aktiv-eiendomsmegling

#HERNES: Nytt tomteområde med barnevennlig beliggenhet. 10 flott tomter i nærhet til natur og turmuligheter. 5 solgt!

 • 510 000
 • PRISANTYDNING510 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER510 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 510 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  510 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nistilmarka 2, Innlandet

 • Her har vi gleden av å presentere et nytt tomteområde sentralt i Hernes, kun 5,5 km fra sentrum av Elverum. Feltet består av drøyt 20 tomter totalt, og hvor det er lagt opp til en miks av eneboliger og 2-mannsboliger. Her kan "selvbyggeren" bygge egen bolig og/eller velge husleverandør selv, mens utbyggeren kan kjøpe tomt for utvikling og salg av enten enebolig eller 2-mannsbolig.

  Første delfelt for salg består av 10 selveiertomter med en utnyttelsesgrad på 30% BYA.

  Det vil også bli opparbeidet lekeareal samt en balløkke på felles grøntområde. Dette sammen med fine turmuligheter gir et godt utgangspunkt for den aktive familien. Barneskole og barnehage er kun ca. 1,5 km unna feltet og gjør at du kan bo i gangavstand til det meste du trenger i hverdagen.
 • Hernes er et område som ligger kun en kort kjøretur fra Elverum sentrum. Her finnes veletablerte og familievennlige områder i gangavstand til det meste du trenger i hverdagen. Her kan du bo med skog i nær tilknytning til hjemmet og mangfoldig friluftsliv gjennom hele året. Fra feltet vil det være ca. 1,5 km til barneskolen og barnehage, samt Herneshallen som byr på mange aktivitetstilbud. Her er det et godt idrettsmiljø for barn og ungdom i alle aldre. I Hernes finner man også en flott skistadion på Varden med godt løypenett på vinterstid. Her er det lysløype og fine traseer som passer for både tur og trening. På sommeren byr området på fine gang- og sykkelstier. Bergesjøen ligger i kort avstand fra eiendommen og har badestrand og gode forhold for de fiskeinteresserte.

  Elverum ligger ca. 5 km fra området. Byen ligger i Hedmark og kommunen har til sammen ca. 21.000 innbyggere. I Elverum finner du det du trenger av ulike servicefasiliteter med blant annet et bredt utvalg av butikker, caféer, restauranter, bibliotek, bowlinghall, apotek, parker, lekeplasser m.m. Det er etablert gang- og sykkelsti til Elverum sentrum fra barneskolen. Fra Elverum er det korte reisetider til Hamar, Gardermoen og Oslo. Det er også gode kommunikasjonsmuligheter med både tog og buss, nordover og sørover.

  Her vil du med andre ord ha mulighet til å bo midt i et mekka av turmuligheter, samtidig som det er kort avstand til skole, butikk og andre servicetilbud. Feltet vil bli godt tilrettelagt for nyetablerte, barnefamilier og voksne.
 • Nistilmarka 2 er et område i Hernes og hvor Elverum kommune har vedtatt detaljregulering med planid. 2016006-02. Området er regulert til tomteområde for boligbebyggelse. Planområdet har et totalareal på ca. 41 daa. Tanken bak området er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse, lekeområder og grønnstruktur.

  Tomtene har ikke byggeklausul. Det vil si at du som tomtekjøper står fritt til å velge leverandør av din boligdrøm!

  Innenfor områdene BFS1, BFS5 og BFS6 (totalt 8 tomter), tillates kun eneboliger. Innenfor området BFS7 (totalt 2 tomter) skal bebyggelsen være enebolig eller 2-mannsbolig. Det vil tillates kun 1 sekundærleilighet per enebolig. Sekundærleiliget i 2-mannsbolig tillates ikke. Utnyttelsesgraden på samtlige tomter er 30% BYA. Maks mønehøyde for bolig på den enkelte tomt er 9 meter og gesimshøyde 6 meter. Ved bygging med pulttak kan gesimshøyde være 7,5 meter. For annen bebyggelse er maksimal mønehøyde 5,5 meter. Tilsvarende for bygninger med pulttak skal maks. gesimshøyde være 4,5 meter.

  Tomtene på feltet skal tilknyttes offentlig vann og avløpsnett. Stikkledninger for vann og avløp skal føres inn mot tomtegrense. Tomtekjøperne må selv besørge og bekoste graving fra egne bygg og inn mot tilkoblingspunkt. I tillegg kommer tilknytningsavgift til Elverum kommune, se punktet "Offentlige/
  kommunale avgifter".

  Adkomst inn mot delfeltet (går over gnr. 111, bnr. 105). Selger opplyser at det er gjort avtale med eier av vegarealet og at denne etter hvert skal bli offentlig. Internvei inne på selve delfeltet vil eies og driftes av tomteeierne i fellesskap. Veiene leveres asfaltert og med gatelys. Disse arbeidene vil bli utført i tidsrommet 2020-2021.

  Parkering innenfor delfeltet skjer på egen tomt og med mulighet for oppføring av garasje på egen tomt. Se reguleringsbestemmelser for krav
  knyttet til antall parkerings-/biloppstillingsplasser.

  Det er etablert eget område for lekeplass på delfeltets fellesområde. Her er det foreløpig plassert ut sittegruppe. Sandkasse kommer våren 2022. Når det gjelder lekeapparat og eventuelle videre opparbeidelse av dette området, ser selger for seg en løsning hvor det settes inn et beløp på kr. 10.000-15.000,- på konto tilhørende den fremtidige huseierforeningen som skal stiftes. På den måten kan huseierforeningen (beboerne) selv få bestemme hva som skal kjøpes inn av lekeapparat og eventuelt annet. I henhold til reguleringsbestemmelsene, skal området inneholde minimum to lekeapparater. Sandkassen som selger besørger utgjør den ene av de to.

  På fellesområdet som skal tjene hele Nistilmarka 2, er det etablert enkel balløkke og plassert ut sittegruppe.

  Fellesområder innenfor hvert enkelt delfelt kan bli etablert som realsameier og hvor hver enkelt tomt vil eie en andel i disse. For de områder som blir
  felles for alle delfelt innenfor hele planområdet, kan det bli aktuelt å stifte et Vel for å eie og ta seg av drift og vedlikehold av disse områdene. Nærmere skissering av oppdeling av områdene fremgår av vedlagte reguleringskart. Selger forbeholder seg retten til å dele opp og organisere
  fellesområdene.

  Det skal innhentes tilbud på signalleveranse av fiber fra Eidsiva eller tilsvarende leverandør. Det gjøres oppmerksom på at tilkoblingsavgift og abonnement ikke er inkludert i tomteprisene (må dekkes av kjøper). Selger tar forbehold om hvilke muligheter/leverandører som er tilgjengelige.

  Strømkabel føres inn mot tomtegrense. Kjøper må selv besørge graving og tilkobling mot nærmeste tilkoblingspunkt.
 • Prisene på tomtene er fastsatt og fremgår av vedlagte prisliste. Priser fra kr 510.000,- til kr 650.000,- pluss omkostninger.

  Tomtene selges etter prinsippet "førstemann til mølla" og til den pris som er fastsatt. De som ønsker å kjøpe tomt i dette prosjektet, fyller ut og leverer vedlagt tegningsskjema/kjøpebekreftelse til meglerforetaket.

  Overnevnte betyr at det ikke benyttes "budrunde" og frister ved kjøp av tomt i dette prosjektet. Kjøper vil få utlevert budjournal, men det gjøres oppmerksom på at registrering av budfrist vil måtte gjøres som formalia. De som ønsker å kjøpe tomt i dette prosjektet må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

  Bindende avtale om kjøp anses som inngått i det tegningsskjema/kjøpsbekreftelse er innlevert til meglerforetaket. Selger forbeholder seg retten til å godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper flere tomter i prosjektet og til personer hvor finansiering ikke kan bekreftes på innleveringstidspunktet. Selger forbeholder seg også retten til å endre priser på usolgte tomter.
 • Ved kjøp av fast eiendom, betales følgende omkostninger, i tillegg til kjøpesummen:
  Dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen (prisen).
  Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-.
  Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- pr. dokument.
  Panteattest kr 172,-.
  Totale omkostninger og totalpris fremgår av vedlagte prisliste. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
 • Per 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger:
  Vann etter målt forbruk med kr 16,- per kubikk.
  Kloakk etter målt forbruk med kr 23,- per kubikk.
  Renovasjon grunngebyr kr 1.340,- per husstad per år. I tillegg kommer kostnader til leie av søppeldunker, og forbruk.
  Årlig feie- og tilsynsgebyr kr 650,- pr år.

  I tillegg må kjøper betale avgift til Elverum kommune ved tilknytning mot offentlig vann- og avløpsnett. Per 2022 utgjør tilknytningsgebyr for vann kr 44,- per m2 og for avløp kr 77,50,- per m2. I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak.
 • Eiendomsskatten vil utgjøre 3,88 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller
  sekundærbolig.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets innen overtakelse.
 • Tomtene på feltet er fradelt gnr. 111, bnr. 1 i Elverum kommune (også kalt hovedbølet). Tomtene selges og utvikles gjennom Nilstilmarka 2 AS.
  Nistilmarka 2 AS utvikler og selger tomtene på generalfullmakt fra grunneier Per Rogstad Aarstad.

  De forskjellige tomtene er inntegnet og nummeret i vedlagte oversiktskart og prisliste. Det gjøres oppmerksom på at inntegningene kun er en omtrentlig illustrasjon. Situasjons-/ reguleringskart har dannet utgangspunkt for oppmåling av tomtene og oppgitt areal i prisliste er i henhold til det som faktisk er oppmålt.
 • Kommunen har legalpant i fast eiendom for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Fra hovedbølet har det fulgt med en rekke tinglyste heftelser (dokumenter) ved fradeling. Det skal gjennomføres en opprydding i tinglyste heftelser, slik at man, så langt det praktisk lar seg gjøre, får slettet de heftelser som ikke har noen relevans for tomtene under delfeltet. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning for eventuelle gjenværende heftelser eller den tiden oppryddingen tar. Gjenværende tinglyste heftelser på tomtene vil følge med.

  Kjøper aksepterer at det på delfeltene (herunder tomtene) kan påheftes dokumenter/heftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, omkringliggende eiendommer eller nødvendig for å sikre rettigheter knyttet til reguleringsområdets enheter, herunder erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, nærområder, veiretter og/eller drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning for slike tinglysinger.
 • Prosjekttomten ligger i et område under reguleringsplan for Nistilmarka2, planid. 2016006 vedtatt i 2018 og senere revidert. Området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende friområder. Deler av området ligger også under hensynssoner for flomfare og høyspenningsanlegg. Det er avsatt friområder og lekeplass.

  Det gjøres oppmerksom på at det ligger en skytebane sør for planområdet. Det er ikke utført støyberegninger for den aktuelle skytebanen.

  For øvrige opplysninger om regulering, se vedlagte reguleringskart med tilhørende bestemmelser.
 • Erverv av tomtene er konsesjonsfritt, men i og med at objektet for erverv er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Odel er ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Tomten skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

  Alle interessenter oppfordres til å undersøke tomten og området nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av tomten og området, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

  Dersom noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med meglerforetaket eller en fagkyndig før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis.

  Kjøper har krav på at tomten er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan tomten ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved tomten.

  Dersom kjøper ikke er forbruker, selges tomten "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke tomten og området, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Selgers forbehold
  Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer ved opparbeidelse og plassering av infrastruktur. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at selger har rett til å foreta slike endringer. Det tas videre forbehold om behov for masseutskiftninger samt uforutsette pålegg fra myndighetene.

  Eierskifteforsikring/Boligkjøperforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne eierskifteforsikring da selger er et selskap. Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller
  mangler ved tomten de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Det er avtalt et fast vederlag på kr 53.625,- per solgte tomt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Nistilmarka 2 AS Aarstad
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev