aktiv-eiendomsmegling
Bamseveien 5

Fålesloråsen/Sjøskogen - Stor vestvendt boligtomt i populært boligområde

 • 3 000 000
 • PRISANTYDNING3 000 000
 • OMKOSTNINGER76 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 076 342
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 103 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  76 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 076 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
01Fasade_3

Bamseveien 5, Viken

 • Det står en eldre hytte og et uthus/aneks på eiendommen. Bygningene er vurdert til å være i så dårlig forfatning at det er å anse som rivningsobjekter. Dette er hensyntatt i taksten og eiendommen selges derfor som en tomt til boligformål.
 • Tomten er beliggende på en ''egen'' liten kolle, tilbaketrukket, nest innerst i Bamseveien, som er blindvei. Fine solforhold. Boligområdet Fålesloråsen er et nyere boligområde med hyggelig bomiljø med mange store flotte hus. I området er det etablert lekeplasser og friarealer. Området grenser til ''Svartskogmarka'' som er en del av Sørmarka. Her er det en rekke stier og på vinteren kjøres det løyper.

  Vinterbro senter ligger med bil få minutter unna, med det meste av hva et senter kan by på, med et stort utvalg av forretninger, spisesteder, servicetilbud, m.m. Sjøskogen barneskole og flere barnehager finnes på Vinterbro. Ungdomsskole, idrettshall, svømmehall, idrettsanlegg med gress, grus og kunstgressbane på Nordby. Fine friluftsområder med sti og løypenett i nærheten. Kort avstand til Gjersjøen golfbane og fornøyelsesparken Tusenfryd. Kun ca. 10 min kjøring til Ski sentrum med Skistorsenter og sine ca. 145 forretninger og butikker, flere kaffer og restauranter, kinosenter, Ski st. med god kommunikasjon mot Oslo og Moss. Ekspressbuss til Oslo fra Tusenfryd som ligger like ved.

  Litt om Ås:
  Ås er en av Follos eks kommuner og regnes nå i høy grad for også å tilhøre Oslo-regionen. Kommunen ligger sentralt i Follo. Ås er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Ås. Ca. 14.000 innbyggere er bosatt i Ås kommune.
 • Området består hovedsakelig av villa- og småhusbebyggelse.
 • Eiendommen har adkomst fra Bamseveien som er offentlig vei.
 • Eiet tomt.
 • 2103 kvm.
 • Byggemåte er ikke kommentert da bygningene er i så dårlig forfatning at de ikke er tilegnet noe verdi. Kjøper må selv vurdere om bygningene kan ha noe bruksverdi. Hytta er oppført i bindingsverkskonstruksjon. Uthus/aneks er oppført i leca/murverk. Kostnader forbundet med rivning, fjerning av inventar og deponering vil komme som en utgift og er ikke vurdert av takstmann. Det må også påregnes å sannere event eksisterende ledningsanlegg på eiendommen.
 • iflg. opplysninger mottatt fra Ås kommune.
  Takstmannen har ikke målt opp bygningens arealer.
 • Tomten er noe kupert med et noe opphøyet felt hvoretter det faller ned mot vest/sydvest. For det meste naturtomt.
  Eiendommen er å anse som en boligtomt med kondemnabel bebyggelse.

  Tomten tillates ikke delt.
 • Parkering skal skje på egen eiendom.
  Det er p.t. ikke opparbeidet noe parkeringsplass på eiendommen.
 • Kommunal vei.

  Eiendommen er i flg Ås kommune tilknyttet offentlig vann og avløp og det er betalt tilknytningsavgift for 117 kvm etter lav sats.
  Ved ny bebyggelse må kjøper betale de til enhver tid gjeldende tilknytningssatser for vann & avløp. Nærmere opplysninger om dette finne du på Ås kommunes hjemmesider. En betaler ikke for det areal som det allerede er betalt for.

  Tilknytningsgebyrer for 2022 til Ås kommune er:
  Satsene er som følger iflg. Ås kommune:

  Vann: Lav sats betaler kroner 155,00 per kvadratmeter.
  Avløp: Lav sats betaler kroner 14500 per kvadratmeter.
  25 prosent merverdiavgift kommer i tillegg.

  Tilknytning til ledningsnett må avklares nærmere med leverandører av de respektive anlegg direkte av kjøper.

  Kjøper må selv avklare høyder etc. i forhold til tilknytningspunkt for vann/avløp og hensynta eventuelle pumper etc.

  Eiendommen er tilknyttet off vann og avløp men det tekniske anlegget som er anlagt fra off tilkoblingspunkt er ikke dokumentert og antas at bør sanneres.
  I flg kommunalt ledningskart er nærmeste tilknytningspunkt for vann- og avløpsnett ned ved veien nedenfor tomten.

  Tilkobling el-nettet vil av nettleverandør utgjøre de faktiske kostnadene med arbeid og materiell (gjelder normale boligstørrelser) basert på dagens situasjon mht. trafokapasitet m.m.
 • Vil bli fastsatt på sedvanlig måte av ligningskontoret.
 • NB! Det gjøres oppmerksom på at det påløper kommunale avgifter på dette eiendommen p.t. selv om det ikke er påkoblet. For 2021 utgjorde dette ca kr 10 000,-.
  Avgiftene løper frem til rivningstillatelse foreligger og rørleggermelding for plugging er godkjent/dokumentert gjennomført.

  Alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.
  Årlige kommunale avgifter 2022 til Ås kommune utgjør: Renovasjon kr. 3.500,-. Feiing og tilsyn pr. pipeløp kr. 600,-. Fastbeløp for vann- og kloakk, til sammen kr.2.440,-. Forbruk vann/kloakk ca kr. 41,90,- pr kbm. Kommunale avgifter faktureres pr kvartal. Alle satser er inkl. mva.
  Det er også innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i kommunen. Bunnfradraget er 1 million kroner og skattesatsen er 2 promille for bolig- og fritidseiendommer.
 • Velavgift: Ca. Kr. 1.000,- per år.
 • Finnes ikke.
 • Krever ervervet av eiendommen konsesjon bærer kjøper risikoen for at konsesjon blir gitt. Budgiver kan ikke gjøre budet betinget av at han får konsesjon.
 • NB! Det gjøres særlig oppmerksom på at besiktigelse av hytta gjøres på egen risiko.

  Ny eier må selv bekoste tømming og rivning av eksisterende hytte.

  Eiendommen leveres i den ryddige og rengjordte stand den var i ved besiktigelse.
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med mindre det følger av avtalen at kjøperen som del av oppgjøret skal overta disse.
  Følgende er tinglyst på eiendommen:
  23.12.1963 205185
  Bestemmelse om bebyggelse
  Forbud mot visse former for næringsvirksomhet med flere bestemmelser
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Avståelse av areal til veggrunn
  Bestemmelser om hugst på tomten

  Kontakt medhjelper for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Utdrag av reguleringsbestemmelser gjelder for området:
  2. Byggeområder for boliger:
  a. Innenfor områdene tillates oppført frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 kvm. BRA) innenfor de byggegrenser planen viser,
  b. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 kvm. per tomt.
  c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebgyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 kvm. per tomt.
  d. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

  Tomten kan ikke deles.

  Utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 107 Bnr. 94 i Ås kommune
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen, vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling/Estator Eiendomsmegling AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.
 • Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3.
 • CLE AS
  Namsretten Follo Namsretten Follo
Truls Langaard

Megler

Truls Langaard

90 66 44 24

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev