aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ringsevja 10!

Ulefoss sentrum - 8 stk nye, moderne 2- og 3-roms selveierleiligheter - Heis

 • 2 300 000
 • BRA 50 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING2 300 000
 • OMKOSTNINGER58 670
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 358 670
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 50 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT645 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  57 500,- (Dokumentavgift)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  58 670,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 358 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Ringsevja 10, Vestfold og telemark

 • Ringsevja 10 består av 8 selveierleiligheter fordelt over 3 boligplan med 2 leiligheter i 3. etasje og 3 leiligheter i 1. og 2. etasje. Det er et næringslokale i underetasjen, i tillegg til boder og teknisk rom til leilighetene.
 • Leilighetene er ferdigstilt. Innflytningsklare når midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger.
 • Ringsevja 10 ligger midt i sentrum av Ulefoss med gangavstand til det meste, herunder dagligvare, butikker, legesenter, samfunnshus med kino, bibliotek og idrettshall, og til idrettsanlegg med håndball- og volleyballbane i tillegg til gress- og kunstgressbane.

  Det er kun 30 min til Bø og til Skien, og ca. 2 timer til Oslo.
 • Se kart. Enkel sentrumsadkomst.
 • Bygningen er oppført i tre etasjer med næringsdel på gateplan og med tre boligplan over næringsdelen. Opprinnelig var bygningen et gammelt pensjonat som i dag er totalrenovert, bygget ut og bygget om av Birk Bygg.

  Alle leiligheten har parkett på gulv, flis i inngangssonen og belegg på bad. Det er malt gips på alle vegger med unntak av på bad der det er våtromsplater. Alle leilighetene er malt i fine, moderne farger. Opplegg for vaskemaskin på bad. Oppvarmingen er basert på panelovner og gulvvarme. Det er gulvvarme på bad og i entré. Det er heis i bygget. Sportsbod i underetasjen.

  Snr. 3 og 6 venter på brannvinduer som planlegges installert ila juli-måneden.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Snr. 2: BRA / P-ROM: 50 / 50 kvm
  Snr. 3: BRA / P-ROM: 55 / 55 kvm
  Snr. 4: BRA / P-ROM: 56 / 56 kvm
  Snr. 5: BRA / P-ROM: 51 / 51 kvm
  Snr. 6: BRA / P-ROM: 56 / 56 kvm
  Snr. 7: BRA / P-ROM: 57 / 57 kvm
  Snr. 8: BRA / P-ROM: 63 / 63 kvm
  Snr. 9: BRA / P-ROM: 63 / 63 kvm
 • Eiet fellestomt på ca. 645 kvm.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
 • Én parkeringsplass per leilighet på opparbeidet parkeringsplass ca. 100 meter fra bygget. Gateparkering ellers.

  Det foreligger avtale om parkering. Avtalen gjelder bruksrett for 11 stk parkeringsplasser for denne eiendommen (gnr 12 bnr 18) på anvist plass på parkeringsplass for gnr 12 bnr 427. Sameiet betaler en årlig leie per år per plass. Leien indeksreguleres årlig.
 • Hver leilighet har egen sportsbod i underetasjen.
 • Sameiet har anledning til å inngå en fellesavtale for levering grunnpakke TV/internett.
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Snr 2: Prisantydning kr. 2 300 000,- + omk.
  Snr 3: Prisantydning kr. 2 300 000,- + omk.
  Snr 4: Prisantydning kr. 2 500 000,- + omk.
  Snr 5: Prisantydning kr. 2 500 000,- + omk.
  Snr 6: Prisantydning kr. 2 400 000,- + omk.
  Snr 7: Prisantydning kr. 2 600 000,- + omk.
  Snr 8: Prisantydning kr. 2 750 000,- + omk.
  Snr 9: Prisantydning kr. 2 900 000,- + omk.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnader er stipulert til kr 1000,- pr mnd. Fellesutgifter dekker utvendig bygningsforsikring, snømåking, strøm i fellesområder, vedlikehold av heis, varmtvann, leie av parkering og andre driftskostnader. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor.
 • Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen:
  Dokumentavgift 2,5% av kjøpesummen
  Tinglysing av skjøte: kr 585,-
  Tinglysing av evt. pantobligasjon: kr 585,-
  Grunnboksutskrift: kr 172,-

  Omkostningene forfaller til betaling i forbindelse med overtagelsen.
 • Ringsevja 10 Sameie. Sameiet er ikke stiftet i Brønnøysundregisteret.
  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Sameiet må velge et styre. Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i
  samsvar med lov om eierseksjoner § 41.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr. 12 Bnr. 18 i Nome kommune seksjon 2-9.
 • Offentlig.
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Plannavn: Ulefoss sentrum
  Arealformål: Bolig/Forretning/kontor
  Feltbetegnelse: B/F/K 2
  Ikrafttredelsesdato: 16.06.2016
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. avhendingsloven.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Salgsforberedelse/oppstartshonorar er avtalt til kr 30 000,- eks mva. Når handel er kommet i stand har oppdragstaker krav på kr 30 000,- eks mva. i vederlag for hvert enkelt salg. Markedsføringspakke utgjør kr 15 000,-.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Robin Berg Haaland
  Thor Inge Gjærum
Birthe Hedvall

Megler

Birthe Hedvall

97 55 49 05

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev