aktiv-eiendomsmegling
Bamseveien 7

Fålesloråsen/Sjøskogen - Stor vestvendt boligtomt i populært boligområde

 • 2 500 000
 • PRISANTYDNING2 500 000
 • OMKOSTNINGER63 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 563 842
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 337 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  63 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 563 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vinterbrosenteret ligger like ved

Bamseveien 7, Viken

 • Tomten er naturtomt med skogsvegetasjon. Den har et noe flatt parti på toppen. Skråner ned mot øst og syd. Noe bratt i ytre grense mot sydvest.
  Tomten tillates ikke delt.
 • Tomten er beliggende tilbaketrukket, innerst i Bamseveien, som er blindvei. Fine solforhold. Boligområdet Fålesloråsen er et nyere boligområde med hyggelig bomiljø med mange store flotte hus. I området er det etablert lekeplasser og friarealer. Området grenser til ''Svartskogmarka'' som er en del av Sørmarka. Her er det en rekke stier og på vinteren kjøres det løyper.

  Vinterbro senter ligger med bil få minutter unna, med det meste av hva et senter kan by på, med et stort utvalg av forretninger, spisesteder, servicetilbud, m.m. Sjøskogen barneskole og flere barnehager finnes på Vinterbro. Ungdomsskole, idrettshall, svømmehall, idrettsanlegg med gress, grus og kunstgressbane på Nordby. Fine friluftsområder med sti og løypenett i nærheten. Kort avstand til Gjersjøen golfbane og fornøyelsesparken Tusenfryd. Kun ca. 10 min kjøring til Ski sentrum med Skistorsenter og sine ca. 145 forretninger og butikker, flere kaffer og restauranter, kinosenter, Ski st. med god kommunikasjon mot Oslo og Moss. Ekspressbuss til Oslo fra Tusenfryd som ligger like ved.

  Litt om Ås:
  Ås er en av Follos seks kommuner og regnes nå i høy grad for også å tilhøre Oslo-regionen. Kommunen ligger sentralt i Follo. Ås er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Ås. Ca. 14.000 innbyggere er bosatt i Ås kommune.
 • Området består hovedsakelig av villa- og småhusbebyggelse.
 • Eiendommen har adkomst fra Bamseveien som er offentlig vei.
 • Eiet tomt.
 • 1 337 m2
 • Tomten er naturtomt med skogsvegetasjon. Den har et noe flatt parti på toppen. Skråner ned mot øst og syd. Noe bratt i ytre grense mot sydvest.
  Tomten tillates ikke delt.
 • Parkering skal skje på egen eiendom.
  Det er p.t. ikke opparbeidet noe parkeringsplass på eiendommen.
 • Kommunal vei.

  Eiendommen er i flg Ås kommune tilknyttet offentlig vann og avløp og det er betalt tilknytningsavgift for 117 kvm etter lav sats.
  Ved ny bebyggelse må kjøper betale de til enhver tid gjeldende tilknytningssatser for vann & avløp. Nærmere opplysninger om dette finne du på Ås kommunes hjemmesider.

  Tilknytningsgebyrer for 2022 til Ås kommune er:
  Satsene er som følger iflg. Ås kommune:

  Vann: Lav sats betaler kroner 155,00 per kvadratmeter.
  Avløp: Lav sats betaler kroner 145,00 per kvadratmeter.
  25 prosent merverdiavgift kommer i tillegg.

  Tilknytning til ledningsnett må avklares nærmere med leverandører av de respektive anlegg direkte av kjøper.

  Kjøper må selv avklare høyder etc. i forhold til tilknytningspunkt for vann/avløp og hensynta eventuelle pumper etc.

  Eiendommen er tilknyttet off vann og avløp men det tekniske anlegget som er anlagt fra off tilkoblingspunkt er ikke dokumentert og antas at bør sanneres.
  I flg kommunalt ledningskart er nærmeste tilknytningspunkt for vann- og avløpsnett ned ved veien nedenfor tomten.

  Tilkobling el-nettet vil av nettleverandør utgjøre de faktiske kostnadene med arbeid og materiell (gjelder normale boligstørrelser) basert på dagens situasjon mht. trafokapasitet m.m.
 • Vil bli fastsatt på sedvanlig måte av ligningskontoret.
 • Alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.
  Årlige kommunale avgifter 2022 til Ås kommune utgjør: Renovasjon kr. 3.500,-. Feiing og tilsyn pr. pipeløp kr. 600,-. Fastbeløp for vann- og kloakk, til sammen kr.2.440,-. Forbruk vann/kloakk ca kr. 41,90,- pr kbm. Kommunale avgifter faktureres pr kvartal. Alle satser er inkl. mva.
  Det er også innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i kommunen. Bunnfradraget er 1 million kroner og skattesatsen er 2 promille for bolig- og fritidseiendommer.
  Eiendomsskatt for ubebygde tomter kr 1000,- for 2022.
 • Velavgift: Ca. Kr. 1.000,- per år.
 • Krever ervervet av eiendommen konsesjon bærer kjøper risikoen for at konsesjon blir gitt. Budgiver kan ikke gjøre budet betinget av at han får konsesjon.
 • Det står i dag en container delvis inn på eiendommen. Dersom denne ikke blir fjernet av eier før overtakelse må kjøper påregne å bekoste fjerning av denne for egen regning/risiko.
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med mindre det følger av avtalen at kjøperen som del av oppgjøret skal overta disse.
  Følgende er tinglyst på eiendommen:
  23.12.1963 205186
  Bestemmelse om bebyggelse
  Forbud mot visse former for næringsvirksomhet med flere bestemmelser
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelser om hugst på tomten
  med flere bestemmelser

  Kontakt medhjelper for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Utdrag av reguleringsbestemmelser gjelder for området:
  2. Byggeområder for boliger:
  a. Innenfor områdene tillates oppført frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 kvm. BRA) innenfor de byggegrenser planen viser,
  b. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 kvm. per tomt.
  c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebgyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 kvm. per tomt.
  d. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

  Tomten kan ikke deles.

  Utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 107 Bnr. 95 i Ås kommune
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen, vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling/Estator Eiendomsmegling AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.
 • Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3.
 • CLE AS
  Namsretten Follo Namsretten Follo
Truls Langaard

Megler

Truls Langaard

90 66 44 24

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev