aktiv-eiendomsmegling
Kart med oversikt over de to tomtefeltene

Oppdal Vetlsetra i Gisnadalen

Utviklingseiendom med to tomtefelt ved Vetlsætra i Oppdal (34 tomter)

 • 6 800 000
 • PRISANTYDNING6 800 000
 • OMKOSTNINGER171 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 971 342
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  170 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  171 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 971 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Bilde fra nærområdet i Gisnadalen

Vetlsetra i Gisnadalen, Trøndelag

 • Eiendommen er selskapets hovedaktivum.
 • Eierne av 100 % av aksjene i Oppdal Hyttegrend AS med org.nr. 990653011 har besluttet å avhende selskapet/tomtene.

  Historien om selskapet
  Oppdal Hyttegrend AS er et lite familiedrevet eiendomsselskap. Selskapet ble stiftet i 2006. I 2007 ble det ervervet 43 tomter fordelt på to tomtefeltfelt. I perioden etter dette og frem til 2012 ble det solgt 9 selveide tomter innenfor det øvre tomtefeltet. Etter dette har det ikke vært drift eller videreutvikling tomtefeltene. Hovedeiendelene i selskapet er 34 fritidstomter.
 • Gnr. 322 Bnr. 33 og Gnr. 322 Bnr. 34 og Gnr. 322 Bnr. 35 og Gnr. 322 Bnr. 36 og Gnr. 322 Bnr. 37 og Gnr. 322 Bnr. 38 og Gnr. 322 Bnr. 39 og Gnr. 322 Bnr. 40 og Gnr. 322 Bnr. 56 i Oppdal kommune
 • Hovedeiendelene i selskapet Oppdal Hyttegrend AS er to tomtefelt ved Vetlsætra i Gisnadalen. Begge tomtefeltene ligger i Oppdal kommune ved Baklivegen/Vetlsætra rett sør for kommunegrensa mot Rennebu. Alle tomtene i tomtefeltene er regulert til fritidsformål.

  Det ene tomtefeltet (Vetlsætra Hyttegrend)/(nedre felt) ligger nordvest for Gamle Kongeveg og nordvest for Baklivegen. Tomtefeltet er fradelt og består av 11 teiger med en egen matrikkel gnr.: 322, bnr.: 56. Feltet har 26 tomter fordelt på et område som ligger nordvest for Vetlsætra og et område som ligger sørøst for Vetlsætra. Oppdal Hyttegrend AS har hjemmelen til matrikkelen. Tomtene er ikke fradelt og har ikke selvstendige matrikler. Det totale arealet nedre felt ca. 30 090 kvm.

  Det andre tomtefeltet (Vetlsætra hytteområde)/(øvre felt) består av fradelte tomter som ligger på matriklene gnr 322, bnr 33 - 40. Dette inkluderer 5 stk byggeklare tomter og 3 tomter som ligger litt lenger opp. Hjemmelshaver til disse eiendommen er Eldbjørg R. Christensen. Det foreligger blanko skjøter på matriklene som overleveres til kjøper ved overtakelse. Blankoskjøter innebærer en viss risiko for at det kan tilkomme heftelser, og hjemmelshaver kan forføye over eiendommene. Dersom det er ønskelig for kjøper så kan eiendommene overskjøtes til Oppdal Hyttegrend AS forut for overdragelse av selskapet. Kjøper bærer da kostnader/avgifter (dokumentavgift og gebyr).

  Tomtene har følgende benevnelse og areal.
  Veslsæterråket 14 Gnr. 322 Bnr. 33 (bruksnavn 10) ca. areal 1010 kvm. Veien Veslsæterråket er opparbeidet frem til tomten ihht plan*.
  Veslsæterråket 12 Gnr. 322 Bnr. 34 (bruksnavn 11) ca. areal 1002 kvm. Veien Veslsæterråket er opparbeidet frem til tomten ihht plan*.
  Veslsæterråket 33 Gnr. 322 Bnr. 35 (bruksnavn 13) ca. areal 1009 kvm. Veien Veslsæterråket er opparbeidet frem til tomten ihht plan*.
  Veslsæterråket 35 Gnr. 322 Bnr. 36 (bruksnavn 14) ca. areal 983 kvm. Veien Veslsæterråket er opparbeidet frem til tomten ihht plan*.
  Veslsæterråket 32 Gnr. 322 Bnr. 37 (bruksnavn 15) ca. areal 1084 kvm. Veien Veslsæterråket er opparbeidet frem til tomten ihht plan*.
  Veslsæterråket 37 Gnr. 322 Bnr. 38 (bruksnavn 16) ca. areal 1060 kvm. Denne tomten har i følge plan adkomst fra Veslsæterlivegen.
  Veslsæterråket 39 Gnr. 322 Bnr. 39 (bruksnavn 17) ca. areal 1096 kvm. Denne tomten har i følge plan adkomst fra Veslsæterlivegen.
  Veslsæterråket 41 Gnr. 322 Bnr. 40 (bruksnavn 18) ca. areal 1035 kvm. Denne tomten har i følge plan adkomst fra Veslsæterlivegen.

  Det foreligger godkjent utslippstillatelse for området/utbyggingen.

  * Det er det solgt og ferdigstilt 9 hytteeiendommer langs samme vei. Disse har da felles veiladkomst som de ubebygde tomtene som omtales her.

  Totalt areal øvre felt ca. 8279 kvm

  Totalt areal 38 369 kvm

  Salget skal skje fortrinnsvis gjennom salg av aksjene i Oppdal Hyttegrend AS. Salgssum/bud forutsettes ut i fra eiendomsverdien. Regnskapet for selskapet inneholder en gjeldspost på ca. kr. 5,2 mill. Dette er gjeld til nåværende aksjonærer som vil bli oppgjort/slettet ved salg.

  Selskapet har et fremførbart underskudd på ca. kr 1.735.000,-. Ved overdragelse av aksjene kan det være mulig for kjøper å dra fordel av underskuddet som ligger i selskapet samt også unngå dokumentavgift forbundet med overdragelsen av rettighetene til tomtene som ligger i selskapet.

  Egenkapitalen i selskapet er i dag negativ.
 • Tomtene er lokalisert i Oppdal kommune ved Vetlsetra/Gamle Kongeveg opp imot grensen mot Rennebu kommune. Området ligger ca. 17 km fra Oppdal sentrum og ca. 4 km fra Fagerhaug. Avkjøringen fra hovedveien (E6) til området ligger ca. 4,5 km. nord for Oppdalsporten. Videre til tomteområdet er det ca. 2,5 km. Kjøretiden fra Trondheim er pr. i dag ca.1 time og 30 minutter. Tiden vil forkortes ytterligere når E6 er ferdig utbygd.

  Tomtene ligger på ca. 630 meters høyde i en lun helling nedenfor tregrensa, med utsikt mot nord og øst/sør-øst. Gynnildfjellet sees i nord og fjella i den vestre delen av Forollhogna Nasjonalpark.

  Området er åpent og fint, med en del store furuer og bjørker bevart. Solgangen er fin. Det er generelt sett litemygg, klegg eller knott i Oppdal

  Området er naturskjønt, barnevennlig og med tilknytning til det kommunale skiløypenettet som strekker seg helt fram til grensa av hyttefeltet. Hytteforeningen betaler kr 500 pr. hytte pr. år til Skisporets Venner for skisporene helt fram til feltet. Skiløypene i Gisnadalen ligger ca. 5-6 km unna. Ellers er det fine forhold for fot- og sykkelturer med start fra hyttefeltet, samt muligheter for både jakt, fiske, ridning og bading i elven Gisna som ligger i grensen mot tomtene. Naturreservatet Slettestjønna med rikt dyreliv befinner seg også en kort gåtur unna. Innen en time med bil er mulighetene veldig mange med blant annet Besseggen, Innerdalstårnet og Snøhetta.
 • Fra Oppdal følg E6 nordover. Ta avkjøring fra E6 på høyre side ca. 4,5 km. nord for Oppdalsporten inn på Holdavegen. Følg veien rett frem og oppover ca. 1,8 km. Du kommer da til et vei kryss (Gamle Kongeveg). Fortsett rett frem og hold til høyre inn på Baklivegen. Fortsett på Baklivegen ca. 700 meter. Det nedre tomtefeltet og Vetlsætre ligger da på høyre side. Det øvre feltet og Vetlsæterråket ligger på venstre side.
 • Totalt areal 38 369 kvm

  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Selger har opplyst at det er det igangsatt hogst på det nedre feltet. På dette området er det derfor mindre skog.
 • Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse.

  Det nedre feltet omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Vetlsetra Hyttegrend. Det foreligger en mindre endring "flytting av vegtrase" med eget arealplankart.

  Det øvre feltet omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Vetlsetra Hytteområde.

  Reguleringsplaner med bestemmelser er vedlagt i salgsoppgaven

  Området hvor tomtefeltene ligger er innenfor områder som er markert med oransje farge i kommuneplanens arealdel.
 • Opplysninger om infrastruktur:.

  Vei: Veiene i området har stort sett vært slik de fremstår i dag. Veiene med brøyting og vedlikehold vil måtte foregå i samarbeid med eksisterende grunneiere og oppsittere. Det er en egen hytteforening i området og det er naturlig at nye tomte/hytteeiere blir medlem av hytteforeningen.

  Vann: Det er ikke opparbeidet felles vannforsyning for tomtefeltene. Selger er kjent med at det er boret etter vann i det øverste feltet. Hytteforeningen disponerer vannforsyningen men rettighetene og kapasiteten til dette er ikke tatt opp med grunneier av selger.

  Avløp: Avløp er i ihht. reguleringsplan. Det er ikke opparbeidet felles avløpssystemer innenfor områdene

  Elektrisitet: Tidligere utbygger bidratt med 2 transformatorer som gir god tilførsel av strøm i området (nærmere oversikt har tidligere Oppdal Everk).
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til selskapet og eiendommen som er tilgjengelig på meglerforetakets kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6- 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
  Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til selskapet og eiendommen som er tilgjengelig på meglerforetakets kontor.

  Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk.

  Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6- 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå utkast til aksjekjøpsavtale/kjøpekontrakten som er utarbeidet for salget og som fås ved henvendelse til megler.
  Budgivning skal skje på grunnlag av verdien av eiendommen (tomtefeltene) som igjen er hovedeiendelene i selskapet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen/kjøpekontrakten. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Det vil bli engasjert en lokal regnskapsfører for å gjennomføre oppgjøret.

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Thorleif Einar Engelsen
  Tuula-Riitta Rossi Engelsen
Bjarne Brattbakk

Megler

Bjarne Brattbakk

46 81 93 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev