aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Grønasildro på Kråko - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Sunnhordland
Velkomen til Grønasildro på Kråko - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Sunnhordland

FITJAR Grønasildro

KRÅKO SJØHYTTEOMRÅDE: Tomt uten byggeklausul i naturskjønne og sjønære omgjevnader på Grønasildro!

 • kr 930 000
 • Prisantydningkr 930 000
 • Omkostningerkr 24 472
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 954 472
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt802 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 930 000,- (Prisantydning) Omkostninger 23 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 930 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 472,- (Omkostninger totalt) 954 472,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Kråko Sjøhytteområde, mellom fjord og fjell i Fitjar kommune, på øya Stord. Kort reiseveg frå Stord (30 minuttar), Haugesund (1,5 time), Bergen (2 timar) og Stavanger (3 timar) gjer Kråko sjøhytteområde til eit attraktivt val for familiar som ønskjer ein fritidsbustad som er rask å reise til og lett å koma fram til. Med køyreveg heilt fram til hytta og høve for båtplass rett i nærleiken. Drøymer du om å byggje draumehytta? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? Velkomen til Kråko Sjøhytteområde!
Oversiktbilete over området

Grønasildro, Vestland

 • Tomt
  802m²

  Beskrivelse av tomt
  Sjølveigd tomt Uplanert tomt: Det er lagt vatn, avlaup, straum og fiber til tomtegrensa. Tomta er merka med skilt med tomtenummer, seljar og kontaktinformasjon til meklar.

  Beliggenhet
  Drøymer du om å byggje draumehytta?? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? Velkomen til Kråko Sjøhytteområde! Tomta Tomta ligg flott til på nedsida av hovudvegen med kort veg til sjøen og flott utsikt! Det er også mogleg med båtplass i etablert marina. Tomta Tomta ligg flott til på nedsida av hovudvegen med kort veg til sjøen og flott utsikt! Det er også mogleg med båtplass i etablert marina. Området Kråko Kråkohalvøya er på ca. 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggjeområda er det sett av romslege areal som ikkje skal utbyggjast. Når området er ferdig utbygd, vil ca 2/3 av samla areal verta verande ubebygd. Pr. mars 2018 er det bygd ut ca 200 hytter/selde tomter i området. Kråko ligg i Fitjar kommune, og er ei vakker halvøy, utan nokon gjennomgangstrafikk. Området og den storslåtte naturen der byr på mange flotte opplevingar. Det er korte avstandar til Fitjar sentrum (10 min) og Leirvik sentrum på Stord (ca. 30 min). Næraste daglegvarebutikk er Spar i Fitjar sentrum, lokalkjent som Larsen. Kråko sjøhytteområde ligg ein køyretur frå fleire av dei store byane på Vestlandet. Det er ca. 30 min frå Stord, i overkant av ein time frå Haugesund og ca. 2,5 timar frå Stavanger. Det ligg i underkant av to timer frå Bergen, og frå Sanvikvåg ferjekai tar det ca. 15 min. Velkomen til Kråko Sjøhytteområde, mellom fjord og fjell i Fitjar kommune, på øya Stord. Kort reiseveg frå Stord (30 minuttar), Haugesund (1,5 time), Bergen (2 timar) og Stavanger (3 timar) gjer Kråko sjøhytteområde til eit attraktivt val for familiar som ønskjer ein fritidsbustad som er rask å reise til og lett å koma fram til. Med køyreveg heilt fram til hytta og høve for båtplass rett i nærleiken Området Kråko Kråkohalvøya er på ca. 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggjeområda er det sett av romslege areal som ikkje skal utbyggjast. Når området er ferdig utbygd, vil ca 2/3 av samla areal verta verande ubebygd. Pr. mars 2018 er det bygd ut ca 200 hytter/selde tomter i området. Kråko ligg i Fitjar kommune, og er ei vakker halvøy, utan nokon gjennomgangstrafikk. Området og den storslåtte naturen der byr på mange flotte opplevingar.? Det er korte avstandar til Fitjar sentrum (10 min) og Leirvik sentrum på Stord (ca. 30 min). Næraste daglegvarebutikk er Spar i Fitjar sentrum, lokalkjent som Larsen. Kråko sjøhytteområde ligg ein køyretur frå fleire av dei store byane på Vestlandet. Det er ca. 30 min frå Stord, i overkant av ein time frå Haugesund og ca. 2,5 timar frå Stavanger. Det ligg i underkant av to timer frå Bergen, og frå Sanvikvåg ferjekai tar det ca. 15 min. Kråko har mange opplevingar å by på, for både store og små, enten ein vil sitte inne å lese ei god bok medan ein nyt roen og freden, eller ein vil ut å bade, fiske eller leite etter krabbar i strandkanten. Moglegheitene er mange, og det kan blandt anna nemnast: Nokre av opplevingane Kråko har å by på - Turmoglegheiter på Kråko - Kort veg til Fitjarfjellet - Fiske i både sjø og ferskvatn - Båt og sjøliv - Kajakk -Fuglekikking - Flotte badestrende - Flotte fellesområder og felles samlingspunkt - Bryggjekafe på Port Steingard Besøk gjerne Kråko på instagram: "Krako_fitjar", Facebook: "Kråko sjøhytteområde" eller www.krako.no Velkomen til Kråko sjøhytteområde!?

  Adkomst
  Tomtene er merka med skilt med tomtenummer, seljar og kontakinformasjon til meklar. Frå Fitjar sentrum: Ta FV75 vestover mot Vestbøstad , passer Skålevik -Kalveid-Vestbøstad. Etter ein har passert Vestbøstadtjørna på høgre side skal ein køyre ned til høgre ca 3km fra Fitjar sentrum Etter ca. 100 m ned bakken tar ein til høgre, her starter Kråkevegen, rett foran Fitjar camping. Følg vegen og ta til venstre etter ca. 500 meter. Følg vegen igjennom Port Steingard og vidare på Kråkevegen. Avkøyrsel til venstre, ned mot sjøen. Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Bebyggelse
  Veletablert fritidsområde beståande av fritidseigedommar, rorbu og naust.

  Diverse
  Utbyggjarane av Kråko, Kråko Utvikling AS seier: Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi nyttar i størst mogeleg grad lokale firma og leverandørar. Vi vil vera her i Kråko sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt. Båtplass i marinaen Årlig leigepris frå kr. 6.000 (for en båtplass med bredde 250 cm lysåpning, større plasser også mulighet for). Diverse Internett og tv: Det er lagt røryr til tomtegrensa med muligheit for tilkobling til fiber levert av Fitjar kraftlag. Fitjar kraftlag leverer ALTIBOX sine tenester for internett/TV. Eige abonnement for fritidsbustader. Sjå www.fitjar.kraftlag.no Straumtilkobling: Fitjar kraftlag Reguleringsføresegnene er tilgjengeleg hos meklarforetaket

  Prisantydning inkl. omkostninger
  930 000,- (Prisantydning) Omkostninger 23 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 930 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 472,- (Omkostninger totalt) 954 472,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Veg, vatn og avlaup er privat, sjå "Faste løpande kostnader". Eigedomsskatt vil bli fakturert av Fitjar kommune etter at fritidseigedommen vert tatt i bruk. Eigedomskatten for Fitjar kommune er 2,5 promille av omsetnadverdien for bustader og fritidseigedommar i 2018. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Beregninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbolig.

  Andre utgifter
  Før tomta er bygd på er kostnad på veg kr. 1.057,- pr år. (pr. 2021) Ved bygging av hytte vil kostnadane sjå slik ut: Faste løpande kostnader er estimert til kr. 7.763,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Årsavgifta for veg, vatn, avlaup, drift og vedlikehald av fellesanlegget er kr. 6.563,- for 2018. Faktura vert sendt ut i april måned, og gjeld for heile året. Alle nye hytter har rett og plikt til å knyta seg til fellesanlegget. Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Fitjar er 1 200 kr (per år) Kråko Utvikling AS og utbyggjarane har bygd ut og eig felles infrastruktur (veg, vatn og avløp, inkludert renseanlegg) som gjeld heile området. Vederlag for tilknyting til dette er inkludert i tomteprisen. Drift og vedlikehald av infrastruktur vert utført av Kråko Utvikling AS. Dette inkluderer vegvedlikehald, snøbrøyting, drift av avløpspumper, og renseanlegg m.v. Hytterenovasjon: Det står fylgjande på sim.as sine nettsider: I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det tvungen kommunal renovasjonsordning. Det tyder at alle innbyggjarar i kommunen må vera med i ordninga. Hytteeigarar må vera med i hytterenovasjonsordninga. Renovasjonstilbodet til hyttefolk består i hyttekonteinarar, miljøsentralar og returpunkt for glas- og metallemballasje. Det er kun dei som betalar hytterenovasjonsabonnement som har lov til å bruka hyttekonteinarane.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Fylgjande er tinglyst på eigedommen: 2005/8723-2/49 Rettighet 20.09.2005 Rettighetshaver:Kråko Utvikling As Org.nr: 988174254 LEIEAVTALE Overført fra: 1222-61/347 Gjelder denne registerenheten med flere - Gjeld avtale om utbygging av fellesanlegget i Kråko.

  Vei, vann og avløp
  Eigedomen er tilknytta privat veg, vatn og avlaup.

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 200304 "Kråko". Eigedomen ligg i eit område som er regulert til fritidsbebyggelse iht. delplan Høgakråko Felt H77-82, 84-85, 93 og HK 8-10.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette skal bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfriheit

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  930 000,- (Prisantydning) Omkostninger 23 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 930 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 472,- (Omkostninger totalt) 954 472,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  24472

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljar er ein profesjonell part, og kan difor ikkje teikne boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev