aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til tomt Lynghaugane - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Sunnhordland

LUNDEGREND Lynghaugane tomt

Bustadtomt på Lundegrend i eteblert boligområde| Råtotmt | 1.503 m² |

 • kr 350 000
 • Prisantydningkr 350 000
 • Omkostningerkr 25 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 375 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 503 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   25 792,- (Omkostninger totalt)   375 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om ein ny einebustad i eit kjekt bustadområde på Lundegrend? Drøymer du om å bygge eit nytt hus? Ein heim der du kan gjere alle tilplassningane som passar deg og dine? Moglegheita til å påverke din neste heim? Velkomen til Lundegrend og tomta på Lynghaugane. Tomta ligg flott til på Lynghaugane, i eit etablert bustadområde. Tomta har gode solforhald og det er ei stor tomt. Tomta ligg i eit område som er avsett til spreidd bustadbebyggelse. Her kan ein verkeleg skape draumebustaden sin! Verdt å merke seg - Råtomt - Avsett til spreidd bustadbebyggelse - Stor tomt på 1 503 m² - Gode solforhald
 • Tomt
  1503m²

  Beskrivelse av tomt
  Det er ei råtomt. Kommunen opplyser at arealet er beregnet.

  Beliggenhet
  Eigedomen ligg flott til i naturskjønne omgivnadar. Området byr på nærhet til sjøliv og fiske, samstundes som det er flotte turmoglegheiter i skogs-og fjellterreng i umiddelbar nærhet. Bl.a. er det kort veg til turløype opp til Tysnessåta. Det er kun ca. 2-3 minutters kjøring til Lundegrend. Her finner ein stor barnehage og dagligvarebutikk. Det er skule i Våge og Uggdal. Det tar ca. 15 minutter å kjøra til tettstaden Våge, kvar ein har dei fleste servicetilbod. Her er det bl.a. fergeforbindelse til Halhjem i Os. Dersom ein vil køyre fergefritt til Bergen, så kan ein køyra om Tysse/Samnanger på ca. 1 time og 50 minutter. Ved Hodnanes er det fergeforbindelse til Stord. Det går snøggbåt frå Malkenes kai, Hardangerfjordekspressen. Hurtigbåten har to avganger om dagen til Flesland, Bergen og Rosendal. Det er internett ombord. Meir informasjon kan lesast på: https://rodne.no/hardangerfjordekspressen/

  Bebyggelse
  Spredt boligbebyggelse

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   25 792,- (Omkostninger totalt)   375 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Det er ingen kommunale avgifter for tomten

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomskatt på ubebygde tomter.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4616/117/36: 30.08.2000 - Dokumentnr: 7045 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:1 30.08.2000 - Dokumentnr: 7045 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 30.08.2000 - Dokumentnr: 7045 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:1 Forkjøpsrett ved salg av ubebygd tomt 06.09.2019 - Dokumentnr: 1044145 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:39 Gjelder denne registerenheten med flere ---- Grunndata-------- 30.08.2000 - Dokumentnr: 7044 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 712832 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1223 Gnr:117 Bnr:36 Eiendommens rettigheter: 30.08.2000 - Dokumentnr: 7045 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4616 Gnr:116 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:39 Bestemmelse om kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.2000 - Dokumentnr: 7045 - Bestemmelse om vannledn. Rettighet hefter i: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:4616 Gnr:117 Bnr:39 Elektriske kraftlinjer Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett. Lunde vasslag er vannleverandøren i området. Eiendommen har ikke avløp. Eiendommen har ikke opparbeidet vei. Det er tinlgyst veirett til eiendommen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som ikke er regulert. Arealformål iht. kommuneplan er LNF-spreidd Bustad.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   25 792,- (Omkostninger totalt)   375 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  25792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris på kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.990,- oppgjørshonorar kr  7.500,- og visninger inkludert. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  6.400,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev