aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Vangenfjellet! Her selges nå 4 selveiede boligtomter uten byggeklausul.

Nordkisa Vangenfjellet

Nordkisa - 4 boligtomter u/byggeklausul i flott område - nærhet til tog, Gardermoen og Jessheim, ca 40 minutter til Oslo

 • 1 990 000
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT811 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vangenfjellet.

Vangenfjellet, Viken

 • Vangenfjellet er et flott tomteområde beliggende landlig og skjermet til mellom Nordkisa og Hauerseter i Ullensaker kommune.
  Området består for det meste av villabebyggelse og landbrukseiendommer.

  Det er ca tre km til Nordkisa. I Nordkisa finner du barnehage, nyere skole, dagligvarebutikk og bussholdeplass. Bussen derfra tar deg til blant annet Jessheim og Oslo lufthavn Gardermoen flere ganger i timen. Det er ca 2 km til Hauerseter der det er togstasjon hvor det går tog til/fra Jessheim og Oslo 2 ganger i timen.

  Med marka som nær nabo er det flotte tur- og rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter, blant annet lysløype i Nordkisa og det kommunale skiløypenettet kun 300 meter fra eiendommene.

  Barn som bor her sokner til Nordkisa barneskole, ca 3 km fra eiendommen. Skolen ligger i trygge omgivelser med flotte uteområder. Det er også flerbrukshall og fotballbane på skolen. Det går skolebuss, til barne-, ungdoms, og videregående skole, kun 100 meter fra tomta.

  Det tar ca 10 minutter å kjøre til Jessheim, som er kommunesenter og et av norges største vekstområder. På Jessheim finner du alt av fasilieteter; matbutikker, restauranter, banker og øvrige forretninger. Jessheim storsenter har ca 140 butikker, og Ullensaker kulturhus har 3 kinosaler. Senteret er øvre Romerikes største motehus med mange små og store kjedebutikker samt flere spennende nisjebutikker. Du finner også ungdoms- og videregående skole på Jessheim. Jessheim fikk i 2012 bystatus og byen, samt områdene rundt, er i stor utvikling.

  Det er et rikt idrett- og fritidstilbud i Ullensaker med blant annet nyere idrettsanlegg ved Jessheim stadion (UKI-arena) og mange flotte steder å utforske. Med hovedflyplassen i kommunen har man mulighet til å reise hvor man vil i verden og alltid komme hjem til Ullensaker.

  Det er tur- og sykkelstier til Jessheim og avstanden til Idrettsanleggene på Gystadmarka er kun ca. 3,5 km unna og Nordbytjernet ca. 4,5 km unna.

  Det er også kort vei ut til E6 som er kun ca 2 km fra eiendommene.

  For ytterligere informasjon se www.ullensaker.kommune.no
 • Du finner tomteområdet ved å ta av fra E6 nord mot Nordkisa og følge Hauerseterveien (179) forbi Hauerseter leir. Deretter tar du av fra Hauerseterveien til høyre inn Almenningen og fortsetter denne inn til veiskillet Almenningen og Vangenvegen. Tomteområdet er merket med til-salgs skilt.
 • Boligtomter.
  Tomtene leveres med vei, vann og avløp til tomtegrensen. Kjøper er selv ansvarlig for opparbeidelse av tomten og alle tilkoblingsavgifter til Ullensaker kommune. I forbindelse med utbygging må man påregne sprengningsarbeid.
 • Tomt 1, gnr/bnr 122/33: Ca 811 kvm (minus vei 48 kvm, ca 764). Prisantydning: kr. 1 990 000,-

  Tomt 2, gnr/bnr 122/36: Ca 892 kvm (minus vei 6 kvm. ca. 886). Prisantydning: kr. 2 550 000,-

  Tomt 3, gnr/bnr 122/34: Ca 880 kvm (minus vei 48 kvm, ca 832). Prisantydning: kr. 2 250 000,-

  Tomt 4, gnr/bnr 122/35: Ca 825 kvm (minus vei 6 kvm, ca 819). Prisantydning: kr. 2 600 000,-
 • Avkjørsel fra offentlig vei. Interne veier er private. Det vil bli en kostnadsfordeling mellom boligene som bruker den felles adkomstveien for dritsutgiftene for denne og de vil sammen eie denne. Det vil bli tinglyst veirett over tomtene i forkant for adkomst til tomtene bak.

  Ved bebyggelse skal eiendommer tilkobles offentlig vann og avløp. Det er selgers ansvar å etabelere dette frem til tomtegrensen for den enkelte tomt. Det blir kjøpers ansvar og besørge og betale for tilkobling til offentlig vann, avløp og strøm. Kostnader for dette er oppgitt fra kommunen å være pr juni 2020: Tilkoblingsavgift for vann er stipulert til kr 220,13 pr kvm boligflate. Tilkoblingsavgift for avløp er stipulert til kr 260,04 pr kvm boligflate.
  Det er offentlige ledninger for vann og spillvann i vegen Almenningen. Disse har kapasitet til å betjene ny bebyggelse.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Selgers forbehold:
  Selger tar forbehold om salg av 2 tomter innen 1/7-21 før opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtegrensene.
  Selger godtar kun at det bygges eneboliger på tomene.

  Kjøpesum og omkostninger betales ved overtagelse når selgers forbehold om 2 solgte enheter bortfaller. Selger vil da starte opparbeidelse av vei/vann/avløp/strøm/fiber til tomtegrense. Opparbeidelsen tar 4 måneder fra forbeholdet er bortfalt.

  Det vil bli tinglyst veirett over tomt 1 og 3 til tomtene 2 og 4.
  Det er avsatt plass for felles avfallskontainere ved siden av adkomstveien ovenfor tomt 1.
  Det må påregnes pliktig medlemskap i fremtidig vel, som også tinglyses.

  Det er målt høye verdier av radon i området. Det må tas hensyn til dette ved utbygging av eiendommen.

  Selger informerer om at det finnes fibernett i veien.

  Resterende del av fjellet kan bli søkt om og bygget ut i fremtiden.

  Generell informasjon fra Ullensaker kommune:

  Det er vedtatt følgende 06.03.2018:
  1. Midl. bygge- og deleforbud vedtas ikke.
  2. De midl. støysonekartene legges ikke til grunn ved behandling av plan- og byggesaker.

  Nedenstående tekst er en standardtekst kommunen formidler i sine opplysninger.
  Gjeldende eiendommer/tomter er beliggende i et område som i stor grad er fritt for støy fra Oslo Lufthavn Gardermoen da rullebanene har retning nord/sør og eiendommen ligger rett øst for flyplassen. Dette er en av områdene i Ullensaker med minst flyplasstøy. Tomtene er utenfor rød og gul støysone.

  Det er fortsatt byggerestriksjoner ved OSLGardermoen, slik det har vært siden flyplassen ble etablert i 1998. Det er begrensning i muligheten for å bygge og fradele boligtomter nær flyplassen der støyen har et for høyt nivå. Formannskapets vedtak innebærer at de nye støykart som viser forventet støybilde med tre rullebaner ikke skal tas hensyn til. Dette fordi disse vurderes som foreløpige og usikre. Dermed legger kommunen til grunn det støybildet som dagens to rullebaner medfører. Det er i praksis ikke muligheter for å bygge / fradele til boligformål (støyfølsomme bruksformål) i rød støysone. I gul støysone kan det være muligheter, men det forutsetter at man kan dokumentere akseptable støynivåer inne og på utearealer. I byggesaker må tiltakshaver / byggherre benytte seg av konsulenter / foretak med støyfaglig kompetanse. Samferdselsdepartementet har i brev 28.03.2017 besluttet at mulig ny 3.rullebane skal planlegges på østsiden av flyplassen. Kommunen er i planprosess som baserer seg på departementets beslutning. Byggesaksavdelingen i kommunen kan veilde nærmere i konkrete spørsmål.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er uregulert, men avsatt i kommuneplan til LNFR (landbruk, natur, friluftsområde) - nåværende vedtatt 07.09.2015.
  Det ble i 2018 gitt deletillatelse for eiendommen gnr/bnr 122/10 som i kommuneplanenes arealdel er avtsatt til spredt boligbebyggelse innenfor LNFR.
  Tillatelse til deling av grunneiendom gis med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-4. I medhold av jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling som omsøkt.
  Kommunen opplyser at gnr/bnr 122/32 til 36 er fradelt til boligformål, og er med dette avklart ift gjeldende kommuneplans arealdel.

  I kommuneplanen opplyses det om BYA 30 % for spredt småhusbebyggelse. Kjøper må være forbredt på restriksjoner for bygging som gjelder på vedtakstidspunktet.
 • Gnr. 122 Bnr. 33 i Ullensaker kommune.
  Gnr. 122 Bnr. 34 i Ullensaker kommune.
  Gnr. 122 Bnr. 35 i Ullensaker kommune.
  Gnr. 122 Bnr. 36 i Ullensaker kommune.

  Kommunen har pr dags dato ikke gitt adresser til tomtene.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Vennligst oppgi ønsket dato for overtagelse i budskjema.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 40.000 ,- per enhet for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450-, per enhet. og visninger 4 stk inkl til kr. 2.500,- per stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9.285,-. Utleggene omfatter dronefoto, kommunaleoppysninger og panterett med urådighet. Oppdragsgiver dekker også kostnader for elektronisk grunnbok og markedsføring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr.1.875 ,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,- . Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Tim A. Holmvik
Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev