aktiv-eiendomsmegling
Kombinert næring/bolig beliggende langs Fylkesveien. Parkering i front av bygget.

Gjesåsen Kaptein Dreyers veg 875

Ny pris! Innholdsrik kombinasjonseiendom med næring og bolig. Ledig for snarlig overtakelse.

 • 2 400 000
 • BRA 554 m²
 • PRISANTYDNING2 400 000
 • OMKOSTNINGER61 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 461 342
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 827 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  61 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 461 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedbygning har følgende innhold:
Kjeller: Trapperom, toalettrom, tekniske rom og diverse lagerrom.
1. etasje (butikk/forretningslokale): Inndeling forretningslokale med delevegger til et rom, samt liten kjøkkeninnredning. For øvrig består 1. etg. av stue, wc/ vaskerom, 3 soverom, ganger og 2 uferdige rom samt trapperom og kontor med lagringsplass og del med loft som også har lagringsplass. Innrede rom er ikke godkjent som beboelsesrom (rom for varig opphold).
1. etasje (kaldtlager): Kaldtlager.
2. etasje (boligdel): Stue, kjøkken, baderom, gang, trapperom og 2 soverom.

Garasje: Garasjeløp og bod.

Kaptein Dreyers veg 875, Innlandet

 • Terje Græsdal og Nelly Synnøve Wardrum.
 • Gnr. 37, bnr. 7 i Åsnes kommune.
 • Kombinasjonsbygg, næring og bolig.
 • Kombinert næringsbygg på Sønsterud i Åsnes kommune. Bygget ligger inntil Kaptein Dreyers veg mot Skansen. Eiendommen har asfalterte og grusede parkeringsplasser. Det foregår ingen næringsdrift ved eiendommen i dag, men bygningen fremstår med mulighet for utleie/fast bolig i
  leilighet og lokaler for utleie av forretningsdrift. Bygget har 2 etasjer og kjeller. Opplyst at opprinnelig byggeår er ca. 1945 med tilbygg eller ombygginger fra 1970- og 1980-tallet. Noe fasadeendring og ombygging fra 2021-2022. Pågående ombygging/rehabilitering i 1. etasje.
  Næringsbygg med varierende standard og vedlikehold. Oppgraderinger av bygningsmassen og installasjoner må forventes.

  BOLIGDEL
  Det er leilighet i 2. etasje med adkomst og gang i første med trapp opp. 2. etasje består av gang, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.
 • Eiendommen ligger mellom Sønsterud og Skansen, et område som i hovedsak består av boligbygging, landbruksareal og noe næringsbygg. Eiendommen befinner seg ca. 8,5 km fra Flisa.
 • Antatt at grunnen består av sandmasser. Antatt fundamentert med støpte vegger eller betongsåler til fast byggegrunn. Støpte gulv ved kjeller. Kjellervegger og grunnmurer antatt med sparesteinsbetong. Etasjeskillere over kjeller hovedsakelig med betongdekker, trebjelkelag over kjeller østre del av forretningslokale (tilbygg fra 1980-tallet). Etasjeskille mot 2. etasje med trebjelkelag. Varierende himlingshøyder. Trebjelkelag antatt isolert med sagflis eller mineralull. Gulvoverflater i næringslokaler 1. etasje med vinylbelegg eller vinylfliser. Gulvoverflater ved etablerte boarealer med parkett og malte/lakkerte tregulv. Yttervegger opprinnelig del med bindingsverk eller laftetømmer og med utvendig liggende/stående betong, evt. sagflis som isolering. Yttervegger tilbygg mot sydøst antatt med Leca Iso-blokk, murvegger innvendig og utvendig pusset. Innvendige overflater hovedsakelig med malte plater, pusset mur eller beiset panel. Himlinger hovedsakelig med panel, malte plater og himlingsplater. Kjellerhimlinger med malt/umalt betong og stubbeloftsplater samt noe panel. Bærekonstruksjoner i betong, murverk og bindingsverk. Takkonstruksjoner antas som plassbyggede sperretak. Flatt tak over nordvestre del av forretningslokale i 1.etasje, for øvrig saltakskonstruksjoner. Pulttak ved carport som er inntilbygget kaldtlageret.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra verditakst utført av Byggtakst Elverum AS.
 • Eiertomt på ca. 1 827 m². Tomten er opparbeidet med asfaltert og gruset innkjøring, samt noe plen og beplantning. Hellelagt uteplass ved inngangen til leiligheten.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Det er flere parkeringsplasser på fremsiden av bygget, ved butikkinngangen. Deler av dette parkeringsarealet synes å ligge utenfor eiendommens tomtegrense mot nordvest.
 • Ca. 1945, med tilbygg eller ombygginger antatt fra 1960-, 1970- og/eller 1980-tallet. Noe fasadeendring og ombygging fra 2021-2022. Pågående ombygging/ rehabilitering av to rom i 1. etasje.
 • Totalt areal: Bta 953 m².

  Hovedbygning:
  Kjeller: Bta/Bra - 360/300 m².
  1. etasje (butikk/forretningslokale): Bta/Bra - 367/330 m².
  1. etasje (kaldtlager): Bta/Bra - 73/65 m².
  2. etasje (boligdel): Bta/Bra - 100/85 m².

  Garasje: Bta/Bra - 53/49 m².

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Angivelse av rom er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se anmerkninger under punktet "Innhold" og "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke leid ut. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 boenhet.
 • Det har ikke vært mulig å fremskaffe formuesverdien på eiendommen. Interessenter bes kontakte Skatteetaten for opplysninger rundt dette.
 • Oppvarming med strøm/ panelovner. Luft til luft varmepumpe i leilighet i 2. etasje. Tidligere oljefyr er satt ut av drift. Det er teglpipe i bygget.
 • Selger kan være villig til å selge det meste av det som er av løsøre og tilbehør. Dette må avtales nærmere og etter ønske.

  For møbler, hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Det som eventuelt ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for FV 206 Sønsterud-Skansen, gang- og sykklveg, fra 2016. Reguleringsformål for eiendommen er annen veggrunn-grøntareal. Reguleringsplanen gjelder kun 19 m² av tomten.

  Eiendommen omfattes også av kommuneplan for Åsnes kommune, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Ca. 520 m² av tomten ligger også under gul sone iht. T-1442 (støysone for vei).
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann. Privat avløpsanlegg. Eiendommen har vannmåler. Avløpet er av eldre dato og kjøper må påbergne og gjøre utbedringer på dette.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes og nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Avløpet er av eldre dato og kjøper må påregne utbedringer/krav om utbedringer/utskiftninger.
 • Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Kommunen opplyser at garasje er byggemeldt, men at bygningsmassen ellers er lite dokkumentert. Vedrørende nylig gitt byggetillatelse av fasadeenring, så har kommunen per 11.08.2022 ikke mottatt søknad om ferdigattest. Dette arbeidet er ikke igangsatt, men dagens eier har fått godkjent å sette inn dør fra gang i leilighet i 2. etasje og etablere takterrasse på tak over butikkdelen (den laveste delen).

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger av kjeller og 1. etasje. Innholdet i byggetegninger av kjeller er i samsvar med dagens bruk. I byggetegninger av 1. etasje er rom som i dag er disponert som stue og soverom, definert som hall, kontor, spiseplass og lager. Vaskerom er definert som kjølerom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (beboelsesrom/boligens hoveddel).

  Det er ikke mottatt byggetegninger som viser 2. etasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og/eller tiltak.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 11 058,- for 2022. I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon, slamtømming og vann. Gebyr for vann faktureres etter målt forbruk til satser fastsatt av Åsnes kommune. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Det er ingen gebyr for feiing/tilsyn registrert på eiendommen i år, da pipe og ildsted ikke blir brukt. Gebyret avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Kjøpesum pluss omkostninger innbetales til overtakelse.
 • Det er for tiden ingen leieinntekter da dagens eier benytter hele eiendommen selv.
 • Det er ikke mottatt drifts-/gårdsregnskap for eiendommen. Driftskostnadene vil uansett avhenge av bruken av eiendommen.

  Det er ikke opplyst om gjenstående juteringsforpliktelser knyttet til mva.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.

  Eiendommen overleveres i ryddet stand, men uten at denne er ytterligere rengjort.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. I det tilfelle selger har utarbeidet energiattest, kan denne fås ved henvendelse til meglerforetaket.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Avhendingsloven § 3-9 annet ledd fravikes, slik at kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av avtale eller forsømmer sin opplysningsplikt iht. avhendingsloven § 3-7 og 3-8.
  Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette hos kjøper.

  Selger er ikke kjent med og fraskriver seg alt ansvar for eventuell forurensing i eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (takst, salgsoppgave mv.), herunder arealangivelser for eiendommen.

  Kjøper bærer alene risikoen for at eventuelle utbyggings- eller utviklingsplaner på eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås (herunder også relatert til drift på eiendommen).

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Interessenter oppfordres særskilt til å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Interessenter gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan kjøper fremsette senest innen 1 år etter overtagelse.

  Med mindre kjøper har tatt forbehold om annet i sitt kjøpetilbud, forutsettes salget/transaksjonen gjennomført uten bruk av "Due Dilligence".

  Kjøpekontrakt mellom partene vil bli utformet med utgangspunkt i standard kjøpekontrakt for brukt bolig/eiendom, tilpasset de forutsetninger som er lagt til grunn for handelen og som følger av denne salgsoppgaven.

  Alle ovennevnte elementer må tas hensyn til ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.

  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med meglerforetaket for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Nelly Synnøve Wardrum
  Terje Græsdal
Line M. Strøm

Megler

Line M. Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev