aktiv-eiendomsmegling
Flotte hyttetomter med panoramautsikt!
Flotte hyttetomter med panoramautsikt!

FISTER Lysåsen 3

Lysåsen - Attraktive hyttetomter med panoramautsikt i populært hytteområde. Mulighet for båtplass! 3 av 6 er solgt.

 • kr 1 390 000 - 1 750 000
 • Priser fra og tilkr 1 390 000 - 1 750 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 390 000 - 1 750 000
 • Omkostninger fra og tilkr 50 892 - 59 892
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 440 892 - 1 809 892
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt743 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 86 BNR. 107
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235007
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Eks tomt 2: P.t. er tomteverdien antatt å være ca. 1 390 000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 34.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Eks tomt 2: Totale omkostninger utgjør kr 35 920,- Total kjøpesum inkludert omkostninger av eksempelvis tomt nr 2: Kr.1.425 920,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Lysåsen - delfelt 3 - nå legges de 6 siste tomtene ut for salg!

Lysåsen 3, Rogaland

 • Priser fra og til
  kr 1390000 - 1750000

  Omkostninger fra og til
  kr 50892 - 59892

  Generell orientering
  Priser Tomt nr 1: 1 590 000,- + omk Tomt nr 2: SOLGT Tomt nr 3: SOLGT Tomt nr 4: 1 390 000,- + omk Tomt nr 5: SOLGT Tomt nr 6: 1 550 000,- + omk ( ferdig utsprengt og grovplanert) Båtplass koster kr 187.500,- (2,5meter bredde) Sjøbod i forskjellige størrelser og priser. Det kan oppføres hytter max BYA pr. tomt på 120 m2, inkludert bod/uthus. Arealet kan delest opp i mindre bygningskropper tilpasset terrenget. Terrasse over 0,5m høyde skal regnes med i BYA for tomten. Markgulv (terrasse under 0,5m høyde) er tillatt, og er ikke en del av BYA. Maks mønehøyde er 6,5m Her får man alle fasiliteter man ønsker seg med kjørevei frem til døren og innlagt vann og avløp. For mer informasjon se reguleringsføresegner vedlagt salgsoppgaven.

  Garasje/parkering
  Parkering på egen tomt, samt gjesteparkering på delfeltet, ref reguleringskart vedlagt salgsoppgaven.

  Tomteareal
  743m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Selveiertomter størrelser fra 675 m2 til 743m2 Tomt 1: Gnr 86 Bnr 107 - 747,3 m2 Tomt 2: Gnr 86 Bnr 108 - 688,8 m2 Tomt 3: Gnr 86 Bnr 109 - 686,8 m2 Tomt 4: Gnr 86 Bnr 110 - 722,7 m2 Tomt 5: Gnr 86 Bnr 111 - 731,5 m2 Tomt 6: Gnr 86 Bnr 112 - 675,3 m2 Det kan bli noen mindre endringer på tomtearealet, da det pågår oppmåling av vei hvor det kan bli hensiktsmessig med en liten grensejustering. Konferer megler for mer informasjon.

 • Velforening
  Pliktig medlemskap i velforening. Se avtale om grunnbyrder vedlagt salgsoppgaven. Ved kjøp av båtplass er det pliktig medlemskap i båtforening. Se avtale om båtplass vedlagt salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst diverse servitutter som har fulgt med over fra hovedbruket ved fradeling men som ikke har noen praktisk betydning for eiendommen. Servituttene følger eiendommen. Avtale om grunnbyrder vil bli tinglyst på hver tomt. Ved kjøp av båtplass vil det også bli tinglyst avtale om båtplass.

  Vann, vei og avløp
  Det blir lagt vei, vann og avløp inn til hver tomt. Veien er felles privat. Vannet er offentlig via privat anlegg. Avløp er felles privat anlegg. Ved bygging av hytte vil det tilkomme tilknytningsavgift til Hjelmeland kommune for vann.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Hyttefeltet Lysåsen 3 er regulert til 6 frittliggende hytter. Reguleringsplan R163 er gjeldene og dette delfeltet heter BFF20. Vedtatt av Hjelmeland kommunestyre 03.05.2017, sak 23/17. Kart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev