aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tiriltunga 13 og 15!

Aurdal Tiriltunga 13 og 15

Aurdalsåsen - To hyttetomter beliggende i fint turområde, ca. 940 moh! Strømtilkobling er betalt. Helårsvei.

 • 550 000
 • PRISANTYDNING550 000
 • OMKOSTNINGER29 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER579 892
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 777 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  29 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  579 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
De ligger i et område med gode solforhold, ca. 940 moh, og er et fint utgangspunkt for turer sommer som vinter.

Tiriltunga 13 og 15, Innlandet

 • Om du velger og realiserer hyttedrømmen din på Aurdalsåsen kan du se fram til gode dager i fin og variert natur. Aurdalsåsen er et populært hytteområde i stadig vekst! Her kommer en raskt og enkelt opp på 900 - 1.000 moh, og kjøreavstanden til Oslo og omegn er om lag 2,5 time.

  Hyttetomtene ligger inn forbi Damtjern og Aurdal Fjellkirke, i et område med spredt hyttebebyggelse. De ligger i et område med gode solforhold, ca. 940 moh, og er et fint utgangspunkt for turer sommer som vinter.

  På Aurdalsåsen er det flere fjellvann hvor en kan prøve fiskelykken, eller ta seg et bad på varme sommerdager. Over hele åsen finner en fine stier opp til fjelltopper hvor en har nydelig utsikt, gjerne til både Hallingdal og Jotunheimen. Det er milevis med stølsveier for opplevelsesrike sykkelturer, og det er mulig å kjøpe jaktkort i området.
  Om vinteren finner en oppkjørte skiløyper ca. 200 m fra tomtene. Disse er en del av et omfattende løypenett som strekker seg helt til Beitostølen. Mange velger også å ta seg en trugetur ut i hvit, uberørt natur, og hva er vel finere enn en klar fullmånenatt til fjells!
  Ønsker en å kjøre alpint, ligger et av Valdres største alpinsenter 5-10 minutters kjøring fra tomtene. Her er det bakker og utfordringer for hele familien! Aurdalsåsen kan også by på hyggelige serveringssteder som tradisjonsrike Danebu Kongsgård og Fjellparkstua.

  Besøk gjerne nettsiden:
  www.aurdal.no hvor du finner mer informasjon om Aurdalsåsen og bl.a. Valdres Alpinsenter, Aurdal og Kruk løypelag, Danebu Kongsgaard og Aurdal Fjellpark.

  Til Aurdal med søndagsåpen butikk og bensin, bakeriutsalg og serveringssteder er det ca. 6,5 km. Til kommunesenteret Fagernes med et rikt utvalg av butikker, serveringssteder, lokalmedisinsk senter m.m, er det ca. 18 km, til Leira ca. 15 km.
 • Ubebygde hyttetomter.
 • Fra Oslo kan du kjøre E18 til Sandvika, og deretter følge E16 til Aurdal.

  I Aurdal sentrum svinger du til høyre inn på Danebuvegen, og følger denne i cirka. 5 km opp til Damtjern (Bomveg). I krysset oppover mot Danebu fortsetter du rett fram på Fetjasetvegen. Følg denne ca. 1,3 km, ta av til venstre på Tiriltunga og kjør ca. 140 m fram til tomtene som er merket med Aktiv "til salgs"!

  God tur!
 • Eiet tomt.
 • Gnr. 91 bnr. 344: ca. 1.777 m².
  Gnr. 91 bnr. 345: ca. 1.798 m².

  Arealene er hentet fra kommunes matrikkelkart.

  Tomtene ligger i et område med spredt hyttebebyggelse.
 • Tomtene har tinglyst bruksrett i adkomstvei gnr. 91 bnr. 44. Helårsvei.

  Kjøper må selv opparbeide vei inn på tomtene.

  Se vedlagte dagbok nr. 828, tinglyst 22.02.2002 og dagbok nr.
  5591, tinglyst 11.12.2002

  Iht til reguleringsbestemmelser tillates det ikke innlegging av vann i hyttene. Kommunen opplyser ved forespørsel at det må foretas grunnundersøkelser og søkes før man kan svare, men at de antar at det vil være en viss mulighet for avløp.

  Dersom offentlig godkjente vann- og avløpsledninger senere blir ført fram til området kan hyttene pålegges å knytte seg til slikt anlegg. Tillatt bruksareal T-BRA økes da til 200 m² pr. tomt.
  Se kopi av regulerings-bestemmelser vedlagt i salgsoppgaven.

  Strøm
  Griug opplyser:

  "Her er det lagt kabel inn på tomta og alt er betalt for. Dersom kabel er for kort, skjøter vi denne kostnadsfritt.

  Godkjent med inntil 40A overbelastningsvern, 415v TNC-S anlegg. Uttak på inntil 27kW."

  Se kart og kopi av e-post vedlagt i salgsoppgaven for mer informasjon.

  Bebyggelse/utnyttelsesgrad
  Hyttetomtene ligger innunder Reguleringsbestemmelser for - Damtjernteigen hyttefelt - 91/44

  §1. De regulerte områdene er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:5000.

  §2. I byggeområdet kan oppføres fritidsbebyggelse. Hyttene kan ikke benyttes som helårsbolig.

  §3. Tillatt bruksareal T-BRA :
  125 m², på max. tomtestørrelse 2 daa. Bebyggelsen kan opp-
  føres i en etasje. Mønehøyden skal ikke overstige 5.5 m målt fra ferdig murkrone, eller 5.9 m fra giennomsnittlig terrengnivå.

  Det tillates bare oppført en hytteenhet pr. regulert tomt.
  Hytteenhet defineres som
  hovedhytte, anneks og uthus.
  Oppføres bebyggelsen som 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform.
  Situasjonsplan som viser aktuelle og framtidige byggetrinn skal følge søknaden.
  Bebyggelsen skal plasseres innenfor en sirkerl med radius 12.5 meter fra nedsatt
  terrengmerkepel.

  §4. Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel 22 - 30 grader. Som taktekking anbefales tre, torv
  eller skifer / bruddheller. Betongtakstein og plater er ikke tillatt. Alle bygninger skal ha mørke og matte farger.

  §5. Feltet er regulert som lavstandard hytteområde. Vann tillates ikke innlagt i hyttene, kfr.
  forurensningslovens bestemmelser. Vannkilder skal sikes mot forurensing med innhegning med utadslående grind.

  §6. Gjerde /stengsler tillates ikke oppført. Etter søknad kan det gis tillatelse til innhegning av inntil 0.5 daa. dersom fri ferdsel ikke blir hindret. Grind skal være utadslående.

  §7. Fra offentlig veg / bomveg skal opparbeides adkomstveg til den enkelte eiendom. Det skal avsettes min. 2 biloppstillingsplasser pr. hytte.

  §8. Omfattende terrenginngrep og fjerning av vegetasjon bør unngås.
  Området skal holdes ryddig, uvedkommende lagring og henstilling av campingvogner er ikke tillatt.

  §9. Lavspent el-fordelingsnett skal utføres som jordkabel. Eventuell trafo plasseres i samråd med energiverket.

  §10. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dersom det i forbindelse
  med tiltak i marka blir funnet slike kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det
  berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jfr. lov om kulturminner § 8.
  Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at
  vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

  Andre planpremisser
  Dersom offentlig godkjente vann- og avløpsledninger senere blir ført fram til området kan hyttene pålegges å knytte seg til slikt anlegg. Tillatt bruksareal T-BRA økes da til 200 m² pr. tomt.

  Kopi av plan med kart og reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kommunale kostnader vil tilkomme ved bygging:

  Pr. 2022:
  Renovasjon pr. år: kr. 1.475,--
  Feie- og tilsynsavgift: kr. 191,25.
  Eiendomsskatt vil bli beregnet.
 • Bomavgift.

  Brøyting, strøm og forsikring i forbindelse med bygging.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen gnr. 91 bnr. 344:
  - Dagbok nr. 828, tinglyst 22.02.2002 Bestemmelse om adkomstrett
  Følgende er tinglyst på eiendommen gnr. 91 bnr. 345:
  - Dagbok nr. 5591, tinglyst 11.12.2002 Bestemmelse om adkomstrett

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Tomtene ligger innunder reguleringsbestemmelser for Damtjernteigen hyttefelt - 91/44.

  Kopi av reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 91 Bnr. 344 og Gnr. 91 Bnr. 345 i Nord-Aurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 9.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 11.900,- samt provisjon kr. 35.900,-. Dette dekkes av selger.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Truls Larsen

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev