aktiv-eiendomsmegling
Romslig råtomt på litt over 2,2 mål i Kongsvinger sentrum.
Romslig råtomt på litt over 2,2 mål i Kongsvinger sentrum.

KONGSVINGER Jernbanegata

Tomt med sentrumsnær beliggenhet! *Fantastisk utsikt mot Kongsvinger festning!

 • kr 2 700 000
 • Prisantydningkr 2 700 000
 • Omkostningerkr 84 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 784 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 216 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   84 542,- (Omkostninger totalt)   2 784 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
På utkikk etter tomt i Kongsvinger sentrum? Dette er en romslig råtomt på litt over 2,2 mål i skrånende terreng med meget sentrumsnær beliggenhet mellom Glommengata og Jernbanegata på Svenskehaugen. Eiendommen ligger i et eldre boligstrøk med hovedsakelig eneboliger. Det er fantastisk utsikt til festningen og sentrum nord! Her kan man bygge drømmehuset og bo med gangavstand til det meste Kongsvinger har å by på. Det er kun 5 minutters gange til togstasjonen, hvor det går jevnlige avganger mot Oslo og Asker. Det er viktig å merke seg at nye eiere må søke kommunen om tillatelse for oppføring av bolig. Vi oppfordrer interessenter til å grundig sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning.
Det er kun 5 minutters gange til togstasjonen, hvor det går jevnlige avganger mot Oslo og Asker.

Jernbanegata, Innlandet

 • Tomt
  2216m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen selges som råtomt. Tomten er avskoget og grunnen er til stor del gressbevokst. Tomten ligger i skrånende/hellende terreng mot nord på Svenskehaugen, med flott utsikt mot festningen og sentrum nord.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en meget sentrumsnær beliggenhet mellom Glommengata og Jernbanegata på Svenskehaugen. Gangavstand til de aller fleste fasiliteter, og kort avstand til togstasjon. Eiendommen har flott utsyn mot Kongsvinger festning og Glomma. Noe støy fra veg og jernbane må påregnes. Kongsvinger by har det aller meste by på av fasiliteter med forretninger, kino, restauranter, sykehus og skoler m.m. Kongsvinger har også gode togforbindelser til bl.a. Oslo. Fra Kongsvinger er det ca. 10 mil til Oslo, ca. 7 mil til Gardermoen og ca. 4 mil til Sverige (Charlottenberg) med stort kjøpesenter og shoppingmuligheter.

  Adkomst
  Eiendommen har ikke opparbeidet veg inn på eiendommen, men det er parkeringsmulighet på eiendommen med adkomst fra Jernbanegata. Innkjøring og veg besørges av ny eier.

  Barnehage/skole/fritid
  Eiendommen sokner til Marikollen barneskole (1.-7.trinn) og til storskolen Kongsvinger ungdomsskole (KUSK). Kort veg ellers til flere skoler (Øvrebyen vgs, Sentrum vgs, NTG, og NTGU). Høgskolen i Innlandet har avdeling i Kongsvinger. Det er flere barnehager i byen, både kommunale og private. Nærmeste barnehage er Lia barnehage, Marikollen barnehage og Puttara Fus barnehage. Kongsvinger har god barnehagedekning, og kommunen skilter med kort eller ingen ventetid på barnehageplass. Kongsvinger by har godt med aktivitetstilbud for både liten og stor. Eiendommen har gangavstand til det aller meste. Perfekt for den aktive familie. Kongsvinger har svømmehall og flere idrettsanlegg. Her er det muligheter for fotball, håndball, klatring, friidrett med løpebane, amerikansk fotball, og tennis. I byen ellers finnes også dansestudio, Gjemselund fotballstadion, og Kongshallen ishall der det er tilbud om både hockey og kunstløp. Strandpromenaden er et flott sted for en løpetur, og byen har flere treningssentre.

  Offentlig kommunikasjon
  Det er kun 5 minutters gange til togstasjonen, hvor det går jevnlig med tog mot Oslo og Asker.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   84 542,- (Omkostninger totalt)   2 784 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3401/72/4: 15.02.1938 - Dokumentnr: 232 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK 01.01.2020 - Dokumentnr: 1851943 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0402 Gnr:72 Bnr:4 24.03.2020 - Dokumentnr: 2260432 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:3401 Gnr:30 Bnr:81 Elektronisk innsendt 04.05.2023 - Dokumentnr: 458965 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3401 Gnr:29 Bnr:5 Vederlag: NOK 20 000 Omsetningstype: Uoppgitt

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er en råtomt og har pdd ikke noe tilknytning til vann og avløp. Ny eier besørger selv tilknyning til offentlig vann/avløp kostnader knyttet til dette. I følge Givas er naturlig tilkoblingspunkt mot Glommengata. Se vedlagte kart og gebyrsatser for Kongsvinger kommune. Eiendommen ligger langs offentlig veg men har i dag ingen vegtilknytning inn på egen tomt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til: Boligbebyggelse, Nåværende Bevaring kulturmiljø Sentrumsformål, Nåværende Eiendommen ligger i et regulert område: Gjeldende regulering: Id 730 - Søndre bruhode Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 15.07.1974 Delareal: 408 m Formål Kjørevei Bevaring av kulturmiljø er en del av Svenskehaugen og gjelder på vestre del av tomta, men skal også hensyntas ved utbygging på østre del i følge kommunen. En bymessig bebyggelse langs Glommengata må sees i sammenheng med naboeiendommer og krever reguleringsplan. For spørsmål knyttet til planlegging av nybygg på eiendommen, ta kontakt med etaten for Areal- og byutvikling i Kongsvinger kommune. Det foreligger ikke planforslag som berører/inkluderer eiendommen pr. 30.06.23 Kopi av kommuneplan, reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Da eiendommen er ubebygget utløser det krav om "egenerklæring om konsesjonsfrihet søknad" til Kongsvinger kommune.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   84 542,- (Omkostninger totalt)   2 784 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  84542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast pris kr. 40 500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket for utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Kjetil Bekkevold

Megler

Kjetil Bekkevold

40 47 80 39

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev