aktiv-eiendomsmegling

LYNGDAL Dragedalen

Dragedalen - fin boligtomt med god størrelse! Enkel adkomst. Gode solforhold.

 • kr 350 000
 • Prisantydningkr 350 000
 • Omkostningerkr 27 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 377 890
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 165 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   27 890,- (Omkostninger totalt)   377 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har en råtomt i Dragedalen i nærheten av Åmland for salg. Tomta er forholdssvis flat og har lite vegetasjon. Det må opparbeides vann og kloakk, samt strøm. Det er kort vei fra offentlig vei og frem til tomta, så opparbeidelse burde gå greit. Her er landlig beliggenhet med spredt bebyggelse. Det er ca. 6 km til Lyngdal sentrum. Tomten kan fritt besiktiges. Tomten ligger i uregulert området, men er i kommuneplanen under spredt boligbebyggelse.
Tomtestørrelse 1165 kvm

Dragedalen, Agder

 • Tomt
  1165m²

  Beskrivelse av tomt
  Råtomt som må opparbeides. Tomten er forholdsvis flat med lite vegetasjon. Tomta har enkel adkomst fra fra offentlig vei. Det er kun ca. 25 meter fra tomten til hovedveien. Det er sikret adkomstrett fra hovedveien til tomten.

  Beliggenhet
  Tomta har en landlig beliggenhet i Dragedalen i nærheten av Åmland. Det er ca 6 km til Lyngdal sentrum. Tomta ligger like ved offentlig vei. Det er fin spredt bebyggelse i området.

  Adkomst
  Eiendommen ligger i Dragedalen. Fra Lyngdal, kjør mot Årnes og fortsett påÅrnesveien 4102/ Dragedalen 4091 til du ankommer tomta som ligger på høyre side. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Det er spredt bebyggelse med eneboliger og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Faråna barnehage 5.7 km Filadelfia barnehage 6.9 km Eplehagen barnehage 8.6 km Årnes skole (1-7 kl.) 5.1 km Berge barneskole (1-7 kl.) 7 km Lyngdal Kristne grunnskole (1-10 kl.) 7.9 km Å barneskole (1-7 kl.) 9.5 km Lyngdal ungdomsskole (8-10 kl.) 7 km Lyngdal videregående skole 7 km KVS - Lyngdal 9.6 km

  Prisantydning inkl. omkostninger
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   27 890,- (Omkostninger totalt)   377 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 15.05.2015 - Dokumentnr: 424562 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4225 Gnr:108 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 897344 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1032 Gnr:108 Bnr:33 13.07.2015 - Dokumentnr: 640506 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:108 Bnr:1 Bestemmelse om vedlikehold 19.03.2021 - Dokumentnr: 334907 - Bestemmelse om brønnrett Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:108 Bnr:1

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen ligger i nærheten av offentlig vei. Det må etableres privat vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   27 890,- (Omkostninger totalt)   377 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  27890

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 37.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev