aktiv-eiendomsmegling

KONGSBERG Søndre Blefjell -Tovsrud hyttegrend

Fritidstomter på Søndre Blefjell - Tovsrud hyttegrend - 14 av 19 tomter solgt!

 • kr 850 000 - 1 300 000
 • Priser fra og tilkr 850 000 - 1 300 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 850 000 - 1 300 000
 • Omkostninger fra og tilkr 36 635 - 47 885
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 886 635 - 1 347 885
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 147 BNR. 7
 • Informasjon om meglerforetaketViken Eiendomsmegling AS avdeling Kongsberg Christian Augusts gate 4 3611 Kongsberg
 • OppdragsansvarligHarald Elveseter
 • Oppdragsnummer1305235003
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi. Eksempel kr 590 000,- utgjør kr 14 750,- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Gebyr for pantattest kr. 172,-

Meld deg på visning!

Påmelding

Søndre Blefjell -Tovsrud hyttegrend, Viken

 • Om prosjektet
  Tovsrud Hyttegrend ligger sør på Blefjell ca. 650 m.o.h. Byggeklare tomter uten byggeklausul leveres med strøm, vei, vann og avløp. Ingen byggeklausul. Utvikler/ grunneier: Bård Stordalen. Tomtene er ferdig fradelt. Avhengig av årstid kan tomten overleveres ca. 3 måneder etter avtale inngåelse inkludert vei, og ledninger frem til tomtegrense.

  Priser fra og til
  kr 850000 - 1300000

  Omkostninger fra og til
  kr 36635 - 47885

  Generell orientering
  PRISER: Fra kr. 590 000 til kr. 1 500 000,- Tomt - Kvm - Pris 1 - 900 kvm - SOLGT 2 - 1 055 kvm - SOLGT 3 - 1 289 kvm - 1 300 000,- 4 - 1 268 kvm - 1 300 000,- 5 - 1 515 kvm - SOLGT 6 - 1 119 kvm - SOLGT 7 - 816 kvm - SOLGT 8 - 518 kvm - SOLGT 9 - 955 kvm - SOLGT 10 - 887 kvm - SOLGT 11 - 900 kvm - SOLGT 12 - 1 169 kvm - SOLGT 13 - 856 kvm - SOLGT 14 - 1 038 kvm - SOLGT 15 - 979 kvm - 850 000,- 16 - 875 kvm - 890 000,- 17 - 1 190kvm - 890 000,- 18 - 955 kvm - SOLGT 19 - 1 220 - SOLGT Tomtene selges fortløpende til faste priser. Tomtene selges uten bygge klausul, dvs. at kjøper står fritt i valg av hytte leverandør.

  Garasje/parkering
  På egen grunn.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomter på ca.518 - 1 515 kvm. Selger besørger og koster oppmåling av tomtene. Tomtens størrelse er omtrentlig angitt, og kjøper/ selger må akseptere mindre avvik i tomtestørrelse etter endelig oppmåling. De oppgitte arealer er hentet fra Landskapsarkitekt. Alle tomtene er nå ferdig fradelt. Tomtenes beskaffenhet vil være tilsvarende slik de fremstår på salgstidspunktet med vei. Det vil bli etablert avstikk for vann og avløp i eiendomsgrensen.

 • Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Velforening er frivillig - utgjør kr 1 200,- i året

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Tomtene leveres fri for pengeheftelser. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse servitutter/erklæringer. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende vann/avløpsledninger, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Privat vei fra hovedvei. Utvikler skal opparbeide vei, strøm, vann og avløpsledninger inn til tomtegrensen. Avgift/ driftskost til felles vann- og avløpsanlegg; - Tilknyttningsavgift til Stordalen Vann og Avløp AS p.t kr 12500.- inkl mva. - Årlig vederlag for drift og vedlikehold for p.t kr 8125,- inkl mva - Etablering av pumpekum ca. kr. 75 000.- inkl mva Årskort storliveien er p.t kr 850 i året. Avtale om bruk av fellesvei signeres med Stordalen Prosjektutvikling AS. Privat stikvei bygges inn til tomtegrense og er inkludert. Videre Bygging av stikkvei inn på tomten bekostes av tomteeier. Yterligere kostnader som reguleres av kontrakten: Drift og vedlikehold av fellesvei samt privat stikkvei. Fremføring av vei, vann, avløp og strøm inne på tomten er kjøpers ansvar. Dette iflg. grunneier og hjemmelshaver Bård Stordalen tlf.: 902 76 000

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg. På den enkelte tomt tillates det oppført en enkelt hytte med tilhørende anneks og / eller uthus. Det tillates ikke oppført garasje. Grad av utnytting: Nye tomter samt eksisterende fritidsbebyggelse beliggende lavere enn linje markert på plankartet i kotehøyde 730 moh kan oppgraderes til inntil totalt T-BRA 150 m2 som sum av alle bygninger på tomta, hvorav uthus og / eller anneks er tillatt å oppføre som egen (egne) bygninger som ikke overstiger BRA = 20 kvm per bygning. I tillegg kommer nødvendig areal til overflateparkering innenfor tomta. Byggehøyder: Bebyggelsen kan ha gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 5,5 m., i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Plassering av bygg: Byggegrense er 12 m fra senterlinje privat veg. Byggegrense er 8 meter fra senterlinje felles adkomstveg. Hyttas plassering er vist med et koordinatfestet punkt. Hytta skal plasseres slik at punktet blir liggende innenfor hyttas yttervegger. Eventuelle uthus eller anneks skal oppføres maksimalt 6 m fra hytta. Utforming av bygninger og anlegg: Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Summen av største oppfylling og nedsenking av terreng skal ikke avvike mer enn til sammen 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Pilarer/grunnmur for bygninger eller terrasser skal i gjennomsnitt ikke være høyere enn 50 cm. Og ingen steder høyere enn 1,0 m. Hovedmøneretningen bør legges parallelt med høydekotene og hyttas lengderetning. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 35 grader. Taktekkingen skal utføres som torvtak eller tretak eller med andre materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Det tillates ikke bruk av blanke metallplater. Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med distriktets byggeskikk. Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og kontrastfarger godkjennes ikke. Bestemmelser for farger gjelder også for vinduer, vindskier, listverk, tak og grunnmur. Det skal opplyses om farge ved byggemelding. Uthuset må tilpasses hytta mht. materialvalg, form og farge. Eventuelt mellomrom mellom peler skal tettes til slik at beitedyr ikke kan sette seg fast og slik at mellomrommet får materialer og formspråk tilpasset bygningene. Gjerde, TV-antenner og flaggstang: Det er ikke tillatt å sette opp gjerde eller annen form for stengsel. Flaggstenger og dominerende TV-antenner tillates ikke. Vann: Det er tillatt å legge inn vann i hyttene under forutsetning av at tilkobling til godkjent avløpsanlegg er etablert. Innlagt vann er definert som vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). Der det i henhold til godkjent vann- og avløpsplan skal opparbeides fellesløsninger for vann, tillates ikke etablering av enkeltløsninger. Avløp: Alt avløpsvann (gråvann og svartvann) fra nye og eksisterende hytter skal føres til renseløsning godkjent av Kongsberg kommune. For alle hytter med innlagt vann kreves det utslippstillatelse. De som knytter seg til godkjent felles avløpsanlegg trenger dog ikke søke separat om utslippstillatelse. Avløpsanleggene innenfor planområdet skal drives som en felles enhet. Der det i henhold til godkjent vann- og avløpsplan skal opparbeides fellesløsninger for avløp, tillates ikke etablering av enkeltløsninger, jfr. avløpsplan. I hytter hvor det ikke installeres vannklosett skal det etter søknad installeres avløpsfritt biologisk toalett eller forbrenningstoalett. Gråvannsutslipp (avløp utenom toalettavløp) fra hytter uten innlagt vann, og som ikke går til felles avløpsanlegg, skal ikke medføre helsefare eller ulovlig forurensning. Før etablering skal renseløsning godkjennes. Dette iflg reguleringsbestemmelser for Tovsrud - følger vedlagt i prospekt.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Viktig informasjon
  Konsesjon: Det er krav til egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverving av tomter. Tomtene utskilles fra gnr 147 bnr 7 i Kongsberg kommune og endelig registerbetegnelsen (Gnr. / Bnr.) vil først foreligge når delingsforretning er gjennomført. Tomtene overdras kjøper slik de nå fremstår uten videre rydding av skog, fjell/knauser eller annet. Kjøper er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsavgifter, ev grunn undersøkelser/geotekniske undersøkelser m.m. påhviler kjøper. Selger forbeholder seg retten til å gjøre prisendringer på usolgte tomter uten forutgående varsel

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag på kr. 50 000,- pr. salg for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev