aktiv-eiendomsmegling
4572202_1-zmjaab1.jpg

FISTER Klokkarjordet tomt

Fister - Byggeklar bolig- / fritidstomt med flott utsikt og kort vei til skole og barnehage. Ingen byggeklausul.

 • kr 350 000
 • Prisantydningkr 350 000
 • Omkostningerkr 25 762
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 375 762
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt979 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 350 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 8 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000)) 25 762 (Omkostninger totalt) 375 762 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Klokkarjordet tomt, Rogaland

 • Tomt
  979m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt ( ikke bo-plikt)

  Beliggenhet
  Tomten ligger flott til på toppen av et veletablert boligfelt med grenser mot utmark på baksiden. Tomten er planert og byggeklar, og man har ingen byggeklausul. Fister er et idyllisk og koselig tettsted med hyggelig lokalmiljø og fra tomten har man kort vei til butikk, skole og barnehage. Man har også både sjø, fjell og skog like ved med flere flotte turmuligheter. Hjelmeland kommune har flere mindre bygder, og kommunesenteret finner man på Hjelmeland. Her er butikker, bank, hotell, idrettanlegg med mer. Både Spinneriet og Hotellet arrangerer kulturaktiviteter som utstillinger, konsertkvelder med mer, det gjør også flere lokale lag og foreninger. Hjelmeland revylag er en dyktig gjeng som hvert år leverer populære revykvelder. Hjelmeland storband består av dyktige musikanter som leverer gode konserter og en kan spille med om en har ferdighetene til det. Ellers kan nevnes både kor og forskjellige idrettsaktiviteter. Den årlige Frukt og Lakse-festivalen er viden kjent og blir godt besøkt.

  Bebyggelse
  Ubebygd boligtomt. Eiendommen kan bebygges inntil 25% bebygd areal. Ingen byggeklausul.

  Diverse
  Det er ingen boplikt i Hjelmeland kommune så her står man fritt til å bygge en bolig som brukes som fritidsbolig / sekundærbolig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  350 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 8 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000)) 25 762 (Omkostninger totalt) 375 762 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kr. 352 pr. år Kommunaler avgifter omfatter eiendomsskatt. Det vil påløpe vann, avløp og renovasjonsavgifter ved bygging av bolig. Tilknytnigsgebyrer vil påløpe i hht. vedlagt prisliste fra kommunen.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 18.05.2016 - Dokumentnr: 435670 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:76 Bnr:7 18.05.2016 - Dokumentnr: 435670 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:76 Bnr:7

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. Adkomstvei blir på eksisterende privat vei på naboeiendom og det er tinglyst veirett på denne. Det er i dag asfaltert parkeringsplass på tomten. Ny eier står fritt til å opparbeide tomten uavhengig av eksisterende parkeringsplass. Det er også tinglyst rett til å koble seg på eksisterende private stikkledninger for vann og avløp som er koblet til kommunalt anlegg. Denne retten er begrenset til å gjelde kun dersom ledningene ligger innenfor avmerket område ihht kart og er dimensjonert for å kunne påkoble flere enn eksisterende boenheter. Dersom påkobling krever fornying eller oppgradering påhviler dette kjøperen ( gnr 76 bnr 61). Tinglyst avtale med kart kan fåes hos megler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål og kan bebygges inntil 25 % bebygd areal. Deler av tomten ligger innenfor tidligere areal for høgspentledning men denne er nå flyttet og lagt ned som jordkabel

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  350 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 8 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000)) 25 762 (Omkostninger totalt) 375 762 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  25762

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev