aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Gullvegen fritidstomt - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Velkomen til Gullvegen fritidstomt - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

FINNÅS Gullvegen

Fritidstomt med kai og gode solforhold | Nyare detaljreguleringsplan og moglegheit for 3 fritidsbustader og småbåtanlegg

 • kr 1 400 000
 • Prisantydningkr 1 400 000
 • Omkostningerkr 52 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 452 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt409 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 35 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000)) 52 042 (Omkostninger totalt) 1 452 042 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Reguleringskart - Lykklingsjøen
Tomta ligg i eit område avsett til fritidsbebyggelse i ein nyare reguleringsplan vedtatt i 2020. Her har ein høve til å skape seg draumestaden ved sjøen! I reguleringsplanen er det regulert inn 3 einingar på tomta med maks bruksareal på 110 m² pr. eining. Det er og satt inn moglegheiter for terrasse, kai og småbåthamn. Sjå reguleringsplanen for meir informasjon. Tomta ligg fint til i Lyklingsjøen med gode solfolhold. Det er ei roleg og skjerma havn med spredt bebyggelse. Med båt så er det ein kort tur til både gode fiskeområder. Det er ca. 10 minutter i bil til nærmaste matvarehandel. Her finn ein og Kuleseidkanalen med restaurant, båthamn og kjekke arrangement. Det er fleire kjekke turløyper i nærområdet, og ein kan blant anna nemna Nordsjøløypa og Gullgruvene på Lykling.
Illustrerte grenser på teikning

Gullvegen, Vestland

 • Tomt
  409m²

  Beskrivelse av tomt
  Sjølveigar tomt 409,5m2 . Eigedommen består av to teigar. Kommunen opplyser at arealet er noko usikkert då den eine teigen grensar til sjø.

  Beliggenhet
  Tomta ligg i eit område avsett til fritidsbebyggelse i ein nyare reguleringsplan vedtatt i 2020. Her har ein høve til å skape seg draumestaden ved sjøen! I reguleringsplanen er det regulert inn 3 einingar på tomta med maks bruksareal på 110 m² pr. eining. Det er og satt inn moglegheiter for terrasse, kai og småbåthamn. Sjå reguleringsplanen for meir informasjon. Tomta ligg fint til i Lyklingsjøen med gode solfolhold. Det er ei roleg og skjerma havn med spredt bebyggelse. Med båt så er det ein kort tur til både gode fiskeområder. Det er ca. 10 minutter i bil til nærmaste matvarehandel. Her finn ein og Kuleseidkanalen med restaurant, båthamn og kjekke arrangement. Det er fleire kjekke turløyper i nærområdet, og ein kan blant anna nemna Nordsjøløypa og Gullgruvene på Lykling. VERDT Å MERKE SEG - Stor og solrik tomt - Moeglegheiter for utvikling - Kai - Regulert inn 3 fritidsbustader

  Adkomst
  Frå Lykling kyrkje køyrer ein mot nord på Bømlavegen. Ta til høgre mot skilting til Lyklingsjøen. Følg vegen til den deler seg, og ta til høgre. Fortsett til eigedommen ligg på venstre side.

  Bebyggelse
  Området består hovudsakeleg av einebustadar og naust.

  Diverse
  Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel. NB! Krana på tomta følgjer ikkje med, og er fjerna. Den er synleg på bileta. Bilete med illustrerte grenser er illustrert av meklar. Det opplyses om at det vil bli tinglyst rett på ein parkeringsplass for naustet på nabotomta (136/17) på eigedommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 35 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000)) 52 042 (Omkostninger totalt) 1 452 042 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Ta kontakt med kommunen for meir informasjon

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for eigedommen er kr. 2 598,-.

  Info vannavgift
  Tilknytningsavgift i Bømlo kommune: Vatn 2022: 16 613,- Avlaup 2022: 18 750,-

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4613/136/6: 25.01.1909 - Dokumentnr: 900236 - Utskifting 24.04.1909 - Dokumentnr: 900237 - Utskifting 05.07.1926 - Dokumentnr: 900084 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM AT DELER AV EIENDOMMEN / PÅSTÅENDE BYGNINGER / TILBEHØR / RETTIGHETER, ER UNNTATT - Det er ein eldre heftelse på eigedommen. Denne kan mottas ved forespørsel til meklar. 24.05.2022 - Dokumentnr: 554923 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:136 Bnr:17 - Naustet på nabotomta har rett til parkering iht. reguleringsplanen. 18.04.1885 - Dokumentnr: 900003 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4613 Gnr:136 Bnr:4 15.09.1919 - Dokumentnr: 900267 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4613 Gnr:136 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 259721 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1219 Gnr:136 Bnr:6

  Vei, vann og avløp
  Eigedommen er tilknytta kommunal veg. Eigedommen er ikkje tilknytta vatn og avlaup. Det framgår av reguleringsplanen sine rekkefølgekrav at området som er omfatta av reguleringsplanen må lage ein samla plan for teknisk anlegg og godkjent utsøeppsløyve for heile området før byggjeløyve kan gjevast i området.

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedommen er regulert. Plan-ID 201616 Tomta er delt i to teigar. Teigen lang sjøen har føremål BSB10 langs sjøen med reguleringsføremål: Småbåtanlegg i sjø og vassdrag og tomta bak er regulert til Fritidsbusetnad, BFR2. Deler av tomta grenser inn til "blågrønnstrultur" GBG3. Teigen på austsida av veg i hovudsak har planstatus ''parkeringplasser''. Det føreligg detaljreguleringsplan (Plan-ID: 201616). Denne er vedlagt i prospektet. Der er og satt ein kryss framfor tomtene. Før utbygging så er det eit par rekkefølgjekrav som må i orden Sjå kapittel §2 i reguleringsplanen Det kan bl.a nemnast: §2.1 Generelt Etter at denne detaljreguleringsplanen er endeleg vedteken kan det ikkje gjerast gjeldande privatrettslege avtalar som er i strid med planen og føresegnene. §2.2 Rekkefølgekrav Det må liggja føre samla plan for teknisk anlegg og godkjent utsleppsløyve for heile området før byggjeløyve kan gjevast i området. Teknisk plan for vatn, avlaup og overvatn skal godkjennast av BVA og Bømlo kommune før det kan gjevast løyve til tiltak innanfor området. Overordna VA- plan skal liggja føre jfr. punkt 3 i Kommunalteknisk VA norm for Sunnhordland. Før det kan gjevast bruksløyve for bygningar, må avkøyrsler, felles parkeringsplassar og siktsoner vere opparbeidd i tråd med godkjend plan. Før det kan gjevast bruksløyve for bygningar, må området vere tilknytt godkjent vass- og avlaupsanlegg. Ved byggesøknad skal det som hovudregel velgast avløpsløysing gitt i teknisk plan, men for enkelttomter kan det tillatast påkopling til eksisterande VA-leidning i sjø. Det skal då dokumenterast tilfredsstillande kapasitet og løysingsval for påkopling. Denne løysinga må vera godkjent av BVA og Bømlo kommune før det vert gjeve løyve. Før det kan gjevast bruksløyve for bygninignar, må det gjennomførast fartsreduserande tiltak på Gullvegen. Tiltaket må godkjennast av Bømlo kommune. På tomta kan det oppførast 3 fritidsbustader Det framgår fleire kriterier i reguleringsplanen, det kan mellom anna nemnast: - Samla bruksareal maks 110 m² BRA pr. eining - Takvinkel på omlag 35 - 45 grader - Takvindauge kan godkjennast. - Terrasse/veranda kan byggjast i bakkant av fritidsbustaden (på motsett side av strandlinja) dersom det ikkje er til hinder for trafikk, parkering og/eller sikt. På sjøsida kan det ikkje byggjast altan større en 14 m², maks 2 m ut frå veggliv. - Fritidseigedomar skal ha tilgong til minst 2 parkeringsplassar. Rett til veg og parkeringsplass må dokumenterast før det vert gjeve delings- eller byggjeløyve. Bygging av garasje er ikkje tillatt. - Uthus/grillhytter kan byggjast med inntil 15m² bruttoareal, og maksimum 3m mønehøgd. Dei skal ligge i bakkant av hovudbygning. - Endeleg utforming og plassering av bygningane vert å fastsetja i samband med byggjemelding. Sjå vedlagt regulerinsgplan

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 35 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000)) 52 042 (Omkostninger totalt) 1 452 042 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  52042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selgar har ikkje teikna boligselgerforsikring. Selger har likevel fylt ut egenerklæringsskjema som ligg vedlagt salgsoppgåva.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 35 000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12 990,- og oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 14 721,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev