aktiv-eiendomsmegling
03 airphoto (2)
03 airphoto (2)

TISTEDAL Brattåsen

Tomteområde for oppføring av småhusbebyggelse. Brattås.

 • kr 4 200 000
 • Prisantydningkr 4 200 000
 • Omkostningerkr 106 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 306 342
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 777 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,00))   106 342,- (Omkostninger totalt)   4 306 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
En fin mulighet til utvikling av et nytt boligprosjekt. Området er godt integrert i et nyetablert bo-område på Brattås. Eksisterende bebyggelse på området består av frittliggende eneboliger, leiligheter og rekkehus. Det er foretatt et studie på tomten som tar utgangspunkt i 6 kjedede boliger, eventuelt 16 leiligheter.
03 airphoto (2)

Brattåsen, Østfold

 • Tomt
  2777m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomteområde for oppføring av småhusbebyggelse. En fin mulighet til utvikling av et nytt boligprosjekt. Området er godt integrert i et nyetablert bo-område på Brattås. Eksisterende bebyggelse på området består av frittliggende eneboliger, leiligheter og rekkehus. Det er foretatt et studie på tomten som tar utgangspunkt i 6 kjedede boliger, eventuelt 16 leiligheter. Opplysninger om dette, gis på forespørsel. Skrånende mot syd/vest. Eventuell kjøper har mulighet til å videreføre avtalen selger har gjort med Modus Arkitekter. Modus Arkitekter er da ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker for prosjektet. Avtalen gjøres tilgjengelig for interessenter på forespørsel. Alternativt kan Modus Arkitekter ta prosjektet frem til rammetillatelse. Foreløpige tegninger er avhengig av tillatelse fra kommunen og det er ikke gitt rammetillatelse for prosjektet.

  Beliggenhet
  Området ligger i et nyetablert boligområde på Brattås - Måstad/Øberg. Flotte omkringliggende tur og rekreasjonsområder. Ca. 5 km. fra Halden sentrum.

  Adkomst
  Kjør forbi tidligere Øberg skole. Ta til høyre ved grustaket. Ta så til venstre, opp Måstadbakken. Hold til høyre ved Måstadfeltet. Ved ankomst til Brattås, hold høyre. Området ligger da på venstre side.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og spredt småhusbebyggelse.

  Skolekrets
  Risum og Kongeveien.

  Radonmåling
  Se vedlagt områdeanalyse fra Halden kommune, hvor området er kategorisert under; "Høy" aktsomhetsgrad i forbindelse med Radonforekomst.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at alle tilknytningsavgifter til vann, avløp, strøm, fiber m.m. belastes kjøper. Dette i henhold til gjeldende tariffer og kommunale regulativ.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,00))   106 342,- (Omkostninger totalt)   4 306 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Eiendomsskatt er oppgitt av Halden kommune til kr. 900,- pr. 2022. Øvrige kommunale avgifter tilkommer etter ferdigstillelse av bygninger på eiendommen. Se kommunens eget gebyrregulativ.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/178/93: 09.10.2017 - Dokumentnr: 1106094 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Overført fra: Knr:3001 Gnr:178 Bnr:36
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.10.2017 - Dokumentnr: 1106094 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Overført fra: Knr:3001 Gnr:178 Bnr:36
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.10.2017 - Dokumentnr: 1106094 - Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:3001 Gnr:178 Bnr:36
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.03.2018 - Dokumentnr: 502348 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3001 Gnr:178 Bnr:36
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 5977 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:178 Bnr:93


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp til tomtegrensen. Tilknytningsavgift tilkommer. Jmf. Halden kommunes gebyrregulativ for 2023. Avgift pr eiendom der det oppføres flere enn 10 boliger på eiendommen; Kr. 125.000,- for vann og kr. 125.000,- for avløp. Mellom 4 og 10 enheter; Kr. 62.500,- for vann og 62.500,- for avløp. Gebyr ved påkobling av vann; Kr. 1.500,-. Konferer megler.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten omfattes av reguleringsplan G-666. Formål Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse. Ikrafttredelse; 11.12.2014. BYA % 45 ihht. reguleringsplankart.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,00))   106 342,- (Omkostninger totalt)   4 306 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  106342

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6 990,- oppgjørshonorar kr 5 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 24 385,-. Utleggene omfatter kommunal linformasjon, fotograf, panterett med urådighet og markedspakke. Dersom handel ikke kommer itand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1 950,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr  15 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev