aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Vestlio, Brotåsen 43-45 - Presenter av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Sunnhordland. Illustrert bilete, avvik kan forekomme

VESTLIO - 15 nye og lekre leilegheiter frå 72 m² til 120 m² | 2- 3 soverom | 1- 2 bad | 10 selt!

 • 1 030 000
 • BRA 72 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 030 000
 • OMKOSTNINGER22 000
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 942 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD1 890 000
 • FELLESKOST./MND5 207
 • TOMT2 524 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 030 000,- (NB: prisen er fast)
  1 890 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 920 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Andelskapital)
  2 000,- (Etableringskostnad)
  15 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  22 000,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 942 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Blokk a. Illustrert bilete, avvik kan forekomme

Brotåsen 43 - 45, Vestland

 • Drøymer du om ei ny leilegheit?
  Ei leilegheit som har god planløysing, god standard og ikkje minst herleg utsikt? Ei leilegheit der du kan gjere endringar og tilval som er tilpassa dine behov?
  Ei leilegheit med kort veg til servicetilbod og turløyper, men samstundes er omringa av nydeleg natur og storslått utsikt?

  Velkomen til Vestlio!

  Vestlio
  Vestlio er et utbyggingsområde som skal utviklast over fleire byggetrinn.
  Byggetrinn 1 er ferdigstilt, og bygd av ein annan utbyggjer.
  Byggetrinn 2 består av ei blokk med 7 leilegheiter.
  Byggetrinn 3 består av 8 leilegheiter

  Soverom: Frå 2 til 3 soverom
  Etasjar: 2 etasjar med leilegheiter
  Eigarform: Burettslag
  Bustadtype: Prosjektert leilegheit


  Leilegheitane
  Leilegheitane er i ulike storleikar, men har føljande fellestrekk:
  • Entré med vassboren varme
  • Gang med tilkomst til alle rom
  • Open stove- og kjøkkenløysing med utgang til altan
  • Vassboren varme i golvet
  • Bad med fliser på golv og på vegg i dusjssone, vassboren varme i golvet
  • Vaskerom/bod med fliser på golv og vassboren varme
  • 2 - 3 soverom
  • Eigen utebod på ca 5 kvm vis-a-vis inngangsdøra
  • Terrasse med utgang frå stova

  Felles for alle leilegheitane i prosjektet er gjennomgåande gode kvaliteter, moderne løysinger og smakfull innreing.

  Store vindauge og open romløysing
  Alle leilegheitane har ei open stove og kjøkenløysing. Det er store vindaugsflater
  i front av kvar leilegheit, som gir både flott utsikt og godt med lysinnslepp.

  Miljøbesparande, rimeleg og effektiv oppvarming
  Alle leilegheitane har balansert ventilasjon med varmegjennvining og vassboren varme i entré, stove,kjøken, bad og vaskerom/bod. Det blir listefritt mellom tak og gipsvegg, og eikelister langs golvet.


  Romslege bad og walk-in garderobe
  Alle leilegheitane har romslege bad, nokre med bad og vaskerom i eit og nokre med adskilte rom. Leilegheitane over 90 m² har og eit ekstra toalettrom, samt walk-in garderobe på hovudsoverommet. Leilegheit B7 har to bad.
  Sjå prisliste og prospekt for komplett oversikt over leilegheitane.

  God søvn med lave bukostnader
  Det er 2-3 soverom i kvar leilegheit.
  Sjå prisliste og planteikning for komplett oversikt.


  Terrasse, uteområde og fellesareal
  Alle leilegheitane har kvar sin terrasse. Bygget er vinkla slik at terrassane vert så usjenert som mogleg. Terrassane er frå ca. 11 m² til 85 m².
  Kvar leilegheit får parkeringsplass. Det vil og være moglegheit å kjøpe parkeringsplass i carport for et begrenset antall leiligheter.

  Uteområdet og fellesareala vil bli opparbeida iht. utomhusplanen.
  Det kan bl.a nemnast at det blir ferdigplen og beplantning på fellesområde.


  VERDT Å MERKE SEG:
  • Storslått utsikt og gode solforhold
  • God planløysing
  • 2-3 soverom
  • Sentral plassering
  • Kvitevarer inkludert
  • Fastpris og ingen stressande bodrunde!
  • Låge omkostnader
  • Burettslag med fellesgjeld
  • Vassboren varme i entré, stove,
  kjøken, bad og vaskerom/bod

  Bustadprosjektet
  Prosjektet er utvikla og blir seld av Odd Hansen Prosjekt AS.

  Adresse:
  Brotåsen 43 og 45, 5414 Stord.

  Burettslag
  Prosjektet vil bli organisert i eit burettslag.
  sjå "Burettslaget" for meir informasjon.

  Seljar og byggherre:
  Odd Hansen Prosjekt AS
  Org. 999 568 807
  Longhammarvegen 7
  5536 Haugesund
 • Forventa framdrift frå ein startar byggjetida er 18 mnd. Sjå atterhald/forbehold for å settje igang bygging.

  Bustaden med unntak av utomhusarealer antas å kunne ferdigstillast i løpet av 2. kvartal 2023.
  Utbyggjar søker å ferdigstille prosjektet så raskt som mulig. Det er vedtatt byggestart i 1. kvartal 2022
 • Beliggenhet
  Vestlio er eit nytt bustadområde på Tyse, med gangavstand til nærmaste daglegvarebutikk Spar Haga, Hystad barneskule og Nordbygdo ungdomsskule.

  Området byr på mange fritidstilbod med mellom anna Prestegardskogen, Prestegardskogen idrettsanlegg, golfbane og fl otte
  turmoglegheiter både i området, Hystadmarkjo og ved Ådlandsvatnet. Det er kort veg til ridesenteret, enten ein er interessert i ridetilboda eller ynskjer å sjå på hestane.

  Leirvik sentrum er ca. 4 km frå bustaden. Servicetilbodet på Leirvik er stort, og det kan mellom anna nemnast Amfi -senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak. Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.

  Kort veg til:
  Skule og barnehjage
  Idrettsanlegg
  Turområde
  Daglegvarebutikk
  Kollektivtilbod
  Fritidsaktiviteter
 • Frå E-39: Følg skilt mot Haga, og køyr inn på Vestlivegen. Følg vegen til rundkøyringa og ta 1. avkøyrsel til høgre, og deretter fyrste avkøyrsel til høgre og køyr inn i bustadfeltet. Tomtene ligg til høgre, på to ulike nivå.

  Frå Haga: Køyr på Vestlivegen mot E-39 og ta tredje avkjørsel i rundkøringa til høgre. Følg vegen og ta tredje avkøyrsel til høgre, og deretter fyrste avkøyrsel til høgre og køyr inn i bustadfeltet. Tomtene ligg til høgre, på to ulike nivå.

  Det vil bli satt opp visningsskilt under fellesvisning.
 • Sjå vedlagt leveranseskildring
 • Leveransar utføres i samsvar med gjeldande forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldande for dette prosjektet. Der ikkje anna framgår av kontrakt, skildringar eller teikningar, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleransar for ferdige overfl ater i bygningar, ref. fellesbestemning del 1. Byggskildring/leveranseskildring skal angi kva teknisk standard prosjektet leveres med, samt forebels angi kva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebær. Dersom det ikkje er teke inn spesifi serte føresegner i kjøpekontrakten, gjeld følgjande krav:
  • Dei tekniske løysingane skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivninga, medrekna krava i teknisk forskrift

  • Toleransar på utført arbeid skal tilfredsstilla normalkrav jfr. Norsk Standard NS 3420.

  Sjå ellers skildring frå utbygger.
 • Bruksareal: Frå 72,2 m2 til 120,6 m2

  Arealberekningane er angitt i henhald til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  I berekningane er forstått av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar i prospektet, datert 05.05.2019. Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Storleiken på de enkelte rom kan avvike noko, slik at eit rom kan bli større og eit anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal.


  Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omslutta vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Bodareal i kjellaren er ikkje medrekna. Arealet som er oppgitt på dei enkelte rom er romma sine netto golvareal. Ein kan derfor ikkje summere romma sine nettoareal og få fram bruksarealet.
  Dei oppgitte areala i marknadsføringa er å betrakte som eit stipulert areal. Partane har ingen krav mot kvarandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn marknadsført areal.
 • Stor fellestomt på 2.524 m².

  Tomta vert opparbeida i samsvar med vedlagte utomhusplan, med dei krav som framgår av reguleringsføresegnene i forhold til opparbeiding av eventuelle gangveger, leikeplassar og grøntareal.

  Det framgår av leveranseskildringen at:
  Alle trafi kkerte områder som vegar og parkeringsområder vil få fast dekke som kombinasjon av asfalt og betongheller, dette gjelder også områder ved utvendig bod og fram til inngangsdørene. Området utenom vil bli planert, raket og isådd plenfrø og områdene nærmast bygget vert beplantet med ferdigplen. Det er også medtatt beplantning i fellesområder.

  Sjå elles vedlagt leveranseskildring frå utbyggjar.

  Tomta disponerast av andelseigarane iht. Burettslagsvedtektene. Det er ikkje konsesjon eller odel på eigedommen.
 • Parkering på oppmerka utvedndige p-plassar. Det er også moglegheit for carport for eit begrensa antal leiligheiter.
  Sjå vedlagt sitiuasjonsplan.
 • Utvendig bod på stipulert 5 m². Sjå leveranseskildring for detaljer om boda.
 • Det er trekt fi berrør inn i svakstrømskap og montert mottakar frå Altibox. Kjøpar er sjølv ansvarleg for bestilling av oppkobling og kostnad i samband med dette. Inngår i felleskost.
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Vannbåren golvvarme i entré, bad, vaskerom og opphaldsrom. Sjå leveranseskildring for meir detaljar.
 • (berre for leilegheiter seld etter bufl .) Kjøpar har moglegheit til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller
  tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partane og i avtalen skal det redgjerast for pris og ev. fristforlenging som følgje av endringane.

  Kjøpar sin rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrensa til 15 % av kjøpesummen. Kjøpar kan ikkje krevje å få utført endringar eller tilleggsarbeider som ikkje står i samanheng med seljar sin yting, eller som vil medføra ulemper for seljar som ikkje står i forhold til kjøpar sin interesse i å krevje endringa eller tilleggsarbeidet.

  Kjøpar kan endre spesifi kasjonar for sin leilegheit gjennom prosjektets fastaste tilvalsrutiner. Det er ein føresetnad at endringane er i samsvar med krava som er i gjeldande teknisk forskrift.

  Partane kan krevje justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringar og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Seljar kan krevja tilleggsvederlag
  for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpars side.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom seljar vert fakturert direkte frå seljar når vedkommande endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført
 • Sjå vedlagt utomhusplan. Fullstendig ferdigstilling av fellesareal og utearealer kan ikke påregnes utført samtidig med innfl ytting. Den einskilde kjøpar overtek sin leilegheit og bruksretten til fellesarealer samtidig, og hans reklamasjonsperiode for denne totalleveransen vert rekna frå og med overtaking.

  Felles synfaring av fellesareal/uteareal er gjennomført mellom entreprenør og styret i burettslaget, (så snart anlegget er ferdigstilt.)

  Tomta vert opparbeida i samsvar med vedlagte utomhusplan, med de krav som framgår av reguleringsføresegnene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstiar, leikeplassar og grøntareal.
 • Dokumentavgifta vert berekna av tomteverdi.

  Det er verdien på tomta på tinglysingstidspunktet som vert lagt til grunn for avgiftsberekninga. Opplyst dokumentavgift er berekna ut frå
  dagens antatt tomteverdi. Det kan komme justering av dokumentavgifta, og det er kjøper som er ansvarleg for mellomværande. Det tas atterhald om endringar i off entlege avgifter og gebyrer. Som ein del av det samla vederlaget skal kjøpar i tillegg til kjøpesummen betale følgjande omkostningar: Som ein del av det samla vederlaget skal kjøpar i tillegg til kjøpesummen betale følgjande omkostningar:

  Dokumentavgifta er estimert til kr. 15.000,- pr. leilegheit. utgjer 2,5 % av tomta sin salsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte andel.

  P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 600.000,- pr. seksjon. Det tas atterhald om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.
  • Dokumentavgift 15.000,-
  • Andelskapital kr. 5.000,-
  • Etableringskostnad Bate kr. 2.000,-
  • Tinglysingsgebyr for skøyte kr. 430,-
  • Tinglysingsgebyr og attestgebyr for
  kvart pantedokument kr. 430,-
  • Gebyr for pantattest kr. 172,-
  • Omkostninger totalt kr. 23.032,-


  Prisregulering
  Fast pris. Seljar står fritt til å endra prisane på uselde leilegheiter utan forutgåande varsel, når seljar finn dette hensiktsmessig.

  Fellesgjeld
  Det blir fellesgjeld på kvar andel. Sjå prisliste for spesifisering.
 • Felleskostnader vil avhenge av kva tenester burettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene første driftsår er stipulert til kr. 23,- pr kvm + TV/Fiberpakke frå Altibox på ca kr 399 kr/mnd.

  Det tas atterhald om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

  Utbyggjar betaler felleskostnader for uselde leilegheiter ved ferdigstilling.Det vert teke atterhald om endringar i stipulerte fellesutgifter, då dette er basert på erfaringstall for utbyggjer. Felleskostnader vil avhenge av kva tenester burettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.

  Kommunale avgifter inngår i felleskostnadene skildra over. Ta kontakt med meklar for meir informasjon. I tillegg kjem eigedomsskatt
  (sjå eige punkt)
 • Med mindre anna er avtalt vert det føresett det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innan overtaking.

  Seljar kan velja å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbyggjar kan disponera forskuddsinnbetalinga frå kjøper frå det tidspunkt garantien føreligg. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom seljar ikkje vel å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meklars klientkonto inntil skøyte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider vert bestilt direkte hos underleverandører og blir fakturert direkte frå underleverandør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må seljar stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt seljar må heimel til leilegheita være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46
 • Burettslag - ei fordelaktig buform
  Kva vil det sei å bu i et burettslag - og kva kan du eigentleg hente på å velja eit burettslag framfor eit sameige?

  Den fyrste fordelen er at det er låg dokumentavgift til staten. Ved kjøp av nyoppført burettslag er det berre dokumentavgift av tomteverdien, og ikkje kjøpesummen.

  Kjøper du ein brukt bustad, utgjer dokumentavgifta normalt 2,5 prosent av kjøpesummen.
  For ein bustad verdt 4 millioner, vil det sei heile 100 000 kroner. Her er det mykje å spare!

  Mindre «gjennomtrekk»
  Burettslag er også eit bra val for deg som ønsker eit godt og stabilt bumiljø. I burettslagsloven er det lovregulerte restriksjonar for utleige, som avgrensar utleige til maks 3 år. Det gjer bustadane mindre attraktive for investorar som kjøper for å leige ut, og ein får dermed mindre «gjennomtrekk» av naboar

  Fellesutgiftene rommar mykje
  Fellesutgiftene i et burettslag er ofte høgare enn i sameige, og det er det gode grunnar til.
  Fellesgjelda utgjer den største forskjellen:
  Burettslag blir nemleg delvis fi nansiert gjennom innskot frå kjøparane og delvis gjennom felleslån for alle andelseigarane. Din andel av lånet inngår i fellesutgiftene dine. I tillegg inkluderer felleskostnadane kommunale avgifter og eigedomskatt, i tillegg til løpande kostnader for vedlikehald,
  eventuelle vaktmeistertenester, tv, internett og andre goder.

  Attraktiv fellesgjeldordning
  Attraktiv fellesgjeldsordning, der ein fordeler kjøpesummen mellom innskudd og fellesgjeld. Det kan for mange bety at ein treng eit mindre personleg lån, og med vidaresal så følger fellesgjelda leilegheita og ikkje privatpersonen. Mange førstegangskjøparar opplever det som lettare å tre inn i
  bustadmarknaden når dei ikkje behøver å ta opp eit like stort personleg lån. For kjøparar som sel ein bustad dei eig frå før, kan fellesgjeldordninga gi større fl eksibilitet. La oss til dømes sei at ein vil flytte frå eit hus verdt seks millionar til ei leilegheit verdt sju millionar. I eit burettslag vil innskotet typisk være en del lågare enn seks millionar kroner, og en får dermed frigjort kapital. I et sameige vil ein sjølv måtte skaffe til veie den ekstra millionen som ein del av finansieringa.

  Smidigare vedlikehald
  På lang sikt så kan det være behov for oppgradering eller vedlikehald av bygningsmassen.
  Som burettslag så er det enklare å ta opp lån for dette, då ein kan ta sikkerheit i bygget.

  Her får du
  • Godt bumiljø - dei fl este kjøper for å bu.
  • Gunstig fi nansiering med 10 års avdragsfritak
  • Handlingsfriheit - du bestemmer sjølv om du vil ha, eller nedbetale heile eller deler av fellesgjelda.
  • Garantiordning knytt til inndriving av felleskostnader - lågare risiko for den enkelte bebuer.
  • Moglegheit for utleige i inntil 3 år frå overtakelse eller dersom kjøper har bebudd leilegheita i eit av de to siste åra.
  • Ingen dokumentavgift ved resal


  Burettslag
  Eit burettslag er definert slik i burettslagslova. Med burettslag er meint eit samvirkeføretak som har til føremål å gi andelseigarane bruksrett til eigen bustad i føretakets eigedom (burett). Som eigar av ein burettslagsleilegheit så vert dette omtala som andelseigar.

  Fellesgjeld er eit langsiktig lån som er tatt av burettslaget, med pant i burettslaget sin eigedom. Som andelseigar i eit buettslag
  betaler ein ned sin del av fellesgjeld igjennom dei månadlege felleskostnadane.

  Burettslag har strengare reglar mtp. utleige iht. burettslagsloven. Om livssituasjonen gjer at ein har behov for å leige ut, så er
  dette mogleg, men det er ikkje tiltenkt for dei som kjøper. Hovudregelen vedr. utleige er at ein må ha budd i bustaden sjølv i minimum 1 år.

  Kven bestemmer i eit burettslag?
  Generalforsamling er det øverste bestemmende myndighetene i burettslaget. Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av juni kvart år. Her velges også eit styre, som skal har ansvar for driften og forvaltning av eiendommen, og det som sksjer i den daglige driften, men dette skal være i tråd med både burettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har bestemt. Burettslaget har også ein kontaktperson hos forretningsfører som støtter og hjelper styret.

  Forretningsfører for burettslaget er eit eksternt selskap som driver med utelukkande forlavting og utbygging av eigedommar.

  I Vestlivegen så er det BATE boligbyggelag som vert forretningsfører. Som andelseigar så mottar ein faktura kvar mnd. for felleskostnader. Om ein lurer på fellesgjeld etc. er det forretnignsfører som har kontroll på dette. Forretningsfører bistår også burettslaget i påminning om roller som styret har, og gir påminning på det som Likningsdetaljer og regnskap.

  Spesifikasjon av lån
  Sandnes Sparebank
  Lån: kr 33 453 000,-
  (forutsatt at det utgjer 70% av verdien)
  Rente 2,25%
  Løpetid: 40 år
  (10 år løper avdragsfritt)
  Etablering kr 20 000,-

  Kapitalkostnader knyttet til burettslagets fellesgjeld
  Burettslaget vil bli finansiert med 70% fellesgjeld. Kapitalkostnader består av renter og avdrag på burettslagets si fellesgjeld. Løpetid for lånet er 30 år med avdragsfritak dei 10 fyrste åra.

  Kapitalkostnadene vil auke når perioden for avdragsfritaket er over. Renta på fellesgjelda er flytande.

  Det er i budsjettet/prislista lagt til grunn at fellesgjelda er eit annuitetslån med ei flytanderente på 2,25 %. Det vert presisert at renta er basert på eit indikativ tilbod frå Sandnes Sparebank og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i dei stipulerte felleskostnadane.
  Dersom renta vert endra før overtakinga eller i løpet av lånet si løpetid, vil dette påverke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene.

  Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bustaden står spesifi sert i prislista.

  Det vert presisert at renta vil endra seg i samsvar med den generelle renteutviklinga og påverke felleskostnadene tilsvarande, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene på andel fellesgjeld er etter gjeldande regelverk frådragsberettiga med 22 %, forutsatt at andelseigar
  har skattbar inntekt.

  Innskotet er den del av kjøpesummen som kjøper må finansiere på eigenhand. Innskotet inngår som ein del av burettslaget sin finansieringsplan samen med felleslån og andelskapital. Dersom seljar endrer prisene på uselde einingar etter at burettslaget sin finansieringsplan er vedtatt, vil aukinga ikkje inngå som ein del av innskotet, men omtales som kontantdel. Denne verdien vil ikke være sikret med pant i borettslagets eiendom.

  Burettslag/vedtekter
  Eigendommen blir organisert som eit burettslag, og alle leilegheitene vil inngå i eit burettslag.

  Burettslaget består av 15 leilegheiter.

  Det er utarbeidet er førebels utkast til vedtekter for burettslaget. Utkastet er rettleiande og vil kunne bli endra i samband med organiseringa av burettslaget. Burettslaget har BATE som forretningsførar.

  Burettslaget vil bli leia av eit styre som veljast bland andelseigarane. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for andelseigarane.

  Vedtektene vil innehalde føresegner om rettar og plikter for andelane som sikrar ein formålstenleg rett til bruk og rimelig kostnadsfordeling disse imellom.

  Andelsbrøk
  Felleskostnadene til drift av borettslaget blir fastsatt basert på den enkelte andelens BRA.
 • Bate har over 75 års erfaring med bygging og forvalting av burettslag. Me hjelper styret med å ivareta god økonomi og drift, og er ein engasjert rådgivar i spørsmål om alt frå brannsikkerheit til vedlikehald. Som medlemsorganisasjon er me ikkje bare opptatt av å levere attraktive tenester, men og å skape gode nabolag og trivelege bumiljø.
 • Dersom ei rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan seljar sørge for etablering av velforeining eller liknande som kjøpar og/eller andelseigarane blir pliktig medlem av.
 • Adgang til utleige (bustadføremål)
  Burettslagslova inneberer at du bl.a kan leige ut bustaden ved midlertidig behov for å fl ytte, til dømes i forbindelse med jobb eller utdanning i ein anna by. Det er viktig at styret og forretningsførar er opplyst om kven som bur i bustaden din. Derfor skal styret i burettslaget godkjenne utleigeperioden og leigetakaren. Dersom de generelle vilkåra er oppfylt, kan styret berre avvise utleiesøknaden din ved sakleg grunn, som til dømes at leigetakaren er ein person som burettslagettidigare har hatt problem med. Seljar ønsker å praktisere ein liberal utleigepraksis iden perioden seljar er representert i styret i burettslaget. Styret vil derfor i denne periodenogså kunne gi samtykke til å leige ut leilegheita i inntil 3 år frå overtaking. Utover dette er utleigeregulert av vedtektene.
 • Heile byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikra frem til overtakelse. Forsikringa gjeld også materialar som er tilført leilegheita, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller anna skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

  Etter overtaking skal burettslaget teikna eiga forsikring for bygningane som inngår i burettslaget. Seljar skal sjå til at burettslag har teikna slik forsikring før han avviklar sin forsikring.
  Kjøpar er forplikta til å teikne eigen innbuog lausøyreforsikring frå overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 22, bnr. 246 i Stord kommune.

  Leilegheitane vil få tildelt andelsnummer.
 • Eigedommen er tilknytt off entleg veg, vatn og avlaup via private stikkleidningar. Alle arbeider og kostnader for veg, vatn og avløp er inkludert i kjøpesummen.
 • Eigedommen ligger i eit område regulert til bustader-konsentrert småhus. Plan-ID 201205 "Vestlio gnr/bnr 22/190 m.fl ".
 • Kjøpar aksepterer at det på eigedommen kan påhefta servituttar/erklæringar som off entlege myndigheiter kan krevje deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.

  Leilegheitene vert levert fri for pengeheftelsar med unntak av legalpanteretten til fordel for burettslaget med heimel i Burettslagsloven §5-20. Pantet
  er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp). Det blir felelsgjeld på kvar andel.

  Leilegheita vert overtatt med påkvilande servituttar mv. Kopi av grunnboka følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servituttar kan lesast hos meklar.

  I tillegg aksepter kjøpar at det på leilegheita kan påheftast servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av off entlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.

  Seljar forbeholder seg retten til å tinglyse eventuelle servitutter/erklæringer han måtte ønske for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbygningen av eigedommen. Heftelsane følgjer eigedommen ved sal
 • Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

  Avtaleforholdet er underlagt føresegnene i lov av

  13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova).

  Bustadoppføringslova bruker skildringa entreprenøren og forbrukaren, mens her bruker uttrykka seljar og kjøpar om de same rollene.

  Bustadoppføringslova sikrar kjøpar rettigheter som ikkje kan innskrenkast i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

  Prosjektet rettar seg mot forbrukarar som ønsker å erverve bustad til eige bruk. Bustadoppføringslova kjem ikkje til bruk der kjøpar vert sett som profesjonell/investor, eller når bustaden/leilegheita
  ferdigstilt. I slike tilfelle vil handelen i hovudsak regulerast av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 (Avhendingsloven). Seljer kan likevel velje å selje etter Bustadsoppføringslova.

  Avhendingslova er ufravikeleg ved forbrukarkjøp av nyoppført bustad som ikkje har vært brukt som bustad i meir enn eit år på avtaletidspunktet, dersom seljar har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

  Handelen er juridisk bindande for begge parter ved budaksept.

  Det vert føresett at skøytast tinglyses på ny eigar. Dersom kjøpar ikkje ønsker ein heimelsoverføring av eigedommen til seg, må det tas atterhald om dette i bud.

  Interessentar og kjøpar godtar at seljar og meklar bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen  Kjøpesum samt omkostningar skal betalast inn i sin heilheit ved ferdigstilling/overtakelsesdato.
  Ved eventuell forsinka betaling gjelder Lov om Forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.


  Forbrukerinformasjon ved innsending av bindande bodskjema
  Forbrukerinformasjon ved innsending av bindande bodskjema. Prisene på leilegheitene er fastsatt, sjå vedlagt prisliste. Leilegheitene vert seld etter "førstemann til mølla" til den fastsette prisen.

  De som ønsker å kjøpa leilegheit i prosjektet må fylla ut budskjema i prospektet eller bruk elektronis bodløysing, via TryggBudgiving.no. Ta kontakt med meklar for å få tilsendt link til tryggbudgiving.no. Dette er ei enkel og sikker løysing som lar deg signera bodet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Kontakt meklar for meir informasjon.

  Overnemnde betyr at det ikkje er tradisjonell "bodrunde" og fristar ved kjøp av leilegheit i dette prosjektet. Kjøpar vil få utlevert bodjournal, i bodjournalen vil det stå registrering bodfrist som formalia. De som ønsker å kjøpe leilegheit i dette prosjektet må, før innlevering av budskjema, ha hatt kontakt med en fi nansieringsinstitusjon som kan bekrefte fi nansiering på innleveringstidspunktet. Seljar atterheld seg retten til å endre priser på uselde leilegheiter

  Ved aksept av bod det ansett som ein bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen vert inngått på bakgrunn av opplysningane i salsoppgava med vedlegg og eventuelle atterhald (forbehold) i bod.

  Salsoppgava med vedlegg og akseptbrev fungerer som mellombels kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeida og signert
 • Seljar tar ikkje atterhald.
 • Seljer tar atterhald om endringar i forhold til opplysningar gitt i salsoppgåva og teknisk skildring med hensyn til konstruksjon og materialval, fargeval og arkitektoniske løysingar, herunder bl.a. mindre endringar av planløysingar og vindaugsløysingar. Det tas spesielt atterhald om endringar og justeringar som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanalar, herunder innpassinger av kanaler/føringar og nedforing av himlingar som ikkje er vist på teikningane. Eventuelle endringar skal ikkje fôringa det leverte produkt sin kvalitet og gir ikkje rett til prisjustering frå nokon av partane. Justeringar som skildra over kan også medføra mindre endringar i berekningsmessig bruksareal/p-areal, utan at dette berettiger endring av kjøpesum dersom leilegheitene og prosjektets ytre mål er tilsvarande som på salstidspunktet. Kjøper er også forplikta til å godta de endringar for bustaden som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller anna off entlig myndighet.

  Planteikningar og illustrasjonar som viser ulike innreiingsløysningar er ment som illustrasjonar for mulige løysningar, og inngår ikkje i standardleveransen. Teikningane i prospektet bør ikkje bli nytta som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringar vil kunne forkomme og fordi målestokkavvik vil kunne oppstå ved trykking/kopiering.

  Om det blir naudsynt å gjennomføra vesentlige endringar ut over det som er nemnd, pliktar seljar å varsle kjøpar om endringane utan ugrunna opphald.

  Endringar i lov eller forskrift, nye offentlegrettslege krav eller vedtak som regulerer forhold knytt til seljar sin yting, er kjøpar sitt ansvar med mindre seljar ved avtaleinngåing var kjent med, eller burde være kjent med endringane. Ev. økte kostnader vert dekka av kjøpar. Slike kostnader vil medføre en tilsvarande auke i det avtalte vederlaget for kjøpar. Seljar skal utan ugrunna opphald varsle kjøpar om endringane og de konsekvensar dette inneberer.

  Kjøpar blir gjort oppmerksam på at alle skisser, frihands- og oversiktsteikningar i perspektiv, annonser, bileter og planer er foreløpige og utforma for å illustrera prosjektet. Dette materialet vil derfor innehalde detaljer - eksempelvis beplantning, innreiing, møblar, tekst og andre ting - som ikkje vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikkje å sjå som en del av avtalevilkåra for kjøpet. Slike avvik kan ikkje påberopast som mangel frå kjøpar si side.

  Seljar tar i detaljprosjektering atterhald om mindre endringar av utomhusanlegg og fellesareal. Seljar held seg rett til å leige ut, endre salsprisane og betingelsar på uselde leilegheiter utan forutgåande varsel.

  Seljar held seg rett til å forkaste eller akseptere bod utan å måtte grunngje dette.

  Offentlege atterhald
  Kjøpar aksepterer at det på eigedommen kan påhefta servituttar/erklæringar som offentlege myndigheiter kan krevje der iblant erklæring som regulerer drift og
  vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.

  Denne salsoppgåva er utarbeidet på grunnlag av opplysningar mottatt frå det off entlege, seljar og seljar sine leverandører. All informasjon er godkjent av seljar.

  Planteikningar og illustrasjonar som viser ulike innreiingsløysningar er ment som illustrasjonar for mulige løysningar, og inngår ikkje i standardleveransen.

  Teikningane i prospektet bør ikkje bli nytta som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringar vil kunne forkomme og fordi målestokkavvik vil kunne oppstå ved trykking/kopiering.

  Om det blir naudsynt å gjennomføra vesentlege endringar ut over det som er nemnd, pliktar seljar å varsle kjøpar om endringane utan ugrunna opphald.

  Endringar i lov eller forskrift, nye off entlegrettslege krav eller vedtak som regulerer forhold knytt til seljar sin yting, er kjøpar sitt ansvar med mindre seljar ved avtaleinngåing var kjent med, eller burde være kjent med endringane. Ev. økte kostnader vert dekka av kjøpar. Slike kostnader vil medføre en tilsvarande auke i det avtalte vederlaget for kjøpar. Seljar skal utan ugrunna opphald varsle kjøpar om endringane og de konsekvensar dette inneberer.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Når en bustad vert seld før den er ferdig bygd skal seljar oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstilling.

  Energimerkinga vil bli utarbeida når byggjeprosessen er i gang. Ta kontakt med meklar for meir informasjon.
 • Ta kontakt med meklar for å avklare finansielle forhald og spørsmål knytt til lån til kjøp av bustaden og finansieringsbekreftelse. Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Tysnes Sparebank, som kan tilby gode fi nansieringsløysingar. Ta kontakt med meklar eller sentralbord: 534 30 300.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøparar i prosjektet. Ta kontakt for meir informasjon og ein uforpliktande synfaring.
 • Asbjørn Hovland
  Odd Hansen Prosjekt AS Alvheim
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev