aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Drageidklubben tomt 2, 3 og 10 (Rød strek er ikkje nøyaktig, men ca. grense mellom tomt 2 og 3) - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Fitjar Drageidklubben tomt 2, 3 og 10

KRÅKO SJØHYTTEORMÅDE: 3 tomter uten byggeklausul i naturskjønne og sjønære omgjevnader på Drageidklubben |

 • 800 000
 • PRISANTYDNING800 000
 • OMKOSTNINGER33 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER833 142
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT678 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  17 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  33 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  833 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Drageidklubben tomt 2, 3 og 10, Vestland

 • Velkomen til Kråko Sjøhytteområde, mellom fjord og fjell i Fitjar kommune, på øya Stord. Kort reiseveg frå Stord (30 minuttar), Haugesund (1,5 time), Bergen (2 timar) og Stavanger (3 timar) gjer Kråko sjøhytteområde til eit attraktivt val for familiar som ønskjer ein fritidsbustad som er rask å reise til og lett å koma fram til. Med køyreveg heilt fram til hytta og høve for båtplass rett i nærleiken.

  Drøymer du om det fine hyttelivet? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? I Kråko Sjøhytteområde finn du alt dette.

  Velkomen til Kråko Sjøhytteområde!

  Tomt i Kråko
  Drøymer du om å byggje draumehytta? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld?

  Drageidklubben er eit område som ligg i starten av Kråko. Området er vestvendt, og det er både flott utsikt, kort veg til sjø og veldig solrikt!
  Her kan ein verkeleg nyte sola heile dagen!

  Det er kort veg ned til båthamna i Grønavikjo, kor det et mogleg å leige eller kjøpe båtplass.

  Drageidklubben, tomt 2
  Gnr. 61, bnr. 592
  Tomtestørrelse 773m²
  Pris kr 990.000,- + omk
  Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa

  Drageidklubben, tomt 3
  Gnr. 61, bnr. 593
  Tomtestørrelse 939m²
  Pris kr 1.050.000,- + omk
  Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa

  Drageidklubben, tomt 10
  Gnr. 61, bnr. 597
  Tomtestørrelse 678 m²
  Pris kr 800.000,- + omk
  Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa
 • Veletablert fritidsområde beståande av fritidseigedommar, rorbu og naust.
 • Tomtene er merka med skilt med tomtenummer, seljar og kontakinformasjon til meklar.

  Frå Fitjar sentrum:
  Ta FV75 vestover mot Vestbøstad , passerer Skålevik -Kalveid-Vestbøstad. Etter ein har passert Vestbøstadtjørna på høgre side skal ein køyre ned til høgre ca 3km fra Fitjar sentrum
  Etter ca. 100 m ned bakken tar ein til høgre, her starter Kråkevegen, rett foran Fitjar camping. Følg vegen og ta til venstre etter ca. 500 meter. Ta fyrste veg opp til høgre etter ca 25 meter.

  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Møtepunkt for fellesvisning er Port Steingard v/Bryggekaféen
 • Uplanert tomt med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa
 • Drageidklubben, tomt 2
  Gnr. 61, bnr. 592
  Tomtestørrelse 773 m²

  Drageidklubben, tomt 3
  Gnr. 61, bnr. 593
  Tomtestørrelse 939 m²

  Drageidklubben, tomt 10
  Gnr. 61, bnr. 597
  Tomtestørrelse 678 m²
 • Eigedomen er tilknytta privat veg, vatn og avlaup.
  Tilknyttingsavgift er inkludert i tomteprisen
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Veg, vatn og avlaup er privat, sjå "Faste løpande kostnader". Eigedomsskatt vil bli fakturert av Fitjar kommune etter at fritidseigedommen vert tatt i bruk.

  Eigedomskatten for Fitjar kommune er 2 promille av omsetnadverdien for bustader og fritidseigedommar i 2018. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Beregninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbolig.
 • Før tomta er bygd på er kostnad på veg kr. 1.057,- pr år.

  Ved bygging av hytte vil kostnadane sjå slik ut:
  Faste løpande kostnader er estimert til kr. 8.798,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik:
  Årsavgifta for veg, vatn, avlaup, drift og vedlikehald av fellesanlegget er kr. 7.410,- for 2021. Faktura vert sendt ut i april måned, og gjeld for heile året. Alle nye hytter har rett og plikt til å knyta seg til fellesanlegget.
  Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Fitjar er 1 388 kr (per år)

  Kråko Utvikling AS og utbyggjarane har bygd ut og eig felles infrastruktur (veg, vatn og avløp, inkludert renseanlegg) som gjeld heile området. Vederlag for tilknyting til dette er inkludert i tomteprisen.
  Drift og vedlikehald av infrastruktur vert utført av Kråko Utvikling AS. Dette inkluderer vegvedlikehald, snøbrøyting, drift av avløpspumper, og renseanlegg m.v.

  Hytterenovasjon: Det står fylgjande på sim.as sine nettsider: I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det tvungen kommunal renovasjonsordning. Det tyder at alle innbyggjarar i kommunen må vera med i ordninga. Hytteeigarar må vera med i hytterenovasjonsordninga. Renovasjonstilbodet til hyttefolk består i hyttekonteinarar, miljøsentralar og returpunkt for glas- og metallemballasje. Det er kun dei som betalar hytterenovasjonsabonnement som har lov til å bruka hyttekonteinarane.

  Det kan også bli ei årsavgift for lokalt anlegg som skal betalast til Grønavikjo Utvikling AS. Dette skal dekka drift og vedlikehald frå Kråko Utvikling sitt anlegg og fram til tomtane
 • Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette skal bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfriheit
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Utbyggjarane av Kråko, Kråko Utvikling AS seier: Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi nyttar i størst mogeleg grad lokale firma og leverandørar. Vi vil vera her i Kråko sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.

  Internett og tv:
  Det er lagt røryr til tomtegrensa med muligheit for tilkobling til fiber levert av Fitjar kraftlag. Fitjar kraftlag leverer ALTIBOX sine tenester for internett/TV. Eige abonnement for fritidsbustader. Sjå www.fitjar.kraftlag.no

  Straumtilkobling:
  Anleggsbidrag til FItjar kraftlag for straum og målar/målartilkobling utgjer ca. kr. 26.500. Dette betalest av kjøper til Fitjar Kraftlag ved tilkobling til straum.

  Reguleringsføresegnene er tilgjengeleg hos meklarforetaket, og er vedlagt i prospektet
 • Fylgjande er tinglyst på eigedommen:

  2005/8723-2/49 Rettighet
  20.09.2005
  Rettighetshaver:KRÅKO UTVIKLING AS
  Org.nr: 988174254
  LEIEAVTALE
  Overført fra: 4615-61/399
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Gjeld avtale om utbygging av fellesanlegget i Kråko.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 200304 "Kråko".

  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID Delplan Kråko, gnr. 61, bnr. 399.
  Heile reguleringsdokumentet kan lesast hos meklar.
 • Drageidklubben, tomt 2
  Gnr. 61, bnr. 592

  Drageidklubben, tomt 3
  Gnr. 61, bnr. 593


  Drageidklubben, tomt 10
  Gnr. 61, bnr. 597
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
  Moglegheit for snarleg overtakelse.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljar er ein profesjonell part, og kan difor ikkje teikne boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud/kjøpsbekreftelsar skal leverrest skriftlig til megler. Benytt Trygg Budgivning for å registrera ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse av tomta, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Frode Fitjar
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev