aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til vakre Frilsjøen
Velkommen til vakre Frilsjøen

LØKKEN VERK Hyttetomter Stolsmoen (Frilsjøen)

Fin mulighet til å skaffe seg hyttetomt ved Frilsjøen!

 • kr 340 000
 • Prisantydningkr 340 000
 • Omkostningerkr 27 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 367 640
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 340 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 340 000,00))   27 640,- (Omkostninger totalt)   367 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Oversikt over hyttetomter
Flotte naturområder både sommer og vinter.
Utsikt mot nordvest og Frilsjøen

Hyttetomter Stolsmoen (Frilsjøen), Trøndelag

 • Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Fritidstomter. Grunneier, Erik Kalstad, selger totalt 15 tomter. Tomtene ligger under parsellene gnr 58 bnr 1, 2 og 3. Tomtene vil bli fradelt etter salg. Fradeling betales av kjøper. Tomtene er ikke fradelt. Grunneier/selger opplyser at tomtene blir ca. 1000 kvm. Følgende gebyr er opplyst av kommunen: Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven gjeldende fra 01.01.2016 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15 2016 1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn hvor grensepunkt ikke er fastlagt i reg.plan Areal fra 0 - 1500 m2 : 17 986 Areal fra 1501 - 5000 m2: 12 736 + 3,50*X m2 Areal fra 5001 m2 - økning pr. påbegynt daa : 1 607 Tilleggsareal: 5 289 + 10,58 * X m2 For tilleggsareal over 1500m2 regnes gebyr etter alternativ linje 2 evt. linje 3. For punktfeste regnes ½ gebyr etter alternativ linje 1. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn hvor grensepunkt er fastlagt i reg.plan Areal fra 0 - 1500 m2: 16 000 Areal fra 1501 - 5000 m2: 10 750 + 3,50*X m2 Areal fra 5001 m2 - økning pr. påbegynt daa: 1 607

  Beliggenhet
  Flott fritidsområde ved Frilsjøen i tidligere Meldal kommune (Orkland kommune fra 01.01.20). Området er mye benyttet for friluftsliv og det er mange eksisterende hytter her. Kombinasjon av Frilsjøen, skog, turmuligheter og kort avstand til Løkken og Meldal sentrum, oppleves av mange som ideelt. Det er tomter i tre hyttefelt. Feltene har ulike egenskaper, så her kan man finne noe for hver smak. Hyttefelt Stolsmogrenda byr på flott utsikt fra luftige tomter med gode solforhold. Stolsmoen har lett adkomst med skiløypa tilgjengelig. Her er det noe flatere og ligger lavere i terrenget. Felt Vollabekken er det nyeste feltet. Dette ligger nærmest Frilsjøen. Hyttetomtene ligger i et kupert terreng slik at hyttene vil ligge godt skjermet for hverandre. Det er vei til eiendommen og innlagt strøm. Det er lagt til rette fra grunneier med drikkevann fra boret grunnvannskilde. Alle tomter skal ha gråvannsavløp til innfiltrasjonsanlegg. Orkland kommune er en attraktiv fritidskommune. Lett tilgjengelig med ca. 40 min kjøring fra Orkanger og i overkant av 1 time fra Trondheim kommune. Ved Frilsjøen har man campingplass. Flott badestrand like ved campingen, her møtes både lokale og fritidsfolk for å nyte en forfriskende dukkert. På campingen selges det fiskekort. Grunneier disponerer også laksevald i Orkla. Tomter har prisantydning fra kr. 340 000 - 440 000,- Eier stiller på visning og gir da nærmere beskrivelse av de ulike områdene og kvalitetene. Ta kontakt for avtale om besiktigelse av tomtene!

  Adkomst
  Fra Trondheim kjører du E39 til Orkanger, fortsetter til Fannrem og følger Rv 65 mot Svorkmo. Ved Svorkmo følger du skilting til Løkken verk. Sving til venstre mot Frilsjøen/Hovin. Det er skiltet til Stolsmogrenda ved enden av Frilsjøen.

  Diverse
  Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader ifbm. byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøper.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  340 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 340 000,00))   27 640,- (Omkostninger totalt)   367 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Privat vei. Grunneier/selger opplyser at han står for brøyting. Her må det betales årsavgift. Vann og avløp Det er lagt til rette fra grunneier med drikkevann fra boret grunnvannskilde. Alle tomter skal ha gråvannsavløp til innfiltrasjonsanlegg. Eier opplyser: Det er gråvannsavløp på Stolsmogrenda og Stolsmoen, men er og sortvann på det nye feltet Vollabekken. Påkobling vann og avløp er inkl i pris. Ved besiktigelse av feltet vil eier opplyse nærmere om vei, vann og avløp for den aktuelle hyttetomta.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan for Vollabekken Hyttefelt og Reguleringsplan for Stolsmoen og Stolsmogrenda Frilsjøen hyttefelt følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet: - tomten må bebygges innen 5 år - tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  340 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 340 000,00))   27 640,- (Omkostninger totalt)   367 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  27640

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring ved tomtesalget.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 20 000,-pr. tomt. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke kr 11 900,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev