringer på prosjekttomten (herunder kjøpt objekt) for hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av prosjektet, i tillegg til sikring av avtalte salgsvilkår. Det samme gjelder for offentlig myndighet og private leverandører, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, samt drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m. Kjøpers bank sitt pantedokument vil få tinglyst prioritet etter tinglyste heftelser som er registrert på prosjekttomten per i dag og/eller heftelser som vil bli tinglyst på prosjekttomten i forbindelse med utbygging av prosjektet. Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og lignende stående på deler av eiendommene i området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på prosjekttomten.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Ved overtakelse skal boligene i utgangspunktet ha ferdigattest. Det er ulovlig å ta boligene i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Midlertidig brukstillatelse kan godtas i de tilfeller hvor utstedelse av ferdigattest betinger ferdigstillelse av andre enheter i prosjektet, ferdigstillelse av uteområder og/eller mindre arbeider som ikke er til hinder for at boligen kan tas i bruk. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse, eventuelt tvangsmulkt og/eller forelegg. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper kan kreve tilbakehold av forholdsmessig del av kjøpesum på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Renter på slike tilbakeholdte beløp tilfaller den som til slutt får beløpet utbetalt.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietakere før overtakelse.

  Vann, vei og avløp
  Prosjektets enheter vil bli tilknyttet offentlig vei, samt offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader som gjelder opparbeidelsen av infrastruktur er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Bygdeberget Boligområde B1103 - B1104 Eiendommen er regulert til: Boliger Området eiendommen ligger i er regulert til: Boliger Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter bustadoppføringslova, men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Bustadoppføringslova kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Boligene selges etter prinsippet "førstemann til mølla" og til den pris som er fastsatt. De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet, fyller ut og leverer vedlagt tegningsskjema/kjøpebekreftelse til meglerforetaket (før innlevering, sjekk om din utvalgte bolig allerede kan være solgt) . Ovennevnte betyr at det ikke benyttes "budrunde" og frister ved kjøp. De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet. Bindende avtale om kjøp anses som inngått i det tegningsskjema/kjøpsbekreftelse pålydende prisforlangende/fastpris (på en ledig bolig) er innlevert til meglerforetaket. Selger forbeholder seg likevel retten til å godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper flere enheter i prosjektet og til personer hvor finansiering ikke kan bekreftes på tidspunktet for innlevering av tegningsskjema/kjøpsbekreftelse.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetalinger skal komme fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. I det tilfelle selger og kjøper har gjort avtale om endrings- og tilleggsarbeider (tilvalg), vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøper betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selger kreve at kjøper stiller sikkerhet for selgers krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom avtale om tilvalg inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse tilvalgene finner sted etter at overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale for slike tilvalg tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs. De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Videresalg av kontraktsposisjon forutsetter samtykke fra selger og forutsetter at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Selger forbeholder seg retten til å fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av videresalget og oppgjøret for dette. I tillegg vil det påløpe et administrasjonsgebyr til selger pålydende kr 20.000,- (inkl. mva.). Dersom sameiet er stiftet, kan eierskiftegebyr til forretningsfører komme i tillegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette. Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for prosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for videresalget av kontrakts-posisjonen uten selgers/meglerforetakets samtykke. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, vil også videresalget reguleres av bustadoppføringslova.

  Avbestilling
  Kjøpers rett til å avbestille boligen følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, skal kjøper betale kr 200.000,-. Ved avbestilling etter at selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, skal kjøper erstatte selgers fulle tap ved avbestillingen (herunder tapt fortjeneste). Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at selgers fulle tap ? og derved kjøpers økonomiske ansvar ved avbestilling ? kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

  Viktig informasjon
  Kjøpers forsinkelse og selgers sanksjoner For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 30 dager eller mer, betraktes oversittelsen som et vesentlig kontraktsbrudd som gir selger rett til å heve avtalen. Før selger gjør hevingsretten gjeldende plikter han å gi kjøper forutgående skriftlig varsel med innbetalingsfrist av det skyldige beløp innen 1 uke fra varslet dato med kopi til meglerforetaket. Kjøper er innforstått med at selgers omkostninger og eventuelle tap i forbindelse med et dekningssalg må dekkes av kjøper. Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 (3) bokstav e). Selgers forsinkelse Dersom selger oversitter avtalte tidsfrister kan kjøper etter de nærmere regler som er inntatt i bustadoppføringslova kap. 3, kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dagmulkt kan bare kreves dersom overtakelse av boligen blir forsinket og ikke dersom avtalte delfrister oversittes. Dagmulkt tilsvarer 0,75 promille av samlet vederlag fra avtalt overtakelsesdato og frem til overtakelse finner sted. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jf. bustadoppføringslova § 18. Selger har krav på tilleggsfrist dersom kjøper ønsker tilvalg og som forsinker arbeidet/overtakelse. Tilsvarende gjelder dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for. Tilsvarende gjelder også dersom det i byggeperioden inntreffer streik, lockout eller oppstår andre forhold som ligger utenfor selgers kontroll, jf. bustadoppføringslova § 11. Det er videre et vilkår for rett til tilleggsfrist at selger varsler kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble oppmerksom på forholdet som gir grunnlag for krav på forlengelse, jf. bustadoppføringslova § 11 (4).

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av inngåtte kjøpekontrakter: 1. Det tas forbehold om endelig offentlig godkjenning av prosjektet, slik dette søkes, herunder også at igangsettingstillatelse blir gitt. 2. Det tas forbehold om at det innvilges tilfredsstillende byggelånsfinansiering, herunder åpning av byggelån. 3. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall forhåndssalg av boliger i prosjektet, minimum 50% av verdien i prosjektet. Samtlige av selgers forbehold må være løftet/bortfalt senest i løpet av 31.12.2023. En eventuell forlengelse av denne fristen skal i alle tilfelle avtales skriftlig med kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt å velge og løfte forbeholdene selv om grunnlaget for forbeholdene ikke er bortfalt. Videre står selger fritt til på et hvilket som helst tidspunkt å velge og gjøre forbeholdene gjeldene. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende eller dersom forbeholdene ikke er løftet/bortfalt innen fristen i avsnittet over, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Eventuelt beløp som kjøper har innbetalt, med tillegg av eventuelt opptjente renter, utbetales til kjøper. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper og fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert. Salgsoppgaven blir en del av kjøpekontrakten og gjelder da også som supplement til denne. Inneholder salgsoppgave og kjøpekontrakt bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Dokumenter

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev