aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Flendalsvegen 1887 og gården Nordset!
Velkommen til Flendalsvegen 1887 og gården Nordset!

TRYSIL Flendalsvegen 1887

Godt ivaretatt gårdsbruk som består av fulldyrket jord og skog. Flott tun bebygd med enebolig, låve, 2 garasjer og uthus

 • kr 3 590 000
 • BRA-i 208 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 590 000
 • Omkostningerkr 108 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 698 890
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1934
 • Soverom5
 • Tomt120 897.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000))   108 890,- (Omkostninger totalt)   3 698 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Flendalsvegen 1887 og gården Nordset! Gården har et samlet tomteareal på ca. 120,9 daa som består av ca. 49,4 daa fulldyrket jord og ca. 30,5 daa produktiv skog. Inntektsgrunnlag på eiendommen med høyproduksjon for salg. Flott tun som er bebygd med en enebolig fra 1934, låve/driftsbygning fra 1958, dobbelgarasje fra 1987, enkel garasje fra 1966 og redskapshus fra 1990. Hele eiendommen er godt tatt vare på og fremstår velholdt og pen. Stor driftsbygning med god plass. Samtlige bygg er malt nylig. Påbygd og vesentlig oppgradert i 1983. Gården Nordset har en rolig og landlig beliggenhet ved Granåsen i Flendalen i Trysil kommune, ca. 600 m over havet. Eiendommen ligger ca. 18 km nordøst for kommunesenteret Innbygda med barnehage, skoler, ulike butikker og servicetilbud.
Plantegning kjeller.

Flendalsvegen 1887, Innlandet

 • Tomt
  120897.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Samlet tomteareal er ca. 120 897,7m². Eiendommen ligger i et slakt skrånende terreng. Tomten er opparbeidet med plen, beplantning, treterrasser, tun og veger. Øvrig arealer som naturtomt med skog og jordbruksarealer. Gnr. 39, bnr. 83 har et beregnet areal på ca. 4 140,2m². Bruksnavn: Nordset. Gnr. 39, bnr. 153 har et beregnet areal på ca. 116 757,5m². Bruksnavn: Nordset II. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Iht. Gårdskart fra NIBO har gården et tomteareal på 120,9 daa som består av: * Fulldyrket jord: ca. 49,4 daa * Innmarksbeite: ca. 6,6 daa * Skog inkl. myr, middels bonitet: ca. 29,8 daa * Skog inkl. myr, lav bonitet: ca. 0,7 daa * Uproduktiv skog inkl. myr: ca. 3,1 daa * Myr uten skog: ca. 23,7 daa * Bebygd, samt, vann, bre: ca. 7,6 daa Arealer er hentet fra gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Jord og beite: Dyrket areal ligger i slakt skrånende landskap nært bygningsmassen. Grasproduksjon på fulldyrket areal for eget bruk. Drenering ved dyrket mark med enkelte åpne grøfter. Ingen opplysninger om evt tilskudd til nydyrking. Jordmonnet antas bestå av siltige og steinholdige jordmasser. Det anses som normalt gode forhold for grasproduksjon. Antatt produksjon med ca 2 rundballer pr slått pr daa. 1-2 slåtter pr år. Salgsverdi med kr 300,- pr rundball kan legges til grunn. Det antas normal grøftetilstand og avrenning. Ingen opplysninger om tilskuddsordninger for grøfting. For avkastning pr daa er tatt utgangspunkt i middels leiepriser for grasproduksjon og kulturbeite. Skog / utmark: Ingen skogbruksplan foreligger. Bestander, tilvekst og produksjonsevne er et grovt anslag. Angitt skog G14 ved ØK markslag (Kilden - skogportal). Ukjent ved innestående investering. Antatt beskjeden avvirkning av skogen og avvirket areal uten nyplanting, basert på naturlig tilvekst. I 3.kvartal 2023 var gjennomsnittsprisen på alt tømmer 552 kr/m3, som er en økning på 79 kr/m3 (16,5 prosent) sammenlignet med oktober 2021. Tømmerprisene varierer svært mye og det må antas noe nedgang samt varierende priser fremover. For denne taksten er valgt tømmerpris med kr 480 pr m3. Driftsoverskudd beregnet fra tømmerpris kr 480 pr m3. Avsetning med 10% til skogavgift og kr 110 pr m3 i produksjonsutgifter. Medtatt kr 10 pr daa i faste kostnader (adm/regnskap). Årlig avkastning med produksjonsevne pr daa gir da et driftsoverskudd med 310 kr/m3 ved avvirkning. Antatt produksjonsevne med 0,25 m3/daa. Hogstkvantum ved normalt omløp anslagsvis 5 m3 (0,15 m3/daa). For årlig avkastning er hogstkvantum ved normalt omløp lagt til grunn. Ingen opplysninger om bilveier eller traktorveier inn i skogterrenget. Skogen anses beliggende i lettdrevet terreng, kort transport til bilvei. Andre verdier / rettigheter tilknyttet eiendommen: Andel i Flendalen Sameieskog ANS. Nåværende eier av salgsobjektet har andel i Flendalen Sameieskog ANS. Kartunderlag fra Gårdskart (NIBIO) angir totalt areal med 33083,1 daa under Flendalen Sameieskog ANS. Opplysninger fra Proff oppgir tilsammen 21 andelseiere. Det presiseres at denne andelen ikke medfølger i handelen, men at eier er villig til og ønsker å selge andelen i tillegg til eiendommen. Ett eventuelt salg/kjøp av andelen gjøres direkte mellom partene.

  Beliggenhet
  Landbrukseiendommen Nordset med beliggenhet ved Granåsen i Flendalen i Trysil kommune, ca. 600 m over havet. Ca. 18 km til kommunesenteret Innbygda med dagligvare, post, skole og barnehage m.m. Bebyggelsen ligger med avkjøring fra fylkesvei. Tun med bebyggelse og landbruksarealer rundt bygninger. Inntektsgrunnlag på eiendommen med høyproduksjon for salg. Det ses bort fra inntektsgrunnlag fra jakt og fiske.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1934. Takflaten var snøtildekket ved befaringen. Taket er vurdert fra bakkenivå. Saltakkonstruksjon tekket med stålplater. Opplyst tekking fra 1981. Undertaksløsning med armert duk. Malte vindskier, isbord med metallbeslag opplyst fra 2022 unntatt ved takoppløft mot øst. Yttervegger i bindingsverk fra forskjellige byggeår, bindingsverk med utvendig stående kledning. Kledning fremstår fra 1981. Ingen opplysninger vedr isolering. Lusinger påvist montert ved underkant mellom kledningsbord (stikkprøve). Siste utvendige overflatebehandling opplyst til 2023. Låve / driftsbygning - Byggeår: 1958. Låvebygning. Byggeår 1958. Gjødselkjellere ble ikke besiktiget. Støpte vegger ved gjødselkjeller. Støpt etasjeskille over gjødselkjeller, øvrige låvegulv med uisolert trebjelkelag. Yttervegger i bindingsverk, antatt isolert med evt sagflis ved stall og støpte vegger fjøsdel for storfe med evt tresonit. Bindingsverk antatt isolert med mineralull ved smådyrfjøs. Øvrig låve med åpent uisolert bindingsverk, utvendig stående kledning. Slagporter ved gjødselkjellere, til låvegulv samt til kjørebane fra låvebro. Vinduer med varevinduer, vinduer med isolerglass ved fasade sør og vinduer med plast ved smådyrfjøs. Saltak tekket med metallplater. Dels renner og nedløp. Låvebru i betong og treverk. Tilkoblet strøm. Bygning med noe vedlikeholdsbehov. På befaringsdagen var det snøtildekket tak og uteområder som begrenset den utvendige befaringen. Dobbelgarasje - Byggeår: 1987. Grunnmurer med Leca. Støpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk og Leca, utvendig med malt pussbehandling, stående kledning og malt trefiberplate. 2 leddporter. Leddporter med automatikk. Saltak tekket med stålplater, renner/nedløp i metall. Innlagt strøm. Rennekroker med noe deformasjoner. Øvrig bygg med normalt vedlikehold. På befaringsdagen var det snøtildekket tak og uteområder som begrenset den utvendige befaringen. Enkel garasje - Byggeår: 1966. Støpte grunnmurer. Tregulv. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. 2-fløyd slagport. Saltak tekket med bølgeblikksplater, uten renner/nedløp. Bygning med normalt vedlikehold. Støpte grunnmurer med noe skjevheter. På befaringsdagen var det snøtildekket tak og uteområder som begrenset den utvendige befaringen. Redskapshus - Byggeår: 1990. Redskapshus med uisolert lager/garasjeløp og verksted uten port, opplyst isolert verksted. Fundamentert på betong. Gulv med betong. Yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med metallplater. Lager/garasjeløp med skyveporter, verksted uten port. 3 vinduer med isolerglass. Stående behandlet kledning ved gavlspiss mot nord, ubehandlet mot sør. Saltak tekket med bølgeblikksplater, uten renner/nedløp. Bygning med normalt vedlikehold. På befaringsdagen var det snøtildekket tak og uteområder som begrenset den utvendige befaringen. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG) for eneboligen. For eneboligen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for tekking med stålplater ca 35 år. * Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for renner og nedløp ca 30 år. For beslag er middels levetid ca 25 år. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Høydeforskjeller fremstår i hovedsak fra byggeåret samt påvirket av noe langtidsnedbøyninger, setninger eller telehiv. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. * Spesialrom > 1. Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. * Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Kobbervannrør har levetid på fra 25 til 50 år. Stoppekran er ikke merket. * Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Støpejernssluk i kjeller opplyst uten feil eller mangler. Normal forventet levetid på støpejernsrør er ca 40 år. Plast avløpsrør har levetid på 50 år. * Tomteforhold > Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold samt terrasser, trapper etc som tildekker grunnmurer. * Tomteforhold > Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Normal levetid glassfibertanker er 25-30 år. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Mangelfull dampsperreløsning. * Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. * Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappesikring ved 2.etasje med noe lav høyde målt til 0,8 m. * Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Skyvedør med mangelfull innfesting mellom gang og stue. * Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. * Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Normal levetid luft/luft varmepumper 12-15 år. Normalt serviceintervall varmepumper hvert 2.år. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Grunnmurer med opplyst noe omfang av avskallinger, riss og sprekker, dels utbedret innvendig. Tildekkede eller dels utilgjengelige grunnmurer kunne ikke besiktiges. * Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Manglende dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg. Anlegget er 42 år gammelt. Ingen opplysninger om lekkasjer, frostproblematikk eller problemer med avløp. I følge Byggforsk byggdetaljblad ligger generell levetid plastrør på opptil 50 år, plast avløpsrør har levetid på 50 år. Spredegrøfter eller infiltrasjonsanlegg har en normal levetid på 25-30 år. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Innvendig > Krypkjeller: Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Kryperom mot nordøst med innsyn via luke fra kjellerbod. Fuktigheten kan være høy i slike rom/kjellere på grunn av fuktighet fra grunnen, innsig av vann og/eller kondensering. Temperatur og fuktforhold kan gi skader i konstruksjoner slik som bjelkelag, og ofte utvikle seg over tid. Påvist fritt vann ved jordgulv i krypekjeller mot sørøst. * Innvendig > Innvendige trapper - 2: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Bratt plassbygget kjellertrapp uten rekkverk/handløper. * Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). Vifte med ulyder og redusert kapasitet. En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. * Våtrom > 2. Etasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i dusjsone på rommet, samt påvist fukt og belegg med limslipp i gulvet i dusjsone. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Skade ved beleggsoppbrett i dusjsone, påvist fukt i gulvet. * Våtrom > 2. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Belegg med limslipp og fukt i dusjsone. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: Påvist fuktighet på bad i 2.etasje i forbindelse med takseringen høst 2023. Ingen lukt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Badet er i utgangspunktet ca. 40 år. Arbeid utført av: Nåværende eier er faglært tømrer :Tor Magne Enger. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Fuktinnsig i kjeller. 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja Beskrivelse: Vanninnsig i garasje om våren. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Har vært mus i kjeller. 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Har vært kontroll på elanlegget for en tid tilbake. Har ingen dokumentasjon. 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja. Beskrivelse: Huset er gammelt så fra tidligere var det nok nyttet ufaglærte. Nåværende eier er faglært tømrer. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny veranda ble bygget sommer 2023 av Berg & Bryn. Arbeid utført av: Tor Magne Enger og Berg & Bryn. 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja. Beskrivelse: Det var midlertidig brukstillatelse på tilbygget fra 1981. Etter kontakt med byggetaten i kommunen ble det bekreftet at det nå er foreldet og at det nå var greit. Tilleggskommentar: Viser ellers til takstrapport som ble utarbeidet av takstmann i november 2023.

  Innhold
  Eiendommen er bebygd med en enebolig fra 1934, låve/driftsbygning fra 1958, dobbelgarasje fra 1987, enkel garasje fra 1966 og redskapshus fra 1990. Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, toalettrom, gang/trapperom, stue, kjøkken, spisestue og vaskerom. 2. etasje: Gang/trapperom, 5 soverom, baderom og bod. Kjeller: Gang/trapperom, kjellerrom, grovkjøkken/baksterom og 2 boder. Låve / driftsbygning med bruksareal på 628m² som inneholder: 1. etasje: Verksted og lagerrom. 2. etasje: Lagerrom. Kjeller: 2 gjødselkjellere. Eiendommen er også bebygd med en dobbelgarasje på 50m², en enkel garasje på 17m² og et redskapshus på 166m² som består av garasje og lagerrom.

  Standard
  Enebolig - Byggeår: 1934. Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Låve / driftsbygning - Byggeår: 1958. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Dog noe vedlikeholdsbehov. Dobbelgarasje - Byggeår: 1987. Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Enkel garasje - Byggeår: 1966. Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Redskapshus - Byggeår: 1990. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygning med noe vedlikeholdsbehov.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Hvitevarene på kjøkken medfølger i handelen.

  Parkering
  I garasjer eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 22.10.2009, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029. Feiing ble utført siste gang den 07.06.2021. Tilsyn ble sist gang utført den 11.03.2024. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved: * Mangler røykvarsler i kjeller. * Ildsted i kjeller: Ildstedet bør kittes opp igjen. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000))   108 890,- (Omkostninger totalt)   3 698 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert i 1. etasje. Vedfyring med ildsted montert i stue og spisestue i 1. etasje, gang/trapperom i 2. etasje og i kjeller. Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  6757

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 6 757,- for 2024. For 2024 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 1 299,- * Slamavskiller bolig 3-6 kubikk: Kr. 1 305,- * Feie- og tilsynsgebyr (2 gebyrer): Kr. 1 072,- * Renovasjon: Kr. 3 081,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  613946

  Formuesverdi primær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om gjerde, tinglyst den 01.09.1931 - Dokumentnr: 900227. Rett til tømmerveien og velteplasser. Rettighetshaver: Trysil kommune. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 21.11.1962 - Dokumentnr: 902629. Vedr.: Sagnfossen Kraftanlegg AS Ledning IV. Tinglyst grunndata: * Registrering av grunn, tinglyst den 15.04.1930 - Dokumentnr: 900064. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr: 3421 Gnr: 39 Bnr: 6. * Målebrev, tinglyst den 11.05.1988 - Dokumentnr: 2742. Gnr 105/14 Veggrunn. Tinglyste rettigheter på andre eiendommer: * Bestemmelse om beiterett, tinglyst den 01.09.1931 - Dokumentnr: 900223. Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:39 Bnr:6. Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:39 Bnr:230. Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:39 Bnr:231. Med flere bestemmelser. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig i 1980. Brukstillatelsen gjelder hybelleilighet i 1. etasje. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for resten av boligen eller for øvrig bebyggelse på eiendommen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger ifbm. tilbygg til bolig, tegningene godkjent av kommunen i 1980. Det er flere avvik fra tegningene når det gjelder planløsning og rominndeling. Det er også avvik på terrassen og takoverbygg som ikke fremkommer av tegningene. Det er også mottatt byggetegninger ifbm. tilbygg driftsbygning. Disse også med noe avvikende rominndelinger. Det er ikke mottatt godkjente byggetegninger for dobbelgarasje, enkel garasje eller redskapshus. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig veg via privat gruset veg ca. 60 meter til tun. Eiendommen har privat vann fra egen brønn. Pumpe og trykktank fra 2000 i kjeller. Inntak med PE-slange. Privat avløp med glassfibertank med volum 6 m3 og spredegrøfter. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for , hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at 3 310m² av eiendommen ligger i hensynsone H370 for høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept, dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyret. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Når det søkes om konsesjon på en eiendom, tar kommunen stilling til om det skal settes vilkår for konsesjonen eller ikke, herunder krav om boplikt. I forhold til boplikt vurderer kommunen om det skal stilles vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier og eventuelt hvor lenge boplikten skal vare. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort. For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om bo- og driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Det er foretatt fraskrivelse av odels- og løsningsrett fra samtlige kjente odelsberettigede.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000))   108 890,- (Omkostninger totalt)   3 698 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  108890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss. Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2% av salgssummen, minimum kr 49.000,- av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,-), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev