aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Åsamyrvegen 25 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Velkomen til Åsamyrvegen 25 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

STORD Åsamyrvegen 25

NYSÆTER | Stor bustadtomt i eit barnevennleg og populært område

 • kr 590 000
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 31 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 621 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt974.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000)) 31 792 (Omkostninger totalt) 621 792 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Åsamyrvegen 25 er ei stor bustadtomt i eit barnevennleg og populært område. Her har du moglegheit til å bygge din draumebustad! Verdt å merke seg: - Tomta er på 974 m² - Det er mange flotte turområder i nærleiken - Det er kort veg til barneskule, ungdomsskule og barnehage - Råtomt Tomta ligg fint til i eit populært og barnevenleg område. Tomta ligg i Litlabø skulekrins, og det er ca. 1,8 km til barneskulen. Det er fleire barnehagar i området. Nysæter Ungdsomsskule er ca. 500 meter får bustaden, med både idrettsplass og aktivitetsanlegg. Området byr på mange flotte turmoglegheiter med bl.a Utslettefjellet og Bjødnahifjellet. Ikkje minst i umiddelbar nærleik til Hustrudalen idrettspark. Det er kort veg til nærmaste daglegvarebutikk, entan Rema 1000 eller Kiwi Sagvåg.
Området består av einebustader, tomannsbustader og småhus

Åsamyrvegen 25, Vestland

 • Tomt
  974.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Sjølveigd tomt.

  Beliggenhet
  Åsamyrvegen 25 er ei stor bustadtomt i eit barnevennleg og populært område. Her har ein moglegheit til å bygge sin draumebustad! Tomta er ei råtomt. Det er spredt vegetasjon på tomta. Vis-a-vis tomta på andre sida av vegen er området avsett til park/leikeareal. Reguleringsplanen ligg vedlagt i prospektet. Nokre av hovudpunkta i reguleringsplanen for einebustad er : - Det skal byggjast med åpen villamessig busetnad - Bygningane skal i utgangspunktet ha saltak eller valma tak, takfall mellom 20-27* - Tillatt bygdehøgde er 1.etasje. Underetasje kan godkjennast der dette høver med terrenget. - Det skal være biloppstillingsplass itillegg til garasje. Garasje skal til vanleg førast opp som ein del av einebustaden, men kan førast opp frittliggande (Avgrensa til 45 m²). Sjå prospektet for heile reguleringsplanen Verdt å merke seg: - Tomta ligg i eit roleg og barnevennleg nabolag - Tomta er på 974 m² - Det er mange flotte turområder i nærleiken - Det er kort veg til nærmaste barnehage - Råtomt Tomta ligg fint til i eit populært og barnevenleg område. Tomta ligg i Litlabø skulekrins, og det er ca. 1,8 km til barneskulen. Det er fleire barnehagar i området. Nysæter Ungdsomsskule er ca. 500 meter får bustaden, med både idrettsplass og aktivitetsanlegg. Nærmaste busstopp er ca. 100 meter frå innkøyrselen og for den fotballglade så ligg Solid-banen like ved tomta. Området byr på mange flotte turmoglegheiter med bl.a Utslettefjellet og Bjødnahifjellet. Ikkje minst i umiddelbar nærleik til Hustrudalen idrettspark. Det er ei flott lysløype i Hustrudalen/Rødkleiv som starter frå idrettsbanen. Det er også kort veg til Storavatnet for bading og fiske. Det er også mogleg å leige kano nede ved vatnet og om vinteren er ofte isen tjukk nok til å gå på skøyter der. Det er kort veg til nærmaste daglegvarebutikk, entan Rema 1000 eller Kiwi Sagvåg. Sagvåg sentrum ligg knappe 5 minuttar unna i bil. Av servicetilbod kan det nemnast fleire daglegvarebutikkar, tannlege, fysioterapeut, restaurant, pub og frisør. Stord bibliotek har også ein filial på Samfunnshuset på Litlabø Heiane har eit stort utval av butikkar og servicetilbod, med tilbod innanfor bl.a. klede, mat, møblar, elektro, bil, bygg, gartneri osb. Det er ca. 7 km til Heiane Storsenter. Leirvik sentrum, Vikjo er ca. 7,8 km unna bustaden. Servicetilbodet på Leirvik er stort, og det kan mellom anna nemnast Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak.

  Adkomst
  Frå Rema 1000 i Sagvåg følger ein skilting mot Fitjar i rundkøyringa. Fortsett i ca. 500 meter, og ta til høgre mot Nysæter ungdomsskule og kyrkje. Følg vegen i ca. 1 km til ein ser tomta på venstre side. Det vil bli satt opp AKTIV skilt slik at ein enkelt skal finna tomta.

  Bebyggelse
  Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000)) 31 792 (Omkostninger totalt) 621 792 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info om eiendomsskatt
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik: Eigedomsskatt kr. 1 800,-

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Info vannavgift
  Eigedommen er ikkje tilknytta offentleg vatn eller avlaup. Tilknytningsavgift vatn: 31 250 inkl. mva Tilknytningsavgift avlaup: 31 250 inkl. mva

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4614/57/425: 29.09.1983 - Dokumentnr: 10312 - Erklæring/avtale Diverse rettar/plikter etter skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt. - Bestemmelse ifm. skøyte. 08.03.2007 - Dokumentnr: 247560 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Stord Kommune Org.nr: 939 866 914 Bestemmelse om tekniske anlegg. - Stord Kommune har rett til å leggja og vedlikehalda tekniske anlegg over tomta. 24.06.1982 - Dokumentnr: 5603 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4614 Gnr:57 Bnr:311 01.01.2020 - Dokumentnr: 43294 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1221 Gnr:57 Bnr:425

  Vei, vann og avløp
  Eigedommen er tilknytt offentleg kommunal veg. Det ligger vatn- og avløp til tomtegrense.

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til bustad iht. Plan-ID R103000.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent frådelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfridom.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000)) 31 792 (Omkostninger totalt) 621 792 (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  31792

  Betalingsbetingelser
  Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Seljar kan ikkje teikne boligselgerforsikring ihht. vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 40.000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,- og oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 16 085,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev