aktiv-eiendomsmegling
Image.jpeg

LYNGDAL Travveien 2

Kvavik - Næringsseksjoner med mulighet for mesanin! Prosjektet er allerede påbegynt - 3 stk solgt! Seksjonene er klare sommeren/høst 2023!

 • kr 1 600 000 - 1 600 000
 • Priser fra og tilkr 1 600 000 - 1 600 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 600 000 - 1 600 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 600 000 - 1 600 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til88 - 88 m²
 • Tomt2 387 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 170 BNR. 189
 • Informasjon om meglerforetaketSør-Vest Megleren AS Fiboveien 2 A 4580 Lyngdal
 • OppdragsansvarligBjørn Skjæveland
 • Oppdragsnummer1408235005

Meld deg på visning!

Påmelding

Travveien 2, Agder

 • Om prosjektet
  Prosjektet består av 17 garasjeseksjoner. Forventet byggeperiode er ca. 6 mnd. fra igangsetting (prosjektet er nå igangsatt i mars 2023) - ferdigstilles i august/september 2023. Prosjektet/selskapet/eiendommen Prosjektet består av 17 garasje/lager seksjoner. Snr. 10 og 11 ønskes å selges samlet pga. skråstag/ vindavstivning i vegg samt dette er brannvegg mot Traktor AS.

  Priser fra og til
  kr 1600000 - 1600000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Generell orientering
  Byggemåte og standard Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet som er isolert og under 15 grader. Bygget fundamenteres i betong, bærekonstruksjonen blir i stål (sandblåst, primet og malt) som bekles med sandwichpaneler på vegg (u-verdi: 0,18). Nederste del av vegg utføres som isolert brystningsvegg av betong. Tak leveres som hvitmalt stålplatetak, isolert med 200 mm isolasjon og tekket. Gulv utføres som randisolert lett industrigulv ferdig stålglattet og støvbundet med Liturin. Porter leveres av Hørman med motor. Beslag utføres som plastisol. Innvendige skillevegger utføres i sandwichelementer med Rockwool for bedre støy og brann isolering mellom enheter. Det blir veldig god takhøyde på ca. 7 meter. Porten blir på ca. 4x4 meter. Seksjonene har en bredde på ca. 5,9 meter og dybde på ca. 15 meter. Se plantegninger. Det er mulighet mot tillegg i prisen å bygge mesanin på ca. 30 kvm. Prisen på denne er 70.000 + mva. Se leveransebeskrivelsen for utfyllende informasjon. Areal Seksjonene er fra ca. 88 - 880 kvm. Her er det mulig å tilpasse størrelsen etter behovet. Arealene er målt senter senter. Dvs innvendige mål vil være noe mindre. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal.

  Fellesareal i bygg
  Det blir bygget ett felles teknisk rom samt felles toalett for alle enheter i bygget.

  Garasje/parkering
  Det blir kortidsparkering inntil den enkelte seksjonen. Det blir også noen parkeringsplasser på fellesarealet i enden av bygget. Seksjonene mot Stave må parkeres på tvers. se forøvrig situasjonsplanen for parkering samt vedtekter for seksjonering.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  august 2023

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført seksjonen, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd.

  Tomteareal
  2387m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på ca. 2386,9 kvm som skal eies av sameiet. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring.

 • Diverse
  Strøm Det blir lagt opp til ett felles inntak i teknisk rom med underfordelere og intern måling til hver seksjon. I hver seksjon blir det 2 stk. stikk kontakter 16 amp (1 ved endevegg og 1 ved port), 2 stk. lys i tak, 1 stk. lite sikring /fordelerskap med plass til utvidelse av minimum 3 kurser, 3 fas kontakt til portåpner, samt brannvarsling etter dagens krav. Vann Det blir vann inn i teknisk rom og fellesrom for wc samt mulighet for tilkobling til hver seksjon. Avløpsrør og vannrør blir lagt i grunnen mellom teknisk rom og hver seksjon, og kommer opp i gulv så det er klart for enhver seksjon å koble seg på. Det blir også 1 stk. sluk i hver seksjon Det blir lagt opp trekkerør til fiber frem til seksjonen. Den enkelte eier må selv installere fiber. Det blir lagt inn fiber i felles teknisk rom. Ventilasjon Det blir ikke lagt inn ventilasjonsanlegg i seksjonene.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet som er isolert og under 15 grader. Bygget fundamenteres i betong, bærekonstruksjonen blir i stål (sandblåst, primet og malt) som bekles med sandwichpaneler på vegg (u-verdi: 0,18). Nederste del av vegg utføres som isolert brystningsvegg av betong. Tak leveres som hvitmalt stålplatetak, isolert med 200 mm isolasjon og tekket. Gulv utføres som randisolert lett industrigulv ferdig stålglattet og støvbundet med Liturin. Porter leveres av Hørman med motor. Beslag utføres som plastisol. sandwichelementer med Rockwool for bedre støy og brann isolering mellom enheter. Det blir veldig god takhøyde på ca. 7 meter. Porten blir på ca. 4x4 meter. Seksjonene har en bredde på ca. 5,9 meter og dybde på ca. 15 meter. Se plantegninger. Det er mulighet mot tillegg i prisen å bygge mesanin på ca. 30 kvm. Prisen på denne er 70.000 + mva. Se leveransebeskrivelsen for utfyllende informasjon.

  El-anlegg
  Det blir lagt opp til ett felles inntak i teknisk rom med underfordelere og intern måling til hver seksjon. I hver seksjon blir det 2 stk. stikk kontakter 16 amp (1 ved endevegg og 1 ved port), 2 stk. lys i tak, 1 stk. lite sikring /fordelerskap med plass til utvidelse av minimum 3 kurser, 3 fas kontakt til portåpner, samt brannvarsling etter dagens krav.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt på garasjeseksjoner i kommunen. Kommunen vurderer å innføre eiendomsskatt.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Ingen fellesgjeld.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4225/170/189: 27.05.2002 - Dokumentnr: 1661 - Vilkår i kjøpekontrakt Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:4225 Gnr:170 Bnr:213
  15.07.1988 - Dokumentnr: 2603 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4225 Gnr:170 Bnr:53
  20.12.2018 - Dokumentnr: 1715418 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4225 Gnr:170 Bnr:297
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 689436 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1032 Gnr:170 Bnr:189
  09.11.2022 - Dokumentnr: 1272886 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:4225 Gnr:170 Bnr:213
  Elektronisk innsendt
  02.01.2019 - Dokumentnr: 7818 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:170 Bnr:63
  Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:170 Bnr:297
  Bestemmelse om vedlikehold
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev