aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til hytteområdet ved Flatlandstjern!

Idyllisk beliggende hyttetomter med flott utsikt over Flatlandstjern!

 • 200 000
 • PRISANTYDNING200 000
 • OMKOSTNINGER6 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER206 342
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT40 528 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum 200 000,-))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172,- (Panteattest kjøper)
  --------------------------------------------------------
  6 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  206 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Et flott sted å lade batteriene etter en lang arbeidsuke.

Flatlandstjern, Innlandet

 • Flatlandstjern er et utbyggingsområde med fritidstomter.
 • Råtomter/ naturtomter/ selveiertomter.
 • Flatlandstjern hyttefelt ligger på oversiden av Flatlandstjern i Etnedal Kommune. Fra Dokka følger du skilting mot Fagernes og følger Nordsinnivegen ca. 10 km til du ser skilt mot Leppsjøen/Thomlebygda mot høyre. Følg Nordgarslinna til du får Leppdalsvegen på høyre hånd og følg denne i ca. 13 km. Da får du Flatlandstjernet på venstre side og tomtefeltet på høyresiden av tjernet. Tomtene er merket og det er tomtekart på feltet. Ca. 35 minutter fra Dokka, ca. 1 time og 10 minutter fra Gjøvik og ca. 2,5 time fra Oslo.
 • Se kart. Tomteområdet vil bli merket med Aktiv til salgs skilt.
 • Etter eget ønske, men vilkår i reguleringsplan for området må følges.
 • Selveiertomter med et areal på ca 845 m2 - ca 1924 m2. De nye tomtene ved Flatlandstjern er ikke fradelt og oppmålt pr. d.d. De finnes bare som godkjente tomter i reguleringsplanen, og må søkes fradelt. Selger vil sørge for delingssøknad opp mot kommunen. Deretter foretas oppmålingsforretning for hver av tomtene, og så kan de matrikkelføres og tildeles egne gnr/bnr. Selger bærer kostnaden rundt fradeling og oppmåling. Tomtearealene i arealplanen må betegnes som ca., da endelig oppmåling kan avvike noe. For informajon rundt den enkelte tomt bes interessentene om å ta kontakt med megler.
 • Tomtene fremstår som naturtomt med vegetasjon og trær. Opparbeidet veg er ført frem til området.
 • Det parkeres på egen tomt.
 • Området består av friridsboliger, og har meget landlig og rolig beliggenhet. Umiddelbar nærhet til store markaområder. Flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i området. Gode jakt- og fiskemuligheter. Felles brygge og grillplass ved Flatlandstjernet for den som ønsker å nyte idyllen ved vannet.
 • Pris per tomt varierer fra kr. 200.000,- til kr. 300.000,-. Interessenter oppfordrres til å kontakte megler ved spørsmål. Tomt T14 og T22: 200 000,- + omk. T1-T13 + T15-T16 +T18-T21 + T23-T29 +T34: 270 000,- + omk. T17 + T30-T33: 300 000,- + omk.
 • 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum 200 000,-))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172,- (Panteattest kjøper)

  6 342,- (Omkostninger totalt)

  206 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. 270 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 750,- (Dokumentavgift 2.5% av salgssum) -------------------------------------------------------- 8 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 278 092 ,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500,- (Dokumentavgift 2.5% av salgssum) -------------------------------------------------------- 8 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 308 842 ,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Det må beregnes kostnader til kommunale avgifter - eiendomsskatt, renovasjon, feiing/ tilsyn, etc ved oppført fritidsbolig. De kommunale avgiftene faktureres direkte fra kommunen. Området har ikke kommunalt vann- og avløpenett, og derfor heller ingen gebyrer for dette pr. d.d. Ved ønske om innleggelse av privat vann og avløp må søknader for dette sendes kommunen. Kostnader rundt dette må evt. påregnes, herunder også drift og vedlikehold av private anlegg, dersom godkjennelse blir gitt av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift. I tillegg til de kommunale avgiftene må kjøper beregne kostander til: - oppvarming av fritidsbolig - evt. tv/ internett - forsikring av bygninger, samt innbo - generelle vedlikeholdskostnader Dersom det er ønskelig med innleggelse av strøm til fritidsboligen må det beregnes betydelige kostnader, da det ikke ligger strøm akkurat i dette området i dag.
 • Det er eiendomsskatt i Etnedal kommune. Kostnader rundt dette må påregnes.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Kjøpere plikter å kjøpe årskort på ca. kr. 1100,- i vegavgift. Det er velforening i hytteområdet. Det må beregnes kostnader til kontingent for medlemsskap og drift av velforeningen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut etter at fritidsboligen er oppført.
 • Kjøper må beregne kostnader til forsikring av fritidsbygg.
 • Fritid selveiertomt ved Flatlandstjern 2890 Etnedal Hovedeiendommen har Gnr. 126 Bnr. 12 i Etnedal kommune Tomtene vil få tildelt egen matrikkel etter kjøp.
 • Tomtene er tilknyttet privat vei, og kjøper må derfor beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av vei. Kostnader til opparbeidelse av stikkveg inn til egen tomt på påregnes. Det er ikke offentlig vann og avløpsnett i området pr d.d. Vannposter på området. Enkel VA-plan for området under utarbeidelse. For status i VA-planen bes interessenter om å kontakte megler. Pliktig tilknytning kan påkomme, herunder også tilknytningsgsavgifter. Kjøper må også evt beregne kostnader til graving og legging av eget ledningsnett.
 • Tomtene vil få tildelt eget matrikkelnummer etter kjøp. Kjøper aksepter at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Grunnbok på gnr. 126, bnr. 12 med tilliggende servitutter/ rettigheter/ heftelser kan sees hos megler.
 • Eiendommen ligger i område som i Kommuneplanen (12.9.2019) er avsatt til: Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - Nåværende Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - Nåværende Reguleringsplan skal fortsatt gjelde Samlevei - Nåværende Gjeldende regulering: Reguleringsplan for Flatland med vedtaksdato 25.01.2018. Formål: Ras- og skredfare, Friluftsformål, Renovasjonsanlegg, Parkering, Fritidsbebyggelse, Annen veggrunn - grøntareal, LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Naturformål av LNFR, Skiløypetrasé, Vannforsyningsanlegg, Kjøreveg, Uteoppholdsareal, Uthus/naust/badehus Fritidsboligene må oppføres i henhold til bestemmelser i reguleringsplanen for området. Disse bestemmelsene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Følgende bestemmelser gjelder for området i henhold til reguleringsplan F5 for Flatland: - Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500. Det skal også legges ved terrengprofiler som viser eksisterende og nytt terreng. Ved høydesetting av nytt terreng skal naturlig vegetasjon og topografi bevares på best mulig måte. - Byggegrenser er vist på plankartet. - Hovedmøneretning eller lengderetning på hytta skal følge kortene i terrenget. - Byggene skal ha utforming, materialbruk, dimensjoner og fargebruk som passer inn i det lokale bygningsmiljøet. Fargene skal være mørke og matte naturfarger. Det skal tas hensyn til landskapsvirkning ved plassering av bygninger. På tomter som er brattere enn 1:6, må det legges stor vekt på hytter som er tilpasset terrenget. - Total bebyggelse på hver tomt skal ikke overskride 236 m2 BYA, hvorav 36 m2 BYA skal brukes til biloppstillingsplass. Mønehøyden skal ikke være over 6,2 m målt fra topp grunnmur. - Det kan føres opp inntil 3 bygg på hver tomt. Hytte, anneks og uthus/garasje. - Anneks, uthus/garasje kan maksimalt være 60 m2 BYA hver. Hovedhytte kan maksimalt være 180 m2 BYA. For tomtene T14, T17, T30 og T33 settes maksimal hyttebredde til 7,0 meter, men bredden kan eventuelt økes ved å ha tilpassede høydesprang i byggingen. - Grunnmur over 0,5 meter skal forblendes med naturstein eller treverk. - Bygningene skal plasseres i tunform, og så nær hverandre at de senere ikke kan inngå i egne tomter som kan fradeles. - Byggene skal ha takvinkel mellom 22 og 36 grader. Tekkemateriale skal være skifer- stein/singel og/eller torv og/eller tre. - Det tillates inngjerdet inntil 600 m2 pr. tomt i tilknytning til bebyggelsen og biloppstillingsplass. Gjerdene skal utformes i tre, og grinder skal slå utover. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Gjerdehøyde maks 120 cm. Oppsetting av flaggstenger er ikke tiltatt. - Eventuelle parabolantenner og andre antenner skal plasseres på vegg, skal ha tilnærmet samme farge som vegg. - Solcellepanel tillates på vegg. - Den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning for kommunen skal nyttes.
 • Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • I tillegg til kjøpesum skal det innbetales et engangsbeløp på kr. 8000,- Dette er en sum som dekker adkomst for alle håndverkere etc. ved bygging i inntil to år etter skjøte er undertegnet.
 • Ingen spesielle forbehold.
 • Ved evt. ønske om jaktkort på småvilt kan dette kjøpes hos Kistefos v/ Johnny Schjørlien.
 • Ikke aktuelt da eiendommen ikke er bebygd.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag for gjennomføring av salgsoppdraget. Fast pris ved salg pr. tomt: 25 000,- inkl. mva. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 5.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr 55.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Erlend Bondø
Rolf A. Sandberg

Megler

Rolf A. Sandberg

47 85 54 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev