aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Åsamyrvegen 25 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Stord Åsamyrvegen 25

NYSÆTER | Stor bustadtomt i eit barnevennleg og populært område

 • 590 000
 • PRISANTYDNING590 000
 • OMKOSTNINGER30 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER620 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT974 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
  --------------------------------------------------------
  30 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  620 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Åsamyrvegen 25, Vestland

 • Åsamyrvegen 25 er ei stor bustadtomt i eit barnevennleg og populært område.

  Her har ein moglegheit til å bygge sin draumebustad!

  Tomta er ei råtomt. Det er spredt vegetasjon på tomta. Vis-a-vis tomta på andre sida av vegen er området avsett til park/leikeareal.

  Reguleringsplanen ligg vedlagt i prospektet. Nokre av hovudpunkta i reguleringsplanen for einebustad er :
  - Det skal byggjast med åpen villamessig busetnad
  - Bygningane skal i utgangspunktet ha saltak eller valma tak, takfall mellom 20-27*
  - Tillatt bygdehøgde er 1.etasje. Underetasje kan godkjennast der dette høver med terrenget.
  - Det skal være biloppstillingsplass itillegg til garasje. Garasje skal til vanleg førast opp som ein del av einebustaden, men kan førast opp frittliggande (Avgrensa til 45 m²).
  Sjå prospektet for heile reguleringsplanen

  Verdt å merke seg:
  - Tomta ligg i eit roleg og barnevennleg nabolag
  - Tomta er på 974 m²
  - Det er mange flotte turområder i nærleiken
  - Det er kort veg til nærmaste barnehage
  - Råtomt  Tomta ligg fint til i eit populært og barnevenleg område. Tomta ligg i Litlabø skulekrins, og det er ca. 1,8 km til barneskulen. Det er fleire barnehagar i området. Nysæter Ungdsomsskule er ca. 500 meter får bustaden, med både idrettsplass og aktivitetsanlegg. Nærmaste busstopp er ca. 100 meter frå innkøyrselen og for den fotballglade så ligg Solid-banen like ved tomta.

  Området byr på mange flotte turmoglegheiter med bl.a Utslettefjellet og Bjødnahifjellet. Ikkje minst i umiddelbar nærleik til Hustrudalen idrettspark. Det er ei flott lysløype i Hustrudalen/Rødkleiv som starter frå idrettsbanen. Det er også kort veg til Storavatnet for bading og fiske. Det er også mogleg å leige kano nede ved vatnet og om vinteren er ofte isen tjukk nok til å gå på skøyter der.

  Det er kort veg til nærmaste daglegvarebutikk, entan Rema 1000 eller Kiwi Sagvåg. Sagvåg sentrum ligg knappe 5 minuttar unna i bil. Av servicetilbod kan det nemnast fleire daglegvarebutikkar, tannlege, fysioterapeut, restaurant, pub og frisør. Stord bibliotek har også ein filial på Samfunnshuset på Litlabø

  Heiane har eit stort utval av butikkar og servicetilbod, med tilbod innanfor bl.a. klede, mat, møblar, elektro, bil, bygg, gartneri osb. Det er ca. 7 km til Heiane Storsenter.

  Leirvik sentrum, Vikjo er ca. 7,8 km unna bustaden. Servicetilbodet på Leirvik er stort, og det kan mellom anna nemnast Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak.
 • Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.
 • Frå Rema 1000 i Sagvåg følger ein skilting mot Fitjar i rundkøyringa. Fortsett i ca. 500 meter, og ta til høgre mot Nysæter ungdomsskule og kyrkje. Følg vegen i ca. 1 km til ein ser tomta på venstre side.

  Det vil bli satt opp AKTIV skilt slik at ein enkelt skal finna tomta.
 • Sjølveigd tomt.
 • Tomteareal: 974 m²
 • Eigedommen er tilknytt offentleg kommunal veg.

  Det ligger vatn- og avløp til tomtegrense.

  Eigedommen er ikkje tilknytta offentleg vatn eller avlaup.
  Tilknytningsavgift vatn: 31 250 inkl. mva
  Tilknytningsavgift avlaup: 31 250 inkl. mva
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kr. 1 800 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Eigedomsskatt kr. 1 800,-
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 1 800,- pr. år.
  Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter
 • Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent frådelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfridom.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Fylgjande er tinglyst på eigedommen:
  1983/10312-1/49 Erklæring/avtale
  29.09.1983
  Diverse rettar/plikter etter
  skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt.
  - Bestemmelse ifm. skøyte.


  2007/247560-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte
  08.03.2007
  Rettighetshaver:STORD KOMMUNE
  Org.nr: 939866914
  Bestemmelse om tekniske anlegg.
  - Stord Kommune har rett til å leggja og vedlikehalda tekniske anlegg over tomta.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til bustad iht. Plan-ID R103000.
 • Gnr. 57 Bnr. 425 i Stord kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partane skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar kan ikkje teikne boligselgerforsikring ihht. vilkår.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Alle bud/kjøpsbekreftelsar skal leverrest skriftlig til megler. Benytt Trygg Budgivning for å registrera ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 40.000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,- og oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 16 085,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Maximar Utvikling AS
  Oddbjørn Tveiten
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev